Almanya Aile Gündem Kanunlar

Yabancıların Aile Birlesimi

Madde 29
Yabancıların Aile Birlesimi
(1) Bir yabancının, aile fertlerini yanına getirebilmesi için
1. yerlesme iznine, Avrupa Toplulugu sürekli ikamet iznine veya oturma iznine sahip
bulunması ve
2. yeterli büyüklükte konutunun olması
zorunludur.
(2) 25’inci maddenin 1’inci veya 2’nci fıkrası geregince oturma iznine veya 26’ncı maddenin
3’üncü fıkrası geregince yerlesme iznine sahip olan bir yabancının, esinin veya resit olmayan
bekâr çocugunun aile birlesiminde 5’inci maddenin 1’inci fıkrasının 1 nolu hükmü ile 1’inci
fıkranın 2 nolu bendi hükmünün uygulanmasından sarfı nazar edilebilir. 1’inci cümle
hükmünde belirtilen durumlarda bu sartların yerine getirilmesinden,
1. lticacı statüsünün veya mülteci statüsünün kesin olarak tanınmasından sonra 3 ay içinde
aile birlesimi amaçlı oturma izni basvurusunun yapılması ve
2. yabancının ve aile fertlerinin özel bir bagla baglı oldukları Avrupa Toplulugu’na üye
olmayan bir ülkede aile birliginin kurulmasının mümkün olmadıgı
hallerde sarfı nazar edilir.
2’inci cümlenin 1 nolu hükmünde zikredilen süreye, yabancının zamanında basvuru yapmıs
oldugu hallerde de uyulmus olur.
(3) 22’nci madde ile 23’üncü maddenin 1’inci fıkrası veya 25’inci maddenin 3’üncü fıkrası
geregince oturma iznine sahip bir yabancının esine ve resit olmayan çocuguna, sadece
Devletler Hukuku’ndan kaynaklanan veya insani nedenlerle ya da Almanya Federal
Cumhuriyeti’nin siyasi çıkarlarının korunması amacıyla oturma izni verilebilir. 25’inci
maddenin 4’üncü ve 5’inci fıkralarında 104a maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci cümlesinde
ve 104b maddesinde belirtilen hallerde aile birlesimine izin verilmez.
(4) Bir yabancının, esine veya resit olmayan bekâr çocuguna veya esinin resit olmayan bekâr
çocuguna; 5’inci maddenin 1’inci fıkrası ve 27’nci maddenin 3’üncü fıkrası hükümlerinden
farklı olarak, yabancıya 24’üncü maddenin 1’inci fıkrası geregince geçici himaye saglanmıs
olması ve
1. mense ülkedeki aile birliginin, yabancının ülkeden kaçısı nedeniyle ortadan kalkmıs olması
ve
2. aile ferdinin, Avrupa Toplulugu üyesi bir baska ülkeden kabul edilmesi veya Avrupa
Toplulugu’nun dısında bulunması ve himayeye muhtaç olması
halinde oturma izni verilir.
24’üncü maddenin 1’inci fıkrası geregince geçici himaye saglanmıs olan bir yabancının diger
aile fertlerine oturma izni, 36’ncı madde hükmüne göre verilir. Bu fıkra hükmüne göre ülkeye
kabul edilen aile fertleri için 24’üncü madde hükmü uygulanır.
(5) Oturma izni,
1. aile fertlerini yanına getiren yabancının bir iste çalısma hakkının olması veya
2. evlilik birliginin en az 2 yıldan beri yasal olarak Federal Almanya’da sürmüs olması ve aile
fertlerini yanına getiren yabancının oturma iznine 8’inci maddenin 2’nci fıkrası uyarınca kayıt
düsülmemis olması veya oturma izninin Yasa veya Kanun Hükmünde Kararname marifetiyle
uzatılmasına izin verilmemesi
kaydıyla bir iste çalısma hakkı saglar.
Madde 30
Eslerin Getirilmesi
(1) Bir yabancının esine, yabancının
1. eslerin ikisinin de 18 yasını doldurmus olmaları,
2. Almanya’ya gelecek esin basit bir sekilde Almanca anlasabilmesi ve yabancı
a) yerlesme izni sahibi olması,
b) Avrupa Birligi sürekli oturma izni sahibi olması,
c) 20’nci maddeye veya 25’inci maddenin 1’inci veya 2’nci fıkrasına göre oturma izni sahibi
olması,
d) 2 yıldan beri oturma izni sahibi olması ve oturma iznine 8’inci maddenin 2’nci fıkrası
uyarınca kayıt düsülmemis veya gelecekte yerlesme izni verilmesi bir yasal düzenleme
geregince yasaklanmamıs olması,
e)evliligin oturma izni verildigi tarihte mevcut olması ve ikamet süresinin muhtemelen 1
yıldan daha fazla devam edecek olması veya
f) 38a maddesine göre bir oturma izni sahibi olması ve yabancının uzun süreli ikamet eden
