Gündem Norveç

Norveç İltica Prosedürü


Bu broşür, Norveç İlticacılar Örgütü (NOAS) tarafından hazırlanmıştır.
NOAS, sığınma (iltica) başvurusunda bulunanlara bilgi ve hukuki danışmanlık veren
ve insan hakları konusunda etkinlikte bulunan bir sivil toplum örgütüdür.
Bu broşür, sığınmacı olarak Norveç’te olup, korunmak için başvuruda bulunan
kişilere yönelik önemli bilgiler içermektedir.
Bu broĢürde Ģu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz:

1 Kim korunma hakkına sahiptir?
2 Kime insancıl nedenlere dayanarak oturma izni verilebilir?
3 Sığınma başvurunuzu hangi ülke değerlendirecektir?
4 Norveç’te sığınma başvurunuzu kim işleme alır?
5 Korunma başvurusunda bulunduğunuzda ne olur?
6 Sığınma ile ilgili mülakat konusunda önemli tavsiyeler
7 Bir sığınmacı olarak yükümlülükleriniz ve haklarınız
8 Sır saklama yükümlülüğü
1 KİM KORUNMA HAKKINA SAHİPTİR?
Anavatanınıza döndüğünüz takdirde hayatınız tehlikeye girecekse, işkence veya
benzeri saldırılara maruz kalma riski taşıyorsanız, korunma ya da diğer bir
deyimle sığınma (iltica) hakkınız vardır.
Anavatanınızdaki resmi makamlar sizi koruma altına alabiliyorsa veya
anavatanınızda güvende olacağınız bölgeler mevcut ise, normal koşullarda
Norveç’te korunma hakkı alamazsınız.
Kimin korunma hakkına sahip olduğu, Norveç’in de uymakla yükümlü olduğu
uluslararası anlaşmalarca tespit edilmiştir.
2. KİME İNSANCIL NEDENLERDEN OTURMA İZNİ VERİLEBİLİR?
Korunma hakkınız yok ise yetkililer, insancıl bir nedenden ya da Norveç’e özel
bir bağlantı nedeniyle verilen oturma izni koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı
değerlendirirler. Bu tür oturma iznine, insancıl gerekçelere dayanarak verilen
oturma izni denir.
Bu tür bir oturma izni alabilmeniz için bir pasaportunuzun olması şarttır. Yetkili
makamlara pasaportunuzu teslim etmediyseniz, başvurunuz reddedilebilir veya size sınırlı oturma izni verilmesine neden olabilir; sınırlı oturma izni, daimi
oturma hakkı ya da ailevi nedenlerle göç hakkı vermez.
3. SIĞINMA BAĠVURUNUZU HANGİ ÜLKE DEĞERLENDİRECEKTİR?
Norveç’te korunma talebinde bulunan herkesin başvurusu Norveç’te işleme
alınmaz. Avrupa ülkeleri arasında bir işbirliği şeklinde imzalanan Dublin
Anlaşması, sığınma başvurularının, anlaşma kapsamında yer alan ülkelerden
sadece birinde işleme alınmasını sağlar.
Başvurunuz, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Dublin anlaşması kapsamındaki
başka bir ülkede değerlendirilebilir. Eğer başka ülkede:
 parmak iziniz kaydedildiyse,
 sığınma başvurusunda bulunduysanız,
 vizeniz ya da ikamet izniniz varsa,
 yakın aileniz varsa,
başvurunuz o ülkede değerlendirilebilir.
Norveç’te yetkili makamların, başka bir ülkeye nakledilip nakledilmemeniz
gerektiğini araştırması ve bu konuda karara varması, normal şartlar altında iki ilâ
altı ayı bulur.
Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için, NOAS’tan Dublin İşbirliği Anlaşması
hakkındaki broşürünü isteyebilirsiniz.
4. NORVEÇ’TE SIĞINMA BAŞVURUNUZU KİM İŞLEME ALIR?
Devlet Yabancılar Genel Müdürlüğü (UDI), Norveç devletinin resmi bir
kuruluşudur. UDI görevlileri, sizinle yaptığı mülakat sonrasında size ikamet izni
verilip verilmeyeceğine karar verir. UDI, tüm sığınma başvurularını dikkatle
değerlendirir ve her başvuruyu teker teker işleme alır.
5. KORUNMA BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞUNUZDA NE OLUR?
Polis teĢkilatında sığınmacı olarak kaydedilirsiniz
Poliste, resminiz çekilir, parmak iziniz alınır. Size kim olduğunuz, Norveç’e
hangi yollardan geldiğiniz ve neden korunma başvurusunda bulunduğunuz
sorulur. Beraberinizde kimlik evraklarınız varsa, kayıt sırasında bu evrakları
göstermeniz gerekecektir.

Mülteci kabul ve yerleĢtirme merkezine taĢınırsınız
Kayıttan sonra bir karşılama merkezine götürülürsünüz. Başka bir geçici merkeze
ya da mülteci kabul ve yerleştirme merkezine götürülmeden önce birkaç
günlüğüne burada kalacaksınız. Merkezde bulunan personel size yükümlülük ve
haklarınız konusunda ayrıntılı bilgi verecektir.
Tüberküloz (verem) testinden geçersiniz
Karşılama merkezinde geçireceğiniz ilk birkaç gün içinde verem testinden
geçeceksiniz. Bu test herkes için mecburidir. Acilen tedavi edilmesi gereken ciddi
bir sağlık sorununuz var ise, bu durumu sağlık merkezine bildirmelisiniz.
NOAS’tan bilgi ve danıĢmanlık hizmeti
Karşılama merkezinde geçireceğiniz ilk günlerde NOAS size bilgi verecektir.
NOAS, Norveç’te sığınmacıların hakları için çalışan ve insan hakları konusunda
etkinlikte bulunan bir sivil toplum örgütüdür. NOAS’ın karşılama merkezindeki
görevi, sığınmacılara bilgi ve danışmanlık hizmeti vermektir. Sığınma yöntemi
konusunda bir filmi izleyecek ve bir NOAS görevlisi ile bir görüşme
gerçekleştireceksiniz. Bu görüşmenin amacı, sizi UDI ile yapacağınız mülakata
hazırlamaktır. Bu görüşme sırasında korunma başvurusu ile ilgili olarak aklınıza
gelen tüm soruları sormanız önemlidir. Görüşme, iyi bildiğiniz bir dilde
düzenlenecektir.
Dublin Anlaşması çerçevesinde başka bir Avrupa ülkesine nakledilmeniz olasılığı
varsa, bu hususu belirtmeniz, size doğru bilgi verilmesi açısından önem
taşımaktadır.
NOAS görevlileri görüşmenin ayrıntılarını gizli tutmakla yükümlüdür.
UDI tarafından mülakata çağrılırsınız
İltica mülakatı, korunmak için neden başvuruduğunuzu açıklamanızı sağlayacak
en önemli fırsattır. Sığınma ile ilgili bu mülakat, genellikle birkaç saat sürer.
Başınızdan geçenleri, ülkenize dönmek zorunda kalırsanız ne sizi korkutuyor,
bunu net ve ayrıntılı olarak anlatın. Mülakat sırasında bir tercüman da hazır
bulunacaktır. Tercüman, sır saklama yükümlülüğü olan tarafsız bir kişidir.
Söylenenleri anlamakta güçlük çekiyorsanız, bu durumu derhal tercümana
bildirmelisiniz.
İltica mülakatının sonunda, mülakat sırasında konuşulanları özetleyen bir rapor
imzalayacaksınız. Tercüman bu raporu size okuyacaktır. Raporda değiştirmek
istediğiniz bir şey varsa, bu durumu imza atmadan önce belirtmelisiniz.

