Almanya Almanya Entegrasyon Almanya İş Hayatı Almanya Job Center Almanya Mevzuat Gündem

Calisma Izni Hakkinda

Federal Is Ajansının Katılımı
Madde 39
Yabancı Çalıstırılmasına Muvafakat Verilmesi
(1) Bir Kanun Hükmünde Kararname marifetiyle baska bir düzenleme getirilmemis ise
yabancının bagımlı olarak çalısmasına imkân veren ikamet izni, sadece Federal s Ajansı’nın
muvafakatı ile verilebilir. Muvafakat; bunun, devletlerarası anlasmalar, kanun veya kanun
hükmünde kararname ile belirlenmis olması halinde verilebilir.
(2) Federal Is Ajansı, 18’inci maddeye göre çalısma amacına yönelik oturma izni verilmesi ile
ilgili olarak
1. a) yabancıların bagımlı olarak çalısmasının özellikle istihdam yapısı, bölgeler ve ekonomi
sektörleri açısından is piyasası üzerinde olumsuz etkiler dogurmayacak olması ve
b) istihdam açısından Alman isçileriyle ve ise girme hususunda bunlarla hukuken esit tutulan
yabancıların veya Avrupa Birligi Hukuku’na göre is piyasasına girme önceligi bulunan diger
yabancıların mevcut olmaması veya
2. Federal Is Ajansı’nın, 1’inci cümlenin (a) ve (b) bentlerine göre yaptıgı incelemede,
münferit meslek gruplarında veya münferit ekonomi sektörlerinde açık bulunan isyerlerine
yabancı isçilerin yerlestirilmesinin, is piyasası ve uyum politikası açısından savunulabilir
oldugunu tespit etmis olması ve yabancının kıyaslanabilir nitelikteki Alman isçilerden daha
olumsuz çalısma sartları altında çalıstırılmaması halinde muvafakat verebilir. Alman isçileri
ve bunlarla esit tutulan yabancılar, sadece Is Ajansı’nın tesvik tedbirleri ile ise
yerlestirilebilmelerinin mümkün olması halinde de çalısmaya hazır kabul edilirler. Yabancı
çalıstırmak isteyen ve bunun için bir muvafakata ihtiyacı olan isveren, Federal Is Ajansı’na is
ücreti, çalısma süreleri ve diger çalısma sartları hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.
(3) 2’nci fıkra hükmü, 3, 5, 6 veya 7 kısımlarda yer alan hükümlere göre diger amaçlara
yönelik ikametlerde bagımlı çalısma için Federal Is Ajansı’nın muvafakatının gerekli olması
halinde de geçerlidir.
(4) Muvafakat, mesleki faaliyeti ve bunun süresini belirleyebilir ve bagımlı çalısmayı, belirli
isletmeler veya bölgeler ile sınırlandırabilir.
(5) Federal Is Ajansı, 19’uncu maddeye göre yerlesme izni verilmesine, yabancının bagımlı
olarak çalısmasının is piyasası üzerinde olumsuz etkiler dogurmayacak olması halinde
muvafakat verebilir.
(6) 16.04.2003 tarihli Üyelik Anlasması ( Federal Resmi Gazete: 2003 II, Sayfa:1408) veya
25.04.2005 tarihli Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Toplulugu’na Katılma Sözlesmesi
(Federal Resmi Gazete: 2006 II, Sayfa: 1146) geregi Avrupa Birligi’ne üye olan ülke
vatandaslarına bu Anlasmaya istinaden Avrupa Birligi Mevzuatı’nın öngördügünden farklı
düzenlemelerin uygulanması halinde, Federal Is Ajansı tarafından bir meslek egitimi
yapılmıs olmasını gerektiren bagımlı bir is için 2’nci fıkrada yer alan sartlarla çalısma izni
verilebilir. Söz konusu ülkelerin vatandaslarına, çalısma amacıyla gelen üçüncü ülke
vatandasları karsısında öncelik hakkı tanınır.

Madde 40
Ret Nedenleri
(1) 39’uncu madde hükmüne göre muvafakat,
1. is iliskisinin izinsiz bir is aracılıgı veya ise alma suretiyle kurulmus olması veya
2. yabancının, ödünç isçi olarak ( Ödünç Isçi Verilmesine iliskin Kanun’un 1’inci maddesinin
1’inci fıkrası) çalısmak istemesi
halinde reddedilir.
(2) Muvafakat,
1. yabancının, Sosyal Kanun’un 3’üncü Kitabına göre 404’üncü maddesinin 1’inci fıkrası
2’nci bendi veya 2’nci fıkrasının 2 –13 nolu hükümleri, 406’ncı veya 407’nci maddesi
hükümlerine veya Ödünç Isçi Verilmesine iliskin Kanunu’nun 15’inci, 15 a maddeleri veya
16’ncı maddesinin 1’inci fıkrası 2 nolu hükümlerine taksirli olarak aykırı hareket etmis olması
veya
2. yabancının sahsından kaynaklanan önemli nedenlerin bulunması
halinde reddedilebilir.

Benzer İçerikler

AB İltica islemleri

Editör

İllegal Geçiş ve İllegal Evrakların Kanuni Durumu (Almanca)

admin

Almanya’da Nöbetçi Eczane Nasıl Bulunur?

admin

YORUM YAP