Almanya İltica Gündem

Almanya’ya İltica Etmek İçin Kılavuz

iltica/sığınma hakkı

Alman anayasasında iltica/sığınma hakkı tanıyan iki tane yasa bulunmakta:
ı. 1. siyasi iltica/sığınma hakkı:
anayasanın 16 a fıkrası (gg)
bu yasaya göre iltica/sığınma hakkını elde etme koşulları şunlardır:

devlet veya kurumları tarafından baskıya/kovuşturmaya uğramak; devlet yapılanması belirgin olmayan ülkelerde, devlet olmayan ama benzeri yetkiye sahip olan kişi veya birimler tarafından baskıya uğramak,
ırkınız, dininiz, milliyetinizden dolayı baskı veya zulme uğramak, belirli bir sosyal gruba ait olduğunuzdan veya politik görüşlerinizden dolayı baskıya/kovuşturmaya maruz kalmak,
devlet tarafından olumsuz bir yaptırıma maruz kalmak. söz konusu olumsuz yaptırımlar şunlardır:
bu yaptırımlar, kişinin hukuksal değerlerini ve haklarını sistematik bir şekilde ihlal ederse ve
bu yaptırımlar, kişiyi ait olduğu sosyal çevresinden soyutlamaya yönelik güçte ise ve
bu yaptırımlar, insan onurunu zedeleyecek ağırlıkta ise ve
bu olumuz yaptırımlar, insanların genelde katlanmak zorunda kaldıkları ülkenin genelinde geçerli olan boyutları dahi aşıyorsa, (maruz kaldığınız olumsuz dayatmalar, ülke genelindeki sorunların da ötesinde, sizin özelinizde söz konusu olmalı!).

ı. 2. sınır dışı edilmeye karşı koruma:(abschıebungsschutz)
§60 madde 1 oturum yasası (aufenthg)
geldiğiniz ülkede hayatınız, hukuksal değerler ve haklar çerçevesine giren bedensel ve ruhsal bütünlüğünüz veya özgürlüğünüz,

ırkınız, milliyetiniz, etnik kökeninizden ve/veya dinsel inançlarınızdan ve/veya uyruğunuzdan ve/veya politik düşüncelerinizden ve/veya belirli bir sosyal gruba ait olduğunuzdan dolayı tehtid altında iseniz, almanya’dan sınır dışı edilemezsiniz.

Dikkat: sadece cinsiyetinizden dolayı bile olsa baskı veya tehdit altında iseniz, son şıkta belirtilen „belirli bir sosyal gruba ait olmak“ durumundan hareketle sınır dışı edilmeye karşı koruma yasasından (abschıebungsschutz) yararlanmanız mümkün. burada dikkat edilmesi gereken hususun, geldiğiniz ülkede aynı zamanda birçok hemcininizin de baskı ve tehdite maruz kalmış olmasıdır!
örnek, kadın sünneti:
bazı ülkelerde kadınlara uygulanan sünnet, almanya için insan haklarının ihlali anlamına gelmekte. bu yüzden, cibuti, mali, somali, sudan gibi bazı ülkelerden gelen kadınlar, sözü geçen ülkelerde bir çok kadının bu duruma maruz kaldığı gerçeğinden hareketle, sünnet edilme tehlikesinden dolayı sınır dışı edilmeye karşı koruma (abschiebeschutz) yasasından yararlanır.
örnek, zoraki evlilik:
alman mahkemelerinin çoğu, zoraki evliliklerden kaynaklanan karmaşaya karşı, nasıl bir tutum alınacağı konusunda görüş birliğine varamamakta: ülkesinde
zorla evlendirilmiş iranlı bir kadın, kocası tarafından şiddete maruz kaldığından ve iran devleti de vatandaşına koruma sunmadığından, sınır dışı edilmeye karşı koruma(abschiebungsschutz) yasasından yararlanabilmiştir. ama bu her zaman geçerli olmayabilir: örneğin, kosavalı bir kadın aynı gerekçeyi öne sürerek sınır dışı edilmeye karşı koruma yasasından (abschiebungsschutzanerkennung) yararlanamamıştır. mahkeme, kosavalı kadının talebini, kosava’da bütün kadınların zoraki evliliğe eşit oranda maruz kalmadığını öne sürerek reddetmiştir.
dikkat: tarafların onayı ile gerçekleşmiş görücü usulü bir evlilik zoraki evlilik kapsamına girmez!
örnek, eşcinsellik:
eşcinseller, kendi ülkelerinde cinsel tercihlerinden dolayı bir baskı veya tehdide maruz kalmışlarsa, bu durumda sınır dışı edilmeye karşı
koruma (abschiebungsschutz) yasasından yararlanabilirler. iranlı seşcinsel bir kadına, kendi ülkesinde işkenceye ve izolasyona maruz
kaldığını ve ülkesine geri gönderilmesi durumunda bu durumun devam edeceğini inandırıcı bir şekilde dile getirdiğinden, sınır dışı
edilmeye karşı koruma yasasından hak tanındı.
baskı ve/veya tehditin geldiği kaynaklar aşağıdaki gibi olabilir:

devlet tarafından ve/veya devlet olmayan ama benzeri yetkeye sahip olan kişi ve birimlerden ve/veya resmi olmayan kişi ve/veya kurumlardan: devletin kendisi veya devlet olmayan ama benzeri yetkeye sahip olan kişi veya birimlerin, ve uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere, ülke genelindeki baskı ve/veya tehdite karşı, geçerli ve etkili bir koruma sağlayamadığı durumlarda.

alman mahkemeleri bu noktada da ortak bir görüşte birleşmezler: bir çok mahkeme, (yukarıda verdiğimiz iranlı kadının örneğinde olduğu gibi) aile içi baskı ve tehdide maruz kalınma durumunda, sığınmacılara sınır dışı edilmeye karşı koruma (abschiebungsschutz) sunarak yasadaki değişikliği doğru uygulamaktayken, bazı mahkemeler de aile içindeki baskı ve tehdidi yasa kapsamı dışında tutmakta.
dikkat: kendi ülkenizin herhangi bir bölgesinde baskıya/takibata maruz kalmadan güvenlikli yaşama durumu söz konusu ise, sınır dışı edilmeye karşı koruma yasasından yararlanamazsınız (bak. başlık ııı. 5. )!
ı. 3. hedef ülke konumuna bağlı sınır dışı edilme yasağı
(zıelstaatsgebundene abschıebungsverbote):
§60 madde 2-7 oturum yasası (aufenthg)
geldiğiniz ülkeye geri gönderilmek hayati bir tehlike yaratacaksa, bu durumda sınır dışı edilemezsiniz. burada önemli olan, tehlike kaynağının ülke koşullarından kaynaklanıyor olmasıdır.
sınır dışı edilme yasağı (abschiebungsverbot) şu durumlarda geçerlidir:

işkence veya kötü muameleye maruz kalınacaksa, ve/veya
idam cezası tehlikesi/infazı söz konusuysa ve/veya
avrupa insan hakları sözleşmesinde yer alan (aihs), evlilik hayatının/ailenin ve özel yaşamın korunmasına ilişkin hakların ihlali söz konusuysa (aihs 8.paragrafı), ve/veya
kişinin bedensel/ruhsal/yaşamsal bütünlüğü ve bağımsızlığı önemli oranda tehlikedeyse.

yukarıda sözü edilen sınır dışı edilme yasağı (abschiebungsverbot) tanımlamalarından bir tanesi dahi şahsınızda geçerliyse; aşağıda sıralanan durumlar dışında, size oturum izni verilir:

başka bir ülkeye gitmek olasıysa ve kişi buna katlanabilecekse ve/veya
hukuki açıdan gerekli olan katılma/iştirak etme yükümlülüğünüzü (mitwirkungspflichten) (kişinin kendisiyle ilgili tüm konularda alman makamlarına yardımcı olma mükellefiyeti) yerine getirmeyi sürekli ihlal ediyorsanız, (örneğin pasaportunuz olmadığı halde pasaport vb. bir belge çıkartmak için çaba sarfetmiyorsanız), ve/veya
ağır bir suçtan cezalandırılmışsanız veya insanlık/savaş suçu işlemişseniz.

Dikkat: daha önce belirtilen tüm noktalara ilişkin en belirleyici kıstas, kişinin uğramak zorunda kaldığı, ona özgü sıkıntı ve zorluklarıdır. geldiğiniz ülkenin genel durumu sadece ikinci planda değerlendirilir. ait olduğunuz sosyal grubun takibata/zulme uğradığını iddia etmek, genelde yeterli olmamaktadır. burada belirleyici olan, sizin kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadığınız ve geri gönderilirseniz kalıp kalmayacağınızdır. yoksulluk, iç savaş, doğal afetler veya yüksek oranda işsizlik gibi ülke genelindeki genel sıkıntılar iltica/sığınma gerekçesi olarak tanınmaz!

4. Aile ilticası/familienasyl:

26 iltica yasası (asylvfg)

eğer eşinize iltica/sığınma hakkı tanınmışsa, kendiniz soruşturmaya/takibata maruz kalmamış bile olsanız, size ve 16 yaşından küçük ve bekar çocuklarınıza, ailece sığınma hakkı tanınır.
aile iltica koşulları:

eşinize iltica/sığınma hakkı tanınmışsa ve
eşinizle evliliğiniz, eşiniz yurt dışına çıkmadan önce gerçekleşmişse ve
iltica/sığınma başvurusu yapıldığı tarihte evliliğiniz devam ediyorsa.

aile ilticası başvurusu, iltica hakkı tanınan eşle birlikte veya daha önce yapılmalı. eğer aile bireyleri daha sonra giriş yapacaksa, dilekçe hemen giriş yaptıktan sonra verilmelidir.
dikkat: dilekçeyi ilk veren kişinin, dilekçeyi verirken diğer aile bireylerini de dilekçede belirtmesi, işlemlerin kolaylığı açısından daha elverişlidir. eğer eşinizle birlikte giriş yapmışsanız ve siz de soruşturmaya/takibata maruz kalmışsanız, bunun nedenlerini ayrıca anlatmalısınız!

iltica/sığınma dilekçesinin verildiği tarihte çocukların 16 yaşını doldurmamış olmaları ve bekar olmaları gerekir.
çocuk almanya’da dünyaya gelirse, doğumdan sonra en geç 1 yıl içinde çocuk için dilekçe verilmelidir.

dikkat: eğer eşinize iltica/sığınma hakkı tanınmışsa, bu durumda aile bireylerinin, almanya’ya hangi yolla giriş yaptığının (güzergâhın) bir önemi kalmıyor. böylelikle, başlık ııı. 1. bölümünde açıklanan, giriş yapmaya engel (eınreısehındernısse) gerekçeler geçerliliğini yitiriyor!

almanya’ya giriş yolları/güzergâh (hava/deniz/kara yolları)

almanya’ya yasal yollardan giriş yapmak için vize almanız gerekmektedir. maalesef, iltica etmek isteyenler için özel bir vize bulunmamakta. bundan dolayı, iltica etmek isteyen kişiler, ya sahte bir kimlikle/pasaportla sağlanmış bir vizeyle, veya tamamen kimliksiz/evraksız giriş yapmaktadır. sığınmak/iltica etmek isteyenlerin önünde, almanya’ya giriş yapmadan önce aşması gereken büyük bir sorun/engel vardır: o da, almanya’nın güvenli üçüncü ülkeler diye tanımlanan devletlerle tamamen çepeçevreli olmasıdır (bak. başlık ııı.1). eğer, güvenli üçüncü ülkeler diye tanımlanan bir ülke veya ülkeler üzerinden almanya’ya giriş yaptığınız kanıtlanırsa, almanya sığınma/iltica yasasından yararlanamazsınız.
II. 1. 1. hava yolu
dikkat: almanya’ya hava yoluyla yapılan giriş, üçüncü ülkeler yönetmeliği (drıttstaatenregelung), dublin ıı – anlaşması çerçevesinde değerlendirilir (bak.başlık ııı. 1.)!
almanya’ya, güvenli üçüncü ülke diye bilinen bir ülke üzerinden geçmeden giriş yapabilmek, sadece uçakla mümkün olmakta. sınır görevlileri, yolculuk için zorunlu olan giriş belgeleri (kimlik, vize vs.) olmayan herkesi sınır dışı etmekle yükümlüdür; bu yüzden, sığınma/iltica talebinizi çok açık bir şekilde belirtmeniz/ifade etmeniz gerekmektedir. almanya’ya hava yoluyla giriş yaparken, uçağınızın bir güvenli üçüncü ülkede aktarma yapmaması veya mola vermek vb. nedenlerle uğramamamış olması gerekir. aksi takdirde, iltica/sığınma başvurusunu yapmanız için, uçağınızın uğradığı güzergâhtaki o ülkeye geri gönderilirsiniz.
örnek:
bayan mohafez, lübnan’dan kalkan bir uçakla roma/italya aktarmalı berlin’e gelir. roma’da
sadece transit geçiş bölgesinde beklemiş olmasına rağmen, roma’ya geri gönderilir; zira bayan mohafez, üçüncü ülkeler yönetmeliğine (dublin ıı anlaşması) göre, iltica başvurusunu ancak italya’da yapabilecektir.

1. 2. deniz yolu

dikkat: almanya’ya deniz yoluyla yapılan giriş, üçüncü ülkeler yönetmeliği (drıttstaatenregelung), dublin 3 – anlaşması çerçevesinde değerlendirilir (bak.başlık ııı. 1.)!
almanya’ya giriş yapmanın bir başka yolu da gemi yolculuğudur.
örnek:
bay kromah, federal almanya topraklarına ait bir gemiyle ülkesi liberya’dan kaçarak almanya’ya sığınır. gemi, bremen’e varmadan önce britanya’da (britanya ülkeleri: ingiltere, galler ve iskoçya) bir limana uğrar. bay kromah, avrupa birliği’ne üye bir ülkenin limanına, dolayısıyla da bir güvenli üçüncü ülke olan ingiltere’ye uğradığı için, ingiltere’ye geri gönderilir; zira bay kromah, üçüncü ülkeler yönetmeliğine (dublin ıı anlaşması), göre iltica başvurusunu ancak ingiltere’de yapabilecektir.

1. 3.kara yolu

dikkat: almanya’ya deniz yoluyla yapılan giriş, üçüncü ülkeler yönetmeliği (drıttstaatenregelung),
dublin ıı- anlaşması çerçevesinde değerlendirilir (bak.başlık ııı. 1.)!
2. almanya’ya başka yollardan giriş olanakları
dikkat: almanya’ya başka yollardan yapılan giriş, üçüncü ülkeler yönetmeliği (drıttstaatenregelung), dublin ıı – anlaşması çerçevesinde değerlendirilir (bak.başlık ııı. 1.)!
en güvenli yöntem, aktarma yapmayan bir uçakla, almanya’ya yasal yoldan giriş yapmaktır. ziyaretçi ya da turist vizesiyle veya üniversite öğrencisi olarak gelip, burada iltica/sığınma başvurusunda bulunabilirsiniz. turist vizesiyle veya öğrenci olarak almanya’ya gelme imkanınız yoksa, sahte belgelerle de giriş yapabilirsiniz; almanya’ya sahte belgelerle giriş yapmış olmak, iltica/sığınma başvurusu yapmaya engel teşkil etmez! önemli olan, ilk iltica başvurunuzu yaparken her şeyi tüm açıklığıyla belirtmek ve inandırıcı, makul gerekçelerinizle yetkilileri, başka türlü bir giriş yapmanın imkansız olduğuna ikna etmektir. bazı iltica/sığınma telebinde bulunanların, almanya’ya girişlerinde, yanında hiç bir belge bulunmamakta. kişinin yanında belge bulundurmaması da iltica/sığınma başvurusu yapmaya engel teşkil etmez; ama bunun akla yatkın nedenlerle açıklanması gerekir. burada dikkat etmeniz gereken noktanın, bir güvenli üçüncü ülke üzerinden giriş yaptığınız iddiasına veya suçlamasına maruz kalmamanız gerektiğidir.
kaçışa yardım edenler, çoğu zaman sığınmacılara, kaçış yolunun (güzergâhın) açığa çıkmaması için, belgelerini/kimliklerini vb. imha etmelerini ya da göstermemelerini söyler. zira bu belgeler, başkasına ait bir pasaportun illegal kullanımı sonucu birilerini, veya kaçış yolunu (güzergahı) ya da kaçışa yardım edenleri ele verebilir. almanya’ya giriş yaptığınız anda kaçış/sığınma nedenlerinizi henüz anlatmak zorunda değilsiniz; ama kaçış ve katettiğiniz yol hakkında makul ve gerçekçi bilgiler vermek zorundasınız.
bu bilgiler şöyle sıralanabilir:

kullanılan isim,
geldiğiniz uçak şirketi,
uçağın hangi alandan kaçta kalktığı ve hangi alana kaçta indiği,
uçağa biniş ve iniş hakkında kesin bilgi,
uçak hakkında bazı ayrıntılar (uçağın iç donanımı, yemek servisi türü; akşam yemeği mi, kahvaltı mı? vs.),
sahte pasaportun hangi ülke uyruklu olduğu,
söz konusu havaalanındaki sınır güvenliği tarafından yapılan denetim hakkında bilgi.

