Almanya İltica Almanya Mevzuat Haberler

Almanya İltica Kabul ve Red Yasaları

 Anayasa Madde 16a / [Sığınma hakkı]

(1) Siyasi nedenlerle kovuşturulanlar, sığınma hakkına sahiptir.

(2) Avrupa Birliğinin bir üye devletinden veya Mültecilerin

Hakları Hakkında Antlaşmanın ve Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin fi ilen uygulandığı üçüncü bir devletten giriş yapan kimse 1. Fıkradan yararlanamaz. 1.cümlenin koşullarını yerine getiren Avrupa Birliği dışındaki devletler Federal Konsey tarafından onaylanmış bir yasayla belirlenir. 1. cümlede belirtilen hallerde, oturumu sona erdiren işlemler kanun yollarına başvurulara bakılmaksızın uygulanabilir.

(3) Federal Konseyin onayını gerektiren bir yasa ile hukuk düzenlerine,

hukukların uygulanmasına ve genel siyasi koşullarına göre siyasi kovuşturma, insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza veya işlemler olmadığı konusunda sakınca bulunmayan devletler belirlenebilir. Böyle bir devletten gelen yabancı, siyasi kovuşturmaya uğradığını gösteren olgular sunmadığı sürece, kendisinin siyasi kovuşturmaya uğramadığı varsayılır.

(4) Oturumu sona erdiren işlemlerin yürütülmesi, 3. Fıkrada yazılan veya açıkça asılsız olan veya sayılan hallerde, mahkeme tarafından ancak işlemin yasallığı konusunda ciddi kuşkuların bulunduğu halde durdurulabilir; incelemenin kapsamı kısıtlanabilir ve geciken iddia ve savunmalar göz önünde tutulmayabilir. Ayrıntılar yasa tarafından belirlenir.

(5) Avrupa Birliği üye devletlerinin kendi aralarında ve üçüncü devletlerle akdedilen ve sığınma istemlerinin incelenmesi ile sığınma kararlarının karşılıklı tanınması konusunda yetki ve görevleri düzenleyen sözleşmeler, Mültecilerin Hakları Hakkında Antlaşmanın ve Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin yükümlülükleri göz önünde bulundurulmak ve bunların taraf devletlerde

fi ilen uygulanması kaydıyla, 1. ila 4. fıkralar aykırı sayılmaz.

Oturum Kanunu Madde 60 / Sınırdısına Sürme Yasagı

(1) Mültecilerin Hukuki Statüsüne _liskin 28 Temmuz 1951 tarihli Anlasmanın (Federal Resmi Gazete 1953 II Sayfa 559) uygulaması çerçevesinde bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüsleri nedeniyle hayatının veya özgürlügünün tehdit altında bulundugu bir devlete gönderilemez. Bu hüküm, Federal Almanya‘da yabancı mülteci statüsünü tasıyan veya Federal Almanya dısında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne iliskin Anlasma anlamında yabancı mülteci olarak tanınmıs olan yabancılar için de geçerlidir. Belirli bir sosyal gruba mensubiyet nedeniyle takibat, yabancının hayatına, vücut bütünlügüne veya özgürlügüne yönelik tehditin sadece cinsiyete baglı olması halinde de mevcut olabilir. 1’inci cümle anlamında takibat

 1. a) devlet tarafından,
 2. b) devlete veya devletin egemenlik alanının önemli bölümlerine hükmeden partiler veya örgütler tarafından veya
 3. c) uluslararası kuruluslar da dahil olmak üzere (a) ve (b) bentlerinde belirtilen aktörlerin; ülke içersinde bir kaçıs alternatifinin mevcut olması hali dısında ülkede devletin yönetim gücünün mevcut oldugu veya olmadıgı durumu dikkate alınmaksızın kanıtlanmıs bir sekilde takibata karsı koruma saglayacak durumda olmamaları veya bu iradeye sahip olmamaları halinde gayrı resmî aktörler tarafından yapılabilir, ülke içinde baska bir kaçıs seçeneginin olması halinde, durum baskadır.

