Gündem Japonya

Japonya İltica Prosedürü

§1. JAPONYA’NIN MÜLTECİLİK KABULÜ SİSTEMİNİN ANA HATLARI
Mültecilerin Konumu ile ilgili Antlaşma (buradan itibaren “Mülteciler Antlaşması” olarak
geçer) ve Mültecilerin Konumu ile ilgili Protokol’ün 1982 yılında Japonya’da yürürlüğe
girmesiyle birlikte, Mülteciler Antlaşması ve Protokolü’nde belirlenen hükümlerin yurtiçinde
uygulanması için mültecilik kabulü sistemi düzenlenmiştir. Bu sistem çerçevesinde mülteci
olan yabancı bir kimse, mültecilik kabulü için başvuruda bulunarak, Adalet Bakanı tarafından
mülteci olarak kabul edilebilir ve Mülteci Antlaşması’nda tanımlandığı üzere mülteci olarak
korunma hakkından yararlanabilir.
Burada kullanılan “mülteci”, Mülteciler Antlaşması 1. Maddesi hükümleri veya Protokolü 1.
Maddesi hükümleri uyarınca, Mülteciler Antlaşması’nın uygulanacağı bir mülteci demektir. O
da, ırk, din, uyruk, belirli bir sosyal topluluğa üye olmak veya sahip olduğu siyasi görüş
nedeni ile zulme uğrayacağına yeterli sebebe dayalı korku ihtimali olduğundan, uyruk ülkesi
dışında bulunan kimse olup, uyruk ülkesi tarafından korunamayan veya onu umudetmeyen
kimse olarak belirlenmiştir.
Mültecilik Kabulü Sistemi, yabancı kimsenin bu mülteci konumunda olup olmadığını
kararlaştıran bir sistemdir.

§2. MÜLTECİLİĞİ KABUL OLUNAN YABANCI KİMSENİN
YARARLANABİLECEĞİ HAKLAR VEYA MENFAATLER
Mülteciliği kabul olunan yabancı kimse, aşağıdaki haklar veya menfaatlerden yararlanabilir.
1. Süresiz Oturma Koşullarının Hafifletilmesi
Japonya’da ikamet eden yabancı kimsenin süresiz oturma iznini alabilmesi için,
 tutumunun iyi olması ve
 geçimini bağımsız bir şekilde sağlamaya yetecek kadar mülk veya vasıf sahibi olması
şeklinde iki koşulun yerine getirilmesi gerekli görülmektedir.
Ancak mülteciliği kabul olunup Japonya’da ikamet eden yabancı kimse, ikinci koşulu
yerine getiremediği durumunda dahi, Adalet Bakanının yetki alanındaki kararlar ile,
süresiz oturma izni alabilir.
2. Mülteci Seyahat Belgesinin Verilmesi
Mülteciliği kabul olunan yabancı kimse, yabancı ülkelere seyahat etmek için Mülteci
Seyahat Belgesini alabilir. Mülteci Seyahat Belgesini taşıyan yabancı kimse, orada yazılı
geçerlilik süresi içerisinde olmak kaydı ile, Japonya’ya giriş yapabilir.
3. Mülteciler Antlaşmasında Belirlenen Çeşitli Haklar
Mülteciliği kabul olunan yabancı kimse, esas olarak, Mültecilik Antlaşmasında belirlenen
çeşitli haklar bakımından, taraf ülkelerin vatandaşları ya da herhangi bir yabancı ile aynı
muameleye tabi tutulur. Japonya’daki mülteciler, Ulusal Emeklilik Planı, Çocuk Yardımı,
Sosyal Yardım ve benzeri haklar bakımından, Japon vatandaşları ile aynı muameleye tabi
tutulmaktadır.