ııı. giriş engelleri
ııı. 1. üçüncü ülkeler yönetmeliği/dublin ıı – anlaşması
eğer almanya’ya, güvenli üçüncü ülke kapsamına giren bir ülke üzerinden giriş yaptıysanız, iltica başvurusunu da o ülkede yapmış olmanız gerektiğinden, iltica/sığınma kapsamına girip girmediğiniz bile araştırılmadan, o ülkeye geri gönderilirsiniz. kısaca, avrupa birliğine üye ülkelerle birlikte isviçre, norveç ve izlanda dahil olmak üzere ilk ayak bastığınız ülke hangisiyse, iltica/sığınma başvurunuzla da o ülke ilgilenmek zorunda. üçüncü ülkeler yönetmeliği, kullanılan güzergâhı, dolayısıyla geçiş yapılan ülkeleri (sığınma davalarında güzergâhın belirleyici olması açısından) son derece önemsemekte. bu yüzdendir ki, almanya’ya aktarmasız uçakla giriş yapmamış olan sığınmacılar, hangi ülke üzerinden geldiklerini (güzergâhı) bilmediklerini söyler.

dikkat: iltica /sığınma talebinde bulunanların, kişinin kendisiyle ilgili tüm konularda yetkili makamlara yardımcı olma mükellefiyeti vardır (katılım yükümlülüğü). bu yükümlülükten hareketle yetkililer, katettiğiniz yolla (güzergâh) ilgili yoğun soruşturma uygularlar (bak başlık ıı. 2.). alman makamlarının bu yoğun soruşturmadaki amacı, bir güvenli üçüncü ülke üzerinden giriş yapıp yapmadığınızı açığa kavuşturmaktır.
almanya’nın dört bir yanı coğrafi konumu gereği, güvenli üçüncü ülke denilen bu ülkelerle çevrilidir.
avrupa birliğine üye ülkelerden başka isviçre, norveç ve izlanda da güvenli üçüncü ülke olarak geçerler.
avrupa birliğine üye ülkeler şunlardır:
belçika, bulgaristan, danimarka, almanya, estonya, finlandiya, fransa, yunanistan, irlanda, italya, letonya, litvanya, lüksemburg, malta, hollanda, avusturya, polonya, portekiz, romanya, isveç, slovakya, slovenya, ispanya, çek cumhuriyeti, macaristan, birleşik krallık ve kıbrıs.
örnek:
bayan mikhailova belarus’dan almanya’ya yola çıkar. bir tırla yolculuk yapmaktadır. yolculuk sırasında hangi ülkeden geçtiğinden habersiz polonya’ya varır. mola verdikleri yerde birkaç şey alır. saklandığı yerde fark edilmeden, almanya sınırında gümrükten geçer. tırdan indikten daha sonra, almanya içinde polis kontrolüne takılır. polis, kadının mola yerindeyken aldığı polonya ürünü olan şeyleri görür. bu durumda, bayan mikhailova iltica/sığınma başvurusunu yaparken, almanya’ya hangi yollardan geldiğine (güzergâh) ilişkin bilgi vermesine gerek bile kalmayacak, polisin kontrol sırasında bulduğu kasa fişi, güzergâhın belirlenmesine yeterli bir delil oluşturacaktır.
dikkat: federal polis, almanya’nın doğusundaki komşu ülkelere olan sınırları çok sıkı bir şekilde denetlemektedir.
(almanya/polonya sınırındaki nehir özellikle sıkı denetim altında). polis, gözetleme işini özel dürbünlerle gece de kolaylıkla sürdürebilmekte. bu bölgede polis, özellikle üstü ıslak olanlara daha da dikkat etmekte ve polis böylelikle, sınırı yüzerek geçmeye çalışanları meydana çıkarmayı hedeflemektedir. yine de, nehiri geçmeye çalışanların bir kısmı, daha sonra giymek için, yanlarında getirdikleri kuru elbiseleri ıslanmadan karşı kıyıya geçirebilmişlerdir!
ııı. 2. güvenli menşe ülkeler
güvenli olduğu kabul edilen menşe ülkelerden (sichere herkunftstaat) gelen sığınmacılar, bu ülkelerde politik baskı/kovuşturmanın olmadığından hareketle, sınır kapılarında uygulanan hızlandırılmış yöntemle (schnellverfahren) sınır dışı edilebilirler.
bulgaristan, gana, polonya, romanya, senegal, slovakya cumhuriyeti, çek cumhuriyeti ve macaristan şu angüvenli menşe ülkeler olarak kabul edilmektedir. bu liste her an değişebilir; güncel listeyi federal göç ve mülteciler dairesi’nin (bamf) internet sayfasından almanca olarak takip edebilirsiniz: http://www.bamf.de
örnek:
bay dorkenoo, güvenli menşe ülke listesinde yer alan gana’dan almanya’ya uçakla giriş yapar. bay dorkenoo havaalanındaki görevliler tarafından denetlenir. görevlilere gana’dan geldiğini söyler. bundan dolayı, bay dorkenoo iltica hakkından yararlanamaz ve geldiği ülke olan gana’ya geri gönderilir. üstelik, yasal olarak giriş yapmış bile sayılmaz. fakat, almanya’ya girişi bir şekilde gerçekleşmiş olsaydı ve iltica dilekçesini de vermiş olsaydı, çok zor olmasına rağmen, iltica hakkını alması birey bazında teorik olarak mümkündü.
ııı. 3. schengen ülkelerine giriş yasağı (sınır vizesi)
bir çok avrupa ülkesi (belçika, danimarka, almanya, finlandiya, fransa, yunanistan, italya, izlanda, lüksemburg, hollanda, norveç, avusturya, portegiz, isveç, ispanya), bu ülkelere girişler ve göçle ilgili ortak bir karara vardılar. bu ülkelere giriş sadece schengen vizesi ile mümkün olmakta. söz konusu vize, bu ülkelerin ancak büyükelçilikleri tarafından verilmektedir. almanya’ya giriş yapabilmek için, almanya büyükelçiliklerinden/temsilciliklerinden schengen vizesi almak zorundasınız. bu vizeyle tüm schengen ülkelerine giriş/çıkış yapabilirsiniz. ama, iltica başvurusu veya davasında yetkili olan ülke vizeyi veren ülkedir. eğer, daha önce schengen ülkelerinden herhangi birinde makamlara iltica dilekçesi sunmuşsanız ve de dilekçeniz reddilmişse, bu ülkelerin hiçbirinde bir kez daha iltica başvurusu yapamazsınız. yukarıda adı geçen schengen ülkeleri, büyük britanya ve irlanda da dahil olmak üzere, bilgisayar aracılığıyla, avrupa birliği üyesi olmayan ülkeler dışından gelenlerle ilgili hızlı bilgi alışverişinde bulunmakta ve schengen enformasyon sistemi denen bir veri tabanından yararlanmaktadır. bu sistem, veri bankasında kayıtlı olan parmak izi taraması gibi değişik yöntemlerle uygulanmakta. dolayısıyla, bu ülkelere girişi yasak olan kişilerin kimlik bilgileri de sistemin veri tabanında kayıtlıdır. bu kişilerin o ülkeye giriş talebi reddedilebilir.
dikkat: avrupa birliğine üye ülkelerin tümü aynı zamanda schengen ülkeleri anlaşması’na da dahil demek değildir (bak. başlık ııı. 1.)!
2008’den itibaren, aşağıda adı geçen ülkeler de schengen uygulamasına geçmeyi planlamaktadır: estonya, letonya, litvanya, malta, polonya, çek cumhuriyeti, slovakya, slovenya, macaristan, kıbrıs ve isviçre.
ııı. 4. terörizm şüphesi
eğer, terör örgütleri diye adlandırılan bir örgüt veya benzeri bir kuruluşa dahilseniz veya destek veriyorsanız, almanya’ya giriş yapmak sizin için sorun olur. devlet makamları, şu ana kadar giriş/çıkış yaptığınız veya o ülkelerde kalıp kalmadığınız konusunda sizi sorguya çekebilir. bu sorgunun amacı, bir terör eğitim kampında bulunup bulunmadığınız ihtimalini veya bir terör kuruluşuyla/örgütüyle geçmişte bir bağlantınızın olup olmadığını öğrenmeye yöneliktir. ayrıca, uluslararası terörizmle birlikte adı anılan kişilerle bağlantılarınıza/ilişkilerinize yönelik sorular da yöneltilmekte. bu tür bir kuruluşa/örgüte üye iseniz/idiyseniz ve bu örgütten ayrılmak istediğinizden dolayı uğrayacağınız baskı veya tehdit (nereden gelirse gelsin) çekincesiyle iltica başvurusunda bulunuyorsanız, en uygunu bunu hemen söylemek.
dikkat: her kurtuluş mücadelesine veya direniş hareketine katılım, terör örgütü üyeliği bazında değerlendirilmez. insanları katletmeye yönelik bir olaya, veya (özellikle kamuya açık yerlerde), terörist saldırılara katılmadıysanız, ilticanız kabul edilebilir!
ııı. 5. ülke içinde güvenli alternatif bölge
şayet, kendi ülkenizde yaşadığınız şehirde veya bölgede devlet veya şahsi gruplar tarafından baskıya/takibata maruz kalmışsanız ve ayrıca ülkenizin herhangi başka bir bölgesinde dahi olsa, güvenli yaşama olanağı yoksa veya devlet sizi koruyamıyorsa, ancak o zaman iltica/sığınma hakkınız doğar.
dikkat: ülkenizin herhangi bir bölgesinde güvenli yaşamanız söz konusu ise, fakat bu bölgede aynı zamanda, açlık veya doğal afetler veya iç savaş gibi nedenlerden dolayı varoluşunuz ve geçiminiz tehlike altına girecekse, o zaman, bu durum bir istisna oluşturur ve bunun sonucunda (açlık, doğal afetler veya iç savaş gibi nedenler iltica nedeni sayılmamasına rağmen) iltica/sığınma hakkınız doğar.

iltica işlem süreci

1 iltica dilekçesi

1. 1. almanya’ya giriş

iltica etmek istediğiniz ülke sınırına ulaştığınızda iltica talebinde bulunabilirsiniz, ama iltica/sığınma başvurusu yapamazsınız. federal polis, sizi ilticacı kabul merkezi/mülteci kampı (erstaufnahmeeinrichtung) denilen en yakın kuruma havale etmekle yükümlüdür. burada dikkat edilmesi gereken noktanın,
eğer:

güvenli üçüncü ülke diye bilinen bir ülkeden geliyorsanız,
baskı/kovuşturma karşısında, herhangi bir başka şekilde güvence olanağınız varsa; örneğin, güvenli bir ülkede oturum hakkı gibi,
almanya’da en az 3 yıl hapis cezasına çarptılmışsanız ve ayrıca sınır dışı edildikten sonra aradan en az 3 yıl geçmemişse,
gerekli pasaport ve seyahat belgeleriniz yoksa,

federal polis’in sizi geri çevirmekle yükümlü olduğunu bilmeniz gerektiğidir.
dikkat: bazı havaalanı girişlerinde farklı işlemler uygulanmakta (bak. başlık v.)

1. 2. almanya’ya giriş yaptıktan sonra iltica başvurusu

ister yasal ister kaçak olsun, giriş yaptıktan sonra iltica/sığınma başvurusunda bulunabilirsiniz. itica dilekçenizi hiç vakit kaybetmeden yetkili kurumlara sunmanız, ilticanızın kabul edilmesi için zaruridir. bu yetkili kurumlar şunlardır:

iltica kararını verecek olan federal göç ve mülteciler dairesi’nin (bamf) dış şubesine (eyalet makamı) doğrudan başvurabilirsiniz.
yabancılar dairesine başvurabilirsiniz.
polis merkezlerine başvurabilirsiniz. buradan federal göç ve mülteciler dairesi’nin (bamf) yetkili dış şubesine havale edilirsiniz.

iltica/sığınma dilekçenizi gecikmeli sunma durumunda, ülkede kaçak kalma (illegale aufenthalt) iddiasından dolayı para cezasına uğrayabilirsiniz. iltica davanız görülürken bu gecikmeli başvuruyu anlaşılır ve makul bir gerekçeyle açıklamak zorundasınız. aksi takdirde, inanırlığınız tehlikeye girer ve yetkili makam başvurunuzu müteakip dilekçe/ikinci dilekçe (folgeantrag) kapsamında değerlendirir (bak başlık ıv. 1. 4); bunun da anlamı, yetkili makamın gecikme gerekçenizi reddedebilmesi ve iltica dilekçenizi sınır dışı edilme yasağı (abschiebeverbote) kapsamında değerlendirebilmesi demektir.
iltica başvurusunu nasıl yapmalısınız?

bizzat kendiniz
sözel veya yazılı

sığınma gerekçenizi henüz bu aşamada bildirmek zorunda değilsiniz. ama, büyük olasılıkla daha dilekçenizi sunma aşamasında, ülkeye hangi yolla giriş yaptığınızı belirtmek zorundasınız. uçakla gelmişseniz, bunu ifadenizde belirtin. ayrıca uçak bileti, güvenli üçüncü ülke diye tabir edilen bir ülke üzerinden geçmediğinizi ispatlamaya yarar. iltica başvurunuzu yapmadan önce uzman bir avukata danışmakta veya bir danışma merkeziyle irtibat kurmakta yarar var (bak. başlık vıı). dilekçenizi verdikten sonra, önünüzdeki ilk dönemde ikamet edeceğiniz bir mülteci kampına (erstaufnahmeeinrichtung) gönderilirsiniz.
dikkat: size bidirilen süre içinde, şayet ikamet edeceğiniz mülteciler kampına (erstaufnahmeeınrıchtung) gitmeyecek olursanız, bu durum iltica başvurunuz adına olumsuz sonuçlar doğurur.
istisnai durum: bedensel veya ruhsal bir sağlık sorununuz varsa ve kalmakla yükümlü olduğunuz iltica kabul merkezinin koşulları sağlığınız açısından uygun değilse, başka bir merkezde/kampta ikamet etmek için, gerekli olan doktor raporlarıyla birlikte, bir dilekçeyle başvuruda bulunabilirsiniz.
ıv. 1. 3. sınır dışı edilme kararı sonrası, sınır dışı edilene kadar alıkonulma durumunda yapılan iltica başvurus (abschıebehaft)
abschiebehaft tutukevine benzer bir yer olmakla birlikte, bir cezaevi değildir. bu yüzden, bu merkezler suçluların değil, almanya’dan sınır dışı edilecek yabancıların sınır dışı edilene kadar alıkonuldukları yerlerdir. sınır dışı edilme hükmünün verilmesinden sonra, sınır dışı edilene kadar geçen süre içinde (abschiebehaft’ta)18 aya kadar alıkonulabilirsiniz. alıkonulduğunuz 18 aylık süre içinde tüm iştirakınıza/katkınıza rağmen (mitwirkung) sınır dışı edilmeyi engelleyememişseniz, en geç bu süre (18 ay) dolduktan sonra geçici oturum izni (duldung) maddesinden salıverilmek zorundasınız (bak. başlık ıv.5). alıkonulduğunuz bu merkezde (abschiebehaft) iltica dilekçesi vermeniz teorik açıdan mümkün. ama bilmelisiniz ki, bu başvuruların % 99’u temelsiz olduğu açık olan iltica başvurusu (offensichtlich unbegründet) gerekçesiyle reddedilmekte; devlet makamları, iltica için yeterli gerekçenizin olmadığını ve iltica başvurusuyla sınır dışı edilmeyi (abschiebung) geciktirmeyi amaçladığınızı düşünmektedir.

1. 4. müteakip dilekçe/ikinci dilekçe (folgeantrag)

dikkat: müteakip dilekçenizi verirken bir avukata danışmanızı öneririz (bak. başlık vıı.)!
bir mülteci, iltica/sığınma davası mahkemenin nihai kararı sonucunda reddilmişse, müteakip dilekçe/ikinci dilekçe (asylfolgeantrag) sunma olanağına sahiptir. müteakip dilekçenin gereklerini yerine getirmek son derece zor ve karmaşık bir iştir. dolayısıyla, ancak bir avukat yardımıyla bunun üstesinden gelebilirsiniz. unutmayın, kişisel koşullarınız veya hukuksal durumunuzdaki bir değişiklik veya yeni bir delil, davanızın yeniden görülmesine önemli bir gerekçe oluşturur.
dikkat: davanızın yeniden görülmesi için, söz konusu yeni gelişmelerin veya değişikliklerin resmi makamlara iletildikten veya açığa çıkmasından sonra en geç 3 ay içinde, müteakip dilekçenizi vermelisiniz!

