Almanya Aile Almanya Dublin Almanya Mevzuat Gündem Kanunlar

Insani Nedenlerle ikamet izni Verilmesi

Madde 25
Insani Nedenlerle ikamet izni Verilmesi
(1) Bir yabancıya, iltica talebi kesin olarak kabul edilmis olması halinde oturma izni verilir.
Bu hüküm, yabancının kamu güvenligi ve düzenine iliskin önemli nedenlerle sınırdısı edilmis
olması hali için geçerli degildir. Oturma izni verilinceye kadarki ikamet, izinli ikamet sayılır.
Oturma izni, bir iste çalısma hakkı saglar.
(2) Bir yabancıya, Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin iltica statüsünü kesin olarak tanıması
halinde oturma izni verilir (ltica slemleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası).
Bu fıkra ile ilgili olarak 1’nci fıkranın 2- 4’üncü cümle hükümleri aynen geçerlidir.
(3) Bir yabancıya, 60’ncı maddenin 2’nci, 3’üncü, 5’inci veya 7’nci fıkraları göre sınırdısına
sürme yasagının mevcut olması halinde oturma izni verilmelidir. Yabancıya baska bir devlete
gitmesinin mümkün ve yapılabilir olması, katılım yükümlülüklerini tekraren veya ciddi bir
sekilde ihlal etmesi veya
a) barısı ihlal, savas veya insanlık suçlarına iliskin hükümlerin belirlenmesi amacıyla ikmal
edilmis olan uluslararası sözlesmeler anlamında bir barısı ihlal suçu, bir savas suçu veya bir
insanlık suçu islemis olmasına,
b) agır derecede bir suç islemis olmasına,
c) Birlesmis Milletler Temel Sözlesmesi’nin Önsözü ile 1.’inci ve 2’nci maddelerinde
belirtildigi üzere Birlesmis Milletlerin amaç ve temel ilkelerine aykırı düsen fiiller nedeniyle
suç islemis olmasına,
d) toplum için veya Almanya Federal Cumhuriyeti’nin güvenligi için bir tehlike teskil
etmesine
iliskin varsayımı haklı çıkartan önemli nedenlerin mevcut bulunması hallerinde oturma izni
verilmez.
(4) Bir yabancıya, acil insani veya sahsi nedenlerin veya önemli kamu çıkarlarının, Federal
Almanya’da geçici ikametini devam ettirmesini gerekli kıldıgı sürece, geçici bir ikamet için
oturma izni verilebilir. Yabancının Federal Almanya’yı terk etmesinin, münferit vak’anın
özelligi itibarıyla kendisi için olaganüstü bir magduriyet teskil etmesi halinde oturma izni,
8’inci maddenin 1’inci ve 2’nci fıkraları hükümlerinden farklı olarak uzatılabilir.
(4a) Ceza Kanunu’nun 232, 233’üncü maddeleri veya 233a maddesi uyarınca magdur duruma
düsmüs bir yabancıya, yabancının ülkeyi terk yükümlülügü icra edilebilir olsa bile, 11’inci
maddenin 1’inci fıkrası hükmünden farklı olarak geçici bir ikamet için oturma izni verilebilir.
Oturma izni yalnız
1. Yabancının Federal Almanya’daki geçici ikameti, islenen ceza fiili nedeniyle açılacak cezai
yargılamada savcılık veya ceza mahkemesi tarafından yabancının ifadesi olmadan durumun
sorusturması zorlasacagı gerekçesiyle gerekli görüldügü,
2. suçu islemekle suçlanan kisilerle her türlü baglantıyı kesmis oldugu,
3. ceza mahkemesinde islenen suçtan dolayı sahitlik yapmaya hazır oldugunu beyan ettigi
hallerde verilir.
(5) Ülkeyi terk yükümlülügü icra edilebilir olan bir yabancıya, ülkeyi terk etmesinin, hukuki
veya fiili nedenlerden ötürü imkânsız olması ve ülkeyi terkin, buna iliskin engellerin ortadan
kalkmasıyla tahmin edilebilir bir sürede yerine getirilememesi halinde, 11’inci maddenin
1’inci fıkrasından farklı olarak oturma izni verilebilir. Sınırdısına sürmenin 18 aydan beri
ertelenmis olması halinde, oturma izni verilmelidir. Yabancının kendi kusuru olmaksızın
ülkeyi terk edememesi halinde, münhasıran oturma izni verilebilir. Yabancı, özellikle, veya
ülkenin terk edilmesine iliskin engellerin bertaraf edilmesi için icrası mümkün talepleri yerine
getirmemesi halinde kusurlu sayılır.

Benzer İçerikler

-İsviçre iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

Çocukların ikamet Hakkı

Editör

Ehliyet – Almanya’da Mülteciler için Ehliyet Sorunu 2

admin

YORUM YAP