§3. MÜLTECİLİK KABULÜ İŞLEMİ
1. Başvuru İşlemi
(1) Başvuru Süresi
Mülteci kabulü başvurusu süresine sınırlama getiren herhangi bir koşul yoktur.
(2) Başvurulacak Makamlar
Mültecilik kabulü başvurusu, başvurucunun ikamet ettiği yerden sorumlu bölge
emigrasyon dairesi, şubesi veya kol şubesinde işleme koyulur.
Başvuru için başvurucunun kendisi gelmelidir. Ancak başvurucunun 16 yaşından
küçük olması veya rahatsızlık vs. nedeni ile kendisi gelemeyeceği takdirde,
başvurucunun anne babası veya evlilik eşi, çocuğu veya akrabası, onun yerine gelip
başvurusunu yapabilir.
Bölge emigrasyon daireleri ve şubelerindeki başvuru makamları son sayfada yazılı
olduğu gibidir.
(3) Başvuru İçin Gereken Belgeler
Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir. Bedensel zorluk vs. nedeni ile Mültecilik
Kabulü Başvuru Formunu dolduramayan yabancı kimse, başvuru formunu sunmak
yerine, başvuru formuna yazılması gereken konuları emigrasyon denetim memuru
veya mültecilik tetkik memuruna sözlü olarak ifade edebilir.
1) Sunulacak Belgeler
a) Mülteci Statüsü Başvuru Formu (Başvuru makamlarında bulunur.) 1 Nüsha
b) Başvurucunun mülteci olmak için uygun olduğunu kanıtlayan belgeler
(Mülteci olmak için uygun şartları taşıdığını belirten ifade yazısı da
geçerlidir.) 1 Nüsha
c) Fotoğraf (Şekli aşağıda belirtilmiştir, arkasında başvuranın adı ve soyadı yer
almalıdır) 2 Adet
(Ancak, kayıtlı bir ikamet olmadığı durumlarda 3 Adet gereklidir)
(Gereksinimler)
(a) Sadece başvuru yapanın görünüyor olması
(b) Fotoğrafın Boyutları
Kenarları dışında kalan bölüm, aşağıdaki ölçülerde olmalıdır (Yüz boyutlarında,
önden çekilmiş (Saçlar görünecek şekilde) çeneden aşağısı görünecek şekilde)

 

4 –
(c) Şapkasız, yüz tam önden görünecek şekilde (Dini ya da tıbbi nedenlerden dolayı
bu şartları yerine getiremeyecek özel durumlar olduğunda, bu durumun detaylı
açıklamasını (her ne şekilde olursa olsun) belirtiniz)
(d) Arka fonun (gölge de dahil olmak üzere) boş olması
(e) Fotoğrafın temiz olması (Fotoğrafın net olması, leke, kir, delik vb.
olmaması, yüz kısmında gölge olmaması, kıyafet ya da saçların, gözleri,
burnu, ağzı ve benzeri yerleri kapatmaması, arka plan da bir şey olmaması,
Göçmen Bürosu Internet Sitesinde bulunan örnek fotoğrafı örnek alınız.)
(f) Fotoğrafın teslim tarihinden onceki son üç ay içinde çekilmiş olması
(Hastalık durumu ya da benzeri bir sebepten üç ay içersinde fotoğraf
çektirememe halinde mümkün olan en yeni fotoğrafı kullanın.)
d) Pasaport ya da İkamet Belgeleri olmadan yapılan başvurularda, belgelerin
bulunmama sebebinin açıklanması. 1 Nüsha
2) Gösterilecek Belgeler
a) Orta-Uzun Dönem ikamet edenler için Pasaport ya da ve İkamet Kartı.
b) Özel Daimi İkamet edenler için Özel Daimi İkamet Belgesi ve Pasaport
c) Orta-Uzun Dönem İkamet edenler ve Özel Daimi İkamet edenler
haricindekiler için Pasaport veya İkamet Yeterlilik Sertifikası (Şartlı tahliye
kapsamında olanlar için Şartlı Tahliye Belgesi.)
d) Geçici Giriş İzni, Gemici Giriş İzni, Acil Giriş İzni, Afet Giriş İzni veya
Geçici Himaye için giriş iznine sahip olanlar için o Özel İzin Belgesi.
(4) Mülteciliğin Kanıtlanması
Mülteciliğin kabulü, başvurucu tarafından sunulan belgelere dayanarak yapılır. O
nedenle başvurucu, kendi mülteciliğini deliller veya ilgili kişilerin tanıklık ifadeleri
ile kendisi kantlamak zorundadır. Ek olarak, belgeler (açıklamalar da dahil olmak
üzere) yabancı bir dildeyse, belgelerin Japonca tercümesini de ekleyiniz.
Başvurucunun sunduğu belgelerden yeterli kanıtların elde edilmemesi durumunda
mültecilik tetkik memurları, resmi dairelere soruşturmak vs. suretiyle başvurucunun
ifade ettiği gerçeklerin mevcut olup olmadığını araştırır ve mültecilik kabulünün
uygun bir şekilde yapılmasını sağlarlar.
2. Geçici Oturma İzni
Yasadışı (kaçak) göçmen veya yabancı konumunda bulunan yasal oturma izni olmayan
bir yabancı, yasal konumunu sağlamlaştırmak amacıyla mültecilik kabulü başvurusunda
(Birim: Milimetre)

