Almanya Mevzuat Gündem Kanunlar

AufenthG §5 İkamet İzni Verilmesine İlişkin Genel Şartlar

Madde 5
İkamet İzni Verilmesine İlişkin Genel Şartlar

İkamet izni verilmesi için geçimin sağlanmış olması,

1a. kimliğin ve yabancının bir başka ülkeye geri dönüş hakkının bulunmaması halinde, tabiiyetin açıklığa kavuşturulmuş olması,

2. bir sınırdışı edilme nedeninin mevcut olmaması ve

ikamet izni verilmesine ilişkin bir talep hakkının mevcut olmaması halinde yabancının ikametinin, sair bir nedenden ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti’nin çıkarlarına halel getirmemesi veya bu çıkarları tehlikeye dü şürmemesi,

3’üncü maddede öngörülen pasaport yükümlülüğü şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

Ayrıca, bir oturma izni, yerleşme izni veya Avrupa Birliği sürekli ikamet izni verilmesi yabancının

1. Almanya’ya gerekli vize ile girmiş olması ve

talep ettiği iznin verilebilmesi için gerekli olan bilgileri v ize talep dilekçesinde beyan etmiş olması şartlarına bağlıdır.

Bu hükmün uygulanmasından, ikamet izni talep hakkı şartlarının yerine getirilmiş olması veya münferit vak’anın özelliği itibarıyla talep sahibinden, vize prosedürünü son radan yerine getirmesinin beklenememesi halinde sarfınazar edilebilir.

(3) Bu Kanunun 24’üncü maddesi, 25’inci maddesinin 1’den 3’üncü fıkraları ile 26’ncı
maddesinin 3’üncü fıkrasına göre ikamet izni verilm esine ilişkin vak’alarda, 1’inci ve 2’nci
fıkra hükümleri uygulanmaz; 2’nci bölüm, 5’inci kıs ım hükümlerine göre ikamet izni
verilmesine ilişkin diğer vak’alarda, 1’inci ve 2’nci fıkra hükümlerinin uygulanmasından
sarfınazar edilebilir. 1’nci fıkranın 2 nolu hükmü nün uygulamasından sarfınazar edilen
vak’alarda, Yabancılar Dairesi sınırdı şı işleminin henüz sonuçlandırılmamı ş olan bir ceza
veya başka bir uygulamanın konusu olan sınırdı şı nedenlerinden olabileceğini açıklayabilir.

(4) İkamet izni talebi, 54’üncü maddenin 5’inci veya 5a bendine göre sınırdışı etme nedenlerinden birinin mevcudiyeti halinde reddedilir. Gerekçeli münferit vak’alarda, yabancının, yetkili dairelere samimi itirafta bulunması ve güvenli ği tehlikeye dü şüren eylemlerinden vazgeçti ğini inanılır bir şekilde ortaya koyması halinde 1’inci cümle hükmünün uygulanmasında istisnalar yapılabilir. Fed eral İçi şleri Bakanlığı veya bu Bakanlıkça görevlendirilen bir merci, yabancının Al manya’ya giri şinden önceki gerekçeli münferit vak’alarda, sınır geçi şi ve müteakiben Almanya’da 6 aya kadar ikamet için 1’inci cümle hükmünün uygulanmasında istisnalar yapabilir.

Benzer İçerikler

Calisma Izni Hakkinda

Editör

Dublin-III Türkce Ceviri Tam Metin

Editör

Almanya’ya İltica Etmek İçin Kılavuz

admin

YORUM YAP