Almanya İltica Asyl Süreci Avrupa Kıtası Gündem Kanunlar

Mülteci Yardım Yasası; AsylbLG Türkce

Mülteci Yardım Yasası (AsylbLG)

AsylbLG

Düzenleme tarihi: 30.06.1993

Tam alıntı:

“En son 17 Temmuz 2017 tarihinde yasanın 4. Maddesiyle değiştirilen Mülteci Yardım Yasası 5 Ağustos 1997 (BGBI. I. S. 2022) çerçevede.”

Durum: Bek. v. 5.8.1997 I 2022; yeni basım,

En son Madde 4 G v. 17.7.2017 tarihinde değiştirilmiştir.

Not

(+++ son değiştirme tarihi: 1.11.1993 +++)

Yasa 30.6.1993 I 1074 (AsylbLNG) Madde 1 olarak Federal Almanya Konseyinin onayıyla Federal Almanya Parlamentosunca çıkarılmış olup işbu yasa Madde 3 uyarınca 1.11.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Madde 1 Hizmet hak sahibi

(1) Bu yasaya göre hizmet hak sahipleri gerçek anlamda Federal Almanya Bölgesi’nde ikamet eden ve

1. Mülteci yasası uyarınca bir ikamet izni bulunan;
2. Bir havayolu üzerinden ülkeye giriş yapmak isteyen, ancak giriş izni verilmeyen ya da henüz verilmeyen
3. Bir ikamet iznine sahip olan ve
a) Bir savaş nedeniyle kendi ülkesinde ikamet yasası Madde 23 Paragraf 1 ya da Madde 24 uyarınca
b) İkamet yasası Madde 25 paragraf 2 bent 1 uyarınca
c) İkamet yasası madde 25 paragraf 5 uyarınca sınır dışı edilme işlemleri 18 ay öncesine dayanmas ölçüsünde
4. İkamet yasası madde 60a uyarınca bir izin hakkına sahip olanlar,
5. Henüz ya da artık sınır dışı edilmesi artık söz konusu değilse dahi uygulamalı yurtdışı çıkış zorunluluğu bulunanlar
6. Kendileri belirtilen yerlerdeki koşulları yerine getirmeksizin eşler, hayat arkadaşları ya da 1-5 arasında adı geçen kişilerin reşit olmayan çocukları olması halinde
7. Mülteciler Yasası Mae 71 bir devam başvurusu ya da Mülteciler Yasası Madde 71 a uyarınca ikinci bir müracat sahipleri
(2) Paragraf 1’de tanımlanan yabancılar paragraf 1 no.3’tekinden daha farklı bir ikamet tanımı ve toplamda altı aydan daha fazla bir geçerlilik süresince bu yasaya göre hak sahibi değildirler.
(3) Yardım hakkı yurtdışına çıkışla birlikte ya da
1. Hizmet koşulunun iptalinin üzerinden ya da
2. Federal Almanya Göç ve Mülteci İdaresi’nin yabancıyla mülteci olarak kabul etmesi ya da konuyla ilgili bir mahkemeyi karar henüz kesin değilse dahi tanımakla görevlendirmesi halinde
bir aylık sürenin dolmasıyla sona erer.
İkamet Yasası Madde 25 Paragraf 5 uyarınca bir ikamet iznine sahip olup ebeveynleriyle birlikte ortak bir hanede ikamet eden ve reşit olmayan çocuklar için yardım hakkı ikamet yasası madde 25 paragraf 5 uyarınca söz konusu hakka sahip ebeveynin yardım hakkının dolmasıyla birlikte sona erer.

Madde 1a Talebin kısıtlanması

(1) Madde 1 Paragraf 1 No 4 ve 5 ve Madde 1 Paragraf 1 No 6 uyarınca yardım hakkına sahip olanlar, madde 1 Paragraf 1 No 4 ve 5’te anılan kişiler ölçüsünde, yasadan faydalanmak için geçerlilik alanında bulunmuş olanlar yasa üzerinden ancak söz konusu hizmetlerden bireysel koşullara göre kaçınılmaz olması halinde alabilirler.
(2) Madde 1 Paragraf 1 No 5 uyarınca kendileri için bir çıkış süresi belirlenen ve çıkış olanağı tanınan kişiler çıkışın kendilerince temsil edilmeyen, uygulanmaması durumlarında çıkış süresinden bir gün sonrasından itibaren Madde 2,3 ve 6 uyarınca artık bir talep hakkına sahip değildirler. Kendilerine çıkışlarına ya da sınır dışı edilmelerine kadar yalnızca yiyecek ve barınma, ısınma dahil, ve vücut ve sağlık bakımına yönelik ihtiyaçları sağlanacaktır. Ancak yalnızca bireysel durumlara göre özel koşulların söz konusu olması halinde Madde 3 Paragraf 1 Bent 1 anlamında hizmetler sağlanabilir. Hizmetlerin ayni yardım niteliğinde yapılması gerekir.
(3) Paragraf 2 aynı şekilde kendilerince temsil edilen nedenlerle ikameti sonlandırıcı önlemlerin yapılamaması ölçüsünde Madde 1 Paragraf 1 No 4 ve 5 için de geçerli olur. Bunlar için hizmet talebi Madde 2,3 ve 6 uyarınca sınır dışı tehlikesi ya da sınır dışı talimatının uygulanabilirliğinden bir gün sonra sona erer. Madde 1 Paragraf 1 No 6 uyarınca hak sahibi olanlar için Bent 1’de geçen bir aile bireyi geçerlidir.
(4) Kendileri için Avrupa Parlamentosu (EU) No: 604/2013 No 604/2013 yönetmeliği ve Avrupa Komisyonu’nun 26 Haziran 2013 tarihli kıstasların tespiti ve üçüncü bir ülkeye ait ya da ülkesiz kişinin bir üye ülkede yapılan uluslararası koruma konulu başvurunun denetlenmesinden sorumlu (29.6.2013 tarihli ABI. L, S 31) 180 üye ülkenin belirlenmesi süreci Madde 1 Paragraf 1 No 1 ya da 5 uyarınca hak sahipleri, bir başka üye Avrupa Birliği ülkesince yapılan bir dağıtım sonrasında ya da (EU) No: 604/2013 Yönetmeliği’ni uygulayan dağıtım mekanizmasına katılan üçüncü bir ülkenin yetkisi ölçüsünde yetkili olan hak sahiplerine aynı şekilde sadece paragraf 2 Bent 1 uyarınca tanınır ve bu kendilerine mevcut üçüncü bir Avrupa Birliği üye ülkesinden ya da başka bir dağıtım mekanizmasına katılan üçüncü bir ülke tarafından Bent 1 uyarınca uluslararası koruma ya da başka nedenlerle bir ikamet izni tanınan Madde 1 Paragraf 1 No 1 ya da 5’e uyan ikamet izni devam eden hak sahipleri için de geçerlidir.
(5) Madde 1 Paragraf 1 ya da 7uyarınca hak sahipleri paragraf 2 bent 2- 4 arası uyarınca aşağıdaki durumlarda hizmet alabilirler
1. İltica Yasası Madde 15 Paragraf 2 No 4 uyarınca iş birliği zorunluluğuna uymayanlar,
2. İş birliği yükümlülüklerini İltica Yasası Madde 15 Paragraf 2 No 5 uyarınca kendi mülkiyetlerinde bulunan kimliğini belgelendirme konusunda ihlal edenler, buna uymayanlar, gerekli belgeleri teslim etmeyenler ya da ibraz etmeyenler.
3. Yetkili Federal Almanya Mülteciler ve Sığınmacılar Kurumu tarafından belirlenen yasal başvuru süresine uymayanlar ya da bu Federal Almanya Mülteciler ve Sığınmacılar Kurumu tarafından değerlendirmeye alınmayanlar ya da
4. Mülteciler Yasası Madde 30 Paragraf 3 No 2 ikinci alternatif uyarınca kendileriyle ilgili kimlik bilgilerini ya da uyruklarını inkar etme durumunu durumu gerçekleştirilenler