5 –
bulunduğunda, bu kişinin geçici olarak Japonya’da kalmasına izin verilir. Söz konusu
kişi, Japonya’ya giriş yaptığı (ya da Japonya’da mülteci olmasını gerektirecek koşulların
ortaya çıktığını öğrendiği) tarihten itibaren 6 ay içinde mültecilik kabulü başvurusunda
bulunmuşsa veya Japonya’ya doğrudan, Mülteciler Antlaşmasında belirtilen zulüm
unsurlarına maruz kalabileceği bir ülkeden giriş yapmışsa, sınırdışı etme işlemi askıya
alınır.
İzin kararı, mültecilik kabulü için başvuruda bulunan kişinin sunacağı belgelere
(Mültecilik Kabulü Başvuru Formu da dahil) dayalı olarak verildiğinden, Geçici Oturma
İzni için ayrıca başvuruda bulunmaya gerek yoktur.
(1) Geçici Oturma İznine Dayalı İkamet
Geçici Oturma İzni alındığında, sınırdışı etme işlemi geçici bir süre için askıya alınır.
Yabancı bir kimse, izin süresinin, geçici oturma süresinin dolması ya da diğer
sebeplerden dolayı sona ermesine kadar kanunen Japonya’da kalabilir.
(2) Geçici Oturma İçin Yazılı İzin
Japonya’da geçici olarak oturmasına izin verilen bir yabancıya Adalet Bakanlığı
tarafından yazılı bir Geçici Oturma İzni verilir. Yabancı, izin süresi boyunca bu
belgeyi sürekli yanında bulundurmak zorundadır.
(3) Geçici Oturma Süresi ve Sürenin Uzatılması
Geçici Oturma süresi esas olarak altı aydır.
Geçici Oturma süresinin uzatılmasına ilişkin başvuru, sürenin bitiş tarihinden on gün
önce yapılır. Başvuru formları her bölgenin emigrasyon dairesi, şubeler ve kol
şubelerinde dağıtılmaktadır.
(4) Geçici Oturma İzni Koşulları
Japonya’da geçici bir süre oturmasına izin verilen bir kişinin kalacağı yer ve faaliyet
alanı açısından çeşitli sınırlamalar mevcuttur. Söz konusu kişi, Japonya’daki
faaliyetleri açısından da bazı sınırlamalara tabi tutulmakla birlikte, çalışması yasaktır.
Ayrıca, gerektiği takdirde Mülteci Soruşturma Memurunun talebi doğrultusunda,
mültecilik kabulü işleminde işbirliği göstermek için, belirli tarih ve yerde bulunmak
zorundadır.
(5) Geçici Oturma İzninin İptali
Japonya’da geçici bir süre oturmasına izin verilen kişi, belirlenen koşulları ihlal eder,
mültecilik hakkı elde edebilmek için sahte belgeler sunar, sahte ifade verir ya da
benzer bir davranışta bulunursa, Geçici Oturma İzni iptal edilebilir.
3. Mültecilik Kabulü Belgesinin Verilmesi
Adalet Bakanının bir mülteci olarak kabul ettiği yabancı kimseye Mültecilik Kabulü
Belgesi verilir. Kendisi, bir mülteci olarak çeşitli koruma tedbirlerinden yararlanma
esnasında, mülteci olmanın kanıtı talep edildiğinde, bu belgeyi gösterebilir.
4. Oturma Hakkı İle İlgili İzin
Mülteciliği kabul edilen bir yabancı, henüz yasal oturma hakkı almadığı takdirde,
kendisine, Japonya’ya giriş yaptığı tarihten itibaren 6 ay içinde mültecilik kabulü
başvurusunda bulunmuş veya Japonya’ya doğrudan, Mülteciler Antlaşmasında belirtilen
zulüm unsurlarına maruz kalabileceği bir ülkeden giriş yapmış olması koşuluna bağlı
olarak, sabit adreste ikamet izni statüsüne eşdeğerde bir oturma hakkı tanınır.
Yabancı kimsenin Japonya’da kalmasına izin verilmesini gerektirecek istisnai sebepler
varsa, bahsi geçen koşullar sağlanmasa dahi bu kişiye oturma izni verilebilir.
Sonuç olarak üç aydan fazla ikamet durumunda, başvuru yapan kişiye ikamet kartı
verilecektir.