UDI’nin cevabını beklerken normal bir kabul merkezine taĢınır orada
kalmaya baĢlarsınız
Mülteci kabul ve yerleştirme merkezinde kalmak ücretsizdir. İsterseniz, UDI’den
cevap gelene kadar kendi seçtiğiniz bir yerde de yaşayabilirsiniz ancak o zaman
mali destek alamazsınız. Başka bir yere taşınırsanız yeni adresinizi kabul
merkezine bildirmeniz gerekmektedir. Adresinizi kaydettirmeniz önemlidir; zira
UDI’nin cevabı bu adrese gönderilecektir.
Yeni bilgiler
Sığınma ile ilgili mülakattan sonra sığınma başvurunuz açısından önemli
olabilecek yeni bilgiler alırsanız, bu bilgileri derhal UDI’ye bildirmelisiniz.
Bunları neden daha önce bildirmediğinizi açıklayın. Kabul merkezindeki
görevliler, bunu nasıl yapacağınızı açıklayacaktır.
UDI’den cevap beklersiniz
UDI’nin sığınma başvurunuzu değerlendirmesi birkaç haftadan bir yıla kadar
süren bir zaman alabilir. İşlem uzun sürerse bunun nedeni UDI’nin, verdiğiniz
bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda kalması olabilir. Öte yandan UDI’nin
anavatanınızdaki gelişmeleri inceliyor olması veya birçok kişinin UDI’den cevap
bekliyor da olması da bu sürenin uzamasına neden olabilir.
UDI’den cevap gelir: Ġkamet izni ya da ret cevabı alırsınız
Ġkamet izni
İkamet/oturma izni almışsanız, bir belediyede yerleştirilmenize dair bir öneri
gelir. Kabul merkezinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Ret
Başvurunuz reddedildiyse, bu ret kararına itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz etme
konusunda size yardımcı olmak üzere, ücretsiz bir avukat tahsis edilir, bu
desteğin süresi genellikle 5 saattir. İtirazınızı üç hafta içerisinde yapmanız
gerekir. İtirazınız değerlendirilirken normalde Norveç’te kalabilirsiniz, ancak
UDI, başvurunuzun açıkça temelsiz olduğunu düşünüyorsa, o zaman kalmanız
mümkün değildir.
Yabancı İşleri Üst Kurulu (UNE)
İtirazınızı işleme alacak kuruluş UNE’dir. UNE, ya sizi bir görüşmeye çağırır ya
da daha ayrıntılı bilgi göndermenizi talep edebilir.
Ret cevabı alırsanız, anavatanınıza dönmek zorundasınız
İşte o zaman, polisin belirlediği ve genelde iki hafta olan sürenin bitiminde ya da
süre dolmadan ülkenize dönmeniz gerekmektedir. Tanınan bu sürenin sonunda,Norveç’te yasal olarak bulunma hakkını yitireceğiniz gibi mülteci kabul
merkezinde de kalma hakkınız olmayacaktır.
Nihai ret kararı alırsanız, diğer bir deyişle, UNE, UDI’nin korunma başvurusuna
dair ret kararını onaylarsa, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile irtibata geçerek
gönüllü olarak ülkenize dönebilir veya polis nezaretinde ülke dışına çıkma yolunu
seçebilirsiniz (zorla dönüş).
IOM işbirliği ile gönüllü dönüş
Norveç yetkilileri, anavatanınıza gönüllü olarak dönmenizi kolaylaştıracak
koşulları sağlamaktadır. Gönüllü dönüş, Norveç’te Gönüllü ve Destekli Dönüş
Programı (VARP) adı altındaki programa başvurarak ülkenize yapacağınız dönüş
seyahati konusunda işbirliği yapacağınız anlamına gelir.
VARP programı, UDI ile IOM arasında ülkenize yapacağınız seyahati düzenleyen
işbirliğinin sonucudur. Gönüllü olarak dönüş yaparsanız, dönüş masraflarınızı
Norveç devleti karşılar.
Norveç’te ikamet izni olmayan herkes, gönüllü dönüş için başvurabilir. Sığınma
başvurunuz reddedilirse, Norveç’i terketmek için kısıtlı bir süreniz olacaktır.
Gönüllü dönüş yapmak isterseniz, sığınma başvurunuz reddedildikten kısa bir
süre sonra Uluslararası Göç Örgütü IOM’a başvuruda bulunmanız gerekir.
Başvurunuz onaylanırsa, IOM size yol göstererek seyahat belgelerini temin
etmenize ve bilet ayırtmanıza yardımcı olacaktır. IOM aracılığıyla seyahat
edebilmek için geçerli bir pasaportunuzun veya anavatanınızda bulunan yetkili
makamlarca tanzim edilmiş başka bir seyahat belgenizin olması gerekir. Geçerli
bir pasaport veya seyahat belgeniz yoksa IOM, en yakın elçilikten/konsolosluktan
bu belgelerin temin edilmesi konusunda size yardımcı olacaktır. IOM dilerseniz
seyahat sırasında ve anavatanınıza varışınızda da size yardımcı olacaktır.
Mülteci kabul ve yerleştirme merkezinizden, UDI’nin bölge ofisinden veya
IOM’dan, gönüllü dönüş konusunda ayrıntılı bilgi ve başvuru formunun nasıl
doldurulacağına dair yardım alabilirsiniz.
Zorla dönüş
Nihai ret kararından sonra gönüllü olarak ülkenize dönmezseniz, size verilen süre
sona erer ermez polis nezaretinde ülke dışına çıkarılacaksınız.
Polis nezaretinde gerçekleşen dönüşün masraflarını siz ödemek zorunda
kalacaksınız. Uçak biletini ödeyemediğiniz takdirde, devlet bunu karşılayacaktır;
ancak bu masrafları geri ödemekle yükümlü olacaksınız. Polis nezaretinde
gerçekleşen dönüşünüz ile ilgili masrafları geri ödemezseniz, daha sonraki
tarihlerde Norveç’e ve diğer Avrupa ülkelerine yapacağınız vize başvuruları ve girişiniz reddedilecektir.
Suç teşkil eden bir fiil işlediniz
Suç teşkil eden bir fiil işlediğiniz takdirde sığınma başvurunuz, Norveç’ten çabuk
gönderilmenizi sağlamak için çok hızlı bir şekilde değerlendirilecektir. Yasadışı
bir eylemde bulunursanız, Norveç’ten sınır dışı da edilebilirsiniz; bu ise, daha
sonra Norveç’e veya Avrupa ülkelerinin çoğuna giremeyeceğiniz anlamına gelir.
6. SIĞINMA MÜLAKATI KONUSUNDA ÖNEMLİ TAVSİYELER
 Anavatanınızı neden terketmek zorunda kaldığınızı ve oraya dönmekten
neden korktuğunuzu kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde açıklayın.
 Kendi başınızdan geçenlere odaklanın ve geri dönmek zorunda kalırsanız
size neler olacağına değinin.
 Mümkün olduğunca kesin ve doğru bilgiler verin.
 Beraberinizde 18 yaşın altında çocuklarınız var ise, durumlarını ve onların
yaşadıklarını anlatın.
 Anlamadığınız bir şey olursa, tercümandan bunu açıklamasını rica edin.
 Elinizde sığınma başvurunuza ilişkin belgeleriniz var ise, bunları da
mülakata götürmelisiniz.
 Gerçeği anlatın. Doğru olmayan bir şey söylediğiniz takdirde, bu durum,
sığınma başvurunuzun reddedilmesine yol açabilir. Ayrıca Norveç’ten sınır
dışı edilebilirsiniz; bu durum, daha sonraki bir tarihte Norveç’e ve diğer
Avrupa ülkelerinin birçoğuna girememeniz ile sonuçlanabilir.
Kadın sığınmacılar
Kadınlar, erkeklerden daha farklı türlerde eziyete maruz kalabilir. Bunların
konuşulması, özellikle de erkeklere anlatılması zor olabilir. İsterseniz, NOAS’tan
kadın bir görevli ile görüşebilirsiniz. Görüşme isteğinizi, bilgilendirme filmini
izledikten sonra en kısa zamanda NOAS’a bildirin.
Ayrıca UDI ile yapacağınız mülakat için bir kadın görevli ve kadın bir tercüman
talebinde de bulunabilirsiniz. NOAS ile yapacağınız görüşmeler sırasında bu
talebinizi bildirebilirsiniz.
Yanınızda 18 yaĢın altında olan çocuklarınızı mı getirdiniz?
Sığınma başvurusunun değerlendirilmesinde çocuğun durumu önem taşır. UDI,
hem çocuğun kendi sığınma gerekçesinin olup olmadığını, hem de içinde olduğu
durum hakkında ne düşündüğünü tespit etmek ister. Sığınma ile ilgili mülakat
sırasında UDI’ye bu durumu anlatmanız önemlidir.
UDI, yedi yaş üzeri çocuklar ile konuşmalarda bulunur. Çocuğa, yaşadıklarını kendi sözcükleri ile ifade etme fırsatı verilmesi önemlidir. Bazen çocuklar
problemleri, yetişkinlere nazaran daha ağır yaşarlar. UDI, çocuk kendi istemediği
takdirde onunla konuşma yapmaz.
7. BİR SIĞINMACI OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ VE HAKLARINIZ
Kimliğinizi açıklama yükümlülüğünüz bulunmaktadır
Norveç yetkililerinin sizin kim olduğunuzu bilmesi önemlidir. Bu yüzden de, kim
olduğunuzu kanıtlayan belgeleri temin etmeniz önem taşır. Geldiğiniz ülkedeki
yetkili makamlar peşinizdeyse, Norveç yetkilileri, kimlik belgelerinin temini
konusunda, söz konusu yetkililer ile irtibata geçmenizi talep etmeyecektir.
Norveç yetkilileri kimliğiniz konusunda şüpheye düşecek olursa, o zaman aşağıda
belirtilen tehlikelerle karşı karşıya olacaksınız:
 Söylediklerinize inanılmaz
 Oturma izni alma şansınızı azaltırsınız.
 Normalde kazanacağınız hakları kaybedersiniz
 Sınırlı ikamet izni alırsınız
Doğru bilgi vermekle yükümlüsünüz
Bir sığınmacı olarak neden korunma başvurusunda bulunduğunuzu
açıklamalısınız. Bu yüzden işbirliğinde bulunmak ve gerekli belgeleri sunmak
için elinizden geleni yapmalısınız.
Korunma başvurusunda bulunmadan önce başkalarından ne duymuş olursanız
olun, sığınma için gerçek başvurma nedeninizi Norveç yetkililerine aktarmanız
önemlidir. Yanlış bilgi vermek cezai bir suç teşkil eder. Ayrıca bu durum sınır
dışı edilmenize yol açabilir.
Sığınma baĢvurusu sırasında çalıĢma hakkınız olabilir
Sığınma başvurunuzun sonuçlanmasını beklerken, kim olduğunuzu belgelere
dayanarak gösterdiğiniz takdirde ve durumunuz Dublin Anlaşması kapsamında
değilse, çalışma izni alabilirsiniz. Çalışma izni en fazla altı ay için geçerli olsa da
yenilenebilir.
Tıbbi tedavi hakkınız vardır
Sığınma başvurunuzun işleme alınıp sonuçlanmasını beklerken, gerekli olan tıbbi
tedaviye hakkınız vardır. Tıbbi tedavi, 12 yaşın altındaki çocuklara ücretsizdir.
Norveç’te yaşayan herkes, genelde tıbbi tedavi masraflarının bir kısmını ödemek
zorundadır. Bir psikoloğun yardımına ihtiyacınız varsa, masraflarınızın ödenmesi
için UDI’ye başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için kabul merkezi personeline danışınız. Ciddi sağlık sorunlarınız varsa, bu durumu, UDI’ye bildirmelisiniz.
Sığınma baĢvurunuzu geri çekebilirsiniz
Sığınma başvurunuzu istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. O zaman ülkenize
geri dönme konusunda yardım için IOM’a başvurmanız da mümkün olacaktır.
8. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Polis, UDI, UNE, tercüman, avukat, sağlık personeli ve NOAS, sır saklamakla
yükümlüdür. Bu şu anlama gelir: Sözü edilen şahıs ve kuruluşlar, anavatanınızda
bulunan yetkililere sığınma başvurunuz konusunda bilgi veremez. Ayrıca bu şahıs
ve kuruluşlar, sığınma başvurunuz konusunda görevli olmayan kişilere de
söylediklerinizi anlatamazlar. Sır saklama yükümlüğüne aykırı hareket etmek bir
suç teşkil eder. Bu yüzden, neden korunmaya ihtiyaç duyduğunuzu ayrıntılı bir
şekilde anlatmaktan korkmamalısınız.
ADRESLER
Polisin Yabancılar Birimi (Politiets utlendingsenhet)
Polis teşkilatı, yeni gelen sığınmacıları kaydeder.
Polis, ayrıca sığınma başvuruları reddedildiği halde gönüllü olarak Norveç’ten
ayrılmayan sığınmacıları da ülkelerine geri gönderir.
Posta adresi: Postboks 8102 Dep, NO-0032 Oslo, Norveç
Ziyaret adresi: Christian Krohgs gate 32, Oslo
Telefon: +47 22 34 24 00, Faks: +47 22 34 24 80
E-posta: pu@politiet.no
Devlet Yabancılar Genel Müdürlüğü (UDI), sığınma ve aile birleşimi
konusundaki başvuruları işleme alan, vize ve vatandaşlık işlemlerini
gerçekleştiren resmi bir devlet kuruluşudur. UDI, aynı zamanda mülteci kabul ve
yerleştirme merkezlerinden de sorumludur.
Posta adresi: Postboks 8108 Dep, NO-0032 Oslo, Norveç
Ziyaret adresi: Hausmannsgt. 21, Oslo
Telefon: +47 23 35 16 00, Faks: +47 23 35 15 01
Website: www.udi.no, E-posta: ots@udi.no

