Asyl Süreci Avrupa Kıtası Gündem

Uzun süreli mukimler

Uzun süreli mukimler
AB hukuku kapsamında, Uzun Süreli Mukimler Yönetmeliği (2011/51/EU no’lu Yönetmelik
ile değiştirilen 003/109/EC; bkz. Ek 1), bu yönetmeliğe taraf ülkelerde, bir AB üye
ülkesinde yasal olarak ve aralıksız beş yıl boyunca ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına
genişletilmiş “uzun süreli mukim” statüsü verme yetkisi tanımaktadır.70 Bu yetki,
istikrarlı ve düzenli bir gelire ve hastalık sigortasına sahibi olunma koşullarına tabidir.
Bu zorunlulukların yorumlanması için herhangi bir içtihat bulunmamaktadır, ancak Aile
Birleşimi Yönetmeliği (2003/86/EC; bkz. aileler hakkında 5. bölüm)’ndeki benzer zorunluluklar
hakkında, ABAD, bu koşulların katı şekilde yorumlanması eğilimindedir. AB üye
ülkelerinin manevra marjının, yönetmeliğin amacını baltalayacak şekilde kullanılmaması
gerektiğini savunmuştur.71

Uzun Süreli Mukimler Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca, uzun süreli mukim statüsünün
verilmesi, birkaç önemli alanda vatandaşlarla eşit muamele görülmesini sağlamaktadır
(bkz. ekonomik ve sosyal haklar hakkındaki 8. bölüm).
ABAD’a göre, AB üye ülkeleri, uzun süreli mukim olan üçüncü ülke vatandaşlarına ve
bunların aile fertlerine ikamet izni vermek için aşırı ya da orantısız ücret talep edemez. Bu
tür ücretler, yönetmeliğin etkinliğini azaltarak güttüğü amacın gerçekleştirilmesini tehlikeye
atmaktadırlar.

Örnek: Avrupa Komisyonu / Hollanda davasında,72 ABAD, Hollanda’nın (i) uzun
süreli mukim statüsü almak isteyen üçüncü ülke vatandaşlarından, (ii) başka bir AB
üye ülkesinde uzun süreli mukim statüsü kazanmış olan ve ikamet etme haklarını
kullanmak isteyen üçüncü ülke vatandaşlarından ve (iii) aile birleşimi talep eden
üçüncü ülke vatandaşlarının aile fertlerinden aşırı ve orantısız ücret alarak (€188 ila
€830 arası) Uzun Süreli Mukimler Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüğünü yerine
getirmediğine karar vermiştir. Daha spesifik olarak Divan, üye ülkelerin ikamet izni
vermek için üçüncü ülke vatandaşlarından ücret alırken sınırsız takdir yetkisine sahip
olmadığını ve üye ülkelerin Uzun Süreli Mukimler Yönetmeliği gereğince tanınan
hakların kullanılmasına engel teşkil edebilecek ücretler belirleyemeyeceklerini ifade
etmiştir.

Benzer İçerikler

Vatansız Kişiler ve Vatandaşlığın Kaybedilmesi

Editör

Avrupa Ekonomik Alani veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri

Editör

AB hukuku ve AIHS uyarinca riskin doğası

Editör

YORUM YAP