Dublin Gündem

EURODAC Yönetmeligi

I. BÖLÜM / GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
“Eurodac”’ın Amacı
1. Amacı, Dublin Sözleşmesi’ne uygun olarak, Üye Devletlerin birisinde yapılan sığınma
başvurularını incelemekten sorumlu olan Üye Devleti belirlemede yardımcı olmak,
ayrıca bu Tüzükte belirlenen koşullar altında Dublin Sözleşmesi’nin uygulanmasına
zemin hazırlamak olan, “Eurodac” adında bir sistem oluşturulmuştur.
2. Eurodac aşağıdakilerden oluşacaktır:
(a) 3. Maddede bahsi geçen Merkezi Ünite;
(b) 8 (1). Madde ve 11 (1). Maddede adı geçen yabancı uyruklu şahıs kategorisinin, 5 (1).
Madde, 8 (2). Madde ve 11 (2). Maddede bahsi geçen verilerin sığınma başvurusunda
bulunan şahısların parmak izlerinin karşılaştırılması amacı ile işlendiği bilgisayar
ortamında bir merkezi veritabanı;
(c) Üye Devletler ve merkezi veritabanı arasında veri iletimi yöntemleri.
Eurodac’ı düzenleyen kurallar, karşılaştırmanın sonuçlarından bir yarar sağlanana kadar,
Merkezi Üniteye veri iletiminde olduğu gibi Üye Devletler tarafından etkilenen
operasyonlar için de geçerli olmalıdır.
3. Kaynak Üye Devlet tarafından Eurodac için hazırlanmış verilerin kullanılmasına halel
getirmeksizin, Üye Devletin ulusal hukukuna uygun olarak, kurulan veritabanında
parmak izi verileri ve diğer kişisel veriler, sadece, Dublin Sözleşmesi’nin 15 (1).
Maddesinde belirtilen nedenler için, Eurodac’ta işlem görebilir.

Madde 2
Tanımlar
1. Bu Tüzüğün amaçları bakımından:
(a) “Dublin Sözleşmesi” 15 Haziran 1990 tarihinde Dublin’de imzalanan ve Avrupa
Topluluğu’nun Üye Devletlerinin birisinde yapılan, sığınma başvurularını incelemeden
sorumlu olan Devleti belirlemeye yönelik Sözleşme anlamına gelir;
(b) “Sığınma için başvuru”, sığınma için başvuruda bulunmuş bir yabancı uyruklu şahıs
ya da o şahıs adına başkası tarafından yapılmış olan bu tür bir başvuru anlamına gelir;
(c) “Kaynak Üye Devlet”:
(i) sığınma için başvuran kişi ile alakalı olarak, kişisel verileri, Merkezi Üniteye ileten ve
karşılaştırma sonuçlarını alan Üye Devlet anlamına gelir;
(ii) 8. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile alakalı olarak, kişisel verileri Merkezi
Üniteye ileten Üye Devlet anlamına gelir;
(iii) 11. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile alakalı olarak, bu tür verileri Merkezi
Üniteye ileten ve karşılaştırma sonuçlarını alan Üye Devlet anlamına gelir;
(d) “mülteci” 31 Ocak 1967 tarihindeki New York Protokolü tarafından değiştirildiği
haliyle, 28 Haziran 1951 tarihli Mülteciler hakkındaki Cenevre Sözleşmesi’ne uygun
olarak mülteci kabul edilen bir kişi anlamına gelir;
(e) “isabet” 4 (6). Maddeye uygun olarak Üye Devletlerin karşılaştırma sonuçlarını
derhal kontrol etme yükümlülüklerine halel getirmeksizin, veritabanında kayıtlı parmak
izi verileri ile bir Üye Devlet tarafından, bir şahıs ile alakalı olarak iletilen veriler
arasında, Merkezi Ünite tarafından yapılan karşılaştırmada bir eşleşme ya da eşleşmeler
olması anlamına gelir.
2. 95/46/AT (EC) sayılı Yönerge’nin 2. Madde’sinde tanımlanan terimler, bu Tüzük
bakımından da aynı anlamı taşıyacaktır.

3. Başka türlü düzenlenmediği takdirde, Dublin Sözleşmesi’nin 1. Madde’sinde
tanımlanan terimler, bu Tüzük bakımından da aynı anlamı taşıyacaktır.

Madde 3
Merkezi Ünite
1. Merkezi Ünite, Komisyon i bünyesinde oluşturulacak ve Üye Devletler adına, 1 (2)
(b) sayılı Maddede bahsi geçen merkezi veritabanını işlemekten sorumlu olacaktır.
Merkezi Ünite, bilgisayar ortamında bir parmak izi tanıma sistemi ile donatılacaktır.
2. Sığınma başvurusunda bulunan şahıslar, 8. Madde tarafından kapsanan kişiler ve 11.
Madde tarafından kapsanan kişiler hakkında Merkezi Ünitede işlenen veriler, kaynak
Üye Devlet adına, bu Tüzük’te belirlenen koşullar çerçevesinde işletilecektir.
3. Merkezi Ünite, yılda dört defa, görevi ile alakalı olarak aşağıdakileri gösteren
istatistikleri düzenleyecektir:
(a) sığınma başvurusu sahibi (yapan) kişiler ve 8 (1). ve 11 (1). Maddelerde bahsi geçen
şahıslar hakkında iletilen veri gruplarının sayısı;
(b) başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunmuş, sığınma başvurusu sahibi
(yapan) kişiler için isabet sayısı;
(c) ardı ardına sığınma başvurusunda bulunmuş, 8 (1). Maddede bahsi geçen şahıslar için
isabet sayısı;
(d) daha önceden başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunmuş, 11 (1).
Maddede bahsi geçen şahıslar için isabet sayısı;
(e) ilk seferinde gönderilen parmak izi verisinin, bilgisayar ortamındaki parmak izi
tanıma sistemini kullanarak bir karşılaştırmaya ulaşamamasından dolayı, Merkezi
Ünitenin, kaynak Üye Devletten ikinci bir kez istemek zorunda kaldığı parmak izi verisi
sayısı.
Her yılın sonunda, (b). (c) ve (d)’de isabetlerin kaydedilmiş olduğu bir insan sayısı
göstergesinin de dahil olduğu, istatistiksel ver, çeyrek yıllık istatistiklerin toplanması yolu
ile Eurodac’ın faaliyetlerinin başlaması itibari ile oluşturulacaktır.
İstatistikler, her Üye Devlet için veri ayrımını içerecektir.
4. 23 (2). Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak, Merkezi Ünitede işlenen veri
esasına göre, merkezi Ünite, başka bazı istatistiksel görevleri yürütmek ile
görevlendirilebilir.