 

7 –
§4. İTİRAZ BAŞVURUSU
1. İtiraz Başvurusu İşlemi
(1) İtiraz Başvurucuları
Mültecilik başvurusunu yapmasına rağmen başvurusu kabul olunmayan veya
mültecilik kabulü iptal olunan yabancı kimse, Adalet Bakanına itiraz başvurusunda
bulunabilir.
(2) İtiraz Başvurusu Süresi
İtiraz başvuru süresi, mültecilik başvurusunun kabul edilmediği veya kabulün iptal
edildiğine ilişkin bildirinin verildiği günden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir.
Ancak doğal afet v.b. bir kaçınılmaz sebepten dolayı başvuru yapılamazsa, başvuru
süresi 7 günü aşabilir.
(3) İtiraz İçin Başvurulacak Makamlar
İtiraz başvurusu, mültecilik kabulü başvurusu ile aynı şekilde, ikamet edilen her
bölgenin emigrasyon dairesi, şubelerinde işleme konulur.
İtiraz başvurusu vekil tarafından yapılabildiği gibi, gereken belgeleri posta ile
göndermek sureti ile de yapılabilir.
Bölge emigrasyon daireleri, şubeler ve kol şubelerindeki itiraz başvuru makamları
son sayfada yazılı olduğu gibidir.
(4) İtiraz Başvurusu İçin Gereken Belgeler
Aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:
İtiraz Başvuru Formu 1 nüsha
2. Mültecilik Karar Kurulu Sistemi
Adalet Bakanlığı’nın itiraz başvurularına ilişkin kararlarda Mültecilik Karar
Danışmanları’na danışma zorunluluğu vardır. Mültecilik Karar Danışmanları, üst
mevkilerde yer alan, itirazlar konusunda adil hükümler verebilecek akademisyenler ile
uluslararası ilişkiler uzmanları arasından belirlenir. Buna ek olarak, Mültecilik Karar
Danışmanları’na, karşılıklı görüş bildirimleri sonucunda, mülteciyle mülakat yetkisi de
verilmiştir.
3. Adalet Bakanlığının Kararı
Adalet Bakanlığının, itirazı geçerli bularak mülteciliği kabul etmesi halinde, yabancı bir
kimseye Mültecilik Kabulü Belgesi verilir.
Mülteciliği kabul edilen bir yabancıya, bazı koşulları yerine getirdiği takdirde, sabit
adreste ikamet izni statüsüne eşdeğerde bir oturma hakkı tanınır ve Japonya’da oturma
izni verilir.
Yabancı kimsenin Japonya’da kalmasına izin verilmesini gerektirecek istisnai sebepler
varsa, bahsi geçen koşullar sağlanmasa dahi bu kişiye oturma izni verilebilir.