İştirak yükümlülükleri ihlalini ya da yasal süreyi ciddiye almama durumlarıyla ilgili kendilerinden kaynaklanan bir neden yoksa ya da iştirak yükümlülüklerini yerine getirmek ya da yasal süreyi dikkate alma süreci önemli bir nedenden dolayı mümkün olmadıysa bunlar geçerli olmaz. Bent 1 uyarınca talep kısıtlaması eksik iştirak işleminin yapılasıyla ya da yasal başvuru süresi dikkate alınmadığı an sona erer.

Madde 2 Özel durumlarda sağlanacak hizmetler

(1) Madde 3 ve 4 ve aynı zamanda 6-7’den farklı olarak on ikinci Sosyal Güvenlik Yasası 15 ay boyunca bir Federal Bölgede kesintisiz bulunmuş ve ikameti süresince yasa ihlali gerçekleştirmeyen kişiler söz konusu hizmet hak sahibinde uygulanır.
(2) Paragraf 1 uyarınca hizmet hak sahibinin ortak bir konutta konaklama işlemini gerçekleştirirken yetkili kurum yerel koşullar temelinde hizmeti belirler.

(3) Ebeveynleriyle ya da bir ebeveynin yanında bir ev topluluğunda yaşayan reşit olmayan çocuklar paragraf bir uyarınca hizmetleri en az bir ebeveyninin ev topluluğunda paragraf 1 uyarınca hizmet alması halinde aynı hizmeti alırlar.

Madde 3 Temel hizmetler

(1) Giriş ve kabul kurumlarında İltica Yasası Madde 44 Paragraf 1 anlamında konaklama işleminde hizmet hak sahipleri Madde 1 uyarınca ihtiyaçlarının karşılanması için yiyecek, barınma, ısınma, giyim, sağlık bakımı ve ev tüketim ve kullanım malzemesi (temel ihtiyaç) alırlar. Gerekli olan ihtiyaç nesnel yardım niteliğinde karşılanır. Giyim ihtiyacının karşılanmaması halinde bu kupon ya da başka benzen nakit olmayan tasfiye yoluyla yapılır. Ev için kullanım eşyaları ödünç niteliğinde hazır edilebilir. Ek olarak bu kişilere özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı hizmetler de sağlanır (temel ihtiyaç). Yönetim tarafından karşılanabilme olanağı ölçüsünde bunlar nesnel hizmet şeklinde karşılanmalıdır. Nesnel hizmetlerin idari masraflarla karşılanamaması ölçüsünde bu hizmetler kupon, başkaca benzer hesaplama ya da parasal hizmet niteliğinde sağlanabilir. Eğer tüm gerekli kişisel ihtiyaçlar parasal yöntemlerle karşılanmışsa, para tutarı tüm gerekli kişisel ihtiyaçların karşılanması için aylık
1. Tek başına bir hak sahibi için 135 Euro,
2. Ortak ya da eş olarak aynı evde geçinen İki hizmet hak sahipleri için beher 122 Euro
3. Kendine ait ev tahsis edilmeyen diğer yetişkinler için 108 Euro,
4. Başkaca ergen hizmet hak sahipleri için 15. ile 18. yaşını doldurana kadarki süre için 76 Euro,
5. Yedi yaşından 14 yaşına kadarki hak sahibi çocuklar için 83 Euro,
6. Altıncı yaşını doldurana kadar ki hak sahibi çocuklar 79 Euro.
Sınırdışı etme ya da gözaltına alınan hizmet alıcısı için gerekli olan kişisel ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak bireysel para tutarı ihtiyacın tamamiyle ya da kısmen başka yollarla karşılanması durumunda yetkili kurum tarafından tespit edilir.
(2) İltica Yasası Madde 44 Paragraf 1 uyarınca kabul merkezleri dışında konaklamalarda bent 4’ün muhafazası şartıyla gerekli ihtiyaçların Paragraf 1 Bent 1 uyarınca ihtiyaçların karşılanması esastır. Gerekli olan tutar aylık
1. İltica Yasası madde 44 paragraf 1 kabul kurumları dışında konaklamalarda ben 4 koşuluyla öncelikli olarak temel ihtiyacın 216 Euro,
2. Ortak ya da eş olarak aynı evde geçinen İki hizmet hak sahipleri için beher 194 Euro
3. Kendine ait ev tahsis edilmeyen diğer yetişkinler için 174 Euro,
4. Başkaca ergen hizmet hak sahipleri için 15. ile 18. yaşını doldurana kadarki süre için 198 Euro,
5. Yedi yaşından 14 yaşına kadarki hak sahibi çocuklar için 157 Euro,
6. Altıncı yaşını doldurana kadar ki hak sahibi çocuklar 133 Euro.
Nakit para yerine koşulların gerektirmesi halinde ihtiyaçların karşılanması için nakit olmayan hesap, kupon ya da nesnel hizmet türünde hizmetler sağlanabilir. Konaklama, ısınma ve ev demirbaşı ihtiyacı ayrı olarak para ya da nesnel hizmet şeklinde karşılanır. Burada gerekli özel ihtiyaçların parasal olarak karşılanması konusunda paragraf 1 bent 4,5 8 ve 9 ölçüsünde gerekli kişisel ihtiyaç parasal karşılanacak şekilde uygulanır. İltica Yasası Madde 53 anlamında ortak konaklamalarda gerekli kişisel ihtiyaç mümkün olduğunca yalnız nesnel hizmet niteliğinde karşılanabilir.
(3) Toplumdaki sosyal ve kültürel hayata katılma ve eğitim ihtiyaçları çocuklarda, ergenlerde ve genç yetişkinlerde Paragraf 1 ya da Paragraf 2 uyarınca hizmetlerinin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci Kitap Madde 34, 34a ve 34b özel olarak dikkate alınmıştır.
(4) Paragraf 1 Bent 8 uyarınca tüm gerekli özel ihtiyaçlar için para tutarı ve de Paragraf 2 Bent 2 uyarınca gerekli ihtiyaçlar her yılın 1 Ocak tarihinde Sosyal Güvenlik Kanunu 12. Kitap Madde 28a uyarınca yine Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci Kitap Madde 40 Paragraf 1 No 1 yönetmeliğiyle bağlantılı olarak güncellenmektedir. Burada ortaya çıkan rakamlar 0,50 üstü ve altı yuvarlanır. Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her yılın en geç 1 Kasım itibariyle bir sonraki takvim yılı için belirleyici olan ihtiyaçlar boyutunda Federal resmi gazetede yayımlanır.