II. BÖLÜM
SIĞINMA İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ŞAHISLAR

Madde 4
Parmak izlerinin toplanması, iletilmesi ve karşılaştırılması

1. Her Üye Devlet, 14 yaşından büyük tüm sığınma başvurusunda bulunan şahısların,
her bir parmaklarının parmak izini hemen alacaktır ve 5 (1). Madde’nin (a)’dan (f)’ye
kadar olan bentlerde bahsi geçen verileri Merkezi Ünite’ye hemen iletecektir. Parmak izi
alımı için olan prosedür, ilgili Üye Devlet’in ulusal uygulamasına uygun olarak ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları konusunda Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nde belirtilen teminatlara uygun olarak belirlenecektir.

2. 5 (1). Maddede bahsi geçen verilerin, Merkezi Ünite tarafından ya da, bu tür amaçlar
için gerekli teknik koşullar yerine getirildiği takdirde, doğrudan kaynak Üye Devlet
tarafından derhal merkezi veritabanına kayıtları yapılacaktır.

3. Herhangi bir Üye Devlet tarafından iletilen, 5 (1). Maddesi (b) bendinin anlamı
dahilinde parmak izi verisi, Merkezi Ünite tarafından, diğer Üye Devletler tarafından iletilen ve merkezi veritabanında hali hazırda saklanmış olan parmak izi verileri ile karşılaştırılacaktır.

4. Merkezi Ünite, bir Üye Devletin talebi üzerine, 3. paragrafta adı geçen
karşılaştırmanın, diğer Üye Devletlerden gelen verilere ek olarak, o Üye Devlet
tarafından daha önceden iletilmiş parmak izi verilerini kapsamasını temin edecektir.

5. Merkezi Ünite, karşılaştırmanın isabet ya da negatif sonucunu, hemen kaynak Üye
Devlete iletmelidir. İsabet olduğu durumlarda, isabete denk gelen tüm veri grupları için,
5 (1). Maddede bahsi geçen verileri iletecek olmasına rağmen, 5 (1) (b) sayılı Maddede
bahsi geçen veri olması durumunda, isabetin esasını oluşturdukları sürece iletecektir.
Bu tür bir amaç için gerekli teknik koşullar sağlandığı takdirde, karşılaştırma
sonuçlarının kaynak Üye Devletlere doğrudan iletimine izin verilecektir.

6. Karşılaştırmanın sonuçları kaynak Üye Devlet tarafından derhal kontrol edilecektir.
Dublin Sözleşmesinin 15. maddesine uygun olarak, son kimlik saptama kaynak Üye
Devlet tarafından, ilgili Üye Devletler ile işbirliği içerisinde yapılacaktır.
Verinin güvenilmezliği saptanır saptanmaz, Merkezi Ünite’den alınan, güvenilmez olarak
bulunan diğer veri ile alakalı olarak, bilgi silinecek ya da tahrip edilecektir.

7. 1. ve 6. paragrafların uygulanması için gerekli prosedürleri belirleyen uygulama
kuralları, 22 (1). Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak kabul edilecektir.

Madde 5
Verinin kaydedilmesi
1. Merkezi veritabanında yalnız (sadece) aşağıdaki veriler kayıt edilecektir:
(a) kaynak Üye Devlet, sığınma için başvurunun yeri ve tarihi;
(b) parmak izi verisi;
(c) cinsiyet;
(d) kaynak Üye Devlet tarafından kullanılan referans numarası;
(e) parmak izinin alındığı tarih;
(f) verinin Merkezi Üniteye iletildiği tarih;
(g) verinin merkezi veritabanına girildiği tarih;
(h) iletilen verinin alıcısı/alıcıları ve iletinin/iletilerin tarih(ler)i ile alakalı olarak detaylar.
2. Veriyi merkezi veritabanına kaydettikten sonra, Merkezi Ünite, kaynak Üye Devletin
iletim için kullanılan araçların geri verilmesini talep etmiş olması durumu haricinde,
verinin iletimi için kullanılan araçları tahrip edecektir.

Madde 6
Verinin Saklanması
Her bir grup veri, 5 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere, parmak izlerinin alınmış olduğu
tarihten itibaren on yıl için merkezi veritabanında saklanacaktır.
Bu sürenin dolması ile birlikte, Merkezi Ünite, otomatik olarak bu veriyi merkezi veri
tabanından silecektir.

Madde 7
İleri düzey veri silimi
6. Maddede bahsi geçen sürenin dolmasından önce, herhangi bir Üye Devletin
vatandaşlığını hak etmiş olan kişiler hakkındaki veriler, 15 (3). Maddeye uygun olarak,
kaynak Üye Devlet tarafından, bu kişinin bu tür bir vatandaşlık hak etmiş olduğundan
haberdar olması üzerine, merkezi veritabanından silecektir.

