Gündem

Sığınmacılar

Sığınmacılar
Sığınmacılar, haklı nedenlerle zulüm görme korkusu duydukları veya kötü mua¬mele ya da diğer bir şekilde ciddi zarar görme riski taşıdıkları için kendi ülkelerine geri dönemedikleri ya da geri gönderilemedikleri için uluslararası koruma talep ederler (bkz. 3. bölüm).
AB hukuku kapsamında, sığınmacılar “uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar” olarak tanımlanmaktadırlar. Sığınmacıların durumu, AB sığınma müktesebatı ile düzen-lenmektedir. Sığınma müktesebatının tüm ilgili metinleri ve geçerli oldukları ülkeler, Ek 1’de listelenmiştir. Sığınma prosedürüne erişim, 1. bölümde incelenmiştir. Bu bölümde, talepleri beklemede olan ve nihai kararın çıkmasını bekleyen sığınmacıların durumu ele alınmaktadır. AB hukuku, sığınma başvurusu hakkında karar verilene kadar sığınma tale-binde bulunan kişilerin sınır dışı edilmesini yasaklamaktadır. Sığınma Prosedürü Yönet-meliği (2013/32/EU)’nın 9 (1). maddesi, sığınmacıların AB topraklarındaki mevcudiyetle-rinin kanuna uygun olduğunu belirtmektedir. Bu maddede, bilhassa müteakip başvurular için bazı istisnalar olsa da, sığınmacıların sürecin işlemesi amacıyla yetkili makam tarafın-dan karar verilene kadar “üye ülkede bulunma izinleri olduğu” ifade edilmektedir.
Sığınmacıların gerekli belgeleri elde etme hakkı, AB hukuku uyarınca Kabul Koşulları Yönetmeliği (2013/33/EU; Yönetmelikle bağlı olan AB üye ülkeleri için bkz. Ek 1) ile şarta bağlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinde, sığınma başvurusunda bulunan herkese, üç gün içinde, sığınma başvurusunda bulunduğunu teyit eden bir belge veril-mesi ya da sığınma başvurusu incelenirken kalmalarına izin verilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 6 (2). maddesine göre, başvuru sahibi gözetim altına alınmışsa ya da sınırda bulunuyorsa devletler bunu yapmaktan kaçınabilirler.
AİHS kapsamında, sığınmacıların koruma taleplerinin incelendiği sırada statülerini düzen¬leyen bir hüküm mevcut değildir. Bu nedenle, sığınmacıların talepleri işleme alınırken ülke topraklarında kalıp kalamayacaklarının yerel kanun çerçevesinde değerlendirilmesi gerekecektir.
AİHS’nin 5 (1) (f). maddesi, sığınmacıların ülke topraklarına “izinsiz giriş” yapmalarını önlemek için gözetim altına alınmalarına izin vermektedir. AİHM’ye göre, ulusal makam-larca resmi olarak izin verilene kadar yapılacak girişler “izinsiz giriş” sayılmaktadır.
Örnek: AİHM Saadi / Birleşik Krallık davasında50, ulusal makamlarca resmi olarak izin verilene kadar yapılacak girişin izinsiz sayılacağına hükmetmiştir. Bu davada Mah-keme, sığınma başvurusu incelenirken, sığınmacının yasalara uygun şekilde uygun koşullarda yedi gün gözetim altında tutulmasının, 5 (1). maddeyi hiçbir şekilde ihlal etmediğine karar vermiştir.
Örnek: Bununla beraber, Suso Musa / Malta davasında,51 Mahkeme, bir devletin yasal yükümlülüklerini aşarak, kendiliğinden veya AB hukukunu uygulamak ama¬cıyla, sığınma başvurusu beklemede olan göçmenlerin girişine veya ülkede kalma¬larına açık şekilde izin veren bir kanun çıkardığı durumlarda, izinsiz girişi engelleme amacıyla kişinin gözetim altına alınmasının 5 (1) (f). maddesi uyarınca alıkonulmanın yasallığı hakkında soru işareti yaratabileceğine karar vermiştir.
AİHS’ye Ek 4. Prokol’ün 2. maddesi, bir ülke topraklarında “kanuna uygun” şekilde bulu-nanların serbest dolaşım haklarına atıfta bulunurken; 7. Prokol’ün 1. maddesi, bir ülkenin topraklarında “kanuna uygun” şekilde bulunanların sınır dışı edilmesine karşı prosedüre ilişkin garantiler sunmaktadır. Bununla beraber, kişiler yasal statülerini kaybedebilirler.
Örnek: BM İnsan Hakları Komitesi52 nezdinde, Alman hükümeti sığınma prosedürü süresince sığınmacıların kanuna uygun olarak ikamet ettiklerini kabul etti. Ancak, Omwenyeke / Almanya davasında53, Mahkeme, Alman hükümetinin, başvuru sahibinin geçici ikametine bağlı koşulları – yani belirli bir şehir içinde kalma yüküm¬lülüğünü – ihlal etmesinden dolayı yasal statüsünü kaybettiğine ve AİHS’ye Ek 4 no’lu Protokol’ün 2. maddesi kapsamı dışına çıkmış olduğuna ilişkin iddiasını kabul etmiştir.

Benzer İçerikler

ALMANYA’DA ŞİRKET KURMAK, GİRİŞİMCİ OTURUMU ALMAK

admin

Almanca Haberler

Editör

Sözlü Mülakatta neler red sebebi olabilir?

Editör

YORUM YAP