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Destekli ve gönüllü dönüş konusunda bilgi verir.
Posta adresi:
Postboks 8927 Youngstorget
NO-0028 Oslo, Norveç
Ziyaret adresi:
Storgata 10a, 2. kat, Oslo
Mesai saatleri:
Hafta içi: 10:00–15:00
Hafta sonu: Kapalı
Telefon: +47 23 10 53 20
Faks: +47 23 10 53 23
E-posta: osloreturn@iom.int
Yabancı ĠĢleri Üst Kurulu (Utlendingsnemnda – UNE), UDI tarafından
verilen ret kararlarına itirazları işleme alan mahkeme benzeri idari bir kuruluştur.
Posta adresi: Postboks 8165 Dep, NO-0034 Oslo, Norveç
Ziyaret adresi: Stenersgt. 1B/C, Oslo
Telefon: +47 21 08 50 00, Faks: +47 21 08 50 01
Website: www.une.no, E-posta: postmottak@une.no
Norveç Kızıl Haç Örgütü (Norges Røde Kors), iz bulma servisi, savaş, çatışma
ya da afetler nedeniyle birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri arasındaki
bağlantının yeniden kurulması konusunda yardımcı olur.
Kızıl Haç Örgütü, UDI’ye ya da diğer şahıs veya kuruluşlara sizinle ilgili bilgi
vermez. Bu hizmet ücretsizdir.
Posta adresi: Postboks 1 Grønland, NO-0133 Oslo, Norveç
Ziyaret adresi: Hausmannsgt. 7, Oslo
Telefon: +47 22 05 40 00
tracing@redcross.no

Benzer İçerikler

15 Temmuz’la hesaplaşmadan asla!

admin

Rejim kayıp silahlar konusunda ‘lal’ kesildi

admin

BMMYK kimin mülteci olduğuna kendisi mi karar verir, yoksa bu karar hükümetlere mi bağlıdır?

admin

76 yorumlar

Ali Murat Mart 16, 2018 at 12:03 pm

Merhaba,

Bankasya kart slipini uzerinde adim soyismim ve imza alanim olan kanit olarak sundum. sizce kanit olur mu ?????Daha evvel ABDden bankasya araciligla para gonderilmisti adimima ayrintisiyla kimden hangi tarihlerde oldu miktari ve hatta ve hatta ne icin aldigimi soyledim. Oncesinde iki yil boyunca FEM dersanesine gittigimi soyledim univ hazirlik icin….Acikcasi kanit istediler elimde yoktu onlara evde dersane kitaplari materyallerim var uzerinde ismim imzam vs var onlari sunabiilirim dedim bereket versin ailem FEM dersanesi kimlik kartlarimi ve dersaneye ait ozel adim soyismim yazan elektronik yazili bilgisayar orhinal ciktilarini yolladi ben de mulakattan sonra gonderdim. Norvecte 5 yila yakindir yasal legal kaliyorum geldigim gunden beri hiiic gitmedim TRye kokrtugumu soyledim AKP aleyhine yargitayca yasaklanmis gazetede referandum oncesi yazilarim makalelelrim cikmisti onlari sundum. sizce kabul alma imkanim olur mu?

Cevapla
Editör Mart 19, 2018 at 12:24 am

Bankasya’da hesabiniz olmasini Türkiye’deki bu konuyla ilgili alinan karar ve uygulamalariyla birlikte sunmanizda fayda vardir. Yetkililer konuyu bilmesine ragmen; bu bankada hesap sahibi olmanin tutuklama gerekcesi olduguna dair yargi kararini ve resmi haber kaynaklarinin haberleriyle birlikte sunmaniz tamamlayici olur. Dershaneyle ilgili sunudugunuz belgeleri delil olarak kabul etmezler. Bu tür hicbir resmiyeti olmayan ve cok siradan bilgileri delil diye sunmayin, sunumunuzda cok fazla bu tür bilgi, evrak varsa ”ne bulsa gösteriyor” algisi olusabilir. Norvec’te bes yildir kalioyrsaniz, oturumunuz varsa neden ilticaya basvuru yapiyorsunuz?? Iltica islemleri zaten oturum almak icin yapiliyor ki!!

Cevapla
Ali Murat Mart 20, 2018 at 6:22 pm

Merhaba tekrardan sorgulayici elestirel gozle yaptiginiz yorum ve danismanlik icin tesekkur ederim.

Dersane(FEM) olayini ifademde belirtmistim yazilarimdan dolayi beni aileme paramiliter gucler soruyor demistim(ki bu paramiliter osmanli ocaklari vs.. o donem KHK ile bilinmiyordu sonradan KHK ile malum yasal statuye kavustu) benim bilgilerime sahipler burada yasadigima haberleri var. Fem dersanesi kapatildi tum bilgiler Mebde ve bu okula iki yil gittim.
Sorgulayici; bana tek sey dedi bu FEMdersane ile ilgili bir kayit dekontu vs.. var mi gibi ben de yok dedim ama dedim evde test dokumanlari adimi yazdigim var ancak evde ailem FEM dersanesine ait orginal kimlik kartimi o donemde ismimin soyisminin gectigi orginal belgeleri verdiler hatta tum evraklarda dijital yazili ogrenci numaramda vardi ben de mulakatimda benden deraneye ait dekont isteyen kadina mulakattan sonra postayla fem dersanesine ait evraklarimi yolladim dahasi scfnin fem yayinlari fem dersanesi ile ilgili haberlerini de paylastim.
birde burda Hem gulen okullarinda okuyanlarla ilgili hem de bankasya ile ilgili haber var

https://ahvalnews.com/rule-law/money-bank-asya-classed-supporting-terrorism haberde en onemli nokta da alttaki metin olsa gerek!
“Turkish government blames the movement for the July 15, 2016, failed coup and calls it FETO, short for the alleged Fethullahist Terror Group, while the latter denies involvement. However, the government’s post-coup crackdown against the movement has included those who had studied at Gulen schools and who had had bank accounts at Bank Asya, and who had made banking transactions at Asya”

Evet norvecte kesintisiz 5 yildir yasiyorum mulkataimda da kendi imkanlarimla yasamak istedim dedim ilticaya basvurmadim cunku suriyeliler savastan kacanlar vs oldugu icin daha vicdani bir karardi benimkisi dedim kisaca kadinlar ve cocuklar onden buyursun VICDANImantigi zaten turkiyeyede hic gitmedim bulundugum sure icinde ddedim…… mulkatci ikna oldu. Ayrica oturumum haksiz yere iptal olmustu Turkiyeye donemezdim. burslu ozel tasarim Okuluna kabul aldigim halde okul muduresi beni is kiyafetlerimle kirli pasli gorunce okula almamisti avukatima verdim avukatim konustu ve avukatimda bana boyle dedi ” dava acariz hatta kazaniriz ama ccooook pahalli masrafli senin bunu karsilayamazsin dedi!””” benim icin de yapacak bisey yoktu okulun bana verdigi resmi belgelerle ogr oturumuna basvurdum…. gocmen dairesi de okula gitmedigimi anlayinca vizemi iptal etmisti sinirdisi karari vermisti…bende mulakatta bunu da dedim. YALAN yOK! hatta tam tersi yabanci dusmanligi var….

Yukaridakileri yine elestirel gozle degerlendiriseniz sevinirim…..

Size bir kac sorum daha var
1) mulakatta paramiliter gcler beni soruyoalr aileme yazdiklarimdan gazetede akp aleyhine yazdiklarimdan oturu son KHK da sanirim beni bu husuda destekler nitelikte diyebilir miyiz?sonucta herifler yasal nitelik kazandi.
2)5 yildir hic trye gitmemis olmam korkunun niteligi bakimindan bir samimiyet yasal dayanak kanit olusturabilir mi??Yani her defasinda her yaz tatil vsss turkiyeye gidip ben korkuyorum donemem demek sanirim gayri ciddi bir durum benim gibi “BMye gore Yerinde Multeci olarak taninalar icin”
*yerinde multeci, bulundugu mevcut ulkede en az 6 ay ve daha uzun yillar legal ve/veya illegal sekilde bir sekilde kalip yasayip ilticaya basvuranlar icin kullaniliyor.