(5) Federal Almanya genelindeki yeni gelir ve tüketim numunelerinin sonuçları açıklandığında tüm gerekli özel ihtiyaçlar için olan para ve ihtiyaç tutarı yeniden belirlenir.
(6) Para ve kıymetli eşya hizmetleri hak sahibi tarafından ya da reşit bir hak sahibi ev üyesi tarafından bizzat teslim edilmelidir. Hizmetlerin tam ayı karşılamaması halinde söz konusu hizmetler kısmi nitelikte yerine getirilir ve bu esnada bir ay 30 gün olarak hesaplanır. Para hizmetleri en fazla bir ay öncesinden yapılabilir. Bu noktada Bent ^’ten bölge hukuku açısından sapılamaz.

Dipnot

(+++ Paragraf 2 Bent 2 tutarları 1.1.2016 itibariyle Bek. v. 26.19.2015 I 1793 +++’e göre hesaplanır)

Madde 4 Hastalık, hamilelik ve doğum sırasında hizmetler

(1) Akut hastalık ve ağrı durumlarının tedavisi için gerekli hekim, diş hekimi tedavileri, ilaç ve bandaj malzemeleri ve başkaca şifa, iyileşme ya da hastalıkların ya da hastalık sonuçlarının korunması, erken teşhisi için gerekli hizmetler sağlanır. Hastalıklardan korunması ve erken teşhis için Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci Kitap Madde 47, 52 Paragraf 1 Bent 1’e ya da tıbbi olarak sunulan önlem muayeneleri uygun olarak koruyucu aşılar yapılır. Diş hekimi hizmeti ise bireysel anlama tıbbi nedenlerle ertelenemez.
(2) Anne adayları ve loğusalara tıbbi ve bakım yardımı ve bakımı, ebelik hizmetleri, ilaç, bandaj ve sağlık malzemeleri sağlanmalıdır.
(3) Yetkili kuruluş hizmetleri Paragraf 1 ve 2 uyarınca sağlar. Söz konusu kuruluş aynı şekilde hizmet hak sahibine zamanına aşı hizmetlerinin tamamlanmasını sağlar. Hizmetlerin yerleşik doktorlar ve diş doktorları aracılığıyla gerçekleşmesi halinde, ödemesi yerel noktada bulunan doktor ve diş doktoru için geçerli sözleşmeye göre ve Sosyal Güvenlik Kanunu Beşinci Kitap Madde 72 Paragraf 2 ve Madde 132 Paragraf 1 uyarınca yapılır. Yetkili kurum ne tür bir sözleşmenin yapılacağına karar verir.

Madde 5 Çalışma konuları

(1) İltica Yasası Madde 44 anlamında kabul kurumları ve benzeri kurumlarda çalışma olanakları, özellikle de kurumun devamı ve işletilmesi için hazır bulundurulmalıdır. Hizmet hak sahibinin yükümlülüğü bu konuların hazır edilmesinden muaftır. Ayrıca mümkün olduğunca devlet, yerel ve kamu kuruluşları konuları söz konusu ifa edilecek iş başka şekilde, bu kapsamda ya da bu süre dahilinde yerine getirilememesi ölçüsünde hazır edilir.
(2) Paragraf 1 Bent 1 ilk yarı paragraf ve paragraf 1 Bent 2 uyarınca yerine getirilecek iş için çalışma konusunun algılanmasıyla ortaya çıkacak her bir saat için özel durumlarda çalışma konusunda ortaya çıkabilecek daha yüksek bir masraf tayini ortaya çıkmadığı takdirde 80 Sentlik bir masraf tazmin edilir.
(3) Çalışma meselesi zaman ve mekân açısından beklenebilir türde ve asgari saat üzerinden yapılacak şekilde düzenlenmelidir. Bu konuda özellikle Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci kitap Madde 11 paragraf 4 aynen geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kanunu on ikinci kitap Madde 11 Paragraf 4 Bent 1 No 3 anlamında diğer önemli bir neden hizmet hak sahibinin genel iş pazarında istihdam edilmesi, mesleki eğitim ya da öğrenim yapması halinde söz konusu olur.

(4) Çalışabilir konumda olan, çalışmayan ve artık okul yaşında olmayan hak sahipleri kendileri tahsis edilen bir işte çalışmakla yükümlüdür. Verilen işin mazeretsiz olarak reddedilmesi halinde Madde 2 ve 6 uyarınca talep hakkı kalkar ve Madde 1a paragraf 2 bent 2-4 de aynı şekilde uygulanır. Konuyla ilgili hak sahibine önceden bilgilendirme yapılır.
(5) Çalışma Hukuku anlamına çalışma ilişkisi ve yasa Sağlık ve Emeklilik Sigorta ilişkisi kurulmaz. İltica Yasası Madde 61 ve de iltica ve yabancılar hukuku yönünden istihdam yasağı ve kısıtlandırılması hakkında şartları 1-4. Maddelere zıtlık teşkil etmez. Aynı şekilde Çalışma Yasası ve İşçi sorumluluklarının kısıtlanması temelleri konuya uygun uygulamayı gerektirir.