statüsüne sahip oldugu bir diger Avrupa Toplulugu üye ülkesinde hali hazırda evli olması
halinde oturma izni verilir.
1’inci cümlenin 1 ve 2 nolu hükümleri,
1. yabancının 19-20’nci maddelerine göre oturma izni sahibi olması ve yabancının mutat
ikametini Federal Almanya’ya tasıdıgı sırada evli olması,
2. yabancının yerlesme izni veya Avrupa Toplulugu sürekli oturma izni almasından hemen
önce 20’nci maddeye göre oturma izni sahibi olması veya
3.1’inci cümlenin 3f nolu hükmünün sartlarının mevcut olması
hallinde oturma izni verilmesinde dikkate alınmaz.
1’inci cümlenin 2 nolu hükmü,
1. yabancının 25’inci maddenin 1’inci fıkrası veya 2’inci fıkrası veya 26’ncı maddenin 3’üncü
fıkrasına göre oturma izni sahibi olması ve yabancının mutat ikametini Federal Almanya’ya
tasıdıgı sırada evli olması,
2. yabancının esinin fiziksel, ruhsal ve zihinsel hastalık veya engelden dolayı basit Almanca
ögrenememesi,
3. yabancının esinin 44’üncü maddenin 4’üncü fıkrası uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararname anlamında tespit edilir düsük uyum gereksiniminin olması veya diger nedenlerden
dolayı Almanya’ya girdikten sonra 44’üncü madde geregi uyum kurslarına katılma hakkının
bulunmaması veya
4. yabancı sahip oldugu ülke vatandaslıgından dolayı kısa süreli sayılmayacak bir ikamet için
de vizeden muaf Almanya’ya girebilme ve ikamet hakkına sahip olması
halinde oturma izni verilmesinde dikkate alınmaz.
(2) Oturma izni özel bir magduriyet durumunun önlenebilmesi için 1’inci fıkranın 1’inci
cümlesinin 1 nolu hükmünden farklı olarak verilebilir. Yabancının oturma izni sahibi olması
halinde, 1’inci fıkranın 1’inci cümlesinin 3e nolu hükmünün diger sartlarından sarfı nazar
edilebilir.
(3) Oturma izni, evlilik birligi devam ettigi sürece 5’inci maddenin, 1’inci fıkrasının 1 nolu
hükmü ve 29’uncu maddenin 1’inci fıkrasının 2 nolu hükümlerinden farklı olarak uzatılabilir.
(4) Yabancının aynı zamanda birden fazla esi bulunması ve bunlardan biri ile Almanya’da
yasaması halinde, diger eslere 1’nci veya 3’üncü fıkralara göre oturma izni verilmez.
Madde 31
Eslerin Bagımsız kamet Hakkı
(1) Evlilik birliginin ortadan kalkması durumunda esin oturma izni,
1. evlilik birliginin F.Almanya’da yasal olarak en az 2 yıldan beri sürmüs olması veya
2. evlilik birligi F.Almanya’da devam ederken yabancının vefat etmis ve kendisinden
kaynaklanmayan nedenlerle oturma izni uzatma basvurusunu zamanında yapmamıs olması
durumu hariç, yabancının ölüm tarihine kadar bir oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa
Birligi sürekli oturma izni sahibi olması
hallerinde, aile birlesimi amacından bagımsız kendine ait bir ikamet hakkı olarak 1 yıl uzatılır.
Yabancının oturma izninin uzatılmasının veya yabancıya yerlesme izni veya Avrupa Birligi
sürekli oturma izni verilmesinin ikamet amacıyla ilgili bir yasal düzenleme veya 8’inci
maddenin 2’nci fıkrası geregi oturma iznine düsülmüs kayıt nedeniyle yasaklanmıs olması
halinde, 1’inci cümle hükmü uygulanmaz. Oturma izni, bir iste çalısmaya hak saglar.
(2) Yabancının oturma izninin uzatılmasının imkânsız olması durumu hariç olmak üzere, özel
bir magduriyetin önlenmesi amacıyla esin ikametinin devam ettirilmesinin gerekli olması
halinde, 1’inci fıkranın 1’inci bendine göre evlilik birliginin Federal Almanya’da yasal olarak
en az 2 yıl sürmüs olması sartından sarfı nazar edilir. Özel bir magduriyet hali, özellikle
evlilik birliginin sona ermesinden kaynaklanan geri dönüs yükümlülügü nedeniyle esin
korunmaya deger hakları için önemli ölçüde zedelenme tehlikesinin mevcut olması veya esin
korunmaya deger haklarının zedelenmesi nedeniyle evlilik birliginin devamının kendisinden
beklenememesi durumunda sözkonusu olur. Korunmaya deger haklara, es ile birlikte aile
birligi içerisinde yasayan çocugun esenligi ve gelecegi de dahildir. Oturma izninin uzatılması