Cevapla
Ali Murat Mart 20, 2018 at 6:56 pm

Dersaneye gitmis olmama dersane ile ilgili mulakatcinin hakli olarak kanit istemeleri ve benim orjinal belgelerin(ki hic bir sekilde fake degil) asillarini sunmam uzerinlerinde numaramim olmasi bir den fazla kagitta ayni numaranin bilgisayar kodu ile bulunmasi nicin gayri ciddi gayri resmi bir durum olusturur. sonucta hizmet hareketinin bir dersanesi hukumetce kapatlmis yayinlari yakilmis dokumanlari yayimlari suc teskil eden dersaneye el koyan meb her turlu bilgiyi ele gecirmis bir durumda. Ahvalin haberinde de bahsettigi gibi bankasya gibi bir duruma esdeger terore destek nedeni istigali…

Dogru bir bankasya gibi bilinirligi yok bylock gibi herkesin gorup deneyecegi ogrenecegi gibi degil ama ortada hareketin bilinen bir agirligi da egitim oldugunu bilmeyen de yok ozellikle de dis kamuoyunda.!

Cevapla
Ali Murat Mart 23, 2018 at 12:29 pm

sorularima niye cevap vermiyosunuz?

Cevapla
Alp Temmuz 9, 2018 at 11:26 pm

Merhabalar, 672 nolu KHK ile öğretmenlikten atıldım. 8 yaşlarında ikiz erkek, 2 yaşında da bir kızım var. Şuan Türkiye’yim hakkımda henüz adli bir işlem yok. Fakat yakın arkadaşlarımın mahkemelerinde, telefon görüşmesi raporlarından beni soruyorlar; Fetö şüphelisi XXX ile şu kadar konuşmuşsun diye.İhraçdan sonra sağda solda gündelikli çalışıyorum. 2 aya kadar bulunduğum ildeki Noter araç satışıma bile engel oluyordu, bankadaki dolarımı hala çekemiyorum. Sanırım ihraç olduğum içinde üzerimde pasaport tahdidi var. Ohal kalktıktan sonra pasaport tahdidinin de kalkacağı söyleniyor. Bende artık bunaldım Norveç’e iltica başvurusunda bulunmak istiyorum. Yukarıdaki anlattıklarım ışığında;

1-Şayet pasaport alırsam öncelikle kendim gidip iltica başvurusunda bulunup, onaylanırsa ailemi getirmek istiyorum. Bu durumda Norveç’de aile birleşimi noktasında bir engelle karşılaşır mıyım?
2-Durumum mevcut tecrübelerinize göre KABUL için uygun mudur?
3- İltica talebinde bulunup süreç devam ederken orada çalışabiliyor muyum? Norveç’in barınma, sağlık gibi konularda maddi yaklaşımı nasıl?
4-Norveç göç dairesinin son açıklaması var “Türklerden fazla talep geldiği için başvuruları askıya aldık ya da süreç uzun olacak” şeklinde tercüme edilen, benim iltica talebimi -Eylül gibi düşünüyorum nasıl etkiler?

şimdiden çok teşekkürler…

Cevapla
Editör Temmuz 16, 2018 at 12:38 am

Öncelikle gecmis olsun. Yasamis oldunuz bu hak ihlallerininin tümünü güvenli bir sekilde delillendirin.

1-Basvurunuz kabul edilirse hayir. Aile birlesiminde bir sorun yasamazsiniz.

2-Evet kabul alirsiniz ama celiskilere dikkat edilmeli. Red vermek icin Raportörler celiski ararlar. Örnegin: Hem iltica basvurusu yapip hem de son ana kadar devlette calismis olmak, Günlük hayatini hicbir sekilde degistirmemis olmak, toplumsal baskiya maruz kalmadigini ifade etmek gibi.

3-AB ülkelerinin ortalama standartlari var; bölge bölge kiyaslanabilir Kuzey ülkeleri Almanya standartinda denilebilir.

4-Hayir böyle birsey yasal olarak mümkün degil; yasayi degistirmeleri gerekiyor. Yasa orda duruyor, o yasaya göre islem yapmalari gerekiyor ya da yasayi degistirmeleri gerekiyor ki AB birbirine bagli yasalarin cogunda.

Cevapla
gumus Şubat 8, 2019 at 5:15 pm

Sayin Editör ben ailece başvurabilirmiyim yada nasil hangi konularda baş vuru hakkım var

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 2:37 am

Ailecek de basvuru yapabilirsiniz.

Cevapla
Iltica Red. Şubat 10, 2020 at 1:59 am

Iyi günler şu anda amerikadayim burda iltica açmadım açmayıda düşünmüyorum politik nedenlerden dolayı burdan başka bir ülkeye geçmeyi düşünüyorum bu arada bilet bakıyorum mesela norvec üzerinden bilet buldum norvec havaalanında bekleme surem 8 saat bu arada havaalanında iltica açmak istesem acaba kabul olurmu bilgi verebilirmisiniz?

Cevapla
behlul Şubat 10, 2020 at 3:38 pm

Guvenli bolgeden ve ulkeden geldiginiz icin ve dahasi ABD vizeniz(ki muhtemelen ABD vizeleri 5-10 yil oluyor) oldugu icin geldiginiz ulkeye yollama ihtimalleri cok yuksek.
Buna ilaveten Norvec gectigimiz yilin 2018 agustosundan itibaren TC vatandaslarindan “Transit Vize” istemektedir. Transit vizeniz olmadan ucaga binemezsiniz.

Cevapla
Refik Kurmal Temmuz 19, 2018 at 1:20 pm

MERHABA ARKADASLAR,

Uzun yillardir bu ulkede yasayan Norvecten kabul almis bir ilticaciyim, sizlerle tecrubelerimi kampta tanik oldugum dublin durumlarindan bahsetmek istiyorum.

1)Norvecte bekleme sureleri diger ulkelere gore Almanya hollanda ve isvicreye gore cok uzundur. Ben sahsen 11 ay bekledim bir baska arkadasim 13 ayda bir baskasi ise 9 ayda ilticasini aldi. Herifler her seyden nem kapan orjinal(fotokopi olmayan) belge vermemize ragmen “inanmayan supheyle” bakan psikolojide en ufak “insanlik hali” hata ve celiski de ya arastirmak icin cok bekletiyorlar ya da red veriyorlar. Bekletme usandirma burda bir yildirma politikasi…

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/07/05/195413109/udi-vil-granske-hvorfor-tyrkere-soker-asyl-i-norge

Son gelenlerden dolayi Turkiyelilerin bekleme sureleri cok uzun surecek. UDI Dubline takilanlari eger yunanistandan geldilerse en az 6 ay bekletecek dublini dusene kadar oyalayacak kamplarda bir suru oyle turkiyeli ilticaci aileler var persisanlar ve az parayala varsa da cepten yiyorlar gecici kamplarda….Udi ve Norvec malkamlari son gelenlerin ekonomik geldigi gorusunde bu sebeble iltica surecleri de cok uzayacak 1 ila 1.5 yil arasinda surecek…Cunku herifler istemiyor bu cok acik ve net……Akli olan baska ulkeye gider benden soylemesi

2)Cok daha acik konusayim benim norvecte basvurdugum ayni surede Almanyada basvuran arkadasim 2 ayda iltica kabulunu aldi isini gucunu kurdu… Ki bu kisi de oyle legal illegal aranan bir gruba ait olan biri de degildi sadece mulakata iyi hazirlandi teknik gitti….Ama ayni arkadasi Norvece getirseydik kesinlikle belgesiz kanitsiz kabul etmezlerdi etseler bile aylar surerdi…zaman vakit kaybi israfi…psikolojik harb de cabasi….Bir baska arkadasim 13. ayda hem UDIden hem de red mahkemsinden red aldi ustelik bu kisinin mahkesmi aranmasi vardi TRde Sonra illegal yolla almanyaya gitti simdi ne yapaiyor bilmiyorum.Bu arada red mahkemesinin web sitesinde biz gocmen dairesi udiyi destekleriz kararini devam ettiriz yaziyor kisaca formalite tarafli mahkeme. AKP mahkemelerinde bile boyle bir sey yok :):(

3)Norvec Dublin olayini cok sert uygulayan bir ulke. 2016da Italya vizesi ile direk norve gelmis bir arap kiz tanidim bir kac gun takilip iltica etti gerisin geri hemen itlayaya gonderdiler aninda ki italyada malum yunanistan gibi goc ve multeci sorunu yasayan kiyi ulke…..Norvec Avrupaya uzak oldugu icin kita avrupasina dublin transit gelme olayalarinda cook acimasizlar aninda yolluyorlar biliyorlar tir kasasinda almanyadan vsden kesintisiz gelinmeyecegini… Kisaca Dublin sert uygulanir yok ben 6 ayi geciririm derseniz vizem bitiminden itibaren Norvec pahalli soguk bir ulkedir dayanamazsiniz. Norvecte suan irkci parti iktidar ortagi ve goc adalet bakanliklari adamlarin ellerinde cook siki tutuyorlar. Onun icin elinizde hangi avrupa ulkesine ait vize varsa orada basvurmaniz daha mantikli bir tercih olur yoksa perisan olursunuz psikolojiniz bozulur zaten ulkede ona meyilli bir ulke…kimse kimseye sahip cikmaz burda almanaya gibi vs degil maalesef oralarda yine birini bulursunuz idare edersiniz burda boyle bir sey yok kac ay sokaklarda ormanlarda yasadim ev sikintisindan bir allahin kulu yardim bile etmedi!!!!Zaten ev bulmak paran varsa da mesele bu memelekette..

4) Aile birlesimine gelince ilticaniz kabul edildikten en gec 3 ay icinde yapmalisiniz gelir vb… prosudur ve engellere takilmamak icin. Bu 3 ay olayi bir cok avrupa ulkesinde isvecte finde 6 aya kadar cikiyor bildigim kadariyla…Dahasi son yasayla 20 nisan 2018den itibaren 24 yas siniri getirdiler ciftler erkek olsun kadin olsun en az 24 yasinda olmak zorunda basvurduklari tarihte…Bu 24 yas olayi bir cok avrupa ulkesinde yok varsa bi bizim norvec bi de danimarkada var.