Madde 5a Mülteci entegrasyon önlemleri çalışma programı temelinde çalışma olanakları

(1) 18 yaşını doldurmamış olup çalışabilen, meslek sahibi olmayan ve tam zamanlı okul zorunluluğuna tabi olmayan hak sahipleri işbu yasa uyarınca işbu yasa çerçevesinde yetkilendirilen kurumlarca Federal İş ve İşçi Bulma Kuru (Federal kurum) tarafından uygulanan çalışma Pazar programı çerçevesinde uygulamaya alınan çalışma konularında ek masraf tazmini niteliğinde mülteci entegrasyon önlemleri alabilirler (Mülteci entegrasyon önlemleri). Bu konuda Bent 1 İltica Yasası Madde 29a doğrultusunda olan hak sahibinde Madde 1 Paragraf 1 No 1 ve de hak sahibi üzerinde Madde 1 Paragraf 4 ve 5 uyarınca uygulamaya alınmaz.
(2) Paragraf 1 Bent 1 uyarınca hak sahipleri kendilerinden beklenebilir mülteci entegrasyon önlemleri açısından Paragraf 1’de yönlendirildikleri işleri yapmakla yükümlüdür. Sosyal Güvenlik Kanunu on ikinci kitap Madde 11 Paragraf 4 de aynı şekilde beklenebilirlik açısından geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kanunu on ikinci kitap Madde 11 Paragraf 4 et 1 No 3 anlamında başka önemli bir neden ise hak sahibi kişinin genel çalışma pazarına, mesleki eğitimde ya da bir üniversite eğitimi alması ya da almış olması halinde geçerli olabilir.
(3) Yükümlülükleri karşısında Paragraf 2 uyarınca yazılı davranışlarının sonuçları hakkında hak bilgilendirmesine rağmen kendileri için uygun görülen mülteci entegrasyon önlemlerine göre davranmayı reddedici tutum gösteren veya bu tutumlarında ısrar eden ya da önlemlerin işlemesini davranışlarıyla engelleyen hak sahipleri Madde 2,3 ve 6 uyarınca verilecek hizmetler üzerinde hak talep edemezler. Madde 1a Paragraf 2 Bent 2-4 de aynı şekilde uygulanır. Bent 1 ve 2 hak sahibi kişinin davranışında geçerli bir sebep ortaya koyması ve bunu belgelendirmesi halinde uygulanmaz.
(4) Mülteci bütünleşme önlemlerinden sorumlu yetkili kuruluşlar (Önlem kuruluşları) tarafından uygun katılımcıların seçimi Paragraf 1 Bent 1 uyarınca yapılacak ödeme hakkındaki karar öncesinde bir karar öncesi belirlenmelidir. Konuyla ilgili yasal yetkili kurumlar önlem kuruluşlarına bunların talebi üzerine hak sahibi hakkında mülteci entegrasyon önlemlerine katılım için gerekli verileri sağlar.
(5) Bu konuda yetkili olan kurumlar Paragraf 1,3 ve 4’ten doğan görevlerini yerine getirmek için hak sahipleri hakkında gerekli olan kişisel verilerini ve aynı zamanda,
1. Eğitim seviyeleri, mesleki yeterlilikleri ve bir istihdamın mevcut olup olmadığı ile ilgili,
2. Yabancı dil bilgisi ve
3. İkamet Yasası Madde 43 uyarınca bir entegrasyon kurs uygulaması ya da yine İkamet Yasası Madde 45a uyarınca mesleki Almanca eğitimi önlemleri
hakkında bilgi alabilirler.
Yasa tarafından yetkilendirilen kurumlarParagraf 1,3 ve 4 uyarınca görevlerini yapmaları konusunda gerekli olması halinde önlem kuruluşlarına yalnızca Bent 1’de geçen verileri aktarabilir.
(6) Önlem kuruluşları yasa tarafından yetkilendirilen kurumları Madde 5 Bent 1’de anılan verileri katılımcıların seçimleri, önlem ödemenin yapılabilmesi, düzenli bir katılımın tespiti ya da başarılı bir katılım onayı için gerekli olması ölçüsünde aktarabilir. Önlem kuruluşları yasa tarafından yetkilendirilen kurumlarına Paragraf 3 uyarınca hizmet düşürülmesine gerekçe teşkil edebilecek ve bu nedenle söz konusu yasa uyarınca verilecek hizmetler açısından önemli olabilecek gerçekler hakkındaki bilgileri derhal iletmekle yükümlüdür.

Madde 5b Entegrasyon ile ilgili diğer önlemler

(1) Yasa tarafından yetkilendirilen kurum çalışabilen, 18 yaşını doldurmuş meslek sahibi olmayan hizmet hak sahiplerini ve artık tam zamanlı okul eğitimine tabi olmayan ve ilaveten İkamet Yasası Madde 44 Paragraf 4 Bent 2 No 1-3 uyarınca anılan kişilerden olanları İkamet Yasası Madde 43 uyarınca bir entegrasyon kursuna katılma konusunda yazılı olarak yükümlü kılabilir.
(2) Paraf 1’e uyan hak sahipleri Madde 2,3 ve 6 uyarınca yasal sonuçları hakkında yazılı uyarıya rağmen katılmaları gereken entegrasyon kursuna kendilerinden kaynaklanmayan ya da kursa düzenli katılmayı reddetmeleri halinde hizmet talep haklarını kaybederler. Madde 1a Paragraf 2 Bet 2- 4’te de aynı durum geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kanunu on ikinci kitap Madde 11 Paragraf 4 hak sahiplerinden beklenen değerlendirmeler için de geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kanunu on ikinci kitap Madde 11 Paragraf 4 Bent 1 No 3 anlamında önemli bir neden de özellikle de hak sahibi kişinin genel çalışma pazarında bir istihdam sahibi olması, bir meslek eğitimine tabi olması ya da bir üniversite eğitimi kabul ediyor ya da etmiş olması durumunda söz konusu olabilir. Bent 1 ve 2 uyarınca bu tür bir yasal sonuç hizmet hak talep sahibinin önemli bir sebepten ortaya koyması ve bunu belgelendirmesi halinde uygulanmaz.
(3) Yasa tarafından yetkilendirilen kurum görevlerini yerine getirmek için Paragraf 1 ve 2’de geçen gerekli kişisel verileri hak sahiplerinden alabilirler. Buna
1. Dil bilgileri ve
2. İkamet Yasası Madde 43 uyarınca bir entegrasyon kurs uygulamasını ya da yine İkamet Yasası Madde 45a uyarınca mesleki Almanca dil bilgisi desteğine yönelik önlemleri almak
dahildir.