III. BÖLÜM
HARİCİ BİR SINIRI YASADIŞI GEÇMEK İLE ALAKALI OLARAK
YAKALANAN YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR
Madde 8
Parmak izi verilerinin toplanması ve iletilmesi
1. Her Üye Devlet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Çocuk Hakları
konusundaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde belirlenen teminatlara uygun olarak,
üçüncü bir ülkeden gelmiş ve geri çevrilmemiş olan, o Üye Devletin kara, deniz, ya da
hava sınırlarını yasadışı geçmesi dolayısıyla yetkili kontrol mercileri tarafından
yakalanmış olan 14 yaşından büyük tüm yabancı uyruklu kişilerin, hemen, tüm
parmaklarının parmak izini alacaktır.
2. İlgili Üye Devlet, 1. paragrafta bahsi geçen, geri çevrilmemiş her yabancı uyruklu kişi
ile ilgili olarak, aşağıdaki verileri, derhal Merkezi Ünite’ye iletecektir:
(a) kaynak Üye Devlet, yakalanmanın yeri ve tarihi;
(b) parmak izi verisi;
(c) cinsiyet;
(d) kaynak Üye Devlet tarafından kullanılan referans numarası;
(e) parmak izinin alındığı tarih;
(f) verinin Merkezi Üniteye iletildiği tarih.

Madde 9
Verinin kaydedilmesi
1. 5 (1) (g). Madde ve 8 (2). Maddede bahsi geçen veri merkezi veritabanına kayıt
edilecektir.
3 (3). Maddeye halel getirmeksizin, 8 (2). Maddeye uygun olarak Merkezi Üniyete iletilen
veri, yalnızca, sonradan Merkezi Üniteye iletilen sığınma için başvuru yapan şahıslar
hakkındaki veri ile karşılaştırma amacı ile kayıt edilecektir.
Merkezi Ünite, 8 (2). Maddeye uygun olarak kendisine iletilen veriyi, daha önceden
merkezi veritabanına kayıt edilmiş hiç bir veri ile ve 8 (2). Maddeye uygun olarak
Merkezi Üniteye sonradan iletilen veri ile karşılaştırmayacaktır.
2. 4 (7). Maddede düzenlenen hükümlerin yanı sıra, 4 (1). Maddenin ikinci cümlesi, 4
(2). Madde ve 5 (2). Maddede öngörülen prosedürler uygulanacaktır. Merkezi Üniteye
sonradan iletilen sığınma için başvuruda bulunan şahıslar hakkındaki verinin, 1.
paragrafta bahsi geçen veri ile karşılaştırılması ile alakalı olarak, 4 (3), (5) ve (6) sayılı
Maddede öngörülen prosedürler geçerli olacaktır.

Madde 10
Verinin saklanması
1. 8 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere bir yabancı uyruklu şahıs ile ilgili olarak her bir veri
grubu, yabancı uyruklu şahsın parmak izinin alındığı tarihten itibaren iki yıl için merkezi
veritabanında saklanacaktır. Bu sürenin dolması ile birlikte, Merkezi Ünite, bu veriyi
merkezi veribanından otomatik olarak silecektir.
2. 8 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere bir yabancı uyruklu şahıs ile ilgili veriler, kaynak
Üye Devlet, aşağıdaki durumlardan, 1. paragrafta bahsi geçen iki senelik süre dolmadan
önce haberdar olur ise, 15 (3). Madde uyarınca, derhal merkezi veritabanından
silinecektir:
(a) yabancı uyruklu şahısa oturma izni verildiği takdirde;
(b) yabancı uyruklu şahıs Üye Devlet sınırlarını terk ettiği takdirde;

(c) yabancı uyruklu şahıs, herhangi bir Üye Devletin vatandaşlığına geçtiği takdirde.