5)Burada ingilizce yeterli degil maalesef Norvecce bilmeyene is yok kacak is zaten imkansiz her sey kontrol altinda(iltica surecinde calisirim ederim diyenler icin)

SON OLARAK,
dediklerim benimm gordugum yasadigim tecrubeler evrensel hukuk ve deneyimlerim isiginda.Tavsiyem Almanya vs..dir.

multeci anlasmasi her ulkede ayni degismez…
dediklerime inanmayabilirsiniz ancak gercekler maalesef yasandiginda aci oluyor.En azindan ben oyle biliyorum oyle gordum oyle deneyimledim..

Cevapla
namik kar Temmuz 19, 2018 at 1:41 pm

Sayin Alp,

Norvecteki yapi yildirmaya yonelik iltica surecleri son gelenlerden dolayi cok uzayacak bunu acik acik belirttiler.
Yunanistandan gelenlere de dublin uygulanir mi uygulanmaz mi bilmiyorum bildigim uygulanmazsa da 6 ay dublinin gecmesi icin bekletme sonra da ana mulakata alip arastiracaz diyip bir yildan fazla isleyecek surecler olusacak. Bunu Norvec medyasini takip eden biri olarak soyluyorum. Adamlar acik ve net istemiyor! Hele hele son gelenlerin ekonomik olarak geldiklerini ve Norveci sectiklerini dusunuyorlar. Niye Almanya degil de Norvec Niye baska Kita avrupasi ulkesi degil de Norvec.
Ayni Danimarkanin ve finlandiyanin yaptigini yapacaklar yani sureci uzun tutatacaklar zaten haber metninde basin aciklamasinda cevre ulkelere bakacagiz onlarla birlikte hareket edecegiz diyor.
Sureci uzun tutarak insanlari gelmesini engelleme varsa gelmis olanlarin ilticasini cektirmeye yonelik uygulamaya gidecekler.

Afgan bir arkadasim 2 yildir ilticasini bekliyor. Suriyeli arkadasim 1.5 yildir bekliyor…Ama suriyeli afganlar da baska ulkelere gidiyor norvece gelmiyor biliyor hayatindan kafadan en az 1.5 yilin gidecegini dublinle birlikte 2 yilin…

Benim size tavsiyem surecin kisa oldugu kamp ve sosyal sartlarin is imkanlarinin da iyi oldugu Almanyadir.
Kamplarda hele hele gecici kamplarda aileli coluklu cocuklular icin sartlar zor Norvecte hepsi ozel kisilere devredilmis ozel kisilerde devletten aldigi fona bakiyor temizligi ise multeciler yapiyor siz dusunun artik. Almanyada her sey sistemli–

Norvec

Cevapla
Enes Muhittin Temmuz 26, 2018 at 8:15 am

Selamun Aleykum,

Hizmet Hareketi mensubuyum Buna ragmen bende KANADA vizesi var diye Norvec hemen hemen 1,5 yildir beklettigi ve bekledigim ilticama RED vermis. Mahkemede itiraz etme hakkim var. Ama Mahkemenin internet sayfasinda yazilanlar mahkemenin “tarafli” “on yargili” ve UDIye bagli bir mahkeme oldugu yonunde…

Mahkemenin internet sayfasinda aynen soyle yaziyor: ” Biz size inanmiyor UDInin verdigi karari devam ettirme niyetindeyiz ve bu yonde kararlar aliyoruz Ulkenize donebileceginizi dusunuyoruz. 2016da Gelen iltica davalrinin sadece %8i olumlu yonde baglandi” gibi ifadeler mevcut
KAYNAK: https://www.une.no/en/case-types-and-countries/asylumprotection/

Bu durumda benim kisisel olarak ve genel olarak bu mahkemeye itimatim yoktur. Kukla formalite bir mahkeme! Zaten bu mahkeme yuzunden Turkiyede Davasi yok diye kadini yolladilar. AKP ise kadini hemen terorist diye tutukladi.
KAYNAK: https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/norvecin-sinirdisi-ettigi-pkkli-istanbulda-yakalandi-2504609/
https://www.yenisafak.com/gundem/norvec-pkkli-kadin-teroristi-teslim-etti-3382329

Takdir edersiniz ki cok uzun suredir bekliyorum Mayis 2017den beri artik bende sabir kalmadi.Sizden ricam bana yardimci olun. Hangisini tavsiye edersiniz?

1) Norvecteki Bu kukla tarafli Mahkemeye mi basvurayim ???ustelik daha ne kadar bekleyecegimi bilmeden….

2)Baska bir Avrupoa ulkesine mi gidip iltica edeyim nasil olsa RED aldim. Buna hakkim var sanirim.. Iltica Kararlarinin olumlu ve hizli islendigi aile birlesiminin de daha rahat oldugu Belcika ve Almanya gibi…

Cunku Norvecte Aile birlesimi Avrupada hatta dunyada en pahalli aile birlesimi ucretinin isledigi ulke Sadece Aile birlesimine basvurmak ilticasi kabul olan bir multeci icin 10500 Kron asagi yukari 1100 euro o da asagi yukari 6215 Turk Lirasi yapiyor. Bu baska ulkelerde 80 -90 euro civarinda.

3) Pasaportumda Kanada vizesi var. Acaba Kanadaya mi gideyim iltica icin…Kanada da iltica sartlari sanirim daha farkli isliyormus

Lutfen cevap yazin

Selametle Kalin
Enes

Cevapla
admin Temmuz 27, 2018 at 10:30 am

merhabalar her ülkenin türkiyedeki olaylara bakışı farklıdır ülkelere göre hakimler yada ropörterler yani sizin mağduriyeti dinleyen kişinin türkiye yaşanan olayla ve bu olayların içerisin de sizin kişisel mağduriyetlerinize bakmaktıdırlar. aşağıda almanya için hazırladığımız kriterler ortalama norveç içinde geçerlidir
https://ilticahaberleri.com/iltica-ana-mulakat-degerlendirme-kriterleri/

ret ala birisi shengen dışına çıkmadan tekrar herhangi bir shengen ülkesine iltica ettiği takdirde ret aldığı ülkeye gönderilme ihtimali bulunmaktadır fakat norveçten ilticanızı çekip shengen dışına çıktığınızda belçika veya almanayaya gelmek isterseniz bu sefer ret aldığınız ülkeye gönderilmezsiniz kjanada iltica işlemleri oırtalama 22 ay sürmektedir.
bir avukata danışınız.

Cevapla
Selahattin Harun Ağustos 7, 2018 at 9:46 am

Merhaba, yurt dışında Gülen okullarında öğretmenlik yapıyordum belgelerimi göstermeme ve çok uzun beklemiş olmama rağmen Norveç’ten ret aldım şu an ne yapmalıyım Red yiyen arkadaşlara öneriniz nelerdir Bir Avukat’a danışmalı mıyım ?

Cevapla
admin Ağustos 8, 2018 at 11:24 am

merhabalar;
öncelikle geçmiş olsun red alan insanların dosyaları mahkemeden olumlu olarak dönmektedir ilk önce yapmanız gereken 2. mülakat tutanağınıza bakmanızı tavsiye ediyorum tutanığınızda ki yanlış ifadeleri düzeltmeniz gerekmektedir
2-red gerekçelerini red diye yaparak red etmeniz gerekmektedir ve mağduriyetlerinizi aşağıdaki kriterlere göre yeniden düzenlemeniz gerekmektetedir.
aidetiniz iltica nedeninizdir fakat iltica kabul nedeni değildir aidietinizden dolayı yaşadığınız mağduriyetleri (ben) merkezli anlatmanız gerekmektedir.
red dosyası hazırlanırken aşağıdaki sıralama lütfen dikkat ediniz
hakkınızda siyasi koğuşturma bulunmaktamıdır
2-devlet ve toplum tarafından takip ediliyormusunuz devlet tarafından tehdit ve tehlike altındamısınız
yani hakkınız tutuklama yakama soruşturma iddaname bulunmaktadırmı medya ve sosyal medyada adınız geçmektedirmi ihbar ve fişleme bulunmaktadır mı
3- sosyal gruba aidietinizden dolayı politik düşünce ve muhalif düşüncenizden kaynaklanan mağduriyetleriniz açısından devlet toplum ve çevreniz tarafından baskı zulüm ötekileştirme itibarsızlaştırma yanlızlaştırılma gibi olaylarla gibi karşı karşıyasanız bunların örneklerini dosyanıza ekleyiniz
4- somut gerekçelere dayalı hakla korkularınız bıulunmaktadırmı devletin sizin koruyacağına inanmıyorsanız nedenleri
5-işkence idam vucüt bütünlüğünüzü bozulması gibi uygulamarlar karşı karşıya olacaksınız bunların gerekçeleri örneğin khk 696 madde 121 eskişehirde osmangazi 4-5 akedemisyenin katledilmesi örnektir –
6- yaşam özgürlük ve can güzenliğinizin tehdit ve tehlike altında
olduğu
7- avrupa insan hakları sözleşmesinin 15 nci maddesinin 2 fıkrasında bahsedilen haklarınızın ihlali örneğin saygı hakkının ihlali irtibarsızlaştırma eğitim hakkının engelmesi örgütlenme hakkının engelmesi adil yargılanma hakkının engelmesi
8-gibi hak ihlalellerini bilgi ve belge ışığında hazırlayarak sunmanızda fayda vardır.

Cevapla
ufuk Ağustos 16, 2018 at 4:01 pm

Norvecte Red kararlari ve zaten uzun bekleme sureleri iyice artti sizce sebebi nedir? Dha evveliyatinda benzer dosyalar evet alirken simdi redler geliyor 17 aydir bekleyenler var kamplarda acikcasi pismaniz basvurdugumuza coluk cocuk perisan olduk Belcikaya almanyaya gidenler kabul aldi aile duzenlerini kurdu burda insanlar futursuzca beklemede
sizce norvecte karar degisikligi mi oldu bizi builgilendiriseniz sevinirim

Cevapla
Editör Eylül 8, 2018 at 3:38 am

Hayir dosyanizda takildiklari yerler varsa onlari inceliyorlardir. Sürecinizin kolaylastiracak imkanlar gelistirmenizi tavsiye ederim; haftanin birkac günü disarda kalmak gibi.

