Genel Gündem

KHK ile oluşan hak ihlallerine itiraz dilekçesinde son 2 gün!

17 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR, aşağıda sayılan haklarınızdan bir tanesi veya birden fazlası KHK ile zarar görmüş veya ortadan kaldırılmış veya böyle bir ihtimal oluşmuş ama sonuçtan emin değilseniz bile Cimer üzerinde veya Türkiye’den imzalı bir mektubu iadeyi taahhütlü şekilde ilgili makama göndererek mutlaka başvurunuzu yapınız. Hem mektupla hem de Cimer üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Zarar görüp görmediğini değerlendireceğiniz haklar bunlardır.

 1. Çalışma izni iptal edilenler (özellikle öğretmenler için)
 2. Silah ruhsatı iptal edilenler,
 3. Pilot lisansı iptal edilenler,
 4. Özel güvenlik şirketlerinde kurucu, ortak ve çalışma hakkı elinden alınanlar,
 5. Pasaport edinme hakkı kısıtlananlar (yeşil pasaport dâhil),
 6. Kamu hizmetinde istihdam edilme, doğrudan ya da dolaylı görevlendirilme hakkı elinden alınanlar,
 7. İhraç işlemi tarihinde hak sahibi olunan, mahkeme kararı aranmaksızın geri alınan rütbe ve memuriyete sahip olma ve de bunlarla illiyet bağı olan her türlü hak ve menfaati kullanma hakkı ihlal edilenler,
 8. Mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlerde bulunma hakları elinden alınanlar,
 9. KHK ile kapatılan tüm şirket, vakıf veya dernekler SSK/VERGİ BORCU/ idari para cezası ve bunlardan kaynaklı icra takiplerinin iptali için,
 10. KHK ile kapatılan dernek, şirket, vakıflara taşınır veya taşınmaz bağışında bulunanlar yaptıkları bağışların iadesi için,
 11. KHK ile kapatılan tüm şirket, vakıf veya dernekler taşınmazına/taşınırına el konulan/müsadere edilen ve hazineye devredilen kişiler devirlerin iptali için,

 

Yazacağınız dilekçede, ilk bölümde kendinizi tanıtın, nerde çalıştığınızı belirtin. İkinci bölümde hangi haklarınızın elinizden alındığını yazın. Bu kısmı geniş tutun. Tam emin değilseniz, zarar görme ihtimali olan hakkinizi dahi belirtin. Üçüncü bölümde, Anayasa ve kanunlara aykırı bir şekilde elimden alınan haklarımın oluşan zararlar da telafi edilerek tarafıma iade edilmesini talep ediyorum, seklinde bitirin. Bu kısımları kendi cümlelerinizle yazmanız daha güzel olur. Ayrıca sağlam bir iletişim adresi yazmayı unutmayın. Verilen cevap mutlaka size ulaşmalı. Gelen cevaba göre yapılacak baksa şeyler olabilir.

 

Not; bu tarz hak ihlallerine uğrayanlara bunu gönderiniz ve başvuru yapmalarını tavsiye ediniz. 17 Şubattan sonra bu hakların hiçbiri için başvuru yapma imkânı olmayacak.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

T.C. ……………………………………. BAKANLIĞINA

BAŞVURUCU                           :
TCKN                                        :
ADRESİ                                     :

TALEP KONUSU                          : İlave tedbirlerle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 24.12.2019 tarihli, 2018/74 E. ve 2019/92 K. sayılı kararından sonra 17/11/2020 tarihinde 7075 sayılı yasaya eklenen Geçici 4. Madde gereğince; adımın geçtiği KHK’da hakkımda kararlaştırılan ilave tedbirlerin her birinin ayrı ayrı incelenerek bu tedbirlerin tamamının kaldırılmasına karar verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                          :
OHAL KHK’sında şahsımın “kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıl”mama bağlı olarak ““(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. (3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.” şeklinde hakkımda ilave tedbirlere de karar verilmiştir.
İLAVE TEDBİRLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Anayasa Mahkemesi, 24.12.2019 tarihli, 2018/74 E. ve 2019/92 K. sayılı kararında; 685 sayılı KHK’nin “Komisyonun görevleri” başlıklı 2. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ve daha sonra bu KHK’ yı denetimden geçiren TBMM’ nin çıkardığı 7075 sayılı Kanunun aynı başlıklı 2. maddesinin 3. fıkrası olan; “Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe koyulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yolunun açık olduğu işlemlerde ayrıca başvuru yapılamaz.” hükmünde bulunan “ilave tedbirler ile” ibaresini, “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı Anayasa m.40 ile güvence altına alınan etkili başvuru hakkına (etkili başvuru hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 13. maddesi ile de güvence altına alınmıştır) aykırı bularak, oy çokluğu ile verdiği kararla iptal etmiştir.
17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile 7075 sayılı yasaya eklenen “Geçici 4. Madde” hükmü gereğince; “…olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, … tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurulur. … Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetkili olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir ve durum başvurana bildirilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Bahse konu Anayasa Mahkemesi kararı ve yasal düzenleme gereğince; KHK ekinde yer alan Ek Listede ismimin ve kurum sicilimin yer alması ile kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmam dışında aynı KHK’da hakkımda uygulanan; mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetimin alınması ve görev yaptığım teşkilata yeniden kabul edilmemem, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilememem, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemem, silah ruhsatlarımın ve pasaportumun iptal edilmesi, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamamam gibi İLAVE TEDBİRLER ve bunlara bağlı olarak gerçekleştirilen her türlü kısıtlamalar (yeşil pasaport hakkının verilmemesi, SGK kayıtlarında KHK İle İhraç ibaresinin bulunması ve buna bağlı olarak işe girişlerin engellenmesi gibi) açısından da incelenip karar verilmesi gerekmektedir.
OHAL kapsamında getirildiği iddia edilen tedbirlerin sonsuza kadar etkisinin devem ettirilmemesi ve sivil ölümün önüne geçilmesi adına, KHK’da hakkımda uygulanan “İLAVE TEDBİRLER” in her birinin ayrı ayrı KALDIRILMASINA karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Söz konusu tedbirlerle ilgili bu tarihe kadar, Dört yılı aşkın süredir, etkili bir başvuru yolunun bulunmadığının ve tedbirlerin her birinin temel hak ve özgürlüklerime açık, haksız ve ölçüsüz müdahaleler niteliğinde olduğunun da göz önünde bulundurulmasını talep ederim.
SONUÇ VE İSTEM                                       : Kamu görevinden çıkarılmama dair KHK’da hakkımda uygulanan ilave tedbirlerin her birin idarenizce ayrı ayrı yetkili makamlarınızca değerlendirilmesini, Bakanlığınızın yetkili olmadığı hususlarda ise müracaatımın yetkili olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmesini, hukuka aykırı olarak hakkımda uygulanan bu tedbirlerin her birinin ayrı ayrı incelenilerek bu TEDBİRLERİN TAMAMININ KALDIRILMASINA karar verilmesini, sonucunun yukarıdaki adresime bildirilmesini talep ederim.   …  / 02 / 2021

Benzer İçerikler

Dublin 3 Avrupa Birliği Kapsamdaki konular

admin

Geçici koruma ne demektir?

admin

-Polonya iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757