IV. BÖLÜM
ÜYE BİR DEVLETTE YASADIŞI OLARAK BULUNAN YABANCI
UYRUKLU ŞAHISLAR
Madde 11
Parmak izi verilerinin karşılaştırılması
1. Kendi sınırları içerisinde yasadışı olarak varlığını sürdüren bir yabancı uyruklu şahsın,
daha önceden başka bir Üye Devlet’te sığınma için başvuruda bulunup bulunmadığını
kontrol etmek amacı ile, her Üye Devlet, kullanılan referans numarası ile birlikte, 14
yaşından büyük bu tür yabancı uyruklu şahıslardan almış olabileceği parmak izlerini,
Merkezi Ünite’ye iletebilir.
Genel bir kural olarak, daha önceden yabancı uyruklu şahsın başka bir Üye Devlette
sığınma başvurusunda bulunup bulunmadığını kontrol etmek için mevcut gerekçeler
şunlardır:
(a) yabancı uyruklu şahıs, sığınma için bir başvuruda bulunduğunu belirtir, fakat
başvuruda bulunduğu Üye Devlet’i belirtmez ise;
(b) yabancı uyruklu şahıs sığınma talep etmez, fakat tehlikede olacağını iddia ederek
kendi ülkesine geri gönderilmesine itiraz eder ise, ya da
(c) yabancı uyruklu şahıs, başka bir biçimde, kendi kimliğinin tespitinde işbirliğini kabul
etmezse, özellikle sahte kimlik belgesi göstermek ya da hiçbir belge göstermemek yolu
ile, ülkeden çıkarılmasını önlemeye çalışır ise.
2. 1. paragrafta bahsi geçen prosedürde Üye Devletlerin yer aldığı durumlarda, Üye
Devletler, 1. paragrafta bahsi geçen yabancı uyruklu şahısların tüm parmaklarının ya da
en azından işaret parmaklarının ve işaret parmakları yok ise diğer tüm parmaklarının
izleri ile alakalı parmak izi verilerini Merkezi Ünite’ye iletecektir.
3. 1. paragrafta bahsi geçen yabancı uyruklu şahıslara ait parmak izi verileri, yalnızca,
diğer Üye Devletler tarafından iletilen ve hali hazırda merkezi veritabanında kayıtlı
bulunan sığınma başvurusunda bulunmuş şahısların parmak izi verileri ile
karşılaştırılması amacı ile Merkezi Ünite’ye iletilecektir.
8 (2). Madde’ye uygun olarak, bu tür bir yabancı uyruklu şahsın parmak izi verileri,
merkezi veritabanında kayıtlı olmayacak ve Merkezi Ünite’ye iletilen veriler ile
karşılaştırılması yapılmayacaktır.
4. Bu Madde’ye dayanarak iletilen parmak izi verilerinin, hali hazırda Merkezi Ünitede
saklanmış olan, diğer Üye Devletler tarafından iletilmiş olan sığınma başvurusunda
bulunmuş şahısların parmak izleri verisi ile karşılaştırılması ile alakalı olarak, 4 (7).
Madde uyarınca belirlenen hükümlerin yanı sıra 4 (3), (5) ve (6) sayılı Maddede
öngörülen prosedürler uygulanacaktır.
5. Karşılaştırma sonuçlarının kaynak Üye Devlet’e iletilmesi ile birlikte, Merkezi Ünite,
derhal:
(a) parmak izi verisini ve 1. paragrafa dayanarak kendisine ulaştırılmış diğer verileri
silecektir ve
(b) kaynak Üye Devlet’in, verilerin iletilmesi için kullanılan iletişim araçlarının geri
verilmesini talep etmediği durumlarda, kaynak Üye Devlet tarafından Merkezi Ünite’ye
verileri iletirken kullanılan iletişim araçları tahrip edilecektir.

V. BÖLÜM
KABUL EDİLEN MÜLTECİLER
Madde 12
Verilerin bloke edilmesi
1. 4 (29. Maddeye uygun olarak kayıt edilmiş, sığınma başvurusunda bulunan şahıslar ile
ilgili olan veriler, o kişinin bir Üye Devlet’te mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesi
durumunda, merkezi veritabanında bloke edilecektir. Bu tür bloke edişler, kaynak Üye
Devlet’in talimatları üzerine Merkezi Ünite tarafından gerçekleştirilecektir.
2. paragrafa uygun olarak bir karar kabul edilmediği sürece, bir Üye Devlet’te mülteci
olarak tanınan ya da kabul edilen şahıslar ile alakalı olarak isabetle, iletilmeyecektir.
Merkezi Ünite, talepte bulunan Üye Devlet’e olumsuz bir cevap verecektir.
2. Eurodac’ın faaliyetlerine başlamasından beş yıl sonra ve başka bir Üye Devlet’te
mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesinden sonra bir Üye Devlet’te sığınma
başvurusunda bulunan şahıslar hakkında, Merkezi Ünite tarafından toplanan güvenli
istatistikler esasına dayanarak ve Antlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca, bu Üye Devlet’te
mülteci olarak tanınmış ve kabul edilmiş şahıslar ile alakalı verilerin aşağıdaki şekillerde
işlem görüp görmeyeceğine karar verilecektir:
(a) 4 (3). Madde’de öngörülen karşılaştırma amacı ile 6. Madde’ye uygun olarak
saklanmalarına ya da
(b) bir şahsın mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesi ile birlikte, önceden
silinmelerine
3. 2 (a). paragrafta bahsi geçen durumda, 1. paragrafa uygun olarak bloke edilen verilerin
üzerindeki blok kalkacaktır ve 1. paragrafta bahsi geçen prosedür artık geçerli
olamayacaktır.
4. 2 (b). paragrafta bahsi geçen durumda:
(a) 1. paragrafa uygun olarak bloke edilmiş olan veri, Merkezi Ünite tarafından derhal
silinecektir; ve
(b) Kaynak Üye Devlet’in, o şahsın bir Üye Devlet’te mülteci olarak tanındığından ve
kabul edildiğinden haberdar olması ile birlikte, 15 (3). Madde’ye uygun olarak, sonradan
mülteci olarak tanınan ya da kabul edilen kişilerle ilgili olan veriler silinecektir.
5. 1. paragrafta bahsi geçen verinin bloke edilmesi için gerekli olan prosedür ve 2.
paragrafta bahsi geçen istatistiklerin toplanması ile alakalı uygulayıcı kurallar, 22 (1).
Madde’de belirtilen prosedür ile uygun olarak Kabul edilecektir.

VI. BÖLÜM
VERİNİN KULLANIMI, KORUNMASI VE SORUMLULUK
Madde 13
Veri kullanımı ile ilgili olarak sorumluluk
1. Kaynak Üye Devlet, aşağıdakilerin yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür:
(a) parmak izlerinin hukuka uygun olarak alınması;
(b) parmak izi verilerinin ve 5 (1). Maddede, 8 (2). Maddede ve 11 (2). Maddede bahsi
geçen diğer verilerin hukuka uygun olarak Merkezi Üniteye iletilmesini;
(c) Merkezi Üniteye iletildiklerinde, verilerin hatasız ve güncel olmaları;
(d) Komisyon’un sorumluluklarına dokunmaksızın, merkezi veritabanındaki verilerin
hukuka uygun olarak kayıt edilmesi, saklanması, düzeltilmesi ve silinmesi ;
(e) Merkezi Ünite tarafından iletilen parmak izi verilerinin karşılaştırma sonuçlarının,
hukuka uygun olarak kullanılması.