1’inci cümle anlamında bir takibatın olup olmadıgının tespit edilmesi için, Avrupa Konseyinin 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/83/EG sayılı Üçüncü Ülke Vatandaslarının veya Vatansızların veya veya Baska Bir Uluslararası Himaye Arayan Kisilerin Mülteci Olarak Tanınmasına ve Hukuksal Statülerine iliskin Asgari Normlar ve Saglanan Himayenin içerigi hakkındaki Direktifinin (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi No: L 304 Sayfa: 12) 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile 7 – 10’uncu maddesi tamamlayıcı olarak uygulanır. Yabancının bu fıkra hükmüne göre bir sınırdısına sürme engelinin mevcut oldugunu ileri sürmesi halinde, 2’nci cümlede belirtilen durumlar dısında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, bir iltica islemi çerçevesinde 1’inci cümlenin sartlarının mevcut olup olmadıgını ve yabancıya mülteci statüsü verilip verilmeyecegini tesbit eder. Federal Dairenin kararına karsı sadece iltica islemleri Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(2) Bir yabancı, iskenceye veya insan onuruna aykırı veya asagılayıcı bir muameleye veya cezaya tabi tutulması yönünde somut tehlikenin mevcut oldugu bir devlete gönderilemez.

(3) Bir yabancı, bir suç nedeniyle arandıgı ve ölüm cezasına çarptırılma veya bu cezanın icra edilmesi tehlikesinin bulundugu bir devlete gönderilemez. Bu hallerde suçluların iadesine iliskin mevzuat uygulanır.

(4) Baska bir devletin usulüne uygun iade talebinde veya iade talebi ile baglantılı bir tutuklama talebinde bulunması halinde yabancı, iade kararının alınmasına kadar, sadece Ceza Davalarında Uluslararası Adli Yardımlasma Hakkındaki Kanun’un 74’üncü maddesine göre iade etme izni verilmesi için yetkili dairenin muvafakatıyla bu devlete gönderilebilir.

(5) 4 Kasım 1950 tarihli _nsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına iliskin Sözlesme ( Resmi Gazete 1952 II Sayfa 686) hükümlerine göre sınırdısına sürmenin yasal olmadıgının anlasılması halinde bir yabancı sınırdısına sürülemez.

(6) Baska bir devlette cezai takibata ugranılabilme ve cezalandırılabilme yönünde genel bir tehlikenin mevcut olması ve 2 – 5’inci fıkra hükümlerinden baska bir sonuç ortaya çıkmaması halinde bir baska devletin hukuk düzenine göre yasal cezaya çarptırılmaya yönelik somut bir tehlikenin mevcudiyeti, sınırdısına sürmeye engel teskil etmez.

(7) Bir yabancının vücudu, hayatı veya özgürlügü için önemli ve somut bir tehlikenin sözkonusu oldugu baska bir devlete gönderilmesinden sarfı nazar edilmelidir. Bir yabancının uluslararası veya ülke içinde silahlı bir çatısma çerçevesinde bir halk grubu mensubu olarak vücudu ve hayatı için önemli bir bireysel tehlikeye maruz oldugu baska bir devlete gönderilmesinden sarfı nazar edilmelidir. Bu devlette, halkın veya yabancının mensubu bulundugu halk grubunun genel olarak maruz kaldıgı tehlikeler, 60a maddesinin 1’inci fıkrası 1’inci cümlesine göre verilecek kararlarda dikkate alınır.

(8) 1’inci fıkra, yabancının, önemli nedenlerden ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti’nin güvenligi açısından bir tehlike olarak telâkki edilmesi veya bir cürüm ya da özellikle agır bir yasa ihlali sonucu en az 3 yıllık kesinlesmis bir hapis cezasına çarptırılmıs olması nedeniyle toplum için bir tehlike olusturması halinde uygulanmaz. Aynı hüküm yabancının iltica islemleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrası sartlarını yerine getirmesi durumunda geçerlidir.

(9) Iltica talebinde bulumus bir yabancıya, 8’inci fıkrada belirtilen hallerde, ltica islemleri Kanunu hükümlerinden farklı olarak sınırdısına sürme ihtarı verilebilir ve sınırdısına sürme icra edilebilir.