2. ifade verme/davada dinlenme (anhörung)

iltica dilekçenizi verdikten kısa bir süre sonra yetkili makam size, ifade vermeniz için bir tarih belirleyecek. bu randevuya hazırlıklı gelmelisiniz; iltica etme gerekçelerinizi ilk kez bu konuşmada anlatacaksınız. bu ilk mülakatta tutulan protokol, ilticanızın kabul edilip edilmeyeceği kararına temel oluşturacak. bu mülakata çok iyi hazırlanmalısınız. en uygunu, bir danışman veya avukat aracılığıyla, ülkenizden kaçmanıza sebeb olan gerekçelerinizi ayrıntılarıyla birlikte bir özgeçmiş yazısı hazırlamaktır (bak. başlık vıı). bu ilk ifadede ayrıntılı bir şekilde sorguya çekileceksiniz; ülkenizi terk etmenize neden olan, yaşamınızı tehdit eden tüm baskı/kovuşturma hikayesini, mümkün mertebe zaman, yer ve kaçış yollarını, ayrıca varsa, tanıkları da bildirmelisiniz. inandırıcı ve geçerli delillerinizin olmadığı durumunda, vereceğiniz ifadenin netliği, çelişki taşımaması ve kişisel inandırıcılığınız (vereceğiniz ayrıntılı bilgiler) iltica davasında belirleyici olacaktır.
ifade sırasında hukuksal haklarınız:

ifadede bir tercüman hazır bulundurulur. tercümanınızla uyuşamaz veya anlaşamazsanız, hiç çekinmeden başka bir tercüman talep edebilirsiniz.

bazı özel durumlarda, örneğin reşit olmayanlarda (özellikle çocuklarda), travma geçirmiş kişilerde ve/veya sığınmacının bir kadın olduğu durumunda, özel

veya uzman bir görevli verilir. kadınlar, ifadede/dinlenme sırasında bir kadın tercüman ve kadın görevli talep etme hakkına sahiptir. en uygunu, önceden yazılı bir başvuruyla bu talebi dile getirmek. ifadeye/dinlenmeye, ücreti tarafınızdan karşılanmak koşuluyla, kendi tercüman ve avukatanızla birlikte gelebilirsiniz. buna rağmen, federal göç ve mülteciler dairesi’nden (bamf) bir tercüman ifadede hazır bulunur. ifade sırasında, güvendiğiniz bir yakınınız/yakınlarınız size refakat edebilir. bunu, yazılı bir başvuruyla bildirebilirsiniz. bu hakkınızı kullanın. bu kişiler kendinizi güvende hissetmenizi sağlamakla birlikte, ilerde gerekirse değerlendirmek üzere, bu ifadenin şahitleri konumunda da olurlar. tutulan protokolün doğruluğundan emin değilseniz, ayrıntılar tutanağa doğru geçirilmemişse, veya bir çeviri/tercüman hatası içeriyorsa, imzalamayabilirsiniz/imzalamak zorunda değilsiniz. acele etmeyin, emin olana kadar okuyun. protokolü yanınızda (ikamet ettiğiniz yere/mülteci kampına) götürebilir, imzalamadan önce uzman bir danışman veya avukatla gözden geçirebilirsiniz.

3. iltica başvurunuz reddedilirse

federal göç ve mülteciler dairesi’nin (bamf) iltica davasını bir karara bağlaması ayları hatta yılları bulur. iltica başvurunuzun reddedilmesi durumunda, yazılı bir mahkeme red kararı (ablehnungsbescheid) ile, belirli bir süre içinde almanya’yı terk etmeniz talep edilir. bu belirlenen sürede, ülkeyi kendi iradenizle terk etmeyeceğiniz varsayılacağından, sınır dışı edilme tehlikesini hesaba katmalısınız. bu da, istemeseniz bile, almanya’dan gönderilmeniz demektir.
iltica başvuru reddi, aşağıda açıklanan 3 hukuksal gerekçelerden birine dayandırılır:

hukuksal geçerliliğin bulunmaması (unbeachtlich): güvenli üçüncü ülke kapsamına giren bir ülke üzerinden geçiş yaparak almanya’ya giriş yaptınız ve dolayısıyla iltica başvurusunu da o ülkede yapmanız gerekirdi (bak. başlık ııı. 1.).
temelsiz olduğu açık olan iltica başvurusu (offensichtlich unbegründet):
güvenlikli menşe ülke kapsamına giren bir ülkeden geliyor olmanız (bak. başlık ııı.2.).
iltica talebi gerekçelerinizde, ifadenizde çelişkiler varsa ve sahte deliller sunmuşsanız.
kimliğinize veya uyruğunuza ilişkin hiçbir bilgi vermiyorsanız veya yanlış bilgi veriyorsanız.
iltica başvurusu yaptıktan sonra, sahte bir isimle aynı anda başka bir iltica başvurusu yapmışsanız.
iltica başvurunuzu, almanya’da oturumunuz bitiyor diye yapmışsanız; oysa iltica başvurusunu daha önce yapmanız mümkünken yapmamışsanız.
almanya’ya girişiniz kaçak yollardan gerçekleşmişse ve siz, bunun hemen ardından iltica başvurusunu yapmamışsanız.

istisnai durum: iltica dilekçesinin geç verilme nedenlerini önemli gerekçelerle açıklayabilmek istisna oluşturur.

iştirak etme/katkı yükümlülüğünü (kişinin kendisiyle ilgili tüm konularda yetkili makamlara yardımcı olma mükellefiyeti) yerine getirmemişseniz. bu yükümlülükler şöyle sıralanabilir; çağrıldığınızda bazı makamlarda/kurumlarda hazır bulunmamışsanız; pasaportunuzu/kimliğinizi veya gerekli evraklarınızı yetkili makamlara sunmamışsanız veya teslim etmemişseniz.

istisnai durum: bu ihmalkarlığı/gecikmeyi önemli gerekçelerle açıklayabilmek istisna oluşturur.

ifade esnasında, şayet ikamet yeriniz veya hangi yoldan/yollardan (güzergâh) giriş yaptığınız veya başka ülkede/ülkelerde bulunup bulunmadığınız veya başka bir ülkede/ülkelerde iltica davanızın olup olmadığı konusunda bilgi vermediyseniz.

istisnai durum: bu bilgileri gizlemek için önemli gerekçelerinizin olması istisna oluşturur.

almanya’da işlemiş olduğunuz bir suçtan dolayı kesin sınır dışı almışsanız veya en az 3 yıllık hapis cezasına çarptırılmışsanız veya almanya’da ya da başka bir ülkede kamu huzurunu bozmaya yönelik bir suç işlemişseniz veya nerede olursa olsun, insanlık suçu veya savaş suçu işlemişseniz.
reşit değilseniz (18 yaşından küçükseniz) ve ebeveyninizin/ebeveynlerden birinin iltica başvurusu iptali mümkün olmayan kesinlikte (unanfechtbar) reddedilmişse.

gerekçesi yerinde olmamak ((einfach) unbegründet): federal göç ve mülteciler dairesi (bamf), iltica başvurunuzu şayet, hukuksal geçerliliğin bulunmaması (unbeachtlich) ve temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet) maddelerine dayandırarak reddedememişse, iltica etme nedeninizi yeterince inandırıcı gerekçelendirmediğinizi (yeterli detay olmadığı) veya iltica nedeninizin hukuki açıdan yeterli olmadığı hükmüne vararak, iltica hakkınızın doğmadığına karar vermişse.

ıv.4. iltica reddi sonrası şikayet davası ( klage)
dikkat: şikayet davasını bir avukat yardımıyla açmanızı öneririz (bak. başlık vıı.)!
idare mahkemesine başvurarak, federal göç ve mülteciler dairesi’nin (bamf) iltica başvurunuza verdiği ret kararı sonrasında şikayet davası açabilirsiniz. federal göç ve mülteciler dairesi iltica başvurularını çoğunlukla reddettiği için, iltica talebinde bulunanlar da genelde bu davayı açarlar.
iltica başvurunuzun reddedilme gerekçesine bağlı olarak, dava açarken aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalı:
• hukuki geçerliliğin bulunmaması (unbeachtlich):
almanya’ya girişinizi, güvenli üçüncü ülke (bak. başlık. ııı.1) diye bilinen bir ülke üzerinden geçerek yaptıysanız, almanya’dan sınır dışı edilerek o ülkeye geri gönderilirsiniz. sizden, iltica davanızı o ülkede sürdürmeniz beklenir.
sözü geçen üçüncü ülkenin (drittstaat) kesin belirlenememesi durumunda, iltica davası almanya’da devam eder. bu durumda, red kararından sonraki ilk bir hafta içinde, iltica başvurunuza verilen red kararından sonra, şikayet davası açmanız gerekmektedir. ayrıca, şikayet davasına paralel olarak, idare mahkemesine davaya değin erteleyici etki genelgesi(anordnung der aufschiebenden wirkung der klage) dilekçesi vermelisiniz.

temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet):

ilk bir hafta içinde, iltica başvurunuza verilen red kararından sonra, şikayet davası açmanız gerekmektedir.
ayrıca, şikayet davasına paralel olarak, idare mahkemesine davaya değin erteleyici etki genelgesi (anordnung der aufschiebenden wirkung der klage) dilekçesi vermelisiniz.
aslında dava gerekçesinin bir ay içinde mahkemeye sunulması mümkün olmasına rağmen, hiç vakit kaybetmeden ilk etapta, önemli gerekçeleri içeren bir acil dilekçe ile (eilantrag) mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. mahkemeye sunduğunuz acil dilekçe bir karara bağlanana dek, almanya’da kalabilirsiniz. fakat, idare mahkemesinden olumsuz bir karar çıkarsa, almanya’yı terk etmek zorundasınız. hatta, açmış olduğunuz asıl dava sonuçlanmamasına rağmen almanya’dan sınır dışı bile edilebilirsiniz. mahkemeye sunduğunuz acil dilekçe talebinizin reddedilmesi durumunda, son çare olarak geriye, anayasa mahkemesine (verfassungsbeschwerde) başvurmak kalıyor. acil dilekçenizin anayasa mahkemesi’nce kabul edilmesi durumunda, iltica başvurunuza verilen ret kararına karşı açmış olduğunuz asıl dava süresince, almanya’da kalabilirsiniz.
dikkat: almanya’dan uzaklaştıktan/uzaklaştırıldıktan sonra bu ülkeye yeni bir giriş yapmışsanız, iltica başvurunuza verilen ret kararından sonra, idare mahkemesinde daha önceden açmış olduğunuz davayı geri çekmemeli ve yeni bir müteakip dilekçesi/ikinci dilekçe (folgeantrag) vermemelisiniz. idare mahkemesine, yeni iltica gerekçelerinizi belirteceğiniz bir değişiklik/tebdil dilekçesi(abänderungsantrag) ile yapacağınız başvuru, ilticanızın kabul edilme olasılığını artırır.

gerekçesi yerinde olmamak (unbegründet):

iltica başvuru ret kararının tebliğ edilmesinden/bildirilmesinden sonraki ilk 2 hafta içinde (karar, mavi bir zarfla gönderilir ve üzerinde tebliğ tarihi bulunur!) red kararı sonrası şikayet davası açmanız gerekmektedir. dava açtıktan sonraki geçen dava süresi boyunca, almanya’da kalma hakkınız doğar. fakat, mahkemenin verilen red kararını onaylaması durumunda, almanya’yı terk etmekle yükümlüsünüz. davanın olumsuz sonuçlanmasından sonra, almanya’yı terk etmek için önünüzde 1 aylık süre vardır. bu yükümlülüğü yerine getirmediğiniz takdirde, yabancılar dairesi bir pasaport veya seyahat belgesi ayarlar ayarlamaz, sizi geldiğiniz ülkeye geri gönderecektir.

5.yurt dışı edilmeye engel durum (abschıebungshındernısse)

eğer almanya’yı terk etmek zorundaysanız, fakat hukuksal veya nesnel gerekçelerden dolayı sınır dışı edilemeye engel durumunuz (abschiebungshindernisse) söz konusu ise, o zaman size geçici oturum izni (duldung) verilir. geçici oturum izni, sınır dışı edilmeyi erteleyen kararı içeren bir belgedir. yasal bir oturum izni statüsü vb. bir nitelik taşımamasına rağmen, kişi sınır dışı edilemediğinden, bir oturum gibi kabul edilir. geçici oturum izni süresi en fazla 6 ayla sınırlıdır. bu 6 ayın sonunda, sınır dışı edilmeye engel durumunuz hala geçerliyse, geçici oturum izni uzatılabilir. bir çok kişi, geçici oturum izni ile uzun yıllardır almanya’da kalmaktadır.
aşağıdaki olgular, sınır dışı edilemeye engel durumlar gerekçesi olabilir:

hukuksal açıdan sınır dışı edilemeye engel durum: örneğin, aile ve evlilik birliğinin korunması, askerlik ve savaşa karşı vicdani redci olmak.

nesnel gerekçelerden dolayı sınır dışı edilemeye engel durum:örneğin, pasaport veya kimliğin olmaması veya sığınmacıyı kabul eden bir ülkenin olmaması veya bir hastalık ve hamilelik nedeniyle yolculuk yapmaya engeli olmak, (anne adayını korumaya yönelik yasal düzenleme, hamilelere sınır dışı edilmeye karşı koruma sunar) veya geri gönderileceğiniz ülkenin havaalanı (zielflughafen) ulaşıma kapalıysa veya uçak bağlantısı yoksa.

v. havaalanlarında uygulanan hızlandırılmış iltica davası
(flughafensonderverfahren)
havaalanlarında uygulanan bu özel işlemin amacı, dilekçeleri temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet) kapsamına girenlerin giriş yapmalarını daha oracıkta reddetmektir (bak. başlık. ıv. 3). bu özel işlem, havaalanlarında transit bölge denilen (transitbereich), kişiye ülkeye giriş yapmış statüsü dahi vermeyen bir yerde uygulanır! havaalanlarında uygulanan bu özel işlem, başvuruları reddedilmiş iltica adaylarının sınır dışı edilmelerini ve geldikleri ülkeye (menşe ülke) geri gönderilmelerini kolaylaştırmaktadır. dolayısıyla iltica başvuruları, bu hızlandırılmış dava yöntemi sayesinde, 23 gün gibi çok kısa bir zaman diliminde işleme tabi tutulmakta. yetkili makamlar, şayet bu süre içindebaşvurunuzu bir sonuca vardıramamışsa veya iltica başvurunuz kabul edilmişse almanya’ya giriş yapmanıza müsade ederler. havaalanında uygulanan bu özel işlem sona erene dek, transit bölgeye yerleştirilirsiniz ve bu bölgeden dışarı çıkamazsınız (bak. başlık v. 3.). havaalanındaki transit bölgede yerleştirilme imkanı olmadığı durumunda, başvurunuz genel iltica davası kapsamında değerlendirilir.
v. 1. havaalanı iltica davası kimlere uygulanır?
havaalanı uygulaması kapsamına girebilmek için, havaalanında bir iltica başvurusunda bulunmuş olmak gerekir. havaalanına ulaşabildiniz diye almanya’ya da giriş yapmış sayılmıyorsunuz! ama, ülkeye giriş yapabilmişseniz ve bir iltica başvurusunda bulunmuşsanız, daha sonradan davanızı hızlandırılmış havaalanı işlemi kapsamında değerlendiremezler.
havaalanında şu durumlarda özel işlem uygulanır:

güvenli menşe ülke diye bilinen (geldiğiniz ülkenin güvenli bir ülke olarak geçmesi) bir ülkeden geliyorsanız ve iltica etmek istiyorsanız (bak. başlık ııı. 2.).
sahte bir pasaport veya benzeri belgeyle giriş yaptığınız anlaşılırsa.
pasaport vb. bir belgeye sahip değilseniz.

ayrıca bir başka düzenleme daha vardır:

almanya’ya, güvenli üçüncü ülke diye bilinen bir ülke üzerinden yapılan girişlerde söz konusu olan düzenleme geçerlidir (bak. başlık ııı.1).

2. hızlandırılmış iltica davası nerede uygulanır?

hızlandırılmış iltica davası, almanya genelinde değilse bile, aşağıda sıralanan büyük havaalanlarında uygulanmaktadır:

düsseldorf
hamburg
berlin schönefeld
münih
frankfurt/ main (frankfurt/ oder ile karıştırılmamalı)

frankfurt am main havaalanın büyük ve merkezi oluşundan ve bir çok ülke havayollarının da ilk durağı olmasından dolayı, havaalanı özel işlemlerinin de bir çoğu burada gerçekleşmektedir.

3. havaalanında yerleştirilme/alıkonulma nasıl olur?

iltica başvurunuz, temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet) (bak. başlık ıv. 3.) kapsamında değerlendirilmiş ve reddedilmişse ve siz geldiğiniz ülkeye geri de gönderilemiyorsanız, bu durumda havaalanında 23 günden fazla alıkonulabilirsiniz. örneğin, pasaport/kimlik vb. evrakınızın olmaması durumunda, pasaport yerine geçen bir belge ayarlanana dek havaalanında alıkonulursunuz. bu süre içinde yetkililer, geldiğiniz ülkenin temsilcilikleriyle temasa geçmek ve yardım talep etmek zorundadırlar.
eğer fiziksel veya ruhsal bir hastalığa yakalanırsanız veya fiziksel/ruhsal bir hastalığınız varsa, o zaman tıbbi açıdan, şahsınıza özel bir durum (münferit) değerlendirmesi yapılır ve ona göre başvurunuzun veya durumunuzun gidişatı hakkında karar verilir.

frankfurt/ main havaalanında yerleştirilme/alıkonulma durumunu örnek göstermek gerekirse:
frankfurt/ main’da sığınmacılar, havaalanı binasının dışında bir yere yerleştirilir. bu merkezin bakım ve denetimi ise, hessen eyaleti ve federal polis teşkilatı tarafından görevlendirilen bir güvenlik firması tarafından yürütülür. bu merkezde 100 kişi barınabilmektedir. önceden bildirmek koşuluyla ziyaretçi de kabul edebilirsiniz. berlin’de örneğin, ziyaretçi kabul etmeniz mümkün değil! frankfurt’taki yerleşim yerinde ortak kullanıma açık bir oda, çocuk oyun odası, ibadet odası, oyun bahçesi ve sportif faaliyette bulunabileceğiniz küçük bir avlu da bulunmakta. ayrıca, ortak kullanıma açık bir telefon kulübesi yanı sıra, otomatik içecek ve sigara satış makinesi de bulunmaktadır. pencerelerde parmaklık bulunmasa bile, bulunduğunuz bölgeden ayrılmanız mümkün değil!
v. 4. havaalanı uygulaması (flughafenverfahren)
havaalanı özel işlemi kimi zaman, daha pistin üzerindeyken uçağın içinde bile uygulanabilir. bunun nedeni, sığınmacı taşıdığı düşünülen/tahmin edilen uçaklarda federal polis teşkilatının ön pasaport kontrolü yapmasıdır. federal polis, bu kontroller sırasında sığınmacı olduğunuzu ve giriş yapmaya çalıştığınızı tahmin edebilir; bu durumda sığınma başvurusunda bulunmak istediğinizi açıkca belirtmezseniz, geldiğiniz uçakla geri gönderilebilirsiniz. ayrıca, güvenli üçüncü ülke diye geçen bir ülkeden geliyorsanız, geri gönderilme tehlikesi bu durum için de geçerlidir.
iltica etmek istediğinizi, uçağın içinde veya giriş kontrolünde veya transit bölgede açıkladıktan sonra, büyük olasılıkla federal polis’e bağlı araştırma servisi tarafından kimlik belirleme soruşturmasına tabi tutulursunuz ve ilk ifadeniz alınır. bu durumda görevliler, federal göç ve mülteciler dairesine (bamf) bağlı bir şubesine iltica başvurusu yapma olanağını size derhal sunmak zorundadır.