2. 14. Madde’ye uygun olarak, kaynak Üye Devlet, Merkezi Ünite’den aldığı verilerin
güvenliği yanı sıra 1. paragrafta bahsi geçen verilerin, Merkezi Ünite’ye iletimi öncesinde
ve sırasındaki güvenliğini sağlayacaktır.
3. 4 (6). Madde ile uygun olarak, kaynak Üye Devlet, verinin son tanımlanmasından
sorumlu olacaktır.
4. Komisyon, Merkezi Ünite’nin bu Tüzüğün hükümlerine ve bu Tüzüğü uygulamaya
yönelik kurallara uygun olarak işletilmesini (işlenmesini) temin edecektir. Özellikle,
Komisyon:
(a) Merkezi Ünite’de çalışan kişilerin merkezi veritabanında kayıtlı olan verileri, yalnızca,
1 (1). Madde’de belirlendiği üzere, Eurodac’ın amacına uygun olarak kullanmalarını
sağlayacak önlemler kabul edecektir;
(b) Merkezi Ünite’de çalışan kişilerin, sorumlu oldukları verilerin kayıt edilmesi,
karşılaştırılması, düzeltilmesi ve silinmesi ile alakalı olarak bu Tüzüğe uygun olarak
yapılan, Üye Devletler tarafından gelen taleplerin tümüne uymalarını temin edecektir;
(c) 14. Maddeye uygun olarak Merkezi Ünitenin güvenliğini sağlayacak gerekli önlemleri
alacaktır;
(d) 20. Maddeye ve Antlaşmanın 286 (2). Maddesi gereğince oluşturulacak bağımsız
denetçi kurulun güçlerine dokunmaksızın, yalnızca, Merkezi Ünitede çalışmaya yetkili
kişilerin, merkezi veritabanında kayıtlı olan verilere ulaşımı temin edilecektir.
Komisyon, bu ilk alt paragrafa uygun olarak aldığı önlemler hakkında Avrupa
Parlamentosu’nu ve Konsey’i bilgilendirecektir.
Madde 14
Güvenlik
1. Kaynak Üye Devlet aşağıdakiler için gerekli önlemleri alacaktır:
(a) Eurodac’ın amacı ile alakalı olarak içinde işlemler yapan Üye Devletin ulusal
yüklemelerine, yetkili olmayan kişilerin ulaşımlarını önlemek (yüklemelere girişte yapılan
kontroller);
(b) yetkili olmayan kişiler tarafından, verilerin ve Eurodac’taki veri iletişim araçlarının,
okunmasını, kopya edilmesini, değiştirilmesini ya da silinmesini önlemek (veri iletişim
araçlarının kontrolü);
(c) Eurodac’a kayıt edilen hangi verinin, ne zaman ve kim tarafından kayıt edildiğini
kontrol etmenin ve tespit etmenin mümkün olduğuna dair güvence vermek (veri
kaydının kontrolü);
(d) Eurodac’a yetkili olmayan verilerin kayıt edilmesi ve yetkili olmayan düzenlemelerin
yapılması ya da Eurodac’da kayıtlı verilerin silinmesini önlemek (veri girişi kontrolü);
(e) Eurodac’ın kullanımında, yetkili kişilerin, yalnızca yetkileri dahilindeki veriye
ulaşmalarını garanti etmek (ulaşım kontrolü);
(f) Veri iletim ekipmanı ile Eurodac’da kayıtlı olan verilerin hangi yetkililere
iletilebileceğini kontrol etmenin ve oluşturmanın mümkün olmasına dair garanti etmek
(iletim kontrolü);
(g) Verinin direkt olarak merkezi veritabanına ve merkezi veritabanından iletimi
sırasında ve Merkezi Üniteden ya da Merkezi Üniteye veri iletişim araçlarının taşınması
sırasında, verinin yetki dışında okunmasını, kopya edilmesini, değiştirilmesini ya da
silinmesini önlemek (taşınma kontrolü).
2. Merkezi Ünitenin operasyonu ile ilgili olarak, Komisyon, 1. paragraf bağlamında
bahsi geçen önlemlerin uygulanması bakımından sorumlu olacaktır.