8 –
§5. MÜLTECİ SEYAHAT BELGESİNİN VERİLMESİ
Japonya’da ikamet eden bir yabancı olup bir mülteci olarak kabul edilmiş kimsenin ülkeden
çıkış yapması durumunda, kendisine Adalet Bakanı tarafından hazırlanan Mülteci Seyahat
Belgesi alınabilir.
1. Başvurulacak Makamlar
Mülteci Seyahat Belgesi için başvurulacak makamlar, mültecilik kabulü başvuru
makamları ile aynıdır (Bakınız §3.1.(2)). Makama bizzat kendisinin gelip başvurusunu
yapması esas olmakla birlikte, başvurucunun 16 yaşından küçük olması veya rahatsızlık
vs. elinde olmayan nedenlerden dolayı makama gelemeyeceği takdirde, başvurucunun
anne babası veya evlilik eşi, çocuğu veya akrabası gelip kendisinin yerine başvuru
yapabilir. Bu durumda, vekil olan kişi, Pasaport, Kimlik, Doğum Belgesi, İkametgah,
Vekalet Belgesini hazırlamalıdır.
2. Başvuru İçin Gereken Belgeler
(1) Sunulacak Belgeler
a. Mülteci Seyahat Belgesi Başvuru Formu (İlgili makamlarda dağıtılmaktadır)
1 nüsha
b. Fotoğraf (sunulacağı günden önceki 6 ay içinde çekilmiş, 5  5 cm
büyüklüğünde, tam dikdörtgen, şapkasız, yüzü tam önde olmak üzere gövdeden
yukarı, arkasına ad-soyad, doğum tarihi yazılmış bir fotoğraf) 2 adet
c. Mülteci Seyahat Belgesi (Eğer varsa)
d. Mülteci Seyahat Belgesi sahipleri, eğer bu belgeyi teslim edemiyorsa, bunun
sebebini açklayan belge. 1 Adet
e. Pasaport veya ikamet belgesine sahip olmayanlardan bunun sebebini açıklayan
belge. 1 Adet
(2) Gösterilecek Belgeler
a. Mülteci Statüsünü Gösteren Belge
b. Orta-Uzun Dönem ikamet edenler için, Pasaport (Japon Hükümeti tarafından
verilen Mülteci Seyahat Belgesi haricinde) ve İkamet Kartı
c. Özel Daimi İkamet Sahipleri, Özel Daimi İkamet Belgesi ve Pasaport.
d. Özel Daimi İkamet Sahipleri ve Orta-Uzun Dönem İkamet edenler haricindekiler
için, Pasaport veya Yeterlilik Sertifikası
(Not) Vekil kullanıldığı durumlarda bile, İkamet Kartı veya Pasaport sunulması
gerektiğinde, temsilci gerekli evrakları hazırlayıp, uygun olarak, temsilcinin
adının yeraldığı vekaletnamenin yanısıra, başvuranın İkamet Kartı ya da
Pasaportu ile başvuru yaparken, başvuru yapan kişi için de bu evrakların bir
kopyasını hazırlamalıdır.
3. Mülteci Seyahat Belgesinin Geçerlilik Süresi
Mülteci Seyahat Belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Geçerlilik süresi içinde kaç defa
olursa olsun Japonya’dan çıkış ya da Japonya’ya giriş yapılabilir. Ancak Japonya’da
ikamet süresinin 1 yıldan az kalmış olması vs. durumlarında, Mülteci Seyahat Belgesinin 9 –
geçerlilik süresinden ayrı olarak “Japonya’ya giriş yapılabileceği süre” konur ve
Japonya’ya giriş o süre içerisinde yapılmalıdır. Japonya’ya giriş yapılabileceği süre,
Mülteci Seyahat Belgesinin 1. sayfasındaki 2. maddede yazılı bulunur ve mutlaka kontrol
edilmelidir. Ayrıca Mülteci Seyahat Belgesinin geçerlilik süresi ile karıştırılmamasına
dikkat edilmelidir.
4. Harç
Mülteci Seyahat Belgesinin verilmesi için belirli bir harcın ödenmesi gerekmektedir.
Ayrıca Mülteci Seyahat Belgesi süresinin yabancı ülkelerde uzatılması durumunda da,
belirli bir harcın o ülkenin parası ile ödenmesi gerekmektedir.

 

10 –
§6. GEÇİCİ SIĞINMA İÇİN GİRİŞ İZNİ
Göçmenlik Denetim Memuru, gemi v.b. vasıtalar ile ülkeye gelen yabancıların yaşam, fiziksel
varlık ve özgürlüklerinin Mülteciler Antlaşmasında tanımlanan ya da bunlara benzer başka
sebeplerden dolayı tehdit altında olduğu topraklardan kaçtıklarına kanaat getirir ve geçici
olarak ülkeye giriş yapmalarına izin verirse, bu kişilere geçici sığınma için giriş izni belgesi
verir. Yani bu izin, “koruma (yerel sığınma) sağlamaya yönelik ulusal bir acil durum önlemi”
olarak verilmektedir.
1. Başvuru
(1) Başvuru Yapabilecek Kişiler
Gemi veya uçakla ülkeye giriş yapan yabancılar
(2) Başvuru Yöntemi
Giriş yapılan limandaki bölge göçmenlik bürosuna bizzat gelinerek başvuruda
bulunulması esastır. Ancak başvuru sahibinin 16 yaşından küçük olması veya
rahatsızlık v.b. elinde olmayan nedenlerden dolayı makama gelememesi halinde
annesi/babası, eşi, çocuğu veya başka bir akrabası gelip kendisinin yerine başvuru
yapabilir.
2. Başvuru İçin Gereken Belgeler
(1) Sunulması Gereken Belgeler
a. Yabancı Giriş Kaydı (E/D kartı olarak bilinir; bu kart uçakta verilebilir ve bir
havayolu bankosundan ya da emigrasyon tetkik masasında dağıtılır.) 1 nüsha
b. Beyanname (giriş yapılan limandaki bölge göçmenlik bürosundan temin
edilebilir; durumla ilgili konular, başvuru nedeni v.s. belirtilmelidir.)
1 nüsha
c. Fotoğraf (varsa) 2 adet
d. Sığınmanın gerekçelerini gösteren materyaller (varsa) 1 nüsha
(2) Gösterilmesi Gereken Belgeler
a. Pasaport ya da seyahat belgeleri (varsa)
b. Kimlik belgeleri (varsa)
3. Geçici Sığınma İzni Belgesinin Verilmesi
Tetkik sonucunda geçici sığınma için giriş izni verilirse, bir geçici sığınma izni belgesi
çıkarılır. Bu belgede geçici sığınma izni verilen kişinin faaliyet alanı gibi giriş şartlarına,
ülkede ne kadar süreyle kalacağına ve hangi adreste bulunacağına yer verilir.