talebi, suistimali önlemek amacıyla esin kendisinden kaynaklanan bir nedenle Sosyal
Kanun’un 2’nci ve 12’nci Kitapları geregi sosyal yardımlara muhtaç olması halinde
reddedilebilir.
(3) Evlilik birliginin sona ermesinden sonra esin geçiminin, yabancının kendi gelirlerinden
karsılanan nafaka ödemeleriyle saglanmıs olması ve yabancının yerlesme izni veya Avrupa
Birligi sürekli oturma izni sahibi olması halinde ese, 9’uncu maddenin 2’nci fıkrası 1’inci
cümlesinin 3, 5 ve 6 nolu hükümlerinden farklı olarak aynı sekilde yerlesme izni verilir.
(4) Sosyal Kanun’un 2’nci ve 12’nci Kitapları geregi sosyal yardım alınması, 2’nci fıkranın
3’üncü cümlesi hükmüne aykırı olmamak üzere oturma izninin uzatılmasına engel teskil
etmez. Bu hüküm geregince oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa Birligi sürekli oturma
izni verilmesi için sartlar mevcut olmadıgı sürece uzatılabilir.
Madde 32
Çocukların Getirilmesi
(1) Bir yabancının resit olmayan bekâr çocuguna oturma izni,
1. yabancının, 25’nci maddenin 1’inci veya 2’nci fıkrasına göre oturma izni veya 26’ncı
maddenin 3’üncü fıkrasına göre yerlesme izni sahibi olması veya
2. anne-babanın her ikisinin veya velayeti tek basına üstlenen anne veya babanın oturma izni,
yerlesme izni veya Avrupa Birligi oturma izni sahibi olması ve çocugun, yasam merkezini
anne-babası ile ya da velayeti tek basına üstlenen anne veya babası ile birlikte Federal
Almanya’ya nakletmesi
halinde verilir.
(2) 16 yasını doldurmus resit olmayan bekâr bir çocuga oturma izni, Alman diline vakıf
olması veya çocugun, oturma izni talep tarihine kadarki egitimi ve yasam tarzı itibarıyla
Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki hayat sartlarına uyum saglayacagının mümkün
görülmesi ve anne-babanın her ikisinin ya da velayeti tek basına üstlenen anne veya babanın
oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa Birligi oturma izni sahibi olması halinde verilir.
(2a) 38a maddesine göre oturma izni sahibi olan bir yabancının resit olmayan bekar çocuguna,
ailevi yasam birliginin yabancının uzun süreli ikamet hakkı sahibi statüsüne sahip oldugu
Avrupa Toplulugu üye ülkesinde hali hazırda mevcut olması halinde oturma izni verilir. Aynı
durum, yabancının yerlesme izni veya Avrupa Birligi sürekli oturma izni verilmesinden az
önce 38a maddesine göre oturma izni sahibi olması halinde de geçerlidir.
(3) Bir yabancının 16 yasını doldurmamıs resit olmayan bekâr çocuguna oturma izni, annebabanın
her ikisinin ya da velayeti tek basına üstlenen anne veya babanın oturma izni
yerlesme izni veya Avrupa Birligi sürekli oturma izni sahibi olması halinde verilir.
(4) Bunların dısında bir yabancının resit olmayan bekâr çocuguna, münferit vak’anın
özelligine istinaden özel bir magduriyet halinin önlenmesi için gerekli olması halinde oturma
izni verilebilir. Oturma izni verilmesinde çocugun esenligi ve gelecegi ile ailevi durum
dikkate alınır.
Madde 33
Federal Almanya’da Dogan Çocuklar
Federal Almanya’da dogan bir çocuga, anne-babadan birinin oturma izni, yerlesme izni veya
Avrupa Birligi sürekli oturma izni sahibi olması halinde, 5’inci madde hükmü ile 29’uncu
maddenin 1’inci fıkrası 2 nolu hükmünden farklı olarak, resen oturma izni verilir. Federal
Almanya’da dogan bir çocuga, çocugun dogumu esnasında anne ve babası veya velayeti tek
basına üstlenen anne veya babanın oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa Birligi sürekli
oturma izni sahibi olması durumunda resen oturma izni verilir. Federal Almanya’da dogan bir
çocugun ikameti, annesinin veya babasının dogum esnasında vize sahibi olması veya vizesiz
olarak ikametine müsaade edilmis olması halinde, vizenin veya vizesiz ikametin sona erdigi
tarihe kadar izinli ikamet sayılır.
Madde 34
Çocukların kamet Hakkı
(1) Bir çocuga verilen oturma izni, 5’inci maddenin 1’inci fıkrasının 1 nolu hükmü ve