Madde 15
Eurodac’da kayıtlı olan veriye ulaşım ve ilgili verinin düzeltilmesi ya da silinmesi
1. Kaynak Üye Devletin, bu Tüzüğün hükümlerine uygun olarak merkezi veritabanında
kayıtlı olan ve ilettiği veriye ulaşımı olacaktır.
Hiç bir Üye Devlet, başka bir Üye Devlet tarafından iletilen veri içerisinde arama
yapamayacağı gibi, 4 (5). Maddede bahsi geçen karşılaştırma sonucu oluşan veri dışında
bir veri de alamaz.
2. 1. paragrafa uygun olarak, merkezi veritabanında kayıtlı olan verilere ulaşımı olan Üye
Devlet makamları, her Üye Devlet tarafından tayin edilen makamlar olacaktır. Her Üye
Devlet, bu makamların listesini Komisyona verecektir.
3. 6. Madde, 10 (1). Madde ya da 12 (4) (a). Maddeye uygun olarak yapılmış olan
silimlere dokunmaksızın, yalnızca kaynak Üye Devlet, o tür veriyi düzeltme ya da
destekleme ile ya da bu verileri silme ile Merkezi Üniteye ilettiği veriyi düzeltme hakkına
sahip olacaktır.
Kaynak Üye Devletin, veriyi doğrudan merkezi veritabanına kayıt etmesi durumunda
yine kaynak Üye Devlet, veriyi doğrudan değiştirebilir ya da silebilir.
Kaynak Üye Devletin, veriyi doğrudan merkezi veritabanına kayıt etmediği durumlarda,
Merkezi Ünite, o Üye Devletin talebi üzerine, veriyi değiştirecek ya da silecektir.
4. Üye bir Devletin ya da Merkezi Ünitenin, merkezi veritabanında kayıtlı olan verinin
gerçekte hatalı olduğunu gösteren kanıtı olması durumunda, kaynak Üye Devleti en kısa
zamanda bilgilendirmeleri gerekir.
Bir Üye Devletin, bu Tüzüğe aykırı biçimde, merkezi veritabanında veri kayıt edilmiş
olduğunu gösteren bir kanıtı var ise, benzer bir şekilde, kaynak Üye Devleti en kısa süre
içerisinde bilgilendirecektir. Kaynak Üye Devlet, ilgili veriyi kontrol edecek ve eğer
gerekirse, gecikme olmadan bu verileri değiştirecek ya da silecektir.
5. Merkezi Ünite, sığınma başvurusunu incelemek üzere sorumlu olan Devletin
belirlenmesi için söz konusu kriterler ve mekanizmalar hakkındaki Topluluk anlaşması
çerçevesinde özel olarak yetkilendirilmesi durumu dışında, merkezi veritabanında kayıt
edilmiş verileri herhangi bir üçüncü ülkenin makamlarına transfer etmeyecek ya da bu
makamlara sunmayacaktır.
Madde 16
Merkezi Ünite tarafından kayıtların tutulması
1. Merkezi Ünite, Merkezi Ünite içerisindeki tüm veri işleme operasyonlarının kaydını
tutacaktır. Bu kayıtlar, giriş nedenini, tarihi ve zamanı, iletilen veriyi, sorgulama için
kullanılan veri ve veriyi hem koyan hem de arayanın ve sorumlu kişilerin isimlerini
gösterecektir.
2. Bu tür kayıtlar, 14. Maddeye uygun olarak veri güvenliğini sağlamak ile birlikte,
yalnızca veri işletiminin (işlemenin) kabul edilebilirliğini gözlemleyen veri koruması için
kullanılabilir. Kayıtlar, yetkili olmayan kişilerin ulaşımına karşı uygun önlemler ile
korunmalı ve bir yıllık süre sonunda, başlamış olan gözlemleme prosedürleri için
gerekmiyor ise, silinmelidir.
Madde 17
Sorumluluk
1. Bu Tüzük hükümlerine uygun olmayan her hangi bir eylem ya da hukuka uygun
olmayan işletim (işleme) operasyonunun sonucu olarak, bir zarara uğramış olan bir kişi
ya da bir Üye Devlet, zarara uğranmasından dolayı sorumlu olan Üye Devlet tarafından

bir tazminat ödenmesi hakkına sahip olacaktır. İlgili Devlet, eğer tahribata neden olan
durumdan sorumlu olmadığını ispat eder ise, tamamen ya da kısmi sorumluluktan muaf
olacaktır.
2. Komisyonun, elden geldiğince, tahribatın meydana gelmesini önleyici ya da etkisini en
aza indirici makul önlemleri almakta başarısız olması durumu haricinde, bir Üye
Devletin bu Tüzükten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olması,
merkezi veritabanında bir zarara yol açıyor ise, bu tür bir zarardan ilgili Üye Devlet
sorumlu tutulacaktır.
3. 1. ve 2. paragraflarda bahsi geçen zarar için, bir Üye Devlete karşı açılacak tazminat
davaları, davalı Üye Devletin ulusal hukuk hükümleri tarafından düzenlenecektir.
Madde 18
Veri konusunun (süjesinin) hakları
1. Bu Tüzük tarafından kapsanan bir kişi, aşağıdakiler hakkında, kaynak Üye Devlet
tarafından bilgilendirilecektir:
(a) kontrol edenin ya da eğer var ise, onun temsilcisinin kimliği;
(b) Eurodac içerisinde verinin işlem görecek olmasının nedeni;
(c) veri alıcıları;
(d) 4. Madde ya da 8. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile ilgili olarak, bu kişinin
parmak izlerinin alınmasına ilişkin görev;
(e) kişinin kendisi ile alakalı veriye ulaşım hakkı ve düzeltme hakkının varlığı.
4. Madde ya da 8. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile ilgili olarak, ilk alt paragrafta
bahsi geçen bilgi, bu kişinin parmak izleri alınırken sağlanacaktır.
11. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile ilgili olarak, ilk alt paragrafta bahsi geçen
bilgi, kişiye ait veriler Merkezi Üniteye iletildiği zamandan geç olmamak kaydı ile
sağlanacaktır. Bu görev, bu tür bir bilginin sağlanmasının imkansız olduğu durumlarda
ya da orantısız (aşırı) bir çaba gerektirdiği takdirde geçerli olmayacaktır.
2. Her Üye Devlette, tüm veri konuları (süjeleri), o Devlet kanunları, yönetmelikleri ve
prosedürlerine uygun olarak, 95/46/AT (EC) sayılı Yönergenin12. Maddesinde
sağlanan hakları kullanabilir.
95/46/AT (EC) sayılı Yönergenin12. Maddesinin (a) bendiyle uyum içerisinde olarak
başka bilgilerin sağlanması ile ilgili görev saklı kalarak, veri konusu, merkezi
veritabanında kayıtlı bulunan kendisi ile ilgili veriyi ve o verileri Merkezi Üniteye iletmiş
olan Üye Devlete ait olanların iletişimi elde etme hakkına sahip olacaktır. Veriye bu tür
bir ulaşım, yalnızca bir Üye Devlet tarafından sağlanabilir.
3. Her Üye Devlette, her kişi gerçekte yanlış olan verinin düzeltilmesini ya da hukuk dışı
yollar ile kayıt edilmiş verinin silinmesini talep edebilir. Düzeltmeler ve silmeler, veriyi
iletmiş olan Üye Devlet tarafından, o Devletin kanunları, yönetmelikleri ve
prosedürlerine uygun olarak, aşırı geciktirilmeden yapılacaktır.
4. Eğer veriyi iletmiş olan Üye Devlet ya da Üye Devletler haricindeki bir Üye Devlette,
düzeltme ve silme hakları kullanılır ise, o Üye Devletteki makamlar, diğer Üye Devletin
ya da Devletlerin makamları ile ilgili Üye Devletin verinin doğruluğunu, iletiminin ve
merkezi veritabanına kayıt edilmesinin hukuka uygunluğunu kontrol edebilmesini
sağlamak üzere temasa geçeceklerdir.
5. Eğer merkezi veritabanında kayıtlı olan verinin gerçekte doğru olmadığı ya da hukuka
uygun olmayan bir şekilde kayıt edildiği ortaya çıkar ise, 15 (3). Maddeye uygun olarak,
bu verileri ileten Üye Devlet veriyi düzeltecek ya da silecektir. İlgili Üye Devlet, aşırı
gecikme olmadan, veri konusuna (süjesine), kendisi ile ilgili olan verinin düzeltilmesi ya
da silinmesi ile ilgili eylemde bulunduğunu yazılı olarak teyit edecektir.