4. 1. federal polis’e bağlı araştırma servisin soruşturması

araştırma servisi şunları uygular:

kimlik tespiti,
vesikalık fotoğraf çekimi,
parmak izi kaydı,
gerçek yaşın belirlenmesine yönelik röntgen çekimi ile,
belge vb. bulmaya yönelik üst arama da (beden muayenesi), gerektiğinde uygulamaya dahil olabilir.

dikkat: kadın olarak bir erkek görevli tarafından muayene edilmek zorunda değilsiniz. muayeneniz için kadın görevli talep etme hakkına sahipsiniz.
dikkat: eğer bir hamilelik söz konusu ise, bunu çekinmeden belirtmelisiniz. böylelikle röntgen ışınlarına maruz kalmazsınız!
v. 4. 2. federal polis tarafından yapılan ilk soruşturma/ifade
ilk soruşturma, uçak alana indikten hemen sonra yapılabildiği gibi, bazen saatler hatta günler sonra bile yapılabilir. bu sürenin uzunluğu, bir tercümanın ayarlanması ve soruşturmaya çağrılmasıyla ilintilidir. federal polis bir tercüman aracılığıyla, aşağıda belirtilen konularda sorular soracaktır:

sığınma/kaçış gerekçelerinizi tespit etmeye yönelik,
bir güvenli üçüncü ülke üzerinden geçiş yapıp yapmadığınız veya güvenli menşe ülke (bak. başlık ııı.1, ııı.2) diye bilinen bir ülkeden gelip gelmediğinizi tespit etmeye yönelik.

bu soruşturmanın amacı, almanya’ya girişinizi reddetmeye/engellemeye yönelik hukuksal gerekçelere zemin hazırlamaktır. almanya’ya girişinizin reddedilmesi durumunda, havaalanı uygulaması gerçekleşmez. buna rağmen, geri gönderilene kadar, birkaç gün/hafta, havaalanında alıkonulabilirsiniz. bunun nedeni, ya kimliğiniz tespit edilememiştir ya da üçüncü ülke (drittstaat) sizi geri almayı reddedmiştir.

4. 3. federal göç ve mülteciler dairesi’nde (bamf) verilen ifade

dikkat: mutlaka bir avukata danışmanızı öneririz (bak. başlık vıı.)!
federal polis’in aldığı ilk ifadeden sonra, federal göç ve mülteciler dairesi’ne (bamf) bağlı dış şube/eyalet makamı da ayrıca ifadenizi alır. federal göç ve mülteciler dairesi, bu ifade sonrasındaki ilk 2 gün içinde iltica başvurunuz hakkında bir karara varmak zorundadır!
dikkat: federal göç ve mülteciler dairesi’ne vereceğiniz (bamf) ifadenin tarafsız ve nötr gerçekleşebilmesi açısından, mutlaka bir avukata danışmanız gerekmektedir. genellikle havaalanı sosyal hizmetler bölümü bir avukat temin eder. fakat, bu aşamada bir avukat istediğinizi özellikle kendiniz belirtmelisiniz. zira federal polis, avukat talep etme hakkınız olduğunu, ancak ifadeniz alındıktan sonra belirtmekle yükümlüdür. ücretini ödeyemeseniz bile, avukat masrafı devlet tarafından karşılanır.

4. 4. federal göç ve mülteciler dairesinin kararı

almanya’ya girişiniz şu durumda reddedilir:
eğer,

iltica başvurunuz, temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet) kapsamına giriyorsa (bak. başlık ıv. 3.),

federal polis konuyla ilgili size bilgi verecektir. mahkemeye şikayet dava dilekçesi sunabilirsiniz(bak. başlık ıv. 4.). bir dilekçeyle, ihtiyati tedbir/koruma yolu (einstweiligen rechtschutz) başvurusu yapmayı da deneyebilirsiniz. bu dilekçe, iltica davası sürecinde sınır dışı edilmenizi engelleyebilir.
almanya’ya girişinize şu durumlarda izin veririlir:
eğer,

iltica başvurunuz, temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet) kapsamına girmiyorsa,
federal polise bağlı federal göç ve mülteciler dairesi, (bamf) kısa zamanda bir karara varılamayacağını bildirirse: örneğin, iltica/sığınma durumunuz güçlük teşkil ediyorsa ve/veya olayın soruşturulmasının devamı gerekiyorsa,
iltica/sığınma dilekçesini verdikten sonraki 2 gün içinde henüz bir kararavarılmamışsa,
anayasa mahkemesi, açmış olduğunuz şikayet davasını (klage) ilk 14 gün içinde karara bağlamışsa,
iltica/sığınma başvurunuzun reddedilmesinden sonra resmi makama ihtiyati tedbir/koruma yolu dilekçesini usulüyle sunabilmişseniz.

5. mahkeme dava süreci

dikkat: mutlaka bir avukata danışmanızı öneririz (bak. başlık vıı.)!
güvenli üçüncü ülke diye bilinen bir ülkeden geliyorsanız ve bu yüzden sınır görevlileri/polisi sizi, federal göç ve mülteciler dairesine (bamf) havale etmemişse, hemen bir ivedi/acil durum dilekçesi (eilantrag) sunmalısınız. bu dilekçe, iltica/sığınma başvurusunda bulunmak ve iltica davasının işleme girmesini talep etmek için federal göç ve mülteciler dairesi’ne havale edilmenizi ve karar çıkana dek sınır dışı edilmeme talebini içermelidir.

5. 1. idare mahkemesinin kararı

dikkat: mutlaka bir avukata danışmanızı öneririz (bak. başlık vıı.)!
eğer, federal göç ve mülteciler dairesi (bamf) iltica/sığınma başvurunuzu temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi kapsamında reddedmişse:

3 gün içinde federal göç ve mülteciler dairesine vereceğiniz bir ivedi/acil durum dilekçesi ile geçici hukuki himaye talep etmelisiniz,
bunun üzerine, idare mahkemesi giriş yapıp yapamayacağınıza 14 gün içinde karar verecektir,
federal anayasa mahkemesi’nin kararından sonra 4 günlük bir geçerli sebep vadesi (begründungsfrist) daha talep edebilirsiniz.

bu hukuksal işlemden sonra giriş yapmanıza izin verilirse:

iltica/sığınma davanıza ilişkin karar daha sonraya bırakılır.

bu hukuksal işlemden sonra giriş yapmanız reddedilirse:

artık başka bir itiraz davası daha açamazsınız,
teorik olarak yeni bir başvuru yapabilir veya durumunuzda yeni bir olgu, yeni deliller söz konusu ise bir tadil dilekçesi (abänderung) de verebilirsiniz, ama başarıya ulaşma şansınız son derece az.

başvurularınız reddedilmişse, avukatınız aracılığıyla federal anayasa mahkemesine şikayet dilekçesi sunmak dışında , artık başka bir yol kalmıyor. bu aşamada sınır dışı edilme tehlikesi söz konusu ise, avukatınız federal anayasa mahkemesine, mahkeme kararı çıkana dek sınır dışı edilme kararını kaldırma (unterlassung der abschiebung) dilekçesi sunmalıdır. mahkeme kararı çıkana kadar havaalanındaki yerleşim merkezinde kalmak zorundasınız.
iltica/sığınma başvurunuzla birlikte şikayet dilekçeniz de reddedilmişse eğer, bu durumunda almanya’yı terk etmekten başka bir yol kalmıyor

Benzer İçerikler

Sığınmacılar hapsedilebilirler mi?

admin

Dublin 3 ve Avrupa Birliği Adalet Divanı

admin

AsylG §17 Tercümanlar

Editör

127 yorumlar

... Temmuz 17, 2017 at 6:16 pm

Gerçekten çok yardımcı oldunuz çok teşekkür ederim

Cevapla
arzu Temmuz 21, 2017 at 11:35 am

Faydali bilgiler bunlar. tesekkurler

Cevapla
shahri Temmuz 21, 2017 at 11:37 am

bir sorum olacak yanitlarsaniz sevinirim. simdi ben almanyada duldung ile 1 yildir bekliyorum. 18 ay gectikten sonra gecici oturum mu verecekler bana? tesekkurler

Cevapla
admin Temmuz 24, 2017 at 11:08 am

Duldung bir musahama işlemidir. Geçici olarak Almanya’da kalmanıza göz yunmadır. İlticaya göre biraz daha zor bir işlemdir. 18 aydan daha fazla süre Duldung statüsüne sahip olanlar ve ilerde de yurt dışı edilme pek olası değilse Yabancılar Kanunu‘na göre (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) – § 25 Absatz 5 – bir Aufenthaltserlaubnis başvurusu yapabilirler. Ancak daha bir çok şartın da yerine getirilmesi gerekir. • Eğitimini aldıkları meslekle ilgili bir işte çalışan Duldung statüsündeki kişiler için AufenthG § 18a‘ya göre Aufenthaltserlaubnis ihtimal dahilinde olabilir. Duldung almanıza sebep olan şartlar ortadan kalkarsa duldungunuz iptal olur. Haklı gerekçeleriniz varsa oturma izni çalışma izni alabilirsiniz. Şayet 12 ay sigortalı çalıştıysanız ya da çalışacaksanız 13. aydan itibaren Ankara sözleşmesi devreye girer. Bu sözleşmeye göre süresiz oturum hakkını kazanırsınız. Mesleki durumunuz, eğitim durumunuz ve hangi şartlardan dolayı duldung aldıgınızı bilmediğimizden dolayı daha sağlıklı bilgi almanıy için aşağıdaki açıklamayı okumanızı tavsiye ederiz. Duldung almanıza neden olan sebepler; IRKINIZDAN, MİLLİYETİNİZDEN, ETNİK KÖKENİNİZDen, DİNSEL İNANÇLARINIZDAN, UYRUĞUNUZDAN, POLİTİK DÜŞÜNCELERİNİZDEN VEYA BELİRLİ BİR SOSYAL GRUBA AİT OLMANIZDAN DOLAYI İSE ya da yukarıda saymış olduğumuz herhangi bir nedenden ise iltica ederek Almanya’da hayatınızı idame etmeniz duldung ile idame etmenizden maddi olarak daha avantajlıdır.
Teşekkürler

Müsamaha belgesi (Duldung)
Müsamaha belgesi yabancılar dairesi tarafından verilir. Bir kişinin yurt dışına çıkması gerektiğini ama geçici olarak farklı sebeplerden dolayı çıkamadığını veya sınır dışı edilemediğini belgeler. Müsamaha belgesi birkaç aylığına düzenlenebilir.

Eğer bir ikamet izniniz veya müsamaha belgeniz varsa ve bir iş bulduysanız, yabancılar dairesinde evvela bir çalışma izni için başvuruda bulunmalısınız. Başvuru yabancılar dairesi tarafından incelenecektir. İş ve Federal Çalışma Ajansı’na bağlı Merkezi Yurtdışı ve Meslek Aracılığı (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – ZAV) bölümü sizin iş alabilmeniz konusunda karar verir.

Özel oturum izniniz (duldung-geçici sığınma hakkı) varsa, bu durumu oturum izniyle yasal bir ikamete dönüştürebilirsiniz. Yine de bu durum yalnızca mesleki niteliklerinize uyan belli bir iş teklifi almış olmanız, herhangi bir suç işlememiş ve şu şartlardan birini karşılamanız halinde mümkündür:

Almanya’da bir meslek veya uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmiş olmanız, meslek veya uzmanlık eğitimi programı en az iki yıllık olmalı ve devlet veya dengi tarafından tanınıyor olmalıdır;

Almanya’da bir eğitim programından mezun olmanız;

Yabancı bir üniversitede benzer eğitim almış olmanız ve eğitiminizde kazanılan kültüre bağlı akademik derece gerektiren bir meslekte iki yıl çalışmış olmanız. Yabancı diploma Almanya’da tanınıyor olmalı veya Alman üniversitelerindeki diplomaya benzer olmalıdır.

Diplomanın resmen tanınması için herhangi bir hüküm yoksa, daha fazla bilgi için Yabancı Eğitimi Merkez Bürosu (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) tarafından sunulan tavsiyelere bakabilirsiniz;

Vasıflı işçiyseniz, yani bir eğitimi tamamladıysanız ve alanınızda usta, teknisyen veya uzman olarak becerilerinizi kazandıysanız veya üniversite diplomanız varsa ve nitelikli olduğunuz meslekte 3 yıl üst üste çalıştıysanız. Bu durumlarda ayrıca son bir yıl içinde ısınma ve barınma için olanlar hariç herhangi bir kamu fonu almadığınızı ispatlamanız gerekmektedir.

İltica etmek istemiyorsanız ve geldiğiniz ülkede hayatınız, hukuksal değerler ve haklar çerçevesine giren bedensel ve ruhsal bütünlüğünüz veya özgürlüğünüz,

IRKINIZ, MİLLİYETİNİZ, ETNİK KÖKENİNİZDEN VE/VEYA

DİNSEL İNANÇLARINIZDAN VE/VEYA

UYRUĞUNUZDAN VE/VEYA

POLİTİK DÜŞÜNCELERİNİZDEN VE/VEYA

BELİRLİ BİR SOSYAL GRUBA AİT OLDUĞUNUZDAN DOLAYI TEHTİD ALTINDA İSE, bunu gerekçe göstererek ve ispatlayarak geçinci sığınma hakkına başvuru yapabilirsiniz.

Göç Yasası Müsamaha Belgesi sahipleri için hangi değişiklikleri getirmektedir?
1.1.2005 tarihinden önce verilen Müsamaha Belgesi (Duldung) önceleri bitimine kadar geçerlidir. Yani bu süre içinde ülke dışına sürülmeniz ertelenmiş demektir. Müsamaha Belgesi’nin süresinin bitmesi halinde, yabancılar dairesi sizin ikametiniz hakkında yeniden karar verir. Zincirleme müsamaha yeni İkamet Yasası ile kaldırılmış olacaktır. Bu gerekçeyle bir Müsamaha Belgesi sahibine, ülkeden sürülmenin 18 aydır ertelenmiş olması ve Müsamaha Belgesi sahibinin kusuru olmaksızın seyahat edememiş olması durumlarında, bir Oturma İzni verilecektir. Yurt dışına çıkışınızı kusurlu olarak engellemeniz, örneğin yanlış bilgiler vermeniz veya kimliğinizi veya tabiiyetinizi doğru olarak bildirmediğiniz durumlarda oluşur. Eğer yabancılar dairesi sizden vatana dönüş belgelerini çıkartmanızı talep etmişse ve siz bu durum bağlantısında emek sarfetmemişseniz, size Oturma İzni verilmez. Oturma İzni önce altı ay için verilir. Sizin Almanya’da hukuki olarak 18 aydan fazla kalmış olmanız halinde, size geçerliliği üç seneye kadar olan bir Oturma İzni verilir. Aile birleştirmesine imkan yoktur.

Eğitim
Almanca kurs masrafları herkesin kendisi tarafından karşılanmak zorundadır. Uyum kurslarına katılmaya yönelik hukuki bir hak bulunmaz.
• Çocuklar ve gençler için okula gitme zorunluluğu 16 yaşa kadar ve mesleki okullarda ise bu zorunluluk 18 yaşa kadar geçerlidir. Toplam olarak okula gitme zorunluluğu 9 yıldır ve diğer devletlerdeki okulsüresi de bu süreye dahildir.
• Bir çocuk yuvasına (Kita) veya okula gitme durumunda, eğitim ve katılım yardımı başvurusu Sozialamt‘ta (Sosyal İşler Dairesi) yapılabilir.
• Yüksek öğretim, normal kabul edilme koşulları yerine getirildiğinde mümkündür. İlk olarak Almanya‘da dört yıl ikametten sonra BAFöG‘e göre (Meslek Eğitimi Teşvik Kanunu) finansal yardım için başvurulabilir. Dört yıldan önce öğrenim ve genelde geçim giderleri de kişinin kendisi tarafından karşılanmak zorundadır

Çalışma

Almanya Federal İstihdam Ajansının oturum izni verilmesini onaylaması gerekmektedir. Çalışma şartlarının Alman çalışanların şartlarıyla aynı olduğundan emin olmak için inceleme yapılacaktır. Ayrıca yeterli barınma ve Almanca bilgisine sahip olmanız gerekmektedir.

Nitelikli olduğunuz meslekte iki yıl çalıştıktan sonra, Alman işgücü piyasasına koşulsuz erişim elde edeceksiniz.

Çalışma yasağı
• Duldung statüsüne sahip olanlar Almanya‘daki ikametlerinin ilk yılında bir yerde çalışmaya izinli değildirler. Bu durum staj ve şirket içi eğitimler için de geçerlidir. Sadece okul amaçlı eğitim genelde mümkündür.