Madde 6 Diğer hizmetler

(1) Bunun dışındaki hizmetler özellikle bireysel durumlarda yaşam nafakası ya da sağlık açısından zorunlu olması, çocukların özel ihtiyaçlarının sağlanması ya da idari hukuksal katılım yükümlülüğü için gerekli olması halinde sağlanabilir. Söz konusu hizmetleri özel bazı koşulların yerine getirilmesiyle sağlanacaktır.
(2) İkamet Yasası Madde 24 Paragraf 1 uyarınca ikamet iznine sahip olan ve örneğin refakatı olmayn küçük yaştaki kişiler ya da işkence, tecavüz veya başka türden ağır psikolojik, fiziksel ya da cinsel tacize maruz kalan özel durumdaki kişilere gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacaktır.

Madde 6a Diğerlerine ait masraf talepleri

Bir kişinin acil bir durumda başkasına Madde 3,4 ve 6’ya bağlı hizmetlerin devreye girmesiyle sağlanamayacak bir hizmet sağlamış olması halinde kendisine söz konusu masraflar yasal olarak kişinin kendisi tarafından ödenmesi öngörülmemişse indirimli kapsamda ödenir. Bu durum ancak talebin Mülteci Başvuru Yasası kurumunca verilen sürelerde yetkili kuruma yapılması halinde gerçekleşebilir.

Madde 6b Hizmetlerin sağlanması

Hizmetlerin Madde 3,4 ve 6 uyarınca belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci Kitap Madde 18 uygulanır.

Madde 7 Gelir ve varlıklar
(1) Kullanılan gelir ve varlıklar hizmet alıcısı ve aynı evde ikamet eden aile bireyleri tarafından hizmet girişleri öncesinde işbu yasa çerçevesinde tüketilir. Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci Kitap Madde 20’de uygun uygulama belirtilmiştir. Nesnel yardımın sağlandığı bir kuruluşa dahil etme işleminde hizmet alıcısı, Bent 1 anlamında gelir ya da mal varlığının mevcut olması durumunda, sağlanan hizmetler karşılığında masraf yükümlüsüne kendi ve aile bireyleri adına Madde 3 Paragraf 2 Bent 2’de belirtilen masraf tutarlarını ve ayrıca konaklama ve ısınma masraflarını ödemekle yükümlüdür. Konaklama ve ısınma masrafları için her bir eyalet kendi götürü bedellerini belirleyebilir ya da söz konusu yetkili kurumu bununla ilgili yetkilendirebilir.
(2) Paragraf 1 uyarınca gelir niteliği taşımayanlar:
1. İşbu yasaya göre verilen hizmetler;

2. Federal Sosyal Bakım Yasası uyarınca temel emeklilik ve Federal Sosyal Bakım Kanunu için gerekli uygulamaları öngören yasalara göre;
3. Federal Tazminat Yasası uyarınca emekli aylığı ya da yaşam, vücut ya da sağlıkları konusundaki zararların karşılanması için Federal Sosyal Bakım Yasası uyarınca temel emekli maaşı değerinde ödenen para yardımları
4. Medeni Kanun Madde 253 Paragraf 2’ye göre maddi hasar niteliğinde olmayan hasarlar nedeniyle tazminatlar,
5. Madde 5 Paragraf 2 uyarınca masraf tazminleri,
6. Hizmet alıcısına Made 5a anlamında mülteci entegrasyon önlemleri çerçevesinde ek harcama niteliğinde ödenen tazminat ve
7. Hizmet alıcısına Federal Göç ve Mülteciler İdaresi tarafından ulaşım masraf yardımı niteliğinde İkamet yasası Madde 45a uyarınca bir entegrasyon kursuna katılımını güvence altına almak için sağlanan tazminat
(3) Çalışma gelirleri Paragraf 1 uygulamasında Madde 3 Paragraf 1 uyarınca tüm gerekli kişisel ihtiyaçlarının karşılanması ve Made 3 Paragraf 4 ile bağlantılı olarak Madde 3 Paragraf 2’ye göre belirlenen ihtiyaçlar niteliğinde asgari ihtiyaç sınırının %25-50 oranda kaldıkları sürece dikkate alınmaz. Paragraf 1 Bent 1’e göre edinilen gelirlerden ayrıca aşağıdaki kesintiler yapılır:
1. Gelir üzerinden ödenen vergiler,
2. Çalışma teşviki dâhil, Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapılan zorunlu katkı ödemeleri
3. Yasalarca öngörülmüş olması koşuluyla kamu ve özel sigortalar yada benzer kuruluşlara ödenen katkı payları,
4. Gelir elde etmeye bağlı gerekli giderler
(4) Bir hizmet alıcısının başka birinden bir talebi oluşması halinde yetkili kurum söz konusu talebi Sosyal Güvenlik Kanunu on ikinci kitap Madde93 uyarınca uygun uygulamayla kendine yönlendirebilir.
(5) Paragraf 1 Bent 1 uyarınca edinilen varlıklardan hizmet alıcısı ve aynı evde oturan aile bireyleri için 200 Euro değerinde bir serbest tutar indirimi uygulanır. Paragraf 1’in uygulamasında ayrıca bir mesleki eğitime başlama ya da eğitimi devam ettirme ya da bir işte çalışmanın kaçınılmaz olduğu mal varlıkları dikkate alınmaz.

Madde 7a Güvence

Hizmet alıcısından ona ve aile bireylerine sağlanan hizmetler karşılığında Madde 7 Paragraf 1 Bent 1 anlamında mal varlığının bulunması ölçüsünde işbu yasa uyarınca teminat istenebilir. Teminat düzenlemesi ön uyarıya gerek duyulmaksızın doğrudan cebir şeklinde gerçekleşebilir.