6. Eğer veriyi ileten Üye Devlet, merkezi veritabanında kayıtlı olan verinin gerçekte
doğru olmadığı ya da hukuka uygun olmayan bir şekilde kayıt edildiği konusunda farklı
kanaate sahipse, aşırı gecikme olmaksızın, veri konusuna (süjesine), niçin veriyi
düzeltmek ya da silmek için bir hazırlık yapmadığını, yazılı olarak açıklayacaktır.
İlgili Üye Devlet, ayrıca, veri konusuna (süjesine), yapılan açıklamayı kabul etmemesi
durumunda atabileceği adımları açıklayan bilgiyi de verecektir. Bu nasıl bir eyleme
girişilebileceği ya da eğer uygun ise, bir şikayetin nasıl yetkili makamlara ya da ilgili
Devletin mahkemelerine sunulabileceği hakkında bilgi ile ve ilgili Üye Devletin
kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak sağlanan finansal (mali) ya da
diğer türde yardımları içerecektir.
7. 2. ve 3. paragraflar gereğince her talep, parmak izleri de dahil olmak üzere, veri
konusunun (süjesinin) kimliğini belirleyecek tüm gerekli unsurları içerecektir. Bu tür
veri, münhasıran 2. ve 3. paragraflarda bahsi geçen hakların kullanılmasına izin vermek
için kullanılacaktır ve hemen ardından derhal yok edilecektir.
8. 3., 4. ve 5. paragraflarda belirtilen hakların derhal icrası için Üye Devletlerin yetkili
makamları yoğun olarak işbirliği içinde bulunacaklardır.
9. Her Üye Devlette, kendi haklarını kullanma bakımından 95/46/AT (EC) sayılı
Yönergenin 28 (4). Maddesine uygun olarak, ulusal denetçi makam, veri konusuna
(süjesine) yardımcı olacaktır.
10. Veriyi ileten Üye Devletin, ulusal denetçi makamı, veri konusuna (süjesine) yardımcı
olacak talep edilmesi halinde, verinin düzeltilmesi ya da silinmesi hakkındaki haklarını
kullanmada yol gösterecektir. Bu bakımdan iki ulusal denetçi makam işbirliği içerisinde
olacaktır. Bu tür yardımlar için talepler, veri konusunun (süjesinin) ülkesinde bulunduğu
Üye Devletin ulusal denetçi makamına yapılabilir, bu makam da, veriyi ileten Üye
Devletin makamına talebi iletecektir. Veri konusu (süjesi) ayrıca, 20. Madde ile kurulmuş
olan ortak denetçi makama, yardım ve öneri için başvurabilir.
11. Her Üye Devlette, her kişi, 2. paragrafta öngörülen erişim hakları red edilmiş ise, o
Devletin kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak, dava açabilir, ya da
eğer mümkünse, o Devletin yetkili makamları ya da mahkemeleri nezdinde şikayette
bulunabilir.
12. Her kişi, 3. paragraf doğrultusunda kendine verilen hakları kullanmak amacı ile,
veriyi ileten Üye Devletin kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak, dava
açabilir ya da, eğer mümkünse, o Devletin yetkili makamları ve mahkemeleri nezdinde,
merkezi veritabanında kendisi ile alakalı olarak kayıtlı olan veriler ile ilgili olarak
şikayette bulunabilir. Ulusal denetçi makamların, 10. paragrafa uygun olarak, veri
konusuna yardımcı olma ve, talep edilen durumlarda, yol gösterme yükümlülüğü, süreç
boyunca devam edecektir.
Madde 19
Ulusal denetçi makam
1. Her Üye Devlet, ulusal denetçi makamın ya da 95/46/AT (EC) sayılı Yönergenin 28
(1). Maddesine uygun olarak atanan makamın, bağımsız bir biçimde, ilgili ulusal
hukukunun öngördüğü şekilde, bu Tüzük uyarınca, verilerin Merkezi Üniteye iletilmesi
de dahil olarak, söz konusu Üye Devlet tarafından kişisel verilerin işlenmesinin hukuka
uygunluğunun denetlemesini temin edecektir.
2. Her Üye Devlet, ulusal denetçi makamının, parmak izi verileri hakkında yeterli bilgiye
sahip kişiler tarafından yapılacak tavsiyelere erişimini sağlayacaktır.