(10) 1’inci fıkrada belirtilen sartların kendisi için sözkonusu oldugu bir yabancının sınırdısına sürülmesinin gerekli olması halinde, sınırdısına sürme ihtarının yapılmasından ve ülkeyi terk etmesi için uygun bir süre verilmesinden sarfı nazar edilemez ihtarda, yabancının gönderilemeyecegi devletler belirtilir.

(11) 2’nci, 3’üncü ve 7’nci fıkranın 2’nci cümlesine göre sınırdısına sürme yasagının tespiti için Avrupa Konseyinin 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/83/EG sayılı Üçüncü Ülke Vatandaslarının veya Vatansızların veya veya Baska Bir Uluslararası Himaye Arayan Kisilerin Mülteci Olarak Tanınmasına ve Hukuksal Statülerine iliskin Asgari Normlar ve Saglanan Himayenin _çerigi hakkındaki Direktifinin (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi No: L 304 Sayfa: 12) 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası, 5’inci maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkrası 6 – 8’nci maddesi geçerlidir.

Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi

Madde 5 Özgürlük ve güvenlik hakkı

 1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:
 2. a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;
 3. b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
 4. c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;
  d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması;
 5. e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişlerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması;
 6. f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest bir sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
 7. Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın en kısa sürede ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur.
 8. İşbu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkesin derhal bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin önüne çıkarılması zorunlu olup, bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkına sahiptir. Salıverilme, ilgilinin duruşmada

hazır bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına bağlanabilir.

 1. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
 2. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma

işleminin mağduru olan herkes tazminat hakkına sahiptir.

Sığınma Kanunu §3-4 / 2. Alt Bölüm: Uluslararası Koruma

 1. Madde: Mülteci statüsünün tanınması

(1) Bir yabancının 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statütüsüne Dair Sözleşme’de (Federal Resmi Gazete II, sy. 559-560) tanımlandığı şekliyle mülteci statüsünde kabul edilebilmesi için;

 1. Irkı, dini, uyruğu, siyasi düşünceleri ve belirli bir sosyal gruba mensubiyeti yüzünden vatandaşı olduğu ülkede zulme uğrayacağına dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunması,
 2. a) Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamaması veya yararlanmak istememesine yol açan korkular taşıması,
 3. b) Bu korkularından dolayı vatandaşlığını taşıdığı ve önceden ikamet ettiği ülkesinin dışında halen vatansız kimse olarak yaşıyor olması, bahse konu korkuları nedeniyle vatandaşı olduğu ülkesine dönememesi veya dönmek istememesi nedeniyle vatandaşı olduğu ülke dışında ikamet ediyor olması şartları aranır.

(2) 1. Barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç ile bu gibi suçlara ilişkin hükümler içeren uluslararası belgelerde tanımlanan bir suç işlediğine,

 1. Mülteci olarak kabulünden önce, sığındığı ülkenin toprakları dışında siyasi olmayan ağır bir suç işlediğine ve başlangıcında siyasi amaçlar güdülse bile zalimce eylemlere neden olunan suç işlediğine,
 2. Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine aykırı fiilleri işlediğine

dair hakkında kuvvetli kana at bulunan yabancı mülteci statüsünden faydalanamaz.

Bu fıkranın 1. bendinde sayılan suçların işlenmesi için başkalarını tahrik edenler ve bir şekilde bu suçlara dahil olanlar hakkın da bu madde hükümleri uygulanır.

(3) Bir yabancı Mültecilerin Hukuki Statütüsüne Dair Sözleşme’nin 1/D maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Milletler organı veya örgütünden hâlen koruma veya yardım görüyorsa bu maddenin (1) fıkrasında yer alan hükümlerden yararlanmak suretiyle mülteci statüsü kazanamaz.