• Ausländerbehörde ilk yıldan sonra da – yurt dışına çıkışınızı kusurlu olarak engellediğiniz kanaatindeyse (kimlik bilgilerine yönelik tahmin edilen yanlış bilgilendirmeler veya yurt dışına çıkış için pasaport alma işlemlerinde iş birliği yapmama durumlarında)- çalışma yasağını devam ettirebilir. Bu durumda gerekirse danışma büroları yardım edebilir.

Çalışma hayatına girişte eşit haklardan yoksunluk
Diğer bütün durumlarda Almanya‘da geçirilen bir yıldan sonra Ausländerbehörde‘nin Duldung statüsüne „Sadece Ausländerbehörde‘nin izniyle çalışabilir“ („Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde gestattet“) yazısını kaydetmesi gerekir. Çalışma hayatına giriş bu takdirde eşit haklardan yoksun başlar. Bu şu anlama gelir:
• Çalışma izni için başvuru Ausländerbehörde‘ye yapılmak zorundadır.
• Sadece somut bir iş teklifi durumunda çalışma izni verilebilir.
• Ausländerbehörde başvuruyu Arbeitsagentur‘a (İş ve İşçi Bulma Kurumu) iletir. Burada öncelikle bu iş için kayıtlı diğer şahısların (örneğin Almanların) olup olmadıkları ve çalışma koşullarının (özellikle ücret ve çalışma saatleri) Alman işçilerininkiyle karşılaştırılabilir olup olmadığı kontrol edilir. Çalışma hayatına eşit haklarla giriş
• Duldung statüsüne sahip olanlar Almanya‘da bir yıllık ikametten sonra kısıtlama olmaksızın bir meslek eğitimine başlayabilirler.
• Almanya‘da dört yıllık ikametten sonra çalışma hayatına girişte bir kısıtlama bulunmaz. Duldung statüsünde „Sınırsız çalışma iznine sahiptir“ („Arbeitserlaubnis uneingeschränkt gestattet“) mührü bulunur.
• Her iki durumda sadece Ausländerbehörde bir çalışma yasağı koymadığı müddetçe geçerlidir. İşsizlik durumunda yardım
• Duldung statüsüne sahip mülteciler, bir çalışma yasağı bulunmuyorsa, Arbeitsagentur‘a işsiz olarak kayıt olabilirler. Arbeitsagentur onlara da iş aramada danışmanlık yapmak ve onları desteklemekle yükümlüdür. İstihdam için finansal teşvikler ve meslek geliştirme için gerekli tedbirlere yönelik giderler belirli durumlarda üstlenilebilir
• Duldung statüsüne sahip mülteciler Almanya‘da bir yıldan daha uzun süre sigortalı olarak çalışırlarsa ve sonrasında işsiz kalırlarsa onların da Arbeitsagentur‘un parasal yardımlarına (Alg 1) başvurma hakları vardır.

Sosyal Yardımlar
Duldung statüsüne sahip mülteciler Asylbewerberleitungsgesetz‘e göre (AsylbLG – İlticaya Başvuranlara Yardım Kanunu) sadece kısıtlanmış yardımlar elde ederler.
• AsylbLG‘e göre yardımlar yardım alınan ilk dört yılda Jobcenter‘in yardımlarından (Alg 2 / „HartzIV“) yaklaşık % 40 daha düşüktür.
• Takibinde parasal yardımlar Sozialamt tarafından „Alg 2“ seviyesinde ödenir. Ancak Ausländerbehörde yurt dışı etme işlemlerinin gecikmesinde Duldung statüsüne sahip kişinin kusurlu olduğu kanaatindeyse bu durum geçerli değildir. Bu durumda para yardımı ya kısmen ödenebilir ya da tamamen kesilebilir.
• Avukat masrafları, dil kursları v.s. herkesin kendisi tarafından karşılanmak zorundadır.

Tıbbi ihtiyaçların karşılanması
• AsylbLG kanunu ilk dört yılda genelde sadece kısıtlı bir tıbbi yardımı garanti eder (istisna durum: hamilelikte tıbbi yardımda her hangi bir kısıtlama bulunmaz).
• Kronik hastalıklarda, rehabilitasyon tedbirlerinde ve koruyucu muayenelerde problemler çıkabilir.
• Tedavi öncesinde Sozialamt‘a hasta kartı için başvuru yapılması zorunludur.
• Sozialamt muayene olmanın gerekli olup olmadığı hakkında bir gerekçe talep edebilir.

İkamet

• Duldung statüsüne sahip mülteciler Ausländerbehörde‘nin tesbit ettiği toplu barınma evlerinde yaşamak zorundadırlar.

• Onlar bir toplu barınma evine havale edilebilirler. Bir oda bir kaç insanla paylaşılmak zorunda kalınabilir. Bu toplu barınma evleri çoğunlukla alışveriş ve eğlence merkezlerine yakın merkezi bir konuma sahip değildirler. Toplu taşım araçları paralıdır ve sefer saatleri oldukça seyrektir.

• Bir eve taşınmak için yapılan başvurular – eğer geçerli bir sebep (örneğin hastalık durumu) mevcut değilse – genel olarak reddedilir.

Residenzpflicht / Zorunlu İkamet

• Duldung statüsüne sahip mülteciler mayıs 2011 tarihinden beri genelde eyalet sınırları içinde dolaşım özgürlüğüne sahiptirler (fakat orada ikamet etme zorunluluğundan dolayı başka bir yere taşınamazlar).

• Başka eyaletlere seyahat için Ausländerbehörde‘ye „Terketme İzni“ (Verlassenserlaubnis) başvurusu yapılmak zorunludur.

• Ausländerbehörde – eğer yurt dışına çıkışınızı kusurlu olarak engellediğiniz kanaatindeyse (kimlik bilgilerine yönelik yanlış bilgilendirmeler veya pasaport alma işlemlerinde iş birliği yapmama durumlarında) – Duldung statüsüne sahip kişinin ikametini eyaletin bir ilçesinde veya bağımsız bir şehrinde hala sınırlayabilir. Bu takdirde de ikamet yerini terketmek için „Terketme İzni“ başvurusu yapılmak zorunludur. İzinsiz bir seyahat, para cezasıyla ve eylemin tekrarında ise bir suç kapsamında cezalandırılabilir.

Aile

• Duldung statüsüne sahip insanların Almanya‘da doğan çocukları da genelde aynı şekilde Duldung statüsü elde ederler.

• Duldung statüsü aile birleşimine yönelik bir hak sağlamaz.

• Evlenebilmek veya aynı cinsiyetten birisiyle ortak yaşam sürebilmek için gerekli bütün belgelerin (pasaport veya onun yerine geçen kimlikler de) mevcut olması gerekir. Bu belgeler Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Göçmen ve İlticacılar için Federal Daire) tarafından başka amaçlar için de kullanılabilir.

Perspektifler

Duldung statüsü Almanya‘daki hayatın „son istasyonu“ olmak zorunda değil. Bir ikamet izni (Aufenthaltserlaubnis) elde etmek şartlara bağlı olmakla birlikte olasıdır:

• 18 aydan daha fazla süre Duldung statüsüne sahip olanlar ve ilerde de yurt dışı edilme pek olası değilse Yabancılar Kanunu‘na göre (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) – § 25 Absatz 5 – bir Aufenthaltserlaubnis başvurusu yapabilirler. Ancak daha bir çok şartın da yerine getirilmesi gerekir. • Eğitimini aldıkları meslekle ilgili bir işte çalışan Duldung statüsündeki kişiler için AufenthG § 18a‘ya göre Aufenthaltserlaubnis ihtimal dahilinde olabilir.

• 15-20 yaş arası gençler gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde AufenthG § 25a‘ya göre Aufenthaltserlaubnis elde edebilirler.

• Duldung statüsüne sahip olanlar için yeni ikamet hakkı düzenlemesi (Bleiberechtsregelung) Parlamento‘da tartışılmakta. Bu düzenleme yıllarca Duldung statüsüne sahip insanlara yeni şanslar sunabilir

Cevapla
Esat Mayıs 4, 2018 at 9:17 pm

Admin mrb. Ben türkiyede 2009’da toplusal olaylarda yakalanıp iki yıla yakın cezaevinde kaldım. İki yıldan sonra bizi bıraktılar. Dosya yargıtaya gitti ve 2017de onaylandı. Terör örgütüne üye olma suçundan 3yıl 45 gün cezam onaylandı. Bir ay daha yattım ve denetimli serbestlikle salıverildim. 6 ay denetimden sonra dosya kapandı. Sonra asker kaçağı olduğum için 6 ay hapis cezasını önceki dosyam yüzünden verdiler ve şuan onay için yargıtaya gitti. Sizce benim almanyada iltica şansım nedir. CEVAP verirseniz sevinirim. Ben Kürdüm bu arada

Cevapla
Sevim Aralık 26, 2018 at 7:31 am

Beyfendi, Almanya’da yaşayan biri olarak yazıyorum ki; hiç beklemeden, bir yolunu bulup muhakkak buraya gelin. İltica için hakkınız ve insani şartlarda yaşama şansınız var burda. Bunuda maruz kaldığınız baskıdan dolayı çok rahat alırsınız burda. Yeterki gelin ve bu belgeler, deliller ile başvurun. Umarım, dilerim ki bir an önce kolay bir şekilde gelirsiniz buraya.

Cevapla
Ragip Turan Mayıs 5, 2018 at 3:00 pm

EsatMayıs 4, 2018 at 9:17 pm

Kardesim, bu soruyu sorman acik ara VAKIT KAYBIDIR. sana soylenebilcek tek sey bas gittir. Biliyorum kaba oldu ama baska ifade goremiyorum. Ilticayi cok rahat alirsin Iltica sartlarini ve kosullarini rahatlikla buradaki ifadelerine dayanarak alabilecegini dusunuyorum. Dahasi Almanyada suan 2 ayda dosyalar kabul belli oluyor. Ancak nasil Almanyaya gidersin o konuda bir bilgim yok. gideceksen de Almanyaya git! iskandinavya vs avusturya isvicre vs tavsiye etmem surundururler. Ben Iskandinav ulkeisndeyim tum kanitlarim belgelerim oldugu halde duzgun ifade verdigim halde 9 aydir bekliyorum. Zaman gecirterek; Surundurme biktirma usandirma sonra ilticasini geri ceksin politikasi uyguluyorlar ki basvuru sayisi neredyse 1970lerdeki seviyede olmasina ragmen!!!!!……Tavsiyem Almanyadir kabul alma ihtimalin de cok yuksektir.

saygilar esenlikler…

Cevapla
Esat Mayıs 11, 2018 at 10:35 am

Teşekkürle kardeşim

Cevapla
Oğuz inal Mayıs 10, 2018 at 11:00 pm

Size bir sorum olacak .ben 1977 de almanyada doğdum almanyada realabschluss bitirdim .2002 de türkiyeye döndüm .unbefristet aufenthalt vardi .16 yildir türkiyedeyim .benim almanyaya geri dönme şansim nasil .3 aylik vizeyle gitsem orada yine oturum alma hakkim olurmu .şimdiden teşekkürler yorumunuza.

Cevapla
Editör Mayıs 11, 2018 at 3:24 am

Oturum kanunun eski Alman vatandaslari ya da oturum sahipleri ile ilgili bölüme bakabilirsiniz. 3 aylik turist vizesiyle gelmeniz halinde ikamet almaniz icin yeterli degil, ikamet sebepleri de oturum yasasinda var. Size Almanya’nin ikamet yasasini gönderiyorum ilgili bölümlerini inceleyiniz.
https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/IKAMET-KANUNU-YASASI-Türkce.pdf

Cevapla
Esat Mayıs 14, 2018 at 12:36 am

Sayın editör soruma cevap verirseniz sevinirim

Cevapla
Berke Mayıs 16, 2018 at 10:24 am

Ben 21 yaşında 2 yıllık tıbbi tanıtım pazarlama mezunuyum Almanya’ya turistik vize ile gidip geliyorum benim orda kalma şansım varmı lütfen yardımcı olun

Cevapla
Editör Mayıs 16, 2018 at 10:28 pm

Hangi sebeple Almanya’da kalmak istiyorsunuz? Bunun icin iki yasa var; a-Oturum yasasi; b-iltica yasasi. Gerekcenizi bilmeden birsey diyemem. Iltica etmeyecekseniz Oturum yasasina tabi olursunuz; cok detaylari var. Iltica edecekseniz iltica yasasi kapsaminda islemleriniz yürür. Durumu aciklayabilmemiz icin biraz daha detayli bilgi vermelisiniz.

Cevapla
Berke Mayıs 16, 2018 at 10:27 am

Ben 21 yaşında 2yıllık yeni üniversite mezunuyum ve Almanya’ya sıklıkla gidip geliyorum turistik vize ile ben iltica başvurusu yapabilirmiyim ilgilenirseniz sevinirim .

Cevapla
Editör Mayıs 16, 2018 at 10:28 pm

Hangi sebeple Almanya’da kalmak istiyorsunuz? Bunun icin iki yasa var; a-Oturum yasasi; b-iltica yasasi. Gerekcenizi bilmeden birsey diyemem. Iltica etmeyecekseniz Oturum yasasina tabi olursunuz; cok detaylari var. Iltica edecekseniz iltica yasasi kapsaminda islemleriniz yürür. Durumu aciklayabilmemiz icin biraz daha detayli bilgi vermelisiniz.

Cevapla
Bülent Temmuz 22, 2018 at 11:07 am

Sayın editör ben din degistiyorum hristiyan. Oluyorum musluman değilim olmakta istemiyorum Ailem ise ileri derece Alevi kökenli kendi. Ailemden ölüm tehditleri alıyorum ve kimliğinde hristiyan yazınca bu ülkede de yaşamam zor olacak sizce Almanya’da iltica durumum olabilirmi

Cevapla
Editör Ağustos 4, 2018 at 12:56 am

Evet olur; Almanya ya da diger Avrupa ülkelerindeki kiliseler ilticaniza yardimci olurlar.

Cevapla
Berke Mayıs 17, 2018 at 12:49 pm

Çalışmak istiyorum orda hayatıma orda devam etmek istiyorum oturum ve çalışma izni istiyorum teşekkürler

Cevapla
Berke Mayıs 17, 2018 at 5:48 pm

Bi sorum daha var kuzenim Almanya’da bi şirkette genel müdür işçi alımından sorumlu bana çalışma izni çıkartırabilirmi bu süreç ne kadar sürmekte teşekkürler

Cevapla
Hamdi Haziran 20, 2018 at 12:00 pm

Turkiye’deki su anki politik durumlardan oturu donemiyorum, ve Ingiltere’de ogrenci oturum vizesi ile yasiyorum. Almanya konloloslugundan almis oldugum Alman Schengen vizesi ile Almanya’ya gecip iltica etsem Dublin’e takilir miyim? Ozellikle merak ettigim kisim, Almanya’nin kendi vermis oldugu vize ile oraya gidebiliyorum, bu yuzden ilticamdan Almanya mi sorumlu olr, geri mi gonderirler.

Cevapla
sevgi gokdeniz Ağustos 8, 2018 at 8:53 am

ben 1969 almanya doğumluyum.1984 de ailemle türkiye ye döndük.evliyim 2 tane cocuğum var.19-13 yaşlarında.türkiye nin bugünkü durumundan dolayı çok endişeliyim.almanya ya ya tekrar dönebilir miyim?.iltica olarak da olur.

Cevapla
admin Ağustos 8, 2018 at 9:59 am

merhabalar almanya vatandaşı değilseniz süresiz oturumunuz yoksa almanyada yaşayan bir yabancıda olsanız almanyaya iltica etme hakkınız bulunmaktadır almanya oturum kanunu madde 60 a bakınız.
https://ilticahaberleri.com/iltica-ana-mulakat-degerlendirme-kriterleri/

Cevapla
admin Ağustos 12, 2018 at 9:28 pm

O merhabalar yıllar önce Almanya’da yaşamış olmanız tekrar Almanya’ya gelip gitmenize engel teşkil etmemektedir herhangi bir vatandaşlığınız olmadığından dolayı ya da oturunuz bulunmadığından dolayı sizin için her şey Almanya’da yeni olacaktır bundan dolayı Almanya rica etme şartları yerine getirebiliyorsanız iltica ettiğiniz takdirde ilticaınız kabul olabilir Almanya’da iltica etmek için alman Vatandaşı olmak önemli kriterdir Almanya’da yaşayan yabancılar da iltica edebilmektedir ancak sitemizde ana mülakat değerlendirme kriterlerini uyuyorsanız iltica etmenizi tavsiye ederiz uymuyorsa sizin için yorucu bir süreç olacaktır yinede bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz

Cevapla
yagmur Ağustos 11, 2018 at 10:11 am

MERHABA,
benim bir sorum olucak lütfen bana bir bilgi verin. ben türkiyede yaşıyorum ama alman vatandaşıyım esşincel bir partnerim var kendisi türk vatandaşı ben almanyaya gittiğimde en kolay hangi yolla kendisini götürebilirim evlenebilmem için şartlar ve proserdürleri hangileridir. yada mümkünmü benim partnerimle orada yasal bir nikah gerçekleştirmem ? beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum.