29’uncu maddenin 1’inci fıkrasının 2 nolu hükmünden farklı olarak, velayeti üstlenen anne
veya babadan birinin oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa Birligi sürekli oturma izni sahibi
olması ve çocugun onunla aile birligi içerisinde yasaması veya Federal Almanya’yı terk
etmesi halinde çocugun 37’uncu maddeye göre geri dönüs hakkı olması kaydıyla uzatılır.
(2) Bir çocuga verilen oturma izni, resit olmasıyla aile birlesimden bagımsız kendine ait bir
ikamet hakkına dönüsür. Aynı durum, yerlesme izni ve Avrupa Birligi sürekli oturma izni
verilmesinde veya oturma izninin 37’nci maddenin aynen uygulanarak uzatılması halinde de
geçerlidir.
(3) Oturma izni, yerlesme izni ve Avrupa Birligi sürekli oturma izni verilmesine iliskin
sartların mevcut olmadıgı sürece uzatılabilir.
Madde 35
Çocukların Bagımsız ve Süresiz kamet Hakkı
(1) Bu Kısımda yer alan hükümlere göre oturma izni sahibi, resit olmayan bir yabancıya; 16
yasını doldurdugu tarihte 5 yıldan beri oturma izni sahibi olması halinde 9’uncu maddenin
2’nci fıkrasından farklı olarak yerlesme izni verilir. Aynı durum, yabancının
1. resit ve 5 yıldan beri oturma izni sahibi olması,
2. yeterli derecede Almanca bilgisine sahip olması,
3. geçiminin güvence altına alınmıs olması veya resmen tanınan bir okul veya meslek
diploması edinilen bir ögrenim görmesi
hallerinde de geçerlidir.
(2) 1’inci fıkraya göre oturma izni alınması için gerekli görülen süreye, yabancının Federal
Almanya dısında okula devam ettigi süreler kaideten dahil edilmez.
(3) 1’inci fıkraya göre yerlesme izni verilmesi talep hakkı,
1. yabancının kendi davranısından kaynaklanan sınırdısı edilmesini gerektirecek bir nedenin
mevcut olması,
2. yabancının son 3 yıl içersinde kasten isledigi bir suç nedeniyle en az 6 aylık bir gençlik
veya hapis cezasına ya da en az 180 günlük hapis cezası karsılıgı para cezasına çarptırılmıs
olması veya gençlik cezası verilmesinin tecil edilmis olması veya
3. resmen tanınan bir okul veya meslek diploması edinilen bir ögrenim hali hariç olmak üzere,
geçimini Sosyal Kanunun 2’nci ve 12’nci Kitapları uyarınca sosyal yardım veya Sosyal
Kanun’un 8’inci Kitabı uyarınca gençlik yardımı almaksızın saglayamaması
hallerinde mevcut degildir.
1’inci cümlede belirtilen durumlarda yerlesme izni verilebilir veya oturma izni uzatılabilir.
1’inci cümlenin 2 nolu hükmünde belirtilen hallerde gençlik cezasının veya hapis cezasının
tecil edilmis olması veya gençlik cezası verilmesinin tecil edilmis olması halinde oturma izni,
kaideten tecil süresinin sonuna kadar uzatılır.
(4) Yabancının bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalık veya özürlülük hali nedeniyle 1’inci
fıkranın 2 ve 3 nolu hükümleri ile 3’üncü fıkranın 1’inci cümlesinin 3 nolu hükmünde
belirtilen sartları yerine getirememesi halinde söz konusu sartlardan sarfı nazar edilir.
Madde 36
Ebeveynin ve Diger Aile Fertlerinin Getirilmesi
(1) 25’inci maddenin 1’inci fıkrası veya 2’inci fıkrasına göre oturma izni veya 26’nci
maddenin 3’üncü fıkrasına göre yerlesme izni sahibi resit olmayan yabancı bir çocugun
ebeveynine, 5’inci maddenin 1’inci fıkrasının 1 nolu hükmünden ve 29’uncu maddenin 1’inci
fıkrası 2 nolu hükmünden farklı olarak, velayeti üstlenen anne ve babadan birinin Almanya’da
ikamet etmemesi durumunda oturma izni verilir.
(2) Olaganüstü bir magduriyet halini önlemek için gerekli olması halinde yabancının diger bir
aile ferdine, aile birlesimi amacıyla oturma izni verilebilir. Resit olan aile fertleri için
30’uncu maddenin 3’üncü fıkrası ile 31’inci madde, resit olmayan aile fertleri için 34’üncü
madde aynen uygulanır.

Benzer İçerikler

Dublin 3 Avrupa Birliği Kapsamdaki konular

admin

Anayasa Mahkemesi AİHM kararına direnen mahkemeyi haksız buldu

admin

İltica Mülakat Stratejileri

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757