Bir yabancı hakkındaki koruma veya yardımın herhangi bir nedenle sona ermesi ve bu kişilerin durumlarının Federal Adalet Bakanlığınca ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararlarca kesin bir çözüme kavuşturulamaması durumlarında, (1) ve (2) nci fıkra hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(4) Federal İkamet Kanunu’nun 60.maddesinin (8) fıkrasının ilk cümlesinde yer alan şartları taşımayan ve Göç ve İltica Genel Müdürlüğünce hakkında Federal İkamet Kanunu’nun 60.maddesinin (8) fıkrası uyarınca aynı Kanunun 60.maddesinin (1) fıkrasının, üçüncü cümlesinin uygulanmaması yönünde karar verilen yabancı hakkında bu maddenin (1) fıkrası çerçevesinde mültecilik statüsü tanınabilir.

Madde 3/a Zalimce Eylem

(1) 3. Maddenin birinci fıkrasında yer alan zalimce eylemin varlığı için

 1. Eylemin doğası itibariyle başta Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 15. Maddesinin ikinci fıkrasıyla güvence altına alınan haklar olmak üzere temel insan haklarını şiddetli bir şekilde ihlal edici nitelikte olması,
 2. Alınan önlemlerin bir bütün olarak yukarıda değinilen nitelikte insan haklarını ihlal edici nitelikte olması gerekir.

(2) 1. Cinsel şiddet de dahil olmak üzere fiziksel ve psikolojik şiddet içeren eylemler,

 1. Ayrımcı nitelikte olan veya ayrımcı bir şekilde uygulanan yasal, idari, kolluk veya yargısal önlemler,
 2. Orantısız veya ayrımcı nitelikte adli kovuşturma veya cezalandırmalar,
 3. Orantısız ve ayrımcı nitelikte cezalandırmaya neden olan adli temyiz hakkının engellenmesi,
 4. Bu Kanunun 3.maddesi, ikinci fıkrasında yer alan suçların işlenmesine yol açacak savaş durumlarında askerlik hizmetinin reddinden kaynaklanan adli takibat ve cezalandırmalar,
 5. Belirli bir cinsel gruba veya çocuklara yönelik eylemler,

bu Kanun’un uygulanması bakımından zalimce eylem kapsamına girer.

(3) 3. maddenin, (1) fıkrası 1. alt bendinde yer alan zalimce eylemlerin sebepleri ile 3/b maddesi ile bu maddenin 1. ve 2. alt bentlerinde yer alan zalimce eylemlerin sebepleri veya korumanın yokluğu arasında bağlantı olmalıdır.

Madde 3/b Zalimce Eylem Nedenleri

(1) 3. Maddenin (1) fıkrası 1. alt bendinde tarif edilen zalimce eylemlerin varlığına ilişkin nedenler incelenirken aşağıdaki durumlar dikkate alınır:

 1. Deri rengi, soy veya belirli bir etnik gruba aidiyetten kaynaklanan ırki durum,
 2. Deist veya ateist düşüncelere sahip olma, çeşitli ibadetlere biçimlerine ve dini aktiviteler katılma veya katılmama, dini düşüncelerin ifadesi veya herhangi bir din tarafından emredilen kişisel ya da toplumsal davranışlarına uymayı kapsayan dini durum,
 3. Kültürel, etnik, dilsel kimlik, ortak coğrafi veya siyasi köken veya diğer bir devletin nüfusu ile ilişki temelinde tanımlanan ve vatandaşlıkla sınırlandırılmayan milliyet durumu,
 4. Bir grubun özel bir toplumsal grup olarak kabul edilmesi için :
 5. a) Grup üyelerinin doğuştan gelen özellikleri paylaşması veya değiştirilemeyecek ortak geçmişe sahip olmaları veya kimliklerinin temel bir unsuru olan ve feragat etmeye zorlanamayacakları karakteristik bir inancı paylaşmaları,
 6. b) Grubun bulunduğu çevre tarafından cinsel tercihleri nedeniyle farklı olarak algılanmasından kaynaklanan özel bir kimliğe sahip olması durumu, cinsel kimliğinden dolayı zalimce eylemlere maruz kalması durumu ve bu durumun belirli bir sosyal gruba mensubiyetten kaynaklanan zalimce eylem niteliğinde olması
 7. 3/c maddesinde yer alan potansiyel zulüm işleyicileri ile bunların karar ve yöntemlerine dair fikir, düşünce veya inançlara sahip olma ile bu fikir, düşünce ve inançlar çerçevesinde hareket edip edilmediğine bakılmayan siyasi düşünce durumu,