Cevapla
admin Ağustos 11, 2018 at 11:01 pm

Merhaba,
Partneriniz linkteki kriterlere uyuyorsa iltica edebilir.
https://ilticahaberleri.com/iltica-ana-mulakat-degerlendirme-kriterleri/

Uymuyorsa, partner birleşimi olarak Hamburg eyaletinde gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla bu durumu, Hamburg’ta bulunan bir evlendirme dairesine sorabilirsiniz.
Teşekkürler

Cevapla
Byli Ağustos 17, 2018 at 12:24 am

Merhabalar admin;
Size sormak istediğim ben,eşim ve 2 çocuğumuz İtalya turist vizesi aldık.Bu vize ile Almanya’ya direk uçuşla giriş yaptıktan sonra iltica başvurumuz Almanya’da değerlendirmeye alınırmı? Yoksa İtalya’ya gönderirilmiyiz?
2.Sorum ise;
Diyelim Almanya başvurumuzu kabul etti ve değerlendirmeye aldı bu süre zarfında ikamet etmemiz gereken yer illada mülteci kamplarımı yoksa benim babam Almanya’dan emekli 35 senedir Almanya’da aynı yerde ikamet eden ve evinin durumu bizleri ağırlamaya müsait.Babamın garantörlüğünde onun evinde kalabilirmiyiz, bu süreç nasıl işler değerli admin ?
Fikirleriniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevapla
Editör Eylül 9, 2018 at 12:47 am

1- Alinir ancak Italya vizenizden dolayi Dublin uygulabilir.

2- Kampta kalmaniz istenir izn isteyerek 3 günde bir Kampta kalmak sartiyla disarida kalabilirsniz.

Cevapla
EMRh Eylül 1, 2018 at 7:58 pm

Slm ben 4 ay önce iltica yaptım red geldi avukat mahkemeye verdi dava sürüyor ve bu hafta geçici duldung vurdular şimdi iki sorum var size
1-avukatım itiraz edip onu kaldırabilir mi
2- bir kaç ay sonra ciddi evlilik yapcağım ona engel olurmu ?
Teşekkürler

Cevapla
Editör Eylül 5, 2018 at 1:00 am

Evet; avukatiniz durumu lehinize cevirebilir ancak öncelikle avukatiniz tutanagizdaki hatalari bulmasi ve bu hatalari mahkemede düzeltmesi gerekir. Avukatiniz da bunu biliyordur mutlaka ancak bazi avukatlar is yogunlugu nedeniyle dosyaya detayli bakamayabiliyor. Avukatiniz dosyanizi tekrar incelemeli, iltica dairesinin neden red verdigini bulmali ve bunun yanlisligini mahkemede ispat etmeli.

Cevapla
Bercan Eylül 8, 2018 at 9:23 pm

Merhaba. 30 Temmuz’da ikinci mülakatıma girmiştim. Sonrasında kamptan eve çıkardılar. Lakin bugün sarı renkli bir zarfla yeniden mülakata çağırdılar. Bütün prosedürleri yapmama rağmen neden yeniden mülakata bir daha çağırırlar. Bir bilginiz var mı?

Cevapla
Editör Eylül 9, 2018 at 3:10 am

Eksik gördükleri bazi konulari tekrar soracaklardir muhtemelen. Celiskili ifadelerde bulunmayin; ayni konuda +/- eksi celiski demek.

Cevapla
Frht Eylül 10, 2018 at 1:08 pm

Yunanistan vizesi ile yunan üzerinden almanya ya iltica talebinde bulunsam dublin den dolayı yunanistan a geri gönderir lermi

Cevapla
Editör Eylül 11, 2018 at 12:59 am

ihtimal dahilinde

Cevapla
Ali Eylül 18, 2018 at 7:18 pm

Merhaba öncelikle elinize kolunuza sağlık 2-3 sorum olucak
1-vasıfsız bir birey iltica ettiğinde okula falan veya bir işe girebiliyormu
2-ilticada etmeden okula veya ausbulding e gidebiliyormuyuz
3-ilticada red yesek bile orada kalmamız ve çalışmamız için geçici belge veriliyormuş genede göndermiyorlarmış madem geldi şunu bi izleyelim ne yapıyor ne ediyor doğrumu
4-teşekkür ederim

Cevapla
Editör Eylül 19, 2018 at 2:20 am

1-ise girebilir iltica sürecinde izine bagli, kabul verilirse buldugu iste calisir.
2-edebilyor ama prosedürü zor, Oturum yasasina bagli kosullar var. iltica ettiginde Ausbildung bulabilir yine izinle ve tab i yasa bagli; bu durum gencler 18-26 yaslarindaki gencler icin gecerli.
3-dogru degil; genelde karar mahkemeye gittigi icin sonuc %100 kesinlesene kadar bekleme oturumu veriyorlar. Bazi durumlarda geri gönderme imkansiz ise yine bekleme oturumu veriyor ama bu sinirli, haklardan mahrum bir oturum, gecici durum netlesene kadar.

Cevapla
Ali Eylül 19, 2018 at 9:33 pm

Turkiye de uçağa binip brezilyaya gitsem ama transit vize alsam almanya üstü aktarmali gitsem birezilyaya almanyaya geldigimde iltica edebilirmiyim

Cevapla
Editör Eylül 22, 2018 at 12:14 am

Edebilirsiniz ancak Transit vize lazim.

Cevapla
GencoFirarda Eylül 27, 2018 at 8:11 am

Sayın editör benim size bir sorum olacak lütfen cevaplarsanız sevinirim. Almanya da ablam var bana davetiye gönderecek eğer olurda vize alırsam Almanya da kalma şansım olabilir mi? Yani orda herhangi bir iş bulup çalışma izni almam mümkün müdür?

Cevapla
Editör Eylül 29, 2018 at 1:06 am

Kabul alma sansiniz sahsinizin iltica yasasinda aciklanmis kosullar icinde olup olmadisiyla alakali. Asagidaki linkte bu yasa maddeleri var kendi durumunuz bu yasa maddelerine göre kontrol edebilirsiniz.

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

Cevapla
GencoFirarda Eylül 27, 2018 at 8:18 am

Sayın editör benim size bir sorum olacak lütfen cevaplarsanız sevinirim. Almanya da ablam var ve bana davetiye gönderecek eğer olurda vize alırsam Almanya da kalma şansım olabilir mi? Yani orda herhangi bir iş bulup çalışma izni almam mümkün müdür?

Cevapla
Editör Eylül 29, 2018 at 1:08 am

Kabul alma sansiniz sahsinizin iltica yasasinda aciklanmis kosullar icinde olup olmadisiyla alakali. Asagidaki linkte bu yasa maddeleri var kendi durumunuz bu yasa maddelerine göre kontrol edebilirsiniz. Basvurunuza kabul verirlerse calisma hakkiniz ve dolayisiyla sosyal güvenceleriniz olur.
https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

Cevapla
İsmail yalcin Eylül 29, 2018 at 9:18 am

Merhaba admin ben su an almanyadayim Fransa Şengen vizeysiyle Türkiye’den Almanya ya uçtum ben turistik olarak geldim nasil iltica edebilirim ama benim Türkiye’de her han gi bir suçumda YÖK sicilim temiz ama ilticayi nasil yapabilirim
Saygilarimla ?

Cevapla
Editör Ekim 5, 2018 at 1:34 am

Sitedeki yazilari okuyunuz. Iltica icin gerekceleriniz olup olmamasina bagli.

iltica yasasi iki ana noktaya bakar;
a-Devlet tarafindan yapilan hak ihlalivar mi?
b-Toplum tarafindan yapilan insan haklari ihlalleri var mi?
Asagidaki örneklerle durumunuzu karsilastirabilirsiniz. Asagida yazili ihlaller vb. ile ilgili elinizde dogal deliller varsa bunlari kullanabilirsiniz. yoksa her anlattiginizi delillendirmek zorunda degilsiniz. Inandirici bulmalari yeterli olur, yalniz kimliksel aidiyetinizi ispatlamaniz önemlidir.

Devlet Organlari tarafindan yapilan hak ihlallerine örnekler;
kisinin sahip oldugu kimlik aidiyeti (Irk, Din, Mezhep, Cemaat, Ideoloji, Sosyal Grup, Cinsiyet) veya Siyasi Görüsleri nedeniyle (Politikaci, Gazeteci, Yazar, Aktivist, Kanaat Önderi)
*Arama emri,
*Eve baskin,
*Aileye kötü muamele, Mobbing
*Yakalama emri,
*Tutuklama emri
*Hapsetme
*Hareket/Seyahat Özgürlügünün kisitlanmasi
*Güvenlik görevlileri tarafindan Darp edilme
*Güvenlik görevlileri tarafindan Iskence yapilmasi
*Adil yargilanma hakkindan mahrumiyet
*Kanunsuz ceza uygulanmaz ihlali- Bylock
*Fisleme,
*Hedef gösterme
*Takip ettirme
*Kacirma veya kacirma girisimi
*Asagilama, Mobing, Hakaret
*İfade özgürlüğü hakkinin elinden alinmasi
*Toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün elinden alinmasi
* Ayrımcılık yasağınin ihlali
*Mülkiyetin korunması hakkinin ihlali
*Eğitim hakkınin elinden alinmasi, okuldan atma.
*Serbest seçim ve secilme hakkınin elinden alinmasi
*vb. vb.
Toplum tarafindan yapilan hak ihlallerine örnekler;
kisinin sahip oldugu kimlik aidiyeti (Irk, Din, Mezhep, Cemaat, Ideoloji, Sosyal Grup, Cinsiyet) veya Siyasi Görüsleri nedeniyle (Politikaci, Gazeteci, Yazar, Aktivist, Kanaat Önderi)
*Tehdit, Korkutma
*Darp
*Iskence
*Asagilama, Hakaret
*Mobbing
*Ihbar
*Akrabaligi kesme, dislama
*Özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlali
*Hedef gösterme
*isten atma, is vermeme
*Mali haklarini gasp etme
*Borclarini ödememe
*Mirastan yoksun birakma
*Mirasina ya da Mülküne el koyma
*Is yerinde Mobbing
*Mahalle ve Sosyal ortamlarda Mobbing
*Ifade Hürriyetinden yoksun birakma
*Seyahat Hürriyetinden yoksun birakma / Eve hapis
*Zorla Evlendirme
*vb. vb.

Cevapla
Alice Ekim 4, 2018 at 6:43 pm

Mrb transeksüelim herhangi bir davam kovuşturma soruşturma vb bişey Yok ama iş bulamıyorum kimse bana iş vermiyor seks işçiliği yapmak istemiyorum ailemle görüşmüyorum memurluk görevini yaparken istifa etmek durumunda kaldım Almanya ya iltica etmek istersem transeksüel olmam ve iş bulamamam geçerli bir gerekçe mi

Cevapla
Editör Ekim 24, 2018 at 11:33 pm

Is konusu iltica yasasinin kapsami disindadir. Ayrimciliga ugrama noktasinda bir gecerliligi var ama ”is bulamiyorum” ifadesi net olarak bir iltica red ifadesidir. Iltica yasasi kimliginizden dolayi toplumdan ve Devlet tarafindan insan haklari ihlaline maruz kalip kalmadigniza bakar. Asagidaki linkte iltica kriterleri listesi var ordankendi durumunu cek edebilirsiniz;

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

sizin icin de gecerli olan maddeleri isaretleyin eger bunlari ispatlarsaniz ilticaniza kabul verirler; ispatlayamazsaniz red. Gerekceleri bu maddelere göre bakin degerlendirin.

Cevapla
gaye Ekim 30, 2018 at 12:39 am

merhaba.bende trans kadınım.tedavi görmekteyim ben kısa süre önce işimden oldum bu sebepten dolayı. iş konusu geçerli değil diyorsunuz. ama iş konusu birçok konuyu tetikliyor. herşeyden önce sağlık hizmetlerine erişim için sigorta olmuyor. (ameliyat,birtakım ilaçlar v.s) ve kimliğim dolayısıyla iş bulamamam /mamız trans kadınları savunmasız ve ölüm tehlikesi olan işler yapmaya itiyor. (fuhuş gibi)
şimdi benim hem yakınen hem haberlerde gördüğüm ölümler,cinayetler,işkenceler ve baskı dolayısıyla intiharlar oldu. iltica etmek için benim de bu tür olayların başıma gelmesi mi gerek ? 10 yerimden bıçaklanmak, evime girilerek darpedilmem, kimliğimden dolayı yaşadığım apartmandan atılmam gibi. almanya önce yaşa ıspatla öyle gel mi diyor . ? teşekkürler

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 12:45 am

IS konusu iltica kapsami disinda sonraki sorunlar evet ama iltica yasasi insanlarin maddi durumunu ya da is durumuna bakmaz. Yalniz su durum baska ”Bir ksi kimliginden dolayi dislaniyor, ayrimciliga maruz kaliyorsa! ve bu nedenle kendisine is verilmiyorsa.“ bu durum baska. Burda mesele is bulamamasi degildir ”Ayrimciliga” maruz kaliyor olusudur. Hayir öyle demiyor. Bu saydiklarinizin dogrudan sizin icin de risk olmasi durumunda yasa kapsaminda size kabul vermeleri gerekir zaten. Ama baskalarinin yasadiklarini anlatir ve size karsi kimlginizden dolayi hicbir insan haklari ihlali olmamissa veya siz bunu bu sekilde anlatirsaniz kabul vermezler. Almanya kolay kabul veren bir ülke degil ancak yasadaki durumlari sizde görürlerse kabul veriyorlar.

Iltica yasasi kimliginizden dolayi toplumdan ve Devlet tarafindan insan haklari ihlaline maruz kalip kalmadigniza bakar. Asagidaki linkte iltica kriterleri listesi var ordankendi durumunu cek edebilirsiniz;
https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf
sizin icin de gecerli olan maddeleri isaretleyin eger bunlari ispatlarsaniz ilticaniza kabul verirler; ispatlayamazsaniz red. Gerekceleri bu maddelere göre bakin degerlendirin.

Cevapla
Sahin Ekim 10, 2018 at 6:17 pm

Selam ben kule vin operatörüyüm almanyada bir ınşaat firması davet gelierirse gitme imkanım varmı gidersem iltica etsem işçi olm imkanım varmı ne kadar surer.ailemi getirmek icin.saygilar

Cevapla
Editör Ekim 25, 2018 at 12:54 am

Var da size Davet gönderip, sizi ise aliyorsa iltica etmenize gerek yok. Normal oturum yasasi üzerinden oturumunuz olur. Bu olmaz da sadece iltica ederseniz calismaniz izine bagli, is bulursaniz genel egilim izin verme yönünde.

Cevapla
Arad Ekim 16, 2018 at 7:16 am

Yardimci olursaniz sevinirim yunanistan politik oturumum var almanyada is bulursam calisa bilirmiyim yani almanyada calisma izni ala bilirmiyim abim alman vatandasi onun verecegi karantiden almanya bana calisma izni verirmi

Cevapla
Editör Kasım 3, 2018 at 1:58 am

Almanya’daki bir Firmada is bulup onlarla kontrat imzalamaniz lazim. Kisa süreli kontratlar sorun olabilir. Is kontratiniz varsa isci vizesi ve oturumuna basvurabilirsiniz. Evraklariniz ve kosullar tamsa oturum vermeleri gerekir.

Cevapla
Kaya Ekim 18, 2018 at 12:55 pm

Selam admin ben siyasetten encümenim yaklaşık üç senedir görevden uzaklaştırıldım siyasi dosyam var ağırlaştırılmış müebbetten yargılanıyorum dosya yargılaması devam ediyor iltica edersem hak alırmıyım şimdiden teşekkürler.

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 4:17 am

Hakkinizda acilmis siyasi bir dava varsa ve ris altindaysaniz iltica gerekceleriniz var demektir.

Asagidaki linkte ilticaya gerekce teskil eden maddeleri aciklayan bir link var; bir check ederseniz.
https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

Cevapla
Ferdi Ekim 25, 2018 at 1:47 pm

Selam ben Almanya’dan daha önce iltica yapmıştım ama türkiyeye geri geldim kendi isteğimle tekrar gitmek istesem nasıl olabilir eski ilticama devam edebilirmiyim

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 2:07 am

2. basvuru hakkivar ancak cokinceliyorlar ve ”Herhangi bir önmli gelisme” yoksa red verirler, varsa dosyanizi iceleyip karar verirler.

Cevapla
Aligunes Ekim 25, 2018 at 4:35 pm

Ben suan almanyadayim yunan 3 yilik politik oturumum var is izni alma sansim varmi bi referans verirmisiniz

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 1:41 am

s izni derken? Ne kastettiginizi tam anlayamadim. Aciklarsaniz yardimci olmaya calisirim.

Cevapla
Amed Ekim 27, 2018 at 7:12 pm

Iltica etmek icin yeterli nedenimiz varken . Yurtdışı yasağim olduğu için Sahte pasaportla ucakla almanyaya inersek ve havaalaninda kontrole takilirsak nasil bi durumla karşilaşirim

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 2:04 am

Güvenli olmayan bir ülkede sahte pass cikardiysaniz iltica yasasi kapsaminda zaruret nedeniyle buna göz yumuluyor ancak güvenli bir ülkede sahte evrak cikardiysaniz yani zaruret olmadigi halde sahte evrakla seyahat ettiyseniz cezasi var. Genellikle para cezasi kesiliyor. Deport iltica gerekceleri varsa olmaz.

Cevapla
Emin Külekçi Ekim 28, 2018 at 7:38 pm

Bir sorum olacak ben 31 Temmuz da Yunanistan’a giriş yaptım ardından 19 gün kamp sürecinden sonra Önce Belçika ardından Almanya’ya giriş yapıp iltica için başvuru yaptım mülakatlarım bitti sonuçu bekliyorum. Bir iki gün öncede eşim ve çocuklarım Yunanistan’a aynı yolla giriş yaptı. Eşim aile büyüğüne birleşim yolunu deneyerek Almanya’ya gelmeye çalışacak bu işlemle alakalı nasıl bir yol izlemeliyiz gerekli prosüdürü mail olarak bilgilendirebilirmisiniz . Teşekkürler

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 1:54 am

Aile cogunlugu Yunanistandaysa Dublin ters isler. Sizin icin sonucunuzu beklemenizi tavsiye ederim. Yol konularina cevap vermiyoruz.

