Asyl Süreci Avrupa Kıtası Gündem

Düzensiz göçmenler

Düzensiz göçmenler
Bir ülkeye izin ya da yasal gerekçe olmadan giriş yapanlar o ülkede düzensiz bir şekilde
bulunuyor kabul edilirler. Ülkede düzensiz bir şekilde bulunma; bu ülkeye gizli giriş
yapma ya da buradaki mecburi adresten kaçma ya da kişisel durumun değişmesi sebebiyle
önceden kanuna uygun olan ikamet izninin yenilenmesi için artık uygun olmama
gibi pek çok şekilde meydana gelebilir. Kanuni bir statüye sahip olmamak genellikle,
diğer prosedür haklarından ve temel haklardan faydalanma olasılığını da etkilemektedir
(bkz. sosyal güvenliğe ve sosyal yardıma erişim hk. 8.6. bölüm).

AB hukuku kapsamında, Geri Dönüş Yönetmeliği (2008/115/EC; Yönetmeliğe taraf AB
üye ülkelerini görmek için bkz. Ek 1)’ne göre, ülkedeki düzensiz üçüncü ülke vatandaşları
artık belirsizlik içerisinde bırakılamazlar. Yönetmeliğe katılan AB üye ülkelerinin ya söz konusu kişilerin mevcudiyeti hakkında düzenleme yapması ya da iadelerine karar vermesi
gereklidir.

Ülkede kalmak için yasal izni bulunmayan tüm kişiler, bu yönetmeliğin kapsamına girer.
6. madde, AB üye ülkelerinin bu kişiler için “iade kararı” vermesini zorunlu kılmaktadır.
Bununla beraber 6 (4). maddesi devletleri bu zorunluluktan azleden koşulları belirtmektedir.
İnsani yardım veya diğer nedenlerin yanı sıra, bu kişilerin o ülkede kalmaları ile ilgili
bir düzenleme yapılmasını, AB Temel Haklar Şartı’nın 7. maddesi ve AİHS’nin 8. maddesi
kapsamında garanti altına alınmış olan aile ve özel yaşam hakkından (bkz. aile yaşamı
hakkındaki 5. bölüm) kaynaklanan zorlayıcı nedenler gerektirebilir.

Örnek: 4 Haziran 2012 tarihli M. Ghevondyan davasında,63 fransız Danıştayı (Conseil
d’Etat), Geri Dönüş Yönetmeliği’nin 6. maddesinin üye ülkelerin yetkili makamlarına,
düzensiz üçüncü ülke vatandaşlarına karşı sistemli olarak iade kararı verme yükümlüğü
yüklemediğine karar verdi. 6 (4). maddesi, 6 (1). maddesine bazı istisnalar ve
sınırlamalar getirmektedir. Bu nedenle, iade kararları otomatik olarak alınmayabilirler.
İdarenin, yabancı şahsın kişisel ve ailevi durumunu göz önüne alma ve sınır
dışı kararını engelleyebilecek koşulları değerlendirme zorunluluğu vardır. Bunlar
arasında, yönetmeliğin 5. maddesinde belirtildiği üzere çocukların çıkarlarının göz
önünde bulundurulması, ailenin durumu ve yabancı şahsın sağlığı yer almaktadır.
Dolayısıyla, bu gerekçe yabancı şahıs tarafından ileri sürüldüğü takdirde, mahkemelerin
kararın yasaya uygunluğunu, yabancı şahsın kişisel durumu üzerindeki sonuçlarını
dikkate alarak gözden geçirmeleri gereklidir.

Sığınmacıların durumunda olduğu gibi, ülke topraklarında kalmak için izin talebinde
bulunan kişilere, bu talebin sonucunu beklerken orada kalmalarına izin verilebilir
(6 (5). madde). Ancak, bu zorunlu değildir. Hükümde bu tür kişilerin statüsüne değinilmemektedir.
Geri Dönüş Yönetmeliği’ndeki 12. paragraf, ülkede izinsiz kalmalarına rağmen
buradan uzaklaştırılamayacak olan kişilerin içinde bulundukları ortak durumu ortaya
koymaktadır. Ayrıca, devletlerin bu kişilerin durumuna dair yazılı teyit vermesi gerektiğini
belirtmektedir, ancak, bu koşul yönetmeliğin esas kısımlarında ele alınmamıştır. Bu durumun
en vahim örneği, azami gözetim süresi dolduğu için (bkz. gözetim altında tutulma
hakkındaki 6. bölüm) salıverilmesi gereken ama hâlâ ülkede kalma izni olmayanlardır.64 Örnek: Kadzoev davasında,65 Bulgaristan’da sığınma talebi reddedilmiş olan ancak
ülkeden uzaklaştırılamayan Çeçen bir şahsın, yürürlükteki AB kanunu gereğince
azami gözetim süresinin hiçbir şekilde aşılamayacağını ifade eden ABAD kararı üzerine
gözetim altında tutulmasına son verilmiştir. Bundan sonra, başvuru sahibi ülkeden
uzaklaştırılamamasına karşın kendisine hiçbir statü vermeyen Bulgar kanunu
nedeniyle, statüsüz, belgesiz ve sefalet içerisinde kalmıştır.
AİHS kapsamında, Sözleşme ev sahibi ülkede belirli bir statü veya ilgili belgelerin elde
etme hakkını tanımamaktadır; ancak, belirli durumlarda, kişinin reddedilmesi ayrımcı
gerekçelerle yapılmış ise AİHS’yi ihlal edebilir.

Örnek: Kiyutin / Rusya davasında,66 bir Rus ile evlenen ve çocuk sahibi olan bir erkek
Özbek vatandaşı, Rus makamlarından ikamet izni talebinde bulunmuştur. Şahsın
izin talebi HIV pozitif olduğu için reddedilmiştir. AİHM, HIV ile enfekte olan kişilerin
dikkate değer hassasiyetlerini vurgulamış ve hastalığın bir tür engellilik şekli anlamına
gelebileceğini kabul etmiştir. Mahkeme, vatandaş olmayan HIV pozitif kişilerin
düzenli bir şekilde sınır dışı edilmelerini gerektiren ulusal kanunun genel hükümün,
her olayın özel koşullarına dayanarak bireyselleştirilmiş bir değerlendirme yapılmasına
yer bırakmadığını ve objektif biçimde meşru sayılamayacağını tespit etmiştir.
Bu durumda, başvuru sahibinin sağlık durumu nedeniyle ayrımcılık mağduru
olduğuna ve AİHS’nin 8. maddesi ile bağıntılı 14. maddesinin ihlal edildiğine karar
verilmiştir.

ASŞ uyarınca, kişisel uygulama alanı, prensipte, ülke topraklarında yasal olarak ikamet
eden ya da düzenli olarak çalışan diğer taraf ülkelerin vatandaşları ile sınırlıdır. Ancak
AİHS, temel doğası gereği ve insanlık onuruyla bağlantıları nedeniyle, belirli hakların
düzensiz göçmenler dâhil ülke topraklarındaki herkes için geçerli olduğunu belirtmiştir.
Bu haklar tıbbi yardım hakkı67, barınma hakkı68 ve eğitim hakkıdır69.

Benzer İçerikler

Duldung Nedir

admin

Sedat Peker, Demirören’i bombaladı: Milangaz’a nasıl çöktüğünü anlatacağım, belgelerin tamamı bende

admin

Dubin’de Uluslararası koruma başvurusunda bulunan aile bireyleri

Editör

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757