(2) Başvuru sahibin dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunup bulunmadığı değerlendirilirken başvuranın gerçekten ırksal, dini, milliyet, sosyal veya siyasi karakteristik özellikleri bulunup bulunmadığına bakılmaz. Zulüm eylemini işleyenlerin algılamaları ve başvuru sahiplerine atfettikleri özellikler esas alınır.

Madde 3/c Zulüm Eylemini İşleyen Organlar

Zulüm eylemleri aşağıdaki aktörler tarafından işlenebilir:

 1. Devletler,
 2. Devleti veya devlet topraklarının önemli bir kısmını kontrol eden partiler veya diğer kuruluşlar,
 3. Devlet dışı kuruluşlar. Kamu otoritesini kullanan bir devletin varlığından bağımsız olarak eğer uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere 1. ve 2. sıralarda yer alan kurumlar 3/d maddesinde öngörüldüğü şekliyle zulümden korumuyor veya koruyamıyorsa devlet dışı kuruluşların zulmü söz konusu olur.

Madde 3/d Zulüm Eylemine Karşı Koruma Sağlayan Organlar

(1) Zulüm eylemlerine karşı koruma sadece

 1. Devletler,
 2. Uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere devleti veya devlet topraklarının önemli bir kısmını kontrol eden ve aşağıdaki (2) bentte tanımlandığı şekliyle koruma sağlama niyet ve kabiliyetinde olan partiler veya kuruluşlar,

(2) Zulmü karşı koruma etkili olmalı ve geçici olmamalıdır. Koruma genellikle yukarıda değinilen organların zulmü engellemeye yönelik yasal düzenlerini harekete geçirerek zulme neden olan eylemleri araştırılması, takibatı ve cezalandırılması suretiyle zulüm veya üst düzey zararın önlenmesi böylece başvuru sahibinin koruma yollarına ulaşması suretiyle olur.

(3) Uluslararası bir kuruluşun bir devleti veya devletin topraklarının önemli bir kısmını kontrol ettiği ve yukarıda değinilen korumayı sağlayıp sağlamadığı hususunda değerlendirme yapılırken Avrupa Birliği tarafından kabul edilen yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulur.

Madde 3/e Dahili Koruma

(1) Aşağıdaki durumlarda bir yabancıya mülteci statüsü verilemez.

 1. Haklı nedene dayalı olarak zulme uğrayacağı korkusu bulunmayan veya 3/d maddesinde tanımlandığı şekliyle koruma sağlayabilen yabancılar,
 2. Ülkenin bu bölgesine güvenli ve yasal olarak seyahat edebilen, o bölgeye kabul edilecek olan ve orda yerleşmesine izin verilmesi beklenen yabancılar

(2) Menşe ülkesinin yukarıda sayılan şartları taşıyıp taşımadığına karar verirken yetkililer 2011/95/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin 4’üncü maddesi çerçevesinde ülkenin o bölgesine hakim olan şartları dikkate alacaklardır. Bu amaca yönelik olarak başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi kuruluşlardan detaylı ve doğru bilgi edinilecektir.

Madde 4 İkincil Koruma

(1) Geri gönderildiği takdirde menşe ülkesinde ciddi tehlikelere maruz kalacağına dair kuvvetli emareler sunan bir yabancı ikincil koruma hakkından yararlanabilir. Ciddi tehlikeler:

 1. Ölüm cezasına mahkûm olmak veya ölüm cezasının infaz edilecek olma riski,
 2. İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalma riski,
 3. Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşma risklerin içerir.