Cevapla
Ertugrul Kasım 13, 2018 at 11:01 pm

Ilticasi kabul edilen birinin esi ve cocugu turkiyede ve pasaportlari yok ise aile birlesimi yapabilirler mi.?esinden dolayi yurtdisi yasaklari olabilir.

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 4:14 am

Üücüncü bir ülkeye gidip ordan islem yapabilirler Yurtdisi cikis yasaklari varsa yoksa Türkiye’den. Iligi ülkenin konsoloslugu gecici pass veriyor.

Cevapla
Veysel parlak Kasım 6, 2018 at 11:15 am

Mrb eşim ve çocuklarımla isvicreye iltica etmek istiyorum.iltica nedim ise biz ler aşiretiz eşimin tarafı ve benim taraf yani ailelerimiz bizim boşanmamizi istediler yoksa zarar gelecekti çocuklarımıza ve bize 3 yıl önce boşandık baskılarıyla.durum daha da kötü olacaktı. Eşimden ayrı çocuklarından ayriyim.4 cocugum var en buyugu 15 kucugu 8 yasinda .isvicreye şangay vizesiyle gitsek orda iltica olarak baş vursak ne gibi sorunlarla karşılaşırız yununistan uzerimi gitsek yoksa turkiye uzerimi gitsek iyi olur lutfen yardim bi akil verin.simdiden çok tşk edrm

Cevapla
Editör Kasım 23, 2018 at 2:44 am

Basvurmak istediginiz ülkenin vizesini alir giderseniz Dublin uygulanmaz. Asiret meseleleri nedeniyle can güvenliginde olmamak da bir iltica sebebidir. Gecmis olsun.

Cevapla
Kyk Kasım 23, 2018 at 10:59 pm

Selam avusturya da tanidigim bana davetiye gonderdi ve ben 3 kere gidip geldim en sonuncuda 3 aylik sehengen vize aldim simdi bana yine davetiye gonderseler gitsem ve ordan almanya ya gecip ilcada mi basvurmam daha iyi sonuc verir yoksa oturma izni basvurusu mu istiye bilirim ve ne gibi sonuclar dogar avusturyaya gonderme ihtimali varmi ve avusturyada ilticada ne gibi sonuclar dogar bunun hakkinda bilgi alabilirmiyim

Cevapla
Editör Kasım 26, 2018 at 4:12 am

Iltica gerekceleriniz yoksa basvuru yapmanizi tavsiye etmem. Baskasi size kefalet verirse ondan parasini isteyebilirler. Avusturya vizenizden dolayi Dublin uygulanmasi muhtemeldir.

Cevapla
Cenk Kasım 13, 2018 at 4:06 pm

Resmi olarak almanyaya gidersem.resmi sürem bittikten sonra iltica açsam.mahkemede resmi geldiğim belli olur mu olursa bana negatif anlamada etkisi olur mu? Teşekürler şimdiden

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 4:17 am

NSA’da olmaz ama iltica gerekcelerinize bagli. ”Benim hakkimda yakalama vardi” derseniz olmaz cünkü ucakla gelmissiniz. vb.

Cevapla
Kara Kasım 14, 2018 at 12:06 am

Slm bir sorum olacak
Ben 3 aylık İspanya vizesi aldım Türkiye de
İspanya’ya geldim sonra Almanya’ya geldim ben iltica etsem beni İspanya geri mi yollarlar mi iltica yı.orda mi yap derler mı bana yoksam Almanya’da iltica edebilir miyim çalışma izni verirler mi bana ????

Cevapla
admin Aralık 5, 2018 at 6:16 pm

Merhabalar,
Vizenizden dolayı sorumluluk ispanya’ya aittir fakat vizeniz bitmeden Almaya’da legal vize uzatımı yaparsanız sorumluluk Almanya’ya geçecektir.
https://ilticahaberleri.com/vize-uzatimi-ile-dublini-lehine-cevirme-2/

Cevapla
Reşat Kasım 15, 2018 at 10:41 am

Öncelikle açıklamaların için teşekkürler çok aydınlatıcısın editör bir sorum olacak cevap verirseniz şayet memnun olurum çok ihtiyacım var bunu eksiksiz yapmaya tek şansım bu çünkü türkiyede evliyim fakat annem almanyada ben tek başıma iltica etmek istiyorum en başta bulgaristan vizesi alıp ordan kara yolu ile almanyaya geçmeye hamburg şehrinde yaşıyor annem iltica durumumu hemen bildirmek istiyorum ailemi sonra alabilirmiyim beni kabul ederlerse şayet türkiyede çok sayıda banka borcum var ödüyemiyorum ve çalışarak ödeyecek bir durumum söz konusu olmuyor asgari ücret nedeniyle o yüzden orada iltica edio hayatımı sürdürmek istiorum ne yolu izlemem gerekiyor bu davada bir iki yol sunarsanız sevirim saygılarla iyi günler

Cevapla
admin Kasım 27, 2018 at 10:09 am

Merhabalar öncelikli olarak Almanya’ya bir Schengen vizesi ile geliyorsunuz yani bir Bulgaristan vizesi ile gelmiş olacaksınız bundan dolayı sorumluluk Bulgaristan’da olacak bu sebeple öncelikle Almanya’da vizenizi uzatmanızı ya da duldung denilen himaye yöntemi ile Altı ay legal bir şekilde Almanya da kalmanızı tavsiye ediyoruz bu sorumluluk Altı ay geçtikten sonra Almanya’ya geçecektir ondan sonra iltica ettiğiniz takdirde ilticaya gerekçe teşkil edecek sebepler sizde varsa yani aidiyetinizden dolayı mağduriyetiniz varsa bu takdirde iltica işleminiz Almanya da devam edecek demektir burada yapılması gereken sitemizde vize uzatma yoluyla Dublin Lehine Çevirme makalesi var onu okumanızı tavsiye ederiz Annenizin ise Hamburg’da yaşaması sizin ilticaınıza bir etki teşkil etmeyecektir sadece Hamburg’da kalabilirsiniz sadece birinci° Derece yakınınız olduğundan dolayı fakat iltica için aidiyet ve bu aidiyet dolayı mağduriyet gerekmektedir ekonomik sebepler iltica için yeterli sebepler değildir saygılarımızla

Cevapla
Kyk Kasım 16, 2018 at 2:20 pm

Selam ben daha once austurya viyanaya 3 kere davetiye gonmeliri sonucunda gittim sehengen vizem oldugu icin almanya ya da gectim ve orda yasamak istiyorum bunun icin aize sorularim olucak yine oraya davetiye ile gidersem almanya ya gecip orda yasamak icin ilticami etmeliyim yoksa oturma izni basvurusumu yapmam daha iyi olur ve hangisini yaparsam ne gibi sonuclar doga bilir

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 3:44 am

iltica gerekceleriniz yoksa oturum basvurusu yapmaniz gerekir.

Cevapla
Kyk Aralık 1, 2018 at 12:28 am

Peki ben oturum basvurusu yaptigim sure icerisinde ne yapmaliyim ve neler doga bilir ayriyetten turistik vize alip iltice etsem dublin uygalamasi yaparlarmi benim almanyada kalicak yerim de var ve de benim saglik sorunlarim var turkiyede sonuca varamadilar cozum bulunmadi ben orda iltica ettigim zaman bunu sunmam fayda edermi ve iltica sonucu ne olabilir red gelme ihtimali varmidir

Cevapla
Kyk Aralık 1, 2018 at 12:21 pm

Bana istek gonderdiklerinde gittigim zaman oturma izni basvurusunda buluna biliyormuyom ve bu sure zarfi icerisinde vizem biterse ne olur istek gonderen akrabama herhangi bir sorun olurmu rahatsiz ediyorum ozurdilerim beni aydinlatirsaniz bu konularda cok sevinirim teşekkürler

Cevapla
Adnan aybaba Kasım 19, 2018 at 4:03 pm

Merhaba ben bir kurt alevisiyim iltica yaparken bunu nasi kanitlayabilirim ve 2017de askeri okul sozlu mulakatinda elendim elenme nedenini alevi olduguma baglasam ve tum bunlar iltica icin yeterli sebep mi

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 2:54 am

Memeleketini ve aile bilglerinizi verdiginizde onlar buluyor zaten de mühim olan size karsi islenmis insan haklari ihlalleri var miydi? Ülkenize döndügünüzde basiniza birsey gelecek mi? Buna göre önce iltica gerekceniz var mi yok mu bunu netlestirin.

Cevapla
schengen Kasım 23, 2018 at 6:39 am

merhaba
schengen vizesi ile almanya veya isviçreye yasal olarak başvuru yapsam vizeden dolayı red alırmıyım ?direk bu ülkelere hava yolu ile gitsem ?

Cevapla
admin Kasım 23, 2018 at 12:58 pm

https://ilticahaberleri.com/?s=Dublin+yol+haritası
Merhabalar vize hangi schengen ülkesine aitse ilticanızdan da o ülke sorumlu olacaktır.ilticanızın kabulü veya reddi ise mağduriyetinize bağlıdır.aidiyyetsiz de mağduriyyet olmaz.yani dil,din,ırk,cinsiyet,sosyal gruba aidiyet,politik düşünce gibi durumlarda baskı,siyasi koşuşturma,takip,aşağılama,zulüm gibi olayları somut delillere esaslandırarak anlatırsanız ilticanızın kabûlüne etkisi olacaktır

Cevapla
schengen Aralık 8, 2018 at 8:45 am

siyasi olarak cezaevinde yatan akrabalarım var bende siyasi bir partiye üyeyim,tehdit edildim ama bunu ispat edemem,kürdüm ve aleviyim bu şartlar yardımcı olurmu ?

teşekkür ederim cvp için

Cevapla
Berke Kasım 23, 2018 at 10:08 pm

Merhabalar
Ben almanyaya schengen vizesi aldım ve sürekli gidip geliyorım öğrenciyim şuan almanyadayım turist olarak. İltica etmek istiyorum iltica sebebim türkiyede siyasi politik nedenlerden dolayı kendimi güvende hissetmiyorım ve ilticam onaylanırsa kampta ihtiyaçları kim karşılıyor? Ve sonuçlana kadar herhangi bi yerde çalışabiliyormuyux?

Teşekkürler ?

Cevapla
Amed Kasım 26, 2018 at 9:43 am

Merabalar ben almanyaya geldim 6 aylık düğün davetiyesiyle almanyada havaalanında ben 4 saatlik bir soruşturmaya aldılar buraya geliş sebebimin aile ziyareti olduğunu bildirdim onlara bana davetiye gönderen kişi.kefil olarak saldılar almanyaya on gün almanyada durduktan sonra türkiyeye dönüş yaptım halem 6 aylık vizem var bir daha gidip almanyada iltica etme hakkım varmı kürt kökenli biriyim bu. Süreçte almanyada verdiğim ifadeler halen tutanağımda geçerli olurmu

Cevapla
admin Kasım 26, 2018 at 4:55 pm

Merhabalar iltica bir mağduriyetten kaynaklı bir haktır dolayısıyla siz kendi ülkenize rahat girip çıkabilmektesiniz buna bir gerekçe bulmanız gerekmekte yani devlet sizi takip etmiyor manasına geliyu yurtdışına girip çıktığınız bunu sağlıklı bir şekilde gerekçelendirebilirseniz iltica edebilirsiniz konuyla ilgili bir avukatla görüşmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır çünkü Almanya iltica kanunu üç ve dördüncü maddeler bir de Almanya oturum kanun madde 60 ve Almanya anayasası 16 a maddesi sizinle ilgilidir

Cevapla
Amed Kasım 26, 2018 at 9:53 am

Merhaba ben düğün davetiyesiyle 6 aylik vizeyle almanyaya gittim havaalanında pasaport kontrolünde beni alıp havaalanı karakoluna götürüp 4 saat ifademi aldılar bana neden buraya geldin diye sordular akraba ziyaretine geldiğimi söyledim davetiye gönderen kisinin kefiliyle salındım 3 ay durma hakkım vardı 10 gün sonra türkiyeye dönüş yaptım halen olan vizemle almanyaya gidip iltica edersem daha önceki almanyada verdiğim ifadeler benim için orda sorun olurmu şuan 24 aylık hapis cezamın 5 yıl denimiyle serbestim adli para cezam halen ödenmekte aynı zamanda kürt kökenli biriyim iltica edersem şansım olurmu

Cevapla
admin Kasım 26, 2018 at 5:06 pm

Merhabalar hayatın her aşamasında iltica edilebilmektedir Almanya on defa da gelmiş olsanız 11. defa gelişinizde şayet iltica etmenizi gerektirecek şartlar oluştuysa iltica edebilirsiniz fakat ilticanızın kabulü için mağduriyetlerinizi doğru anlata bilmeniz gerekmektedir vermiş olduğunuz daha önceki ifadeler bağlayıcı olmaktadır fakat güncel gelişmelerle mevcut durumu düzeltebilirsiniz saygılarımızla

Cevapla
Gamze Kasım 28, 2018 at 11:54 pm

Merhaba, Biz urfalıyız ben eşim ve 1 yaşında kızımız var. Doguluyuz ve aşirete mensubuz aşiretimiz belalı olduğu için kocama birşey olmasından korkuyorum ve Avusturyaya iltica etmek istiyoruz bu yeterli sebebi olabilir mi ?

Cevapla
admin Aralık 5, 2018 at 5:52 pm

Mehabalar,
Aşiret tarafından tekip edildiğiniz ve somut tehdit ve tehlikeye sahipseniz mağduriyetinizi belgelendirebiliyorsanız ve sizi dinleyen hakim yada raportor inanırsa olabilir.
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
yorgun kadın Kasım 29, 2018 at 4:07 am

merhaba ben 2013 yılında ailem tarafından ölüm tehditleri alıyordum mahkemelik olmuştuk fakat müzakere bürosu dosyayı kapatmayı teklif edince uğraşmamak için uzlaştığımıza dair imza attık lakin kamu davası olduğu için tekrar dava açılmış ailemle yine karşı karşıya kaldık ve ben eşimden ayrıldım şuanda iki çocuğum var ailemdende eşimdende korkuyorum. üstüme iftiralar atıldı sürekli polisle karşı karşıya kalıyorum psikolojim bozuldu. benim ve 3 yaşından küçük çocuklarımın pasaportumuz yok. iltica şansımız varmı ne yapmamız gerekiyor lütfen yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler

Cevapla
admin Aralık 5, 2018 at 5:50 pm

Merhabalar,

Aile baskısını somut belgelere dayandırarak ispat edebilirseniz. Bir ihtimal olarak bulunmaktadır. Ekteki makaleleri okumanızı tavsiye ederiz..
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
Gamze Aralık 1, 2018 at 12:21 pm

Merhaba, biz Urfalıyız 1 yaşında da küçük kızımız var ve bir aşirete mensubuz, aşiretler arasında en ufak bir kavga ölümlerle sonuçlanıyor. Bu durumda kocam için endişe duyuyorum. Bu konuda iltica etsek red alma ihtimalimiz var mı? İsveç yada Norveç’e gitmeyi düşünüyoruz

Cevapla
admin Aralık 1, 2018 at 12:32 pm

Merhabalar iltica için bir aidiyetten dolayı mağduriyet gerekmektedir Buda din dil ırk cinsiyet sosyal gruba aidiyet ya da politik düşünce nedeniyle baskı zülüm ayrımcılık insanlık dışı muamele hukuk dışı uygulamalara sahipseniz iltica etme hakkınız bulunuyor fakat ilticaınızın kabul edilebilmesi için sizinle gorusen raportörü ikna edici delillerle somut gerekçelere dayalı bilgi ve belgelerle inandırmanız gerekmektedir dolayısıyla bu konuyu iltica etmeyi düşündüğünüz ülkedeki bir avukatla görüşmeniz tavsiye edilir saygılarımızla

Cevapla
Efe Aralık 9, 2018 at 6:35 pm

Ülkeden ayrılırken yanımıza hiç bir belge alamamışsak ve bunları sonrada almamız imkansız ise bu durumda nasıl bir yol izlenebimir acaba. Sorunum bir 2014 yılında bir daire almıştım. Daireyi bana satan kişinin feto ile ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Satan kişi daire parasını b3nd3n Bankasyaya yatırmalı söylemişti ben de kabul etmedim. Sanırım b3nd3n aldıktan sonra parayı o bankaya yatırmış. Aldığım duyumlara göre o tarihlerde bu kişilerin dairelerini alanlara bunlara yardım ve yataklik yapmakla suclanabileceğimizi öğrendim. Cevremdede bundan dolayı dışlayıcı tavi4larla karşılaşmaya başladım. Emekliyim ayrıca. İltica yapmam mümkün mü. Nasıl bir ifade vermeliyim.

Cevapla
Efe Aralık 10, 2018 at 6:38 pm

Yorumuma yanıt alamadım.

Cevapla
HD Aralık 9, 2018 at 10:22 pm

Merhaba bulundugum ulkede calismak zorunda oldugum is yeri sahibi bulundugum ulkedeki hizmet mensublarinin basinin ismini anarak sen nerden taniyorsun vs diyordu 15 temmuz oncesi.
Bende sessizlige vuruyordum bilmemezlikten geliyordum fakat kontraatim oldugu halde benim is akdimi yasalara uygun olmayan bi sekilde uzatmadi ve kontreatim oldugu halde is akdimi bitirdi.

daha sonra ben ilticaya basvurmak zorunda kaldim. ilticada bu kisinin adini soyledim zaten kendisi ditip baskaniydi. neden yaninda calismak zorunda oldugumu da soyledim. beni fislemis olabileceginden bahsettim. ‘

Daha sonra bu kisi ile ilgili scf adli yayin kurulusunda raporlar cikti fislemeci turkyeye ihbar edici biri oldugu yonunde

ben de iltica dairesine bu raporlari sundum.

iltica ile ilgili baska gerekcelerim de var. salt bu ornekten yola cikarak iltica mulakatimda soyledigim seylerin dogrulugu bir raporla belli olmussa benim icin olumlu kanit teskil eder mi?