Madde 7b (kaldırıldı)

Madde 8 Üçüncü kişilerin yükümlülüğü durumunda hizmetler

(1) Gerekli geçim başka yollardan, özellikle de İkamet Yasası Madde 68 Paragraf 1 uyarınca yükümlülüğe bağlı gideriliyorsa bu yasa çerçevesinde hizmetler sağlanmaz. İkamet Yasası Madde 68 Paragraf 1 Bent 1 uyarınca bir yükümlülük söz konusuysa yetkili kurum hastalık, engellilik ve bakıma muhtaçlık gibi hizmet giderlerini eyalet hukukunun izin verdiği ölçüde üstlenir.
(2) İkamet Yasası Madde 68 Paragraf 1 Bent 1 uyarınca altı aydan daha uzun süreli Madde 1 Paragraf 1’de adı geçen kişiler adına bir yükümlülük taşımış olan kişilere Madde 3 Paragraf 1 Bent 8 uyarınca yükümlü kişi için kamu paralarını kullanmak için haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde aylık hak ettikleri tutarın iki katına kadar mali yardım sağlanabilir.

Madde 8a Bildirim yükümlülüğü

Serbest olmayan ya da serbest bir işte çalışan hak sahipleri bunu en geç işi kabul etmelerini takiben 3 gün içinde yetkili kuruma bildirmek zorundadır.

Madde 9 Diğer yasalarla ilişkilendirme

(1) Hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci Kitap ya da benzer Eyalet Yasaları çerçevesinde herhangi bir hizmet alamaz.
(2) Diğer hizmetler, özellikle de bakmakla yükümlü olan kişiler, Sosyal Hizmet yetkilisi ya da Eyaletlerin Mülteci Yasası Madde 44 Paragraf 1 kapsamındaki yükümlülükleri bu yasadan etkilenmez.
(3) Sosyal Güvenlik Kanunu hak sahibinin iştiraki hakkındaki Birinci Kitap Madde 60- 67 buna uygun uygulanır.
(4) Aşağıdaki Sosyal Güvenlik Kanunu onuncu kitap hakkındaki hükümler aşağıdaki durumlarda uygulanır;
1. İade, itiraz ve bir idari işlemin kaldırılması ve de haksız yere ödenen paraların iadesi hakkında Madde 44- 50 arası yönetmelik,
2. Aile bireyleri, bakmakla yükümlü olunanlar veya diğer kişiler hakkında Madde 99;
3. Hak sahiplerinin kendi aralarındaki iade talepleri- hakkında Madde 102- 114.
Ancak onuncu kitap madde 44 aşağıdaki önlemlerin gerektirmesi halinde, yani
1. Yasalara aykırı ve ayrıcalıklı bir idari dosyanın Paragraf 1 ve 2 uyarınca idari işlemin duyurulduğu söz konusu yılın bitmesini müteakip en geç 4 yıllık bir süreye kadar geri çekilmesinin iadeni belirtilen sürelerde talep edilmesi halinde
2. Dört yıllık sürenin Paragraf 4 Bent 1 uyarınca 1 yıllık süre yerine geçmesi halinde
(5) Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci kitap Madde 117 ve 118 ve de yine Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci kitap Madde 120 Paragraf 1 ya da Federal Sosyal Yardım Yasası Madde 117 temeline hükmedilen yasal düzenlemeler de aynı şekilde uygulanır.

Madde 10 Eyalet Yönetimlerince belirleme yetkisi

Eyalet yönetimleri ya da yönetimlerce görevlendirilen üst düzey eyalet kurumları bu yasanın uygulanması için gerekli yetkili kurumları ve masraf üstlenicilerini belirler ve eyalet yönetimince yapılmamışsa süreçle ilgili ayrıntılı kararlar alabilir. Bu belirlenen kurumlar ve masraf üstleniciler daha ayrıntılı belirleme temelinde Bent 1 uyarınca görev ve masraf üstlenme işini başka kurumlara aktarabilir.

Madde 10a Yerel yetki

(1) Bu yasaya göre hizmetler bakımından yerel yetki Madde 10’da belirlenen ve hak sahibini bu alan dahilinde Mültecilik Yasası ya da İkamet Yasası uyarınca dağıtımı yaptığı ya da atadığı ya da söz konusu hizmet sahibi için geçerli alanda bir ikamet şartının bulunduğu kurumdur. Hak sahibinin Mülteciler
Yasası Madde 45 Paragraf 2 uyarınca yapılan bir anlaşmaya tabi olması halinde kurum söz konusu alanda Mülteciler Yasası Madde 46 Paragraf 2a uyarınca yetkili kabul kurumunun bulunduğu yerde yetkilidir. Bunun dışında kurum ayrıca hak sahibini gerçek anlamda ikamet ettiği bölgede de yetkilidir. Söz konusu yetki hizmetin tamamlanmasına kadar yetkili kurumca yetki alanı dışında temin edilmesi halinde de devam eder.
(2) Hastalık tedavisi ya da bu yasa çerçevesinde başka önlemlere hizmet eden söz konusu kurumlardaki hizmetler için kurum hak sahibinin kabul sırasındaki olağan ikametinin bulunduğu ya da kabulden iki ay öncesinde bulunduğu yer için yerel nitelikte yetkilidir. Hak sahibinin hizmetini ifası sırasında bulunduğu yere bağlı yetki alanından Bent 1 anlamında başka bir kuruma ya da oradan başka kurumlara geçmiş olması ya da hizmet başlangıcı itibariyle böyle bir durumun ortaya çıkması halinde ilke yetkili kurum için tayin edilmiş olağan ikamet belirleyicidir. En geç dört hafta içerisinde Bent 1 ve 2 uyarınca olağan ikametin olup olmayacağı ya da nerede olacağının belirlenmemiş olması ya da acil bir durum olması halinde Paragraf 1 uyarınca yetkili kurum hizmet hakkında derhal karar vermek ve geçici olarak devreye girmek zorundadır. Bent 1 ve 3 aynı zamanda söz konusu kurumlara bağlı mahkemece hapis cezasını kapsayan ya da kapsamış olan durumlarda da geçerlidir.