Cevapla
İlhan Ağustos 27, 2018 at 12:26 pm

Ben iki yıl önce Norveç konsolosluğuna vize başvurusu yaptım red aldım bir arkadaşımın aklına uydum para karşılığı vize alabiliriz sana dedi ben de uydum bir miktar para vererek vize aldık dediler neyse ben o vizeylen Ukrayna özlerinden Finlandiya uçtum Finlandiya da hava alanında polis aldı beni 4 yıl schgenn ülkelerine giriş yasağı verdi bana ama benim geçerli sebeblerim var iltica etmem lazım Norveç e iltica edebilir miyim eyer edersem korkuyorum yine bana 4-5 yıl yurtdışı yasağı verirler mi

Cevapla
Editör Eylül 9, 2018 at 1:55 am

Gitmek istediginiz ülkeye gidebilirseniz!! iltica basvurusu yaparsiniz kabul edilip edilmemesi gerkcelerinizin iltica yasasina uyup uymamasina bagli. Schengene giris yasaginiz aktüel ise seyahatinizde sorun yasarsiniz.

Cevapla
Recep Sevinder Eylül 9, 2018 at 8:44 pm

ufukAğustos 16, 2018 at 4:01 pm

Norvec icinde,16 aydir dosyasina cevap bekleyenler var hem de belgeli kanitli hatta hapisli olanlar bu kisiler 16 aydir bekliyor. Girunuse gore Daha da bekleyecek gibiler.

Hele simdi son UDI(Norvec yabancilar ilticacilar subesi) Turklerle ilgili iltica islemlerini dondurduk yakindan daha detayli inceleyecegiz surec uzun olacak kararindan basin aciklamasindan sonra ve gelen cok fazla Turk ilticaci sayisini yogunlugunu da hesaba katarsak bu surec iyice cekilmez hale geldigi acik. Hele couluklu cocuklu iseniz vay halinize…Kamplardaki sartlar pek iyi degil. Hijyen sifir. Zaten aile birlesimi de en az 1 sene ve vize basvuru ucreti 1200 euro. Gecen zaman uzun karanlik kis kaybedilen yillar adamlarin umrunda bile degiL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Almanyada Belcikada Hollandada iltica edip ortalama hele hele Almanyada 2 ayda 3 ayda iltica alanlar taniyorum. Aile birlesimi de bir o kadar kolay ucuz ve hizli!

Akli olan Almanyaya gider. Is var iklim guzel karanlik yok Egitim sistemi dunyada bir numara ozellikle muhendislik vs eee Almanca dunyada aranilan gecerli bir dil ustelik

Cevapla
ufuk Ekim 28, 2018 at 2:45 am

20. ayda hakkimda dava yok diye Norvecte reddim geldi. Sizce baska Avrupa ulkesinde iltica edebilir miyim?

Cevapla
ufuk Kasım 1, 2018 at 2:51 pm

20. Ayda hakkimda dava yok diye Norvecte reddim geldi. Sizce baska Avrupa ulkesinde iltica edebilir miyim?
tavsiye lutfen

Cevapla
Yılmaz TEK’e Kasım 16, 2018 at 9:07 am

Ben siyasi nedenlerde hakkımda açılan dava var yakalama kararım var ülkemde özgür değilim kimliğimi dilimi kültürümü yaşamıyorum Kürt ailevisiyim baskı altında yaşıyoruz şu an kaçak yollar ile başka ülkede tim norveçe geçiyorum bu neden ile iltica sığınma Norveç te yapmak istiyorum

Cevapla
Azad Kasım 17, 2018 at 8:01 pm

Merhaba sayın editörüm arkadaşlar bilginize ricam var ben trafik kazası sonucu %80 engelli kaldım iki bacak tan tekerlekli sandalye yim anne baba yaşlı ayrı yaşıyor 4kardeş Avusturya da evli ler alakamız yok 1kardeş cezaevinde ben Avrupa vizesi ile Norveç girip iltica yapmayı düşünüyorum sizce bi umut olumlu bi sonuç alırmıyım

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 3:28 am

Bahsettiginiz konu iltica yasasi kapsami disinda sadece hasta oldugu halde ülkesinde tedavi alamayan veya kendisine bakilmayan kisiler icin iltica gecerli bir durum. Bu sizde var mi ona göre degerlendirin.

Cevapla
samed Kasım 25, 2018 at 1:36 am

Merhaba 8 ay önce Yunanistandan Norveç’e geldim 4 ay Dublin davasını bekledim Transmottakgeçici Kampta. Şu an Normal Kampdayım ancak 4 aydan beri de Ana mülakata girmeyi beklemekteyim. Mülakatı 4-5 aydan beri bekleyen bir sürü insan var bazı arkadaşlar 6 aydır bekliyor Sizce bu normal midir???? Sonuçta bu kişiler Dublin prosedürünü geçmiş normal ilticacı olmuş ve 6 ila 4 aydır Ana mülakata girmeyi beklemektedir. Hem de Daha ne kadar bekleyeceklerini bilemeden……….

Size Ana mülakata davet edilmeyi bu kadar uzun süre beklemek Normal mi?? Diğer ülkelerde insanlar, Dublini geçip ilticaya başvurduktan sonra en fazla 2 ay ortalama 1 ayda mülakatlarina giriyor…

Samed

Cevapla
Editör Kasım 26, 2018 at 3:48 am

Normal degil ama Dublin durumundaysaniz bekleyin kendinizi hatirlatmayin. Dublin durumunuz yoksa dilkece yazmanizi tavsiye derim.

Cevapla
fehim Kasım 25, 2018 at 1:37 am

Merhaba 8 ay önce Yunanistandan Norveç’e geldim 4 ay Dublin davasını bekledim Transmottakgeçici Kampta. Şu an Kristiansand Normal Kampdayım ancak 4 aydan beri de Ana mülakata girmeyi beklemekteyim. Mülakatı 4-5 aydan beri bekleyen bir sürü insan var bazı arkadaşlar 6 aydır bekliyor Sizce bu normal midir???? Sonuçta bu kişiler Dublin prosedürünü geçmiş normal ilticacı olmuş ve 6 ila 4 aydır Ana mülakata girmeyi beklemektedir. Hem de Daha ne kadar bekleyeceklerini bilemeden……….

Size Ana mülakata davet edilmeyi bu kadar uzun süre beklemek Normal mi?? Diğer ülkelerde insanlar, Dublini geçip ilticaya başvurduktan sonra en fazla 2 ay ortalama 1 ayda mülakatlarina giriyor…

Cevapla
fehim Kasım 25, 2018 at 1:44 am

Merhaba 8 ay önce Yunanistandan Norveç’e geldim 4 ay Dublin davasını bekledim Transmottakgeçici Kampta. Şu an Normal Kristiansandaki Integreringsmottak Kampdayım ancak 4 aydan beri de Ana mülakata girmeyi beklemekteyim. Mülakatı 4-5 aydan beri bekleyen benim gibi bir sürü insan var bazı arkadaşlar 6 aydır bekliyor Sizce bu normal midir???? Sonuçta bu kişiler Dublin prosedürünü geçmiş normal ilticacı olmuş ve 6 ila 4 aydır Ana mülakata girmeyi beklemektedir. Hem de Daha ne kadar bekleyeceklerini bilemeden……….

Size Ana mülakata davet edilmeyi bu kadar uzun süre beklemek Normal mi?? Diğer ülkelerde insanlar, Dublini geçip ilticaya başvurduktan sonra en fazla 2 ay ortalama 1 ayda mülakatlarina giriyor…

Samed

Cevapla
fehim Kasım 26, 2018 at 3:31 pm

Merhaba 8 ay önce Yunanistandan Norveç’e geldim 4 ay Dublin davasını bekledim Transmottakgeçici Kampta.
Şu an Normal Kristiansandaki Integreringsmottak Kampdayım ancak 4 aydan beri de Ana mülakata girmeyi beklemekteyim.

Size Ana mülakata/mahkemeye davet edilmeyi bu kadar uzun süre beklemek Normal mi??

Cevapla
fehim Kasım 26, 2018 at 5:23 pm

Sayın abim niye cevap vermiyorsunuz aylardır mülakatı bekliyoruz Ben 4 aydır mülakat bekliyorum Normalde diğer AB ülkelerinde Dublini geçip, kalıcı kampı olan alınan kişiler 1 ayda Ana mülakata giriyor Burada 5 aydır mülakat tarihi bekleyen insanlar var Bu normal bir Prosedür oluyor mu? iltica(BMYK AB hukuku)hukuku olarak
Merak edip soruyorum

Samed&Fehim

Cevapla
fehim Kasım 26, 2018 at 5:34 pm

EditörKasım 26, 2018 at 3:48 am CEVAPLA
Normal degil ama Dublin durumundaysaniz bekleyin kendinizi hatirlatmayin. Dublin durumunuz yoksa dilkece yazmanizi tavsiye derim.

Çok çok özür dilerim Yeni gördüm yanıtınızı!
Ben ve arkadaşlarım Dublini geçmiş insanlariz Ben Dublin de 4 ay davayla geçtim bazı arkadaşlar da 6 ay Dublin düşmesi ile geçmiş Normal kamptayız normal kasa(dava) dayız ;ama Ben daha Ana iltica ifade mülakatana girmedim aşağı yukarı 4 aydır. Bazı arkadaşlar 5 ay

Bu normal bir Prosedür oluyor mu? iltica(BMYK AB hukuku)hukuku olarak
bu duruma Ne yapmamızı önerirsiniz?