Cevapla
Editör Aralık 16, 2018 at 4:06 am

evet ancak olayi detaylandiracak deliller sunmanizda fayda var.

Cevapla
Kyk Aralık 10, 2018 at 4:09 pm

ben oturum basvurusu yaptigim sure icerisinde ne yapmaliyim ve neler doga bilir ayriyetten turistik vize alip iltice etsem dublin uygalamasi yaparlarmi benim almanyada kalicak yerim de var ve de benim saglik sorunlarim var turkiyede sonuca varamadilar cozum bulunmadi ben orda iltica ettigim zaman bunu sunmam fayda edermi ve iltica sonucu ne olabilir red gelme ihtimali varmidir Bana istek gonderdiklerinde gittigim zaman oturma izni basvurusunda buluna biliyormuyom ve bu sure zarfi icerisinde vizem biterse ne olur istek gonderen akrabama herhangi bir sorun olurmu ve saglik sorunlarimi oturma izninde veya iltica da sunsam ise yararmi rahatsiz ediyorum ozurdilerim beni aydinlatirsaniz bu konularda cok sevinirim teşekkürler

Cevapla
Sevim Aralık 26, 2018 at 8:54 am

Merhabalar sayın Admin, öncelikle verdiğiniz faydalı bilgilerden dolayı size çok çok teşekkür ederim. İçinde bulunduğum sıkıntılı durumdan ötürü benim de bu bilgilerinize ihtiyacım var. Bütün yazıları, diğer arkadaşların sorularını verdiğiniz cevapları okudum fakat benim yaşadığım sıkıntıya benzer bir bir durum ile karşılaşmadım. Bu sebeple size yazmak, danışmak, fikrinizi almak istiyorum. Yoksa inanın rahatsız etmek, zamanınızı almak istemezdim.
Konuya geçecek olursam; ben dört yıldır nişanlımın gelmesi için uğraşıyorum. Kendisi uzun zamandır Rusya’da çalışan orda yaşayan Kürt asıllı bir Türk. Çalıştığı firma üzerinden pasaportu ve işçi vizesi var. Bu şekilde Rusya’da çalıştı, yaşadı. Medeni durumu içinde bulunduğu gelenek ve törelerden dolayı evli. Bu aile baskısıyla oluşmuş bir evlilik ve aynı durumdan ötürüde boşanması mümkün değil, zira kendi zoru ile boşanırsa can güvenliği de tehlikede. Durum böyle olunca oda çareyi yurt dışında yani Rusya’da yaşamada orda çalışmada bulmuş. Benimle tanıştıktan sonra onu yanıma yaşadığım ülke olan Almanya’ya getirmek istedim. Evliliğin olamayacağını bildiğim için on yıldır çalıştığım firmamdan onu işçi sıfatıyla getirmelerini rica ettim. Firmam, işverenim kabul etti. Nişanlıma ait gerekli belgeleri hazırlayıp, onları Almancaya çevirip firmama verdim. Onlarda gereken yerlere gönderip işçi olarak getirmek için başvurdular. Bir altı ay bekledikten sonra, başvurudan sonra bir haber çıkmadı. Defalarca firmamın insan kaynakları müdürü gerek yabancılar dairesini gerekse bağlı bulunduğu belediyeyi telefonla arayıp son durumu araştırdı, soruşturdu. Onların verdikleri cevap şu oldu.” Suriyeli mültecilerden dolayı dosyalarda yoğunluk var bu sebepten bahsi geçen şahsın dosyasına halen ulaşamadık”. Bu böyle yaklaşık üç sene sürdü ve halen bir sonuca varamadık. Ne negatif nede pozitif bir cevap gelmedi bize. Buradan anladığımız; onların, bizim bu davadan zaman aşımı nedeniyle vazgeçmemiz. Yani daha basit bir deyişle bize caydırma politikası uygulamış olmaları. Ama vazgeçmem, pes etmem mümkün değil. Ortada hem sevgim hemde çok büyük bir emeğim var. Çevreden, dostlardan bir kaç fikir aldım ama bu konularda hiç bir bilgim olmadığından bir hata ile muhtemel bir araya gelme şansını da kaybetmek istemiyorum. Bunlardan bir tanesi Schengen vizesi ile Almanya’ya giriş yapmak ve sonrasında iltica etmek. Ama burda benim gözümü korkutan durum bu ilticanın kabul edilmemesi ve ret alma ihtimali. Böyle olursa şayet bütün emeğim boşa gidecek ve biz bununla tekrar başa dönmüş olacağız. Aklıma gelen ve size danışmak istediğim fikir ise şu. Schengen vizesi ile buraya giriş yapsa, sonra çalıştığım firmam onu işçi olarak çalıştırmak için belediyeye tekrar başvursa, bende ( gelecek umuduyla iki odalı büyük bir eve taşınmıştım ve ev sahibim kira antlaşmasında onun da adını yazmıştı ) barınak, kalma durumunu üstlensem; devlete yük olmadan bu şekilde hem çalışıp, hemde oturum hakkı alabilir mi?
Yada Schengen vizesine başvuracağı sırada firmam ona bir davetiye gönderse ve oda bu şekilde vizesini daha uzun süreli alıp gelse? Sanırım böyle olunca İşçi Schengen vizesi oluyor.
Şimdi bu fikirler ile ne yapacağımızı nasıl bir yol izleyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Nasıl yaparsak bizim için iyi olur, hangi yol bizim için uygun; hiç bir bilgimiz, yardım edenimiz yok. Etraftan sağlıklı güvenilir kesin bilgi edinemiyoruz. Herkes bildiği kadarı ile bize yardımcı olmaya çalışıyor ama bu çok önemli hayati bir mesele burda yanlış yapıp birbirimizden kopmak istemiyoruz. Zamana da yenilmek istemiyoruz.
Sizden bütün kalbim ile rica ediyorum; bana, bize yardım edin.
Araştırmadığım, soruşturmadığım, kapısına gitmediğim ( Türk danışman ) kimse kalmadı.
İnanın ikimizde çok zor durumdayız.
Ayıracağınız zaman ve vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Her ne kadar sizi tanımasamda aklıma geldikçe size minnet duyacağım en iyi dileklerimi temenni edeceğim.
Gönülden tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.

Cevapla
Editör Şubat 20, 2019 at 12:00 am

1-Yabancilar dairesinde ilgili birime Untätigkeitskalge acabilirsiniz bu bir.
2-Dediginiz sekilde nisanliniz Almanya’ya gelip iltica ederse, calisma izni alir ve 3 yil calisirsa hem calistigi süre icinde hem de 3 yil sonra ona da oturum verilmesi gerekir.
3-Nisanliniz Almanya’ya gelse bile esinden ayrilmadan sizinle evlenemez. Bu Alman yasalarina aykiri bir durum.

Cevapla
Hüsniye Aralık 27, 2018 at 12:52 am

Hocam benim eşim adlı suçlardan acikcezaevinde yatarken firar edip kacak olarak almanya ya gitti orda sahte siyasi belgelerle iltica ederse kabul olurmu ülkesinden doğruluğu hakkında bilgi alışverişinde bulunulurmu. Siyasi suç gösterip iltica edince ülkemizden gizli tutuluyor diye duydum bunun doğruluk payı var midir. Ikinci bi sorum kilise siginmaciligi yapabilir mi.

Cevapla
Editör Şubat 19, 2019 at 11:40 pm

Adli suclar iltica kapsami disindadir, ayrica gerek görüldügünde incelemeler yapiliyor. Zaten adi suctan Interpol kaydi varsa iltica edemez. Siyasi suc gösterme diye bir durum yok; durumunuz neyse onu anlatmaniz gerekir.

Cevapla
Hüsniye Aralık 27, 2018 at 12:59 am

Hocam almanya da yada baskabi avrupa ülkesinde adlı suçları bulunan birisi sahte siyasi gerekçe kararlar sunup iltica edebilir mi. Siyasi gerekçe gösterip iltica edince ülkemizden araştırılımiyor diye duydum bunun doğruluk payı varmidir. Bide kilise siginmaciligi yapilabilirmi.nasıl yapilir

Cevapla
Editör Şubat 19, 2019 at 11:39 pm

Adli suclar iltica kapsami disindadir, ayrica gerek görüldügünde incelemeler yapiliyor. Zaten adi suctan Interpol kaydi varsa iltica edemez.

Cevapla
yorgun kadın Ocak 3, 2019 at 4:57 am

pasaport olmadan uçakla gidip iltica başvurusu yapabilirmiyiz?

Cevapla
Hatice Şubat 14, 2019 at 9:00 am

Merhaba, onceden almanya Vizesi ile Almanya ve Belçika’ya gitmiş biri Hollanda vizesi alarak direk uçuşla hollandaya gidip iltica başvurusunda bulunsa, dubline uğrayıp başka ülkeye gönderiyormu? Yoksa işlemde sadece en son alınan vize ye mi bakilir?

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 2:39 am

Hangi ülkenin vizesi son tarihliyse o ülke mesul olur.

Cevapla
Kyk Mart 21, 2019 at 10:02 pm

Selqm ben avusturya ya daha once 3 sefer vizeli alip gittim ve orda almanyaya gectim simdi tekerar gidicem almanyaya akrabalarim dan dolayi turkiyede rahat yasayimayiyorum ve benim onemli bjr saglik sorunum var oraya gidince iltica etsem bu sorun lari soyleyip ayrica saglik sorun larimi soylesem ne gibi sonuclar doga bilir bu konuda beni bilgilendirirmisiniz teskurler

Cevapla
Berk Nisan 28, 2019 at 10:53 pm

Askerligim 3 yıl tecilli almanyaya iltica etsem bu askerlik yapmamam ne gibi sorunlar getirir?

Cevapla
Hasan Mayıs 4, 2019 at 9:18 pm

Merhabalar ben kardeşimi davetiye yollayarak buraya getirip iltica başvurusu yaptıracağım. Siyasi, mezhep ve Kürt olmamız bu başvurunun başlıca sebebleri olacak. Benim öğrenmek istediğim buraya geldikten sonra kalabileceği bir yer var ve davetiye yolladığım için herhangi bir yaptırıma mağruz kalma durumu olabilir mi? (alman vatandaşıyım)

Cevapla
editor_dr Mayıs 6, 2019 at 4:36 pm

Merhabalar,
ilgili makalemizde umarım sorunuza cevap bulacaksınız.

https://ilticahaberleri.com/vize-davetiyesi-verpflichtungserklarung-sorumlulugu-ve-iltica/

Cevapla
mazlum Mayıs 9, 2019 at 2:43 am

Merhabalar Sayın Editör,

Ben Almanya’ya Erasmus vizesi ile geldim. Ve Almanya da bu vizemi iki defa uzattım ve Türkiye ye bir kere giriş çıkış yaptım. Ben şuanda iltica başvurusu yapmak çünkü cemmatle olan ilişkim yüzünden sıkıntı yaşayabilirim diye korkuyorum. Ayrıca abimde cemaatle olan ilişkisinden dolayı şu anda hapiste. Şu ana kadar iltica etmemiş olmam benim için sorun oluşturulur mu ?

Cevapla
editor_dr Mayıs 11, 2019 at 12:06 pm

Sorun oluşturabilir ancak bu sorunların önünü almak için kendinizi doğru biçimde ifade etmeniz gerekir. Bir çıkış hikayesine ihtiyacınız var. Neden Türkiye’ye dönemezsiniz. Bu günlerde daha önce olmayan yeni ne oldu da ülkenize dönerseniz sıkıntı yaşarsınız. Vizemin süresi bitti ilticaya başvurdum havası estirmemelisiniz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
Yusuf Mayıs 18, 2019 at 1:14 am

Cvp

Cevapla
editor_dr Mayıs 18, 2019 at 9:22 am

sorun oluşturabilir ancak sorun yaşamamak için iyi hazırlanmanız lazım….

aşağıdaki makaleyi okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
Yusuf Mayıs 18, 2019 at 8:39 pm

Benim iki çocuğum ve esimle almanyada iltica başvurusu yapcam burda kan davamiz var ve ölüm tehlikesi içindeyiz ailece napmamiz lazm

Mahir Mayıs 16, 2019 at 8:27 pm

Merhaba admin Almanya ya ailemden yararlandığım yeşil pasaport ile İltica edicem . Yeşil pasaport ile İltica başvurumun ardından Türkiye de ki ailemin yeşil pasaportlarının iptali söz konusu olabilir mi

Cevapla
editor_dr Mayıs 17, 2019 at 11:24 am

İlticanız kişisel güvenlik nedeniyle sizin ülkenize bildirilmeyecektir. O yüzden teorik olarak ailenizin sorun yaşamayacağını düşünüyoruz. Türkiye Pasaport kanunu madde 22’ye bakınız.

Cevapla
Yusuf Mayıs 18, 2019 at 1:03 am

Admin selam ben ailemle almanyada yaşamak istiyom kan davamiz var ve hergün bana ve aileme ne olcak endisenindeyim iltica etsem sonuç nasıl olur bilgi verirseniz sevirim

Cevapla
editor_dr Mayıs 25, 2019 at 3:43 pm

can güvenliğiniz ciddi tehdit altında olduğunu ve devletin sizi koruyamadığını ifade edip bunları somut bilgi ve belgelere dayandırabilirseniz iltica değerlendirmenizi olumlu etkileyebilir.

Cevapla
Yusuf Mayıs 18, 2019 at 11:05 pm

Kolay gelsin editör ben ve 2 çocuğum bide eşim almanya ya gelmek istiyoz türkiye de kaçırılan çocukların yogunlastigini ve çocuklarım için endişe ediyorum kimsenin canı yanmasını istemiyorum türkiyede bunun önüne geçecek bir kurum ve ya kuruluş bulunmuyor can güvenliği yok bana yardımcı olun cocuklariminda başına gelmesinden korkuyorum her geçen gün artan çocuk kacirimalari korkutuyor beni

Cevapla
Tevfik Temmuz 28, 2019 at 10:12 pm

İltica için geçerli sebeblerim var viZesiz uçakla direk almanyaya gelme şansim var ama gelince havalimanında kontrolden geçemem vizem olmadığı için.pasaport kontrolünde iltica istegimi söyleyebilirmiyim ilticam kabul oldugunda ailemide getirebilirmiyim.

Cevapla
editor_dr Ağustos 8, 2019 at 2:38 pm

uluslar arası alanda iltica başvurusu yapılabilmektedir.
oturum aldığınızda aile birleşimi ile ailenizi yanınıza getirebilirsiniz.

Cevapla
ahmet Eylül 23, 2019 at 7:51 pm

merhaba facebook paylaşımlarım nedeni ile terör propagandası yaptığım gerekçesiyle mahkeme kararı verildi..
1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya erteleme cezası verilebilir..bu neden ile başvurum kabul edilebilir mi

Cevapla
Business Man Kasım 5, 2019 at 12:42 pm

Selam;
Ben Türkiye İstanbul’da Emlak ve Mimarlık şirketi olan kendi çapında bir iş adamıyım.
Villasının İnşaatını yaptığım doğulu bir aşiret üyesi, inşaatını yaptığım süre zarfında çeşitli nedenlerle ters düştük ve beni öldürmekle tehdit edip ticari hayatımı bitirdi. Eşim ve çocuğumun başına bir şey gelmesin diye eşimle boşandık ve çocuğun velayetini eşime verip evi başka bir yere taşıyıp sanki eşime ben zarar verecekmişim gibi gösterip, koruma kararı çıkartıp adres ve kimliklerini gizledik. Ben de adres bilgimi sistemden sildirdim. Hiç bir adresim yok bu nedenle ne ticaret yapabiliyorum nede yakınlarımdan destek alamıyorum. Ticaret yaparken ki banka hesap hareketlerim ve şu anki banka hareketlerim de sıkıntıyı göstermekte. Beni tehdit eden şahsın maddi gücü ve bağlantıları güçlü olduğu için savcılık ile yaptığım görüşmede, şahsın ifadesini alıp bırakırız ancak sonrasında sana başkası üzerinden zarar verebilir demesi nedeniyle suç duyurusu bile yapamadım.
Şu anda Almanya’ya Schengen vizesi ile girdim. Belgelerimi mümkün olduğunca detaylı oluşturdum.
Eşim ve çocuğum benden dolayı çıkarttığımız koruma kararıyla şu anda Türkiye’de.
Tavsiyelerinizi rica ederim.

İyi Çalışmalar.

Cevapla
adem Aralık 20, 2019 at 8:50 am

yardımcı olursanız sevinirim.ozel güvenlik işi yaparken iştewn çıkarıldım eyleme katıldığımdan dolayı işe yarar mı iltica için.nasıl gidebilrim almanya ya lütfen yardımcı olun.

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 7:44 pm

MErhbalar, sunduğunuz gerekçeler zayıf iltica gerekçelerine girmektedir. Raportörünüz mülakat esnasında size o firmadan atılmış olabilirsiniz ancak başka firmada çalışmanız mümkünde ülkenizde herhangi bir can güvenliğiniz bulunmamaktadır şeklinde yaklaşabilir.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla

YORUM YAP