(3) Olağan ikamet adresi yasal çerçevede kişinin belirli koşullar altında bulunduğu ve söz konusu yer ya da bölgede geçici olarak bulunmadığını gösteren yer olarak geçer. Olağan ikamet aynı zamanda baştan itibaren zaman açısından birbirine bağlı en az altı aylık ikamet şeklinde değerlendirilir. Burada kısa süreli zaman kesintileri dikkate alınmaz. Bent 2’deki durum ikametin yalnızca ziyaret, tatil, kür ya da benzer özel amaçlarlar gerçekleşmesi ve bir yılı geçmemesi halinde geçerli değildir. Bir kişinin Mülterciler Yasası Paragraf 1 Bent 1 ya da İkamet Yasası uyarınca dağıtılmış, atanmış olması halinde ya da söz konusu kişi açısından belirli bir bölge için ikamet giderleri oluşmuşsa, ikametinin bulunduğu bu bölge onun ikamet adresi olarak geçerlidir. Eğer Mülteciler Yasası Madde 45 Paragraf 2 uyarınca bir anlaşma yapılmışsa, Mülteciler Yasası Madde 46 Paragraf 2a uyarınca kabul işlemlerinde yetkili kurumun yetki alanı söz konusu bölge hak sahibinin olağan ikamet adresi olarak geçer. Yeni doğan bebeklerini olağan ikamet adresleri annelerinin adreslerine göre belirlenir.

Madde 10b Yardım kuruluşları arasına masraf talebi

(1) Madde 10a Paragraf 2 Bent 1’e göre yetkili kurum Madde 10a Paragraf 2 Bent 3 uyarınca hizmetleri gerçekleştirecek olan kuruma yapılan masrafları ödemekle yükümlüdür.
(2) Madde 10a Paragraf 2’ye uyan durumlarda hak sahibinin kurumu terk etmesi ve kurumun bulunduğu bölgede bir aylık bir süreyi takiben yasa çerçevesinde bir hizmet ihtiyacının doğması halinde Madde 10a Paragraf 2 Bent 1 uyarınca yetki alanı dahilinde yetki alanına tabi olunan kurum tarafından karşılanır.
(3) (kaldırıldı)

Madde 11 Ek Hükümler

(1) Bu yasa uyarınca icra edilen hizmetler çerçevesinde hak sahiplerine tanınan mevcut geri gönderme ve başka bölgelere sevk programlara ait hizmetlere değinmek gerekir. Uygun durumlarda böyle bir programın uygulamasına değerlendirmek gerekmektedir.
(2) Hak sahiplerine mülteci ya da yabancılar hukuku yönünden Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içindeki bölgelerde fiziksel olarak ikamet kısıtlamasına karşın ikamet eden ve gerçek ikametlerinin bulunduğu yetki alanı tarafından düzenli olarak yalnızca yasal ikamet bölgelerine gidip gelme gibi zorunlu seyahat giderlerini karşılayacak türde seyahat yardımı yapılabilir. Söz konusu hizmetler nesnel ya da para yardımı şeklinde gerçekleşebilir.
(2a) Madde 1 Paragraf 1 No 1’e tabi hak sahipleri Mülteciler Yasası Madde 63a uyarınca giriş belgesinin düzenlenmesine kadar Madde 3 ve 6 hizmetleri yerine uygun düşen Madde 1a Paragraf 2 Bent 2-4 uyarınca hizmet alırlar. Hak sahibinin Mülteciler Yasası Madde 63a Paragraf 1 Bent 1 uyarınca henüz belgesi düzenlenmemiş olsa dahi aşağıdaki durumlarda Bent 1’de geçen hizmetlerin yerine Madde 3-6’ya göre hizmetler geçerli olur:
1. Mülteciler Yasası Madde 63a’da koşul olarak sunuların teknik aramayla bulma işlemi gerçekleşmiş ise;
2. Hak sahibinin dağıtımının yapıldığı kabul kurumunca alınması halinde ve
3. Hak sahibinin eksik giriş belgesinin kendi sorumluluğunda olmaması halinde.
Özellikle giriş belgesini düzenlemekle yetkili kurumdaki teknik koşulların böyle bir belgeyi düzenleme konusunda yeterli olmaması gibi durumlarda belgenin eksik olması hak sahibinin tasarrufunda değildir. Ancak hak sahibi Mülteciler Yasası Madde 15 Paragraf 2 No 1, 3, 4, 5 ya da 7’ye göre ihlal etmişse, söz konusu belgenin eksikliğinden sorumlu olur. Bent 1-4 arası metinler;
1. Hak sahibinin Madde 1 Paragraf 1 No 5 uyarınca güvenli olan üçüncü bir ülkeden izinsiz gelmiş (Mülteciler Yasası Madde 26a) ve Mülteci yasalarına ya da İkamet Yasalarına göre teknik yöntemle bulma kriterlerine uyuyorsa;
2. Hak sahibinin Mülteciler Yasası Madde 47-50 ile bağlantılı olarak Mülteciler Yasası Madde 71 Paragraf 2 Bent 2 ya da Madde 71a Paragraf 2 Bent 1’e tabi olan Madde 1 Paragraf 1 No 7’ye uyan hak sahipleri

3. Yetkili kurum bu yasa çerçevesinde hizmet alan kişileri söz konusu kişiler hakkında kendi elindeki belgelerle yabancılar kurumundan aldığı belgelerle karşılaştırmak suretiyle denetler. Söz konusu bilgiler Bent 1’e göre adını, soyadını (unvanını), doğum tarihini, doğum yerini, uyruğunu, cinsiyetini, medeni halini, yazışma adresini, ikamet statüsünü ve bu kişilerin ikamet sürelerini ve de İkamet Yasası Madde 68 uyarınca bu kişilerle ilgili kayıtlanan yükümlülükleri aktarabilir. Yabancılar kurumu Bent 2’de aktarılan verilerin yetkili kurumdaki sonuçlar doğrultusunda eşleştirme işlemini yürütür. Yabancılar Kurumu yetkili kuruma ayrıca Bent 2’de geçen verilerde yapılan değişiklikleri de bildirir. Denetleme işlemleri aynı zamanda düzenli olarak elektronik ortamda veri karşılaştırması yöntemiyle de gerçekleşebilir.
4. Aşağıdaki durumlarda bir idari işleme karşı yapılan itirazlar ya da temyiz davalarının erteleyici etkisi yoktur.
1. Bu yasa çerçevesinde gerçekleştirilen hizmetin tamamen ya da kısmen iptal edilmiş ya da hizmet onayı kaldırılmışsa ya da
2. Made 1a ya da 11 Paragraf 2a uyarınca bir kısıtlama tespiti yapılmışsa;