(2) Aşağıdaki suçları işlemiş olduğuna dair dair kuvvetli emare bulunan bir yabancıya ikincil koruma sağlanamaz

 1. Barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç ile bu gibi suçlara ilişkin hükümler içeren uluslararası belgelerde tanımlanan bir suç işleyenler,
 2. Ağır suç işleyenler,
 3. Birleşmiş Milletlerin Sözleşmesi’nin Girişi Kısmının 1 ve 2. (Federal Resmi Gazete 1973 II, sy 430-431) maddelerinde yer verilen kuruluş amaç ve prensiplerine aykırı suçlar işleyenler,
 4. Federal Almanya Cumhuriyeti’nin kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunan yabancılar.

Yukarıda sayılı suçları işleyenler dışında bu suçların işlenmesini tahrik eden veya bir şekilde bahse konu suçların işlenmesinde payı olan yabancılarda ikincil koruma kapsamı dışındadır.

(3) Madde 3/c ve Madde 3/e hükümleri bu madde hükümlerine uyarlanacaktır. Zulme maruz kalma, zulme maruz kalma korkusu veya haklı nedene dayalı olarak zulme maruz kalma korkusu yerine ciddi tehlike korkusu, ciddi tehlikeye karşı korunma veya ciddi tehlikeye maruz kalma riski uygulamaya esas alınacak ve mültecilik statüsü yerine ikincil koruma statüsü tanınacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Roma 4 Kasım 1950 Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni, bu bildirinin, açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağlamayı hedef aldığını, Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik oluşturmak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından biri olduğunu göz önüne alarak, dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve korunması öncelikle, bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal rejime, diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin bağlılıklarını bir kez daha tekrarlayarak, aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmaya kararlı olarak, aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:

MADDE 1 İnsan haklarına saygı yükümlülüğü

Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, bu Sözleşme’nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlarlar.

BÖLÜM I HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

MADDE 2 Yaşam hakkı

 1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.
 2. Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz:
 3. a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanması;
 4. b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını gerçekleştirme veya usulüne uygun olarak tutulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme;
 5. c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması

MADDE 3 İşkence yasağı

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

MADDE 4 Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı

 1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz
 2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.
 3. Aşağıdaki haller, bu madde anlamında “zorla çalıştırma ya da zorunlu çalışma” sayılmaz:
 4. a) Bu Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen koşullara uygun olarak tutulu bulunan bir kimseden, tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden yararlandığı süre içinde olağan olarak yapması istenilen bir iş;
 5. b) Askeri nitelikli herhangi bir hizmet veya vicdanî reddin meşru sayıldığı ülkelerde, vicdanî reddi seçen kişilere zorunlu askerlik hizmeti yerine gördürülebilecek başkaca bir hizmet;
 6. c) Toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz veya afet hallerinde gerekli görülen her hizmet;
 7. d) Olağan yurttaşlık yükümlülükleri kapsamına giren her türlü çalışma veya hizmet.

MADDE 5 Özgürlük ve güvenlik hakkı

 1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:
 2. a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;
 3. b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
 4. c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;
 5. d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması;
 6. e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişlerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması;
 7. f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest bir sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
 8. Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın en kısa sürede ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur.
 9. İşbu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkesin derhal bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin önüne çıkarılması zorunlu olup, bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkına sahiptir. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına bağlanabilir.
 10. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
 11. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işleminin mağduru olan herkes tazminat hakkına sahiptir.

MADDE 6 Adil yargılanma hakkı

 1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut, aleniyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir.
 2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.
 3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:
 4. a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;
 5. b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak;
 6. c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;
 7. d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek;
 8. e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanmak.

MADDE 7 Kanunsuz ceza olmaz

 1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde, suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
 2. Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir.

MADDE 8 Özel ve aile hayatına saygı hakkı

 1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.

MADDE 9 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

 1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.
 2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir.

MADDE 10 İfade özgürlüğü

 1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.
 2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.

MADDE 11 Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü

 1. Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir.
 2. Bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum içinde ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu madde, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri veya devlet idaresi mensuplarınca yukarda anılan haklarını kullanılmasına meşru sınırlamalar getirilmesine engel değildir.

MADDE 12 Evlenme hakkı

Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, bu hakkın kullanımını düzenleyen ulusal yasalara uygun olarak evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir.