Cevapla
Davut Kasım 28, 2018 at 8:39 pm

18 aydir hala dosyalarina cevap alamayan var bu normal midir.
Niye bu kadar sure uzun
Baska Avrupa ulkerinde boyle bir durum yok kanimca sizce de oyle mi

Cevapla
Davut Aralık 6, 2018 at 5:49 pm

Ana mulakat oldugundan beri tam 18 aydir bekliyorum sizce 24 ay yani 2 seneye kadar cikar mi herhangi bir cevap almam?
Niye bu kadar sure ve surecler uzun suruyor uzun tutuluyor?Bir bilginiz var mi?
Bu anlayisla Norvecte, Aile birlesmesi de bu kadar uzun tutulur mu, uzun surer mi?

Baska Avrupa ulkerinde boyle bir durum yok kanimca sizce de oyle mi?

Selametle

Cevapla
Battal Ocak 3, 2019 at 9:40 pm

Merhabalar ben hristyanım esimde biz norvece iltica etmek istiyoruz…kabul edilirmi

Cevapla
Cengiz Ocak 17, 2019 at 7:09 am

merhaba, Norveç’le ilgili son durum hakkında bilgi verebilecek olan var mı.Son durum nedir.Oturum alabilen var mı, yaklaşım nasıl. İşlem sürelerinde uzunluk devam ediyor mu. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

Cevapla
Mirzaoglu Ocak 24, 2019 at 9:38 pm

Kesat cok bekleme var! Yogunluk ülkeye gore had safhada. Daha aylardir gorusmeye girmeyen bir yigin insan var. Bekletme neyse de böyle giderse Redler gelecek diye korkuyoruz coluk çocuk perisaniz.
Baska Avrupa ülkesine gidebilir miyiz bilmiyorum Dubline takılmadan
Allah Yardimcimiz olsun

Cevapla
Anne Ocak 23, 2019 at 10:37 pm

Bende iki çocuğumla çok düşündüm norveçe iltica etmeyi fakat buradaki arkadaşların deneyimleri beni biraz daha detaylı düşünmeye başladım ve biraz sogudum ülkeden ve korktum sanırım vazgeçicem iyi bişeyler yapalım derken herşey daha kötü olabilir

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 1:09 am

Kuzey ülkelerinin tek problemi; Iklimi. Genellemeleri pek itibar etmemenizi öneririm.

Cevapla
Fırat seven Ocak 23, 2019 at 11:55 pm

Kişisel davam var..sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Savcılığa şikayette bulundum fakat hiçbir sonuç alamadım. Tehditler devam ediyor. Can güvenliğimin olamadığı ve devletin beni koruyamayacağı kanaatindeyim. Bu şartlar altında iltica basvurusunda bulunursam kabul olma ihtimali varmı acaba?

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 4:56 am Cevapla
Roza Ocak 27, 2019 at 8:27 pm

Norveç’te kabul oranları, sonuçlanma süreleri ne durumda? Norveç mi, Almanya mı? Hangi ülkeyi tavsiye edersiniz? Almanya vizesiyle Türkiye’den direkt Norveç’e uçsak, Dublin’den dolayı Almanya’ya gönderirler mi?

Cevapla
Cengiz Ocak 28, 2019 at 5:11 am

Merhaba, benzeri soruları bende sordum ama bir türlü uzun zaman olmasına rağmen cevap alamadım.Bir bilgi alırsanız paylaşırsanız çok sevinirim.

Cevapla
Davut Ocak 28, 2019 at 5:12 am

Norvecte son durum Dublini gectikleri halde kalici kampa alindiklari halde bir cok kisi 8 aydir bekliyor. Cok fazla yogunluk var dosya dogru duzgun okunmuyor. Gectigimiz aralik ayinda sadece 1 kisi oturum aldi. Okunan dosyalarin cogu dublin reddi uzerine.
Surec cok uzun 20. aya yaklasan arkadaslar var. Yildirma biktirma politkasi guduyorlar.
Almanyadan gelecek olan sizler ise kesinlikle Dubline bagli kalirsiniz ve Geri gonderilirsiniz.
Almanyanin ozellikle dogu eyaletlerinde eski dogu almanya topraklarinda iltica sureci cok kisa 2 ila 3 ay arasinda surec yasayanlar var.
Acik konusayim Norvec cok fazla turkiyeli geldiginden oturu sureci dosya bazinda durdurmus durumda ayda bir iki kisi en fazla 3 kisi oturum aliyor digerleri bekliyor. Daha mulkata 7-8 aydir girmemis yuzler var Turkiyeli insanlardan.

Cevapla
fehim Ocak 28, 2019 at 5:49 am

Norvecte iltica bundan sonra zor cok bekliyoruz
Gelecek olanlar reddi ve cok uzun beklemeyi goz onunde bulundursun
Keske baska ulkelere gitseydik diyenler o kadar fazla ki
Gelmek isteyenler, hem kendilerini hem buradakileri zor durumda birakacak nufusa oranla en fazla turkiyeli multeci burda

Cevapla
Cengiz Ocak 28, 2019 at 12:42 pm

merhaba cevap verdiğiniz için teşekkürler.Sanırım Norveç şu anda cazip bir yer olmaktan çıktı zaten gelmekte ayrı bir problem.İsveç hakkında fikriniz var mı? orada durum nedir acaba ?

Cevapla
Zeus Şubat 2, 2019 at 11:53 am

Bankasyada hesabım olduğu için ihraç edildim mahkemem var devam ediyor .tutuklanma ooabilir ögretmenim acaba iltica etsem avrupa ülkelerinde hangi işlerde çalışabilirim diplomamı kullanabilir miyim.yani bir sekilde öğretmen olabilir miyim.

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 2:30 am

Ögretmenlik genel olarak AB ülkelerinde memuriyet oldugu icin sansiniz sinirli fakat Almanya vb. ülkelerde Türk-Müslüman nüfusun yogun oldugu okullarda Türkce ve Din dersi ögretmenleri var; o alanlara basvuru imkani var.

Cevapla
deniz tunçbilek Şubat 2, 2019 at 7:20 pm

merhaba saygılar…ben 47 yaşında bir eşcinselim…ayrıca travestilikte yapmaktayım….çok sayıda idari para cezam var(abartısız 70000 civarı,)(fuhuştan dolayı)..homofobik kişilerinde çok saldırısına maruz kaldım.5 yıl önce evimi bastılar ve beni parçaladılar..2 yıl önce kolumu kırdılar.ve yakın zamanda da hristiyanlığı seçtim,bir kiliseye gitmeye başladım….benim için maddi-manevi zor koşullar içinde hayat sürmekteyim…orta derece ingilizcem var….derdimi anlatabilirim.kıbrıs ta masörlük yaptım (çok profesyonel değil) ve hobim; yamaç paraşütçüsüyüm…gitmek istiyorum…sizce şansım nedir….teşekkür ederim…tercihen tabiki avrupa ülkesi

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 2:24 am

Bu tür dosyalarda en büyük sorun inandiricilik sorunu nedeniyle cokca red verilmesi. Kimlginize ait bir dernege üyeliginizin olmasi önemli; bir de anlattiklarinzdaki zulme ugramis oldugunuzu ve geri dönerseniz yine zulüme ugrayacaginizi ispatlamaniz gerekli.

Cevapla
fehim Şubat 12, 2019 at 3:28 am

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/0ERk2o/tyrkia-flyktningene-er-blitt-et-problem-for-norge
Türkiye mültecileri Norveç için bir sorun haline geldi
Tyrkia-flyktningene er blitt et problem for Norge
Bundan sonra Gelen mevcut iltica mulakatini bekleyen ve iltica cevabini bekleyenler icin Norvecte iltica zor. Zaten 18-22 aydir bekleyenler var. Islmeler maalesef cok yavas agirdan aliyorlar.

Cevapla
Metin Şubat 19, 2019 at 8:57 pm

20 aydir bekliyorum ailemle coluk cocuk perisaniz…Kac ay daha bekleyeceğimizi bilemeden bu durumda ne yapabiliriz her hangi bir yanit alamadik henüz. Geldigimize inanin cok pismaniz.

Cevapla
Murat Şubat 25, 2019 at 5:46 pm

Ben hizmet hareketindenim 7 aydir mulakat bekliyorum keske baska bir ulkeye gitseydik burda hanimla birlikte perisan olduk. Surec cok yavas ilerliyor.

Cevapla
Selim Mart 10, 2019 at 4:42 pm

Türkideyeden giden eşcinsel lerin kabul durumu nedir? Yardımcı olabilir misiniz?

Cevapla
admin Mart 28, 2019 at 6:17 pm

Merhabalar,
LBTI gibi dernekler üye iseniz ve ülkenizde bir ayrımcılık yaşadığınızı somut olarak gerekçelendirebilrseniz ilticanız değerlendirilebilir.

Cevapla
Serdar has Nisan 12, 2019 at 4:46 pm

Merhaba hocam, ben askeri okul öğrencisiydim. Darbeden sonra birçok arkadaşımla birlikte tutuklandım. 6 ay tutuklu kaldım. 7 gün ağır koşullarda gözaltı yaşadım. Bazı gazetelerde hakkımızda teröristler şurada saklanıyor gibi haber yapıldı. Davam 3 yıldır devam ediyor. Yurtdışı yasağım da var. Norveçe iltica etmeyi düşünüyorum. Görüşünüz nedir? Oturum izni alabilir miyim?