Madde 12 Mülteci Yardım Kanunu İstatistikleri

(1) Yasanın etkilerini değerlendirmek ve sonraki dönem açısından geliştirmek için aşağıdaki konularda işlem yapılmaktadır:
1. Alıcı
a) Özel durum statüsündeki hizmetler (Madde 2),
b) Temel hizmetler (Madde 3)
c) Yalnızca başka hizmetler (Madde 4-6),
2. Bu yasa çerçevesindeki gelir ve giderler bu yasa çerçevesinde Federal İstatistik niteliğinde yapılır.
(2) Tahsilat özellikleri
1. Paragraf 1 No 1 Harf a ve b
a) Her bir hizmet alıcısı için:
Cinsiyet, Doğduğu ay ve yıl, uyruğu, ikamet hukuku açısından statüsü;
b) Madde 2’ye göre hizmet alıcıları için ek olarak:
Hizmetin türü ve şekli ve de temel gereksinim aşaması;
c) Madde 3’e göre hizmet alıcıları için ek olarak:
Temel hizmet türü ve hizmet alıcısının Madde 3 Paragraf 1 Bent 8 No 1-6 uyarınca ayrılması;
d) Hane ve bireysel hizmet alıcıları için:
İkametinin bağlı olduğu belediye ve semt; masraf karşılayanın türü; konaklama türü; hizmet ediniminin başlangıç tarihi-ay ve yıl olarak; edinilen gelir ya da varlığın türü ve miktarı;
e) Sosyal Güvenlik Kanunu On ikinci kitap Madde 34- 34b ile bağlantılı olarak Madde 2 ve 3 Paragraf 3 uyarınca eğitim ve katılım hizmet alıcıları ve söz konusu hizmet tutarları aşağıdaki şekilde dağıtılır:
aa) Gündüzlü bir eğitim kurumunu ziyaret eden öğrenci ve çocukların yaptığı okul gezileri;
bb) Gündüzlü bir eğitim kurumunu ziyaret eden öğrenci ve çocukların yaptığı konaklamalı okul gezileri,
cc) özel okul donanımının sağlanması
dd) Öğrenci desteği,
ee) Öğrenim desteği,

ff) Okul yönetimi sorumluluğundaki öğrenciler ve gündüzlü bir kreş ve bakım kurumunun
sorumluluğundaki çocuklar için ortak öğle yemeğine katılım için gerekli ek masraflar
gg) Topluluk içindeki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım;
f) (kaldırıldı)
g) Yıl sonu itibariyle Harf a-d arası anılan özelliklere ek talepler
İşbu yasa çerçevesinde süreç dahilinde ve rapor yılının sonunda verilen hizmetlerin türü ve şekli; iş hayatına katılım;
2. Paragraf 1 No 1 Harf c’ye göre yapılan taleplerde her bir hizmet alıcısı için:
Cinsiyet, Doğduğu ay ve yıl, uyruğu, ikamet hukuku açısından statüsü, rapor yılı sırasında ve sonundaki hizmetlerin türü ve şekli, Madde 3 Paragraf 1 Bent 8 No 1-6 uyarınca hizmet alıcısının türü; ikamet beldesi ve semt; masraf yüklenici türü; konaklama türü;
2a) (kaldırıldı)
3. Paragraf 1 No 2 uyarınca oluşan taleplerde:
Masraf yüklenici türü; hizmet türü ve şekline göre giderler ve konaklama şekli; gelir türleri ve konaklama şekline göre gelirler;

(3) Yardımcı ek bilgiler:
1. Bildirim yükümlüsünün adı-soyadı ve adresi;
2. Hizmet alıcısının Paragraf 2 No 1’e göre talep açısından tanıtma numarası
3. Olası sorularda başvurulabilecek kişinin adı-soyadı ve telefon numarası;

Bent 1 No 2’ye göre tanıtım numaraları istatistik ve son verilerin girilmesi açısından kontrol mahiyetindedir. Bu bilgi hizmet alıcısına ait hiçbir kişisel ve nesnel ilişkilerle ilgili bilgi içermez ve mümkün olan en kısa zamanda ya da en geç periodik envanterin tamamlanması sonrasında silinir.

(4) Paragraf 2 No 1 Harf a-d arası ve g ve de Paragraf 2 No 2 ve 3 uyarınca oluşturulacak talepler yıllık bazda gerçekleşir. Bu durumda

a) Paragraf 2 No 2 Harf a-d arası ve (envanter artırma) 31 Aralık itibariyle;
b) (kaldırıldı)
c) (kaldırıldı)
d) Paragraf 2 No 2 ve 3 uyarınca geçmiş yıl takvim yılı itibariyle verilir.

(5) Paragraf 2 No 1 Harf e uyarınca yapılacak incelemeler çeyrek yıl bazında gerçekleştirilir ve aynı şekilde cinsiyet, doğduğu ay ve yıl, ikamet edilen belde ve beldenin bölümü, uyruğu ile ikamet hakkına dayalı statüsü de inceleme konusuna girer. Bu sırada her bir hizmetin her bir çeyrek yıl içindeki ay için ayrı ayrı hesaplanması gerekir.
(6) Bu inceleme için bilgilendirme zorunluluğu yoktur. Paragraf 3 Bent 1 No 3’e göre alınan verilen ile Paragraf 2 No 2 Harf d ve Paragraf 2 No.2 ile Paragraf 5 uyarında belde bölümü için talep edilen bilgiler zorunlu değildir. Burada bildirim yükümlülüğü yasaları uygulamak zorunda olan yetkili kurumlara aittir.
(7) Mülteci Yardım İstatiği’ne ait sonuçlar yalnızca söz konusu belde çapında yayınlanabilir.

Madde 13 Para Cezasıyla ilgili hükümler

(1) Kasıtlı ve ihmalkâr bir tavırla Madde 8a’yı ihlal niteliğinde bir bildirimi yapmayan, doğru yapmayan, tam yapmayan ya da zamanında yapmayan kişiler kanunlara karşı gelmiş sayılır.
(2) Kanunlara karşı gelme tutumunda beş bin Euro para cezasına kadar hükmedilebilir.

Madde 14 Talep kısıtlama süresi

(1) İşbu yasaya göre talep kısıtlama süreleri altı ay olarak belirlenmiştir.
(2) Bu sürenin sonunda yükümlülük ihlallerinin devamı halinde ve yasal koşulların talep kısıtlamasını izin vermeye devam etmesi ölçüsünde bir talep kısıtlaması getirilir.

 

Benzer İçerikler

Barış Dumankaya, ‘bilirkişi’leri uyardı: Sipariş raporların bedeli ağır olur

admin

Yargıtay, 15 Temmuz’da Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki olaylara ilişkin 89 kişinin cezalarını onadı

admin

Norveçli akademisyen Lorentzen: “Batı istihbarat servisleri Erdoğan’la ilgili herşeyi biliyor ama susuyor”

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757