MADDE 13 Etkili başvuru hakkı

Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola başvurma hakkına sahiptir.

MADDE 14 Ayrımcılık yasağı

Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.

MADDE 15 Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma

 1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.
 2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında 2. maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. maddeye aykırı tedbirlere cevaz vermez.
 3. Aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tekrar tamamen geçerli olduğu tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir.

MADDE 16 Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması

10, 11 ve 14. maddelerin hiçbir hükmü, Yüksek Sözleşmeci Taraflar’a yabancıların siyasal etkinliklerine kısıtlama getirmelerini yasakladığı anlamında değerlendirilemez.

MADDE 17 Hakları kötüye kullanma yasağı

Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesi veya bunların Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde yorumlanamaz.

MADDE 18 Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması

Anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz.

Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (aşağıda “Sözleşme” diye anılmıştır) birinci bölümünde belirtilenler dışında bazı hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1 Mülkiyetin korunması

Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.

MADDE 2 Eğitim hakkı

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.

MADDE 3 Serbest seçim hakkı

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler.

MADDE 4 Ülkesel uygulama Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol’ün imzası veya onaylanması sırasında ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne ölçüde uygulanacağını taahhüt ettiğini açıklayabilir. Yukarıdaki fıkra uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, zaman zaman yapacağı yeni bildirimlerle daha önceki beyanlarının koşullarını değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu tür herhangi bir ülkede uygulanmasına son verildiğini bildirebilir. Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildirim, Sözleşme’nin 56. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır.

MADDE 5 Sözleşme ile bağlantı Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokol’ün 1, 2, 3 ve 4. maddelerini Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.

MADDE 6 İmza ve onay Bu Protokol, Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi Üyeleri’nin imzalarına açıktır. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra onaylanacaktır. Protokol on onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacı devletler bakımından Protokol, onaylama belgesinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilecek, o da onaylayan devletlerin adlarını bütün üyelerine bildirecektir. Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 20 Mart 1952’de Paris’te düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile bu Sözleşme’ye ek birinci Protokol’de tanınmış bulunan haklardan ve özgürlüklerden başka haklar ve özgürlükler tanıyan Protokol No. 4 Strazburg, 16.IX.1963

Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin (aşağıda “Sözleşme” diye anılmıştır) birinci bölümünde ve 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te imzalanmış olan Sözleşme’ye Ek Birinci Protokol’ün 1, 2 ve 3. maddelerinde tanınmış bulunanlardan başka bazı hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1 Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı

Hiç kimse, yalnızca akdî ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

MADDE 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

 1. Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada serbestçe dolaşma ve ikametgahını seçebilme hakkına sahiptir.
 2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir.
 3. Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir.
 4. Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan haklar, belli yerlerde, yasayla konmuş ve demokratik bir toplumda kamu yararının gerektirdiği sınırlamalara tabi tutulabilir.

MADDE 3 Vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı

 1. Hiç kimse, tek başına ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin ülkesinden sınır dışı edilemez.
 2. Hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz.

MADDE 4 Yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı

Yabancıların toplu olarak sınır dışı edilmesi yasaktır.

MADDE 5 Ülkesel uygulama

 1. Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol’ün imzalanması veya onaylanması sırasında ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne ölçüde uygulanacağını taahhüt ettiğini açıklayabilir.
 2. Yukarıdaki fıkra uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, zaman zaman yapacağı yeni bildirimlerle, daha önceki beyanlarının koşullarını değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu tür herhangi bir ülkede uygulanmasına son verildiğini bildirebilir.
 3. Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildirim, Sözleşme’nin 56. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır.
 4. Onaylama veya kabul sonucunda bu Protokol’ün uygulandığı herhangi bir devletin ülkesi ve bu madde uyarınca sözü geçen devlet tarafından yapılmış bildirime göre bu Protokol’ün uygulandığı ülkelerin her biri, 2. ve 3. maddelerde sözü edilen devlet ülkesi deyimi bakımından ayrı ayrı ülkeler olarak kabul edilir.
 5. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her devlet, sonradan her zaman bu beyanın ilgili olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mahkeme’nin, işbu Protokol’ün 1, 2, 3 ve 4. maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet dışı her kuruluştan veya her kişi grubundan Sözleşme’nin 34. maddesi uyarınca başvuruları alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.