Madde 20
Ortak denetçi makam
1. Her Üye Devletin denetçi makamlarının en fazla iki temsilcisinden oluşan bir
bağımsız ortak denetçi makam oluşturulacaktır. Her delegasyonun bir oyu olacaktır.
2. Ortak denetçi makam, veri konularının haklarının Merkezi Ünite tarafından tutulan
verilerin işlenmesi ve kullanımını dolayısıyla çiğnenmemesini temin etmek için, Merkezi
Ünitenin faaliyetlerini denetleme görevine sahip olacaktır. Buna ek olarak, ortak denetçi
makam, Merkezi Ünite tarafından Üye Devletlere kişisel veri iletiminin hukuka
uygunluğunu denetleyecektir.
3. Ortak denetçi makam, Eurodac’ın işleyişi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek uygulama
problemlerinin incelenmesinden, ulusal denetçi makamlar tarafından yapılan kontroller
sırasında ortaya çıkabilecek zorlukların incelenmesinden ve mevcut problemlere ortak
çözümler bulmak için öneriler hazırlamakta sorumlu olacaktır.
4. Ortak denetçi makam, görevlerini yerine getirirken, gerektiği takdirde, ulusal denetçi
otoriteler tarafından aktif olarak desteklenecektir.
5. Ortak denetçi makamın, parmak izi verileri hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerin
tavsiyelerine erişim imkanı olacaktır.
6. Komisyon, görevlerini yerine getirmesi sırasında, ortak denetçi makama yardımcı
olacaktır. Özellikle, ortak denetçi kurul tarafından talep edilen bilgiyi temin edecek,
sistemde saklanan verilere giriş izni ile birlikte tüm belge ve dokümanlara bakma izni
verecek ve tüm tesislere daima girişine izin verecektir.
7. Ortak denetçi makam, kendi prosedür kurallarını oybirliğiyle kabul edecektir.
Kendisine, görevleri prosedür kurallarında tanımlanacak olan bir sekreterlik tarafından
yardım edilecektir.
8. Ortak denetçi makam tarafından hazırlanan raporlar, halka açık olacak ve Avrupa
Parlamentosu, Konsey ve Komisyona olduğu gibi, bilgi için ulusal denetçi makamların
raporlarını sundukları kurullara da iletilecektir. Buna ek olarak, ortak denetçi makam,
her zaman için, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyona görevleri ile ilgili olarak
yapılacak iyilileştirmeler hakkında görüşler ya da teklifler sunabilir.
9. Görevlerinin yerine getirilmesinde, ortak denetçi makamın üyeleri, herhangi bir
hükümetten ya da başka organdan talimat almayacaklardır.
10. Ortak denetçi makama, Eurodac’ın Merkezi Ünitesinin işletme bütçesi taslağının
kendisini ilgilendiren bölümü hakkında danışılacaktır. Söz konusu bütçe taslağına, ortak
denetçi makamın görüşü eklenecektir.
11. Antlaşmanın 286 (2). Maddesinde bahsi geçen bağımsız denetçi organın oluşması ile
birlikte, ortak denetçi makam dağılacaktır. Bağımsız denetçi organ, ortak denetçi
makamın yerini alacak ve oluşturulmasının dayandığı tasarruf tarafından kendisine
verilen yetkileri kullanacaktır.

Benzer İçerikler

Geçim sıkıntısından intihar edenleri suçlayan yandaş Tahir Sarıkaya da Paramount Otel’in beleşçisi çıktı

admin

Mehmet Cengiz ve ortakları Cennet Koyu’na nasıl çöktü?

admin

Türk Vatandaşları

Editör

2 yorumlar

Simon@Baran 74 Haziran 8, 2019 at 7:10 pm

Selam biz 4 kişilik bir aileyiz. Çocukların yaşların8 ve 12 dir. Biz ailecek Kanadaya iltica etmek istitıruz. Biz hem alevi hemde zazayız. Çocuklarımızın sünni eğitim görmesini ve bilimlen laik bir çağdaş eğitim almasını istitoruz. Zorunlu din dersi istemediğimizi okula bildirince hem mahalle baskısına hemde okul müdürü tarafından aşağılandık. Halen çocuklarum bu eğitimi alıyor. Yeni çıkan mufradatla dahada sıklaştırdılar. Hem oturduğum sokakta dışlandık. Hemde okul idaresince bu şartlarda AİHM kararları uygulanmıyor . Bu şartlarda iltica başvurumuz kabul olurmu? Bilgilendirirseniz memnun olurum.

Cevapla
editor_dr Haziran 15, 2019 at 4:25 pm

Bir ülkeye giriş yaptıktan sonra iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Değerlendirme bireysel olacak ve aşağıdaki kriterlere uygunluğunuz ölçüsünde red veya kabul alcaksınız.
“dininizden, dilinizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden, politik düşüncenizden ya da sosyal bir gruba aidiyetinizden dolayı devlet ya da devlet dışı kurumlar ve toplumun belli kesimleri tarafından ayrımcılığa, baskıya, ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya, zulme, insanlık dışı uygulamalara, takibe alınıyorsanız ve hakkınızda siyasi koğuşturmalar yapılıyorsa ve bu sebeple zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız, somut gerekçelere dayanan korkularınız bulunuyorsa ve bu sebeplerden dolayı yaşam, özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır”
Lütfen makaleyi okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757