 

11 –
Mültecilik Kabulü Prosedürü İşlemi Şeması
Yabancı Kimse
Mültecilik Kabulü Başvurusu
(Başvuru)
Sebep Var
Mültecilik Kabulü
Belgesi Verilir.
Sebep Yok
Sebeplerin Bulunmadığı
Bildirilir.
Bölge Emigrasyon Dairesi vs.
Mültecilik Tetkik Memuru
Adalet Bakanı
(Adalet Bakanlığı Emigrasyon Gen. Md.)
(Gönderilir)
Kabul Red
Mültecilik Kabulü
Belgesi Verilir
İtiraz Yok
Red Sebepleri vs. Bildirilir
İtiraz Var
Adalet Bakanına İtiraz Başvurusu
Görüşlerin Sunulması Mültecilik Karar
Kurulu Danışmanları

12 –
(Mülteci kabulü görev)
(İtiraz İçin Başvurulacak Makamlar)
Sapporo Emigrasyon Dairesi Tetkik Bölümü
Sendai Emigrasyon Dairesi Tetkik Bölümü
Tokyo Emigrasyon Dairesi Mültecilik Tetkik Bölümü
Narita Havaalanı Şubesi Tetkik İdare Bölümü
Haneda Havaalanı Şubesi Tetkik İdare Bölümü
Yokohama Şubesi Çalışma ve Süresiz Oturma Bölümü
Nagoya Emigrasyon Dairesi Süresiz Oturma Bölümü
Chubu Havaalanı Şubesi Tetkik İdare Bölümü
Osaka Emigrasyon Dairesi Çalışma ve Süresiz Oturma Tetkik Bölümü
Kansai Havaalanı Şubesi Tetkik İdare Bölümü
Kobe Şubesi Tetkik Bölümü
Hiroshima Emigrasyon Dairesi Giriş ve Tetkik Bölümü
Takamatsu Emigrasyon Dairesi Tetkik Bölümü
Fukuoka Emigrasyon Dairesi Giriş ve Tetkik Bölümü
Naha Şubesi Tetkik Bölümü
Sapporo Emigrasyon Dairesi Tetkik Bölümü
Sendai Emigrasyon Dairesi Tetkik Bölümü
Tokyo Emigrasyon Dairesi Karar Bölümü
Narita Havaalanı Şubesi Karar Bölümü
Haneda Havaalanı Şubesi Tetkik İdare Bölümü
Yokohama Şubesi Karar Bölümü
Nagoya Emigrasyon Dairesi Karar Bölümü
Chubu Havaalanı Şubesi Tetkik İdare Bölümü
Osaka Emigrasyon Dairesi Karar Bölümü
Kansai Havaalanı Şubesi Tetkik İdare Bölümü
Kobe Şubesi Tetkik Bölümü
Hiroshima Emigrasyon Dairesi Karar Bölümü
Takamatsu Emigrasyon Dairesi Tetkik Bölümü
Fukuoka Emigrasyon Dairesi Karar Bölümü
Naha Şubesi Tetkik Bölümü

 

Kaynak:https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/pdf/Turkey.pdf&ved=0ahUKEwigsu-yhezUAhULL1AKHU-aDYwQFghIMAU&usg=AFQjCNFWMGch42MXzMk-axVNrLbGtfolrA

Benzer İçerikler

AsylG §49 Kabul Merkezinden Çıkartılma

Editör

AsylG §18a Hava Yolu Girişlerinde Prosedür

Editör

Ünlü karikatürist Kaan Ertem kansere yenik düştü

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757