Cevapla
admin Nisan 12, 2019 at 5:48 pm

Merhaba, iltica işlemleri aidiyet nedeniyle mağduriyete bağlıdır. Din dil cinsiyet sosyla gruba aidiyet veya olitik düşünce nedeniyle, devlet, toplum ya da devlet dışı kurumlar tarafından baskı zulüm ayrımcılık kanunsuz ceza, insanlık dışı uygulamalar ve somut korkulara sahipseniz ve bunları belgeleyebilirseniz ilticanız olumlu olarak değerlendirlecektir.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

https://ilticahaberleri.com/iltica-temel-insan-haklari-ihlalleri-ve-zulum/

Cevapla
İskender Nisan 12, 2019 at 4:57 pm

Merhaba ben cumhur baskanına hakarettrn suclu bulundum suanda kıbrıstayım nereden iltica basvutusu yapsbilirim ve hangi ülkeye yapabilirim ? Ve nerden yapıcam evraklarım yanımda sian is vizesiyle kktc deyim is vizem bitin ce turkiyeye donmek zorun da kalıcam

Cevapla
admin Nisan 12, 2019 at 5:43 pm

Kendiniz güvende hissedebileceğiniz herhangi bir avrupa ülkesine gidebilrseniz başvuru yapabilirsiniz.

Cevapla
X Nisan 13, 2019 at 2:36 pm

Norveç hakkında olumlu şeyler duymuştum ama burada bir tane bile olumlu yorum görmeyince fikrim değişti açıkçası. Sizce Norveç’te durum şuan nasıl? Ayrıca ben ve ailem direkt olarak zülm görmesek de görebilme ihtimalimiz kuvvetli ve bunu kanıtlayabilirim. Sizce kabul edilme standartlarına ve şuan ki duruma göre kabul edilme şansımız ne kadardır?

Cevapla
editor_dr Nisan 18, 2019 at 9:12 pm

Merhabalar, lutfen asagidaki makaleleri okuyunuz. Baskaca soru ve katkiniz olursa paylasabilirsiniz.
https://ilticahaberleri.com/norvec-iltica-hakindaki-sik-sorulan-sorulara-cevaplar/

https://ilticahaberleri.com/4036-2/

Cevapla
Mehmet Mayıs 3, 2019 at 3:50 pm

Merhabalar, şuan norveçte ki iltica süreci ile ilgili son durum hakkında bilgi verebilir misiniz? Süreç halen uzun mu sürmektedir?
Herhangi bir tutum değişikliği var mı?

Cevabınız için şimdiden
Çok teşekkürler.

Cevapla
Göçmen,iltica Mayıs 9, 2019 at 12:07 pm

Merhabalar Gazi üniversitesinde okudum görüşümle tamamen zıt bir üniversite ülkü ocaklarından ölüm tehdidi aldım ve bunu ihd ye bildirip bana olacaklardan ülkü ocakları sorumlu olduguna dair bir duyuru yayınladım yaşadığım ilçede Siyasi parti gençlik hareketi öncülerindendim soma,berkin elvan,ayakkabı kutusu gibi birçok eylem organizasyonu içinde oldum ve basın açıklamalarında ismim yazılıydı hepsinin gazetesi elimde ayrıca İHD ye bıraktıgım dilekçeyide bulmaya çalışırım Örgüt üyeligi ,Örgütün ilçe sorumlulugu ,örgüte adam kazandırma ayrıca cumhurbaşkanına hakaretden gözaltına alınıp 4 gün kaldım daha öncesinde de ifadem alındı. bunlarla beraber iltica talebinde bulunsam kabul edilme ihtimali nedir ? Vize sorunu oluyor oraya gidip iltica talebinde bulunmam gerek diye biliyorum kolay vize yolu nedir ? ilticam kabul edilirse bu süre içerisinde devletin tahsis ettigi yerlerde ücretsiz bir şekilde mi kalıyorum ve sorasında uyum çarçevesinde mesleki ve sosyal eğitim veriliyormu ?

Cevapla
editor_dr Mayıs 10, 2019 at 11:18 am

Merhaba,
dininizden, dilinizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden, politik düşüncenizden ya da sosyal bir gruba aidiyetinizden dolayı devlet ya da devlet dışı kurumlar ve toplumun belli kesimleri tarafından ayrımcılığa, baskıya, ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya, zulme, insanlık dışı uygulamalara, takibe alınıyorsanız ve hakkınızda siyasi koğuşturmalar yapılıyorsa ve bu sebeple zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız, somut gerekçelere dayanan korkularınız bulunuyorsa ve bu sebeplerden dolayı yaşam, özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır.
Lutfen ekteki makaleleri okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

https://ilticahaberleri.com/norvec-iltica-hakindaki-sik-sorulan-sorulara-cevaplar/

https://ilticahaberleri.com/4036-2/

Cevapla
Ahmet Norge Haziran 6, 2019 at 6:02 pm

Merhaba, ben ve eşim TR ile tüm bağlantımızı kesip Norveç’e yerleşeceğiz. İki tane ağır ceza dosyam var buna güvenerekten gidip sığınacağız. Bekleme sürelerini okuyorum yarım saattir ama buradaki yaşantıdan çok daha iyi olduğuna iniyorum. Kaçıp kendilerini kurtaranlar sabretmeyi öğrenmek gerek orda tutuklu değilsiniz zulüm görmüyorsunuz. TR’deki şartlar günden güne zorlaşmakta zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır 🙂

Cevapla
Siyasi Sığınma Haziran 8, 2019 at 11:53 am

Değerli Moderatör merhaba;
Türkiye’de cumhurbaşkanına hakaret davasından yargılanıyorum. Bunun üzerine iktidarın savcıları Binali Yıldırım Diyanet işleri başkanı Mehmet Görmez ve Devlet Bahçeli gibi isimlerin şikayetçi oldukları başka bir dava daha açtılar hakkımda. Yüksek ihtimalle büyük bir ceza aldıracaklar. Bunun dışında ateistim ve islamcı iktidar ile gelişen toplumsal kışkırtma ve yozlaşmadan dolayı ülkede birçoğu gibi korkuyla yaşıyorum. Bunun dışında DEU makina mühendisliği mezunuyum. Üniversiteye sınavda %1lik dilime girerek yerleştim. Yıllardır da özel sektörde Arge Urge ve makina tasarımı konusunda yönetici olarak çalışıyorum. Bu şartlar altında siyasi sığınma talep edebilir miyim? Bilgi vermenizi önemle rica ederim.

Cevapla
editor_dr Haziran 15, 2019 at 4:24 pm

Bir ülkeye giriş yaptıktan sonra iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Değerlendirme bireysel olacak ve aşağıdaki kriterlere uygunluğunuz ölçüsünde red veya kabul alcaksınız.
“dininizden, dilinizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden, politik düşüncenizden ya da sosyal bir gruba aidiyetinizden dolayı devlet ya da devlet dışı kurumlar ve toplumun belli kesimleri tarafından ayrımcılığa, baskıya, ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya, zulme, insanlık dışı uygulamalara, takibe alınıyorsanız ve hakkınızda siyasi koğuşturmalar yapılıyorsa ve bu sebeple zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız, somut gerekçelere dayanan korkularınız bulunuyorsa ve bu sebeplerden dolayı yaşam, özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır”
Mesleğiniz ve başarılarınız iltica kriterleri arasında yer almaz. Ancak raportörün bakış açısına göre itibarlı biriyken sizi kaçmaya zorlayan şeyleri anlattığınızda etkisi olabilir.
Lütfen makaleyi okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
Esma Temmuz 18, 2019 at 4:16 pm

Salam kardeşlerim eğer dublin olsa Avrupa’dan çıkış yapsa 2ay sonra yeni giriş yapsa dublin düşermı?Veya bulaşıcı hastalık olsa dublin düşermı? Acil cevap versiniz lütfen

Cevapla
Elif Temmuz 19, 2019 at 10:45 am

Selamlar, inançsızım ve islam şartlarına göre yaşamam için ailem ve eşim tarafından darp edilip ölümle tehdit ediliyorum. Zamanında zorunlu eğitimden mahrum edilmekten, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğüme dair kanıtlara kadar elimde her türlü belge mevcut. İltica şu zamana kadar hiçbir şekilde başvurmak isteyeceğim bir yöntem değildi ama kendim ve özgür bir birey olarak yaşama hakkım elimden alınıyor. Ülkemde hayati tehlikemin olduğunu düşünüp hiçbir şekilde güvende hissetmiyorum. Bu şartlarda iltica edebilir miyim, kabul alma durumum ne olur? Çok teşekkürler.

Cevapla
editor_dr Temmuz 19, 2019 at 9:14 pm

dininizden, dilinizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden, politik düşüncenizden ya da sosyal bir gruba aidiyetinizden dolayı devlet ya da devlet dışı kurumlar ve toplumun belli kesimleri tarafından ayrımcılığa, baskıya, ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya, zulme, insanlık dışı uygulamalara, takibe alınıyorsanız ve hakkınızda siyasi koğuşturmalar yapılıyorsa ve bu sebeple zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız, somut gerekçelere dayanan korkularınız bulunuyorsa ve bu sebeplerden dolayı yaşam, özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır.

makalemizi okuyunuz lutfen.
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
behlul Ocak 25, 2020 at 3:56 pm

Norvece giden arkadaslar cok sikinti cekmis ve cekiyorlar….bekleme sureleri cok cok uzun. Dublin ister Yunandan gelin yine dublin takiyorlar. Allah Yardimcilari olsun. Zaten Norvec gibi pahalli bir ulkede verdikleri cep harcligi 240euro adam basi. Almanyada bu rakam yeni yilla 354 euro Finlandiyada keza buna benzer bir rakam
Aile birlesimi ise 1100 euro basvuru ucreti multeci olsun normal oturumlu olsun herkes bu ucreti oduyor. Aile birlesimi sureci ise 20 ay suruyor.
Norvec yerine illa kuzey ulkelerine gelmek isteyen kardeslerime Finlandiyayi tavsiye ederim.

Cevapla
Davut Şubat 17, 2020 at 2:43 am

Norvec ilticaca dairesinden red aldim. Red mektubunda mulkatta beyan etmedigim seyler uzerinden red vermisler.Ayrica Bankasya hesabimi gostermistim. Red Mektubunde Bankasya hesabinizin olmasi Turkiyede dava acilacagi anlamina gelmiyor. Zaten Hakkinizda dava da yok yazmislar. Bu durumda ne yapmami onerirsiniz

Davut Selim

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107