MADDE 6 Sözleşme ile bağlantı Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokol’ün 1’den 5’e kadar olan maddelerini Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.

MADDE 7 İMZA VE ONAY

 1. Bu Protokol, Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarına açıktır. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra onaylanacaktır. Protokol beş onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacı devletler bakımından Protokol, onaylama belgesinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 2. Onaylama belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilecek, o da onaylayan devletlerin adlarını bütün üyelere bildirecektir. Bu Protokol, imza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 16 Eylül 1963’te Strazburg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Protokol No. 6 Strazburg, 28.IV.1983 Roma’da 6 Kasım 1950’de imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’yi (aşağıda “Sözleşme” diye anılmıştır) imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin birçoğunda yer alan gelişmelerin ölüm cezasının kaldırılması yolunda genel bir eğilimi ifade ettiğini göz önünde bulundurarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1 Ölüm cezasının kaldırılması

Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.

MADDE 2 Savaş zamanında ölüm cezası

Bir devlet, yasalarında savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan fiiller için ölüm cezasını öngörebilir; bu ceza ancak yasanın belirlediği hallerde ve onun hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. İlgili devlet, söz konusu yasanın bu duruma ilişkin hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir.

MADDE 3 Askıya alma yasağı Sözleşme’nin 15. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleri ihlal edilemez.

MADDE 4 Çekince koyma yasağı Sözleşme’nin 57. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleriyle ilgili hiçbir çekince konulamaz.

MADDE 5 Ülkesel uygulama

 1. Her devlet, imza sırasında veya onaylama, kabul ya da katılma belgesinin verilmesi sırasında, bu Protokol’ün uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri belirleyebilir.
 2. Her devlet, daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle belirteceği başka herhangi bir ülkenin bu Protokol’ün uygulanma kapsamına alınmış olduğunu beyan edebilir. Bu ülke bakımından Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.
 3. Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan her bildirim, Genel Sekreter’e gönderilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri alınabilir. Geri alma, Genel Sekreter’in ihbarı alışını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

MADDE 6 Sözleşme ile bağlantı Taraf Devletler bu Protokol’ün 1’den 5’e kadar olan maddelerini Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.

MADDE 7 İmza ve onay Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açıktır. Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulmaya sunulacaktır. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önceden Sözleşme’yi onaylamadıkça, bu Protokol’ü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilir.

MADDE 8 Yürürlüğe giriş

 1. Bu Protokol, beş Avrupa Konseyi üyesi devletin 7. madde hükümleri uyarınca Protokol’le bağlanma hususundaki rızalarını bildirdikleri tarihi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.
 2. Protokol’le bağlanma hususundaki rızalarını daha sonra bildiren Sözleşmeci Devletler açısından, bu Protokol onaylama belgesinin verilmesi, kabul edilmesi ya da onaylanması tarihini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

MADDE 9 Saklama işlevleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

 1. a) her imzalamayı,
 2. b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verilişini,
 3. c) 5 ve 8. maddeler uyarınca bu Protokol’ün her yürürlüğe giriş tarihini,
 4. d) bu Protokol’e ilişkin başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi Konsey üyesi devletlere bildirir. Bu Protokol, İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 28 Nisan 1983’te Strazburg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir. İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Protokol No. 7 Strazburg, 22.XI.1984

4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması’na İlişkin Sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” diye anılmıştır) yoluyla belirli hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak için daha ileri adımlar atmayı kararlaştıran ve burada imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi ülkeler, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1 Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usuli güvenceler

 1. Bir devletin ülkesinde kurallara uygun olarak ikamet eden bir yabancı, yasaya uygun şekilde verilmiş bir kararın uygulanması dışında sınır dışı edilemez ve bu durumda bir kimse,
 2. a) sınır dışı edilmesine karşı gerekçeler öne sürebilme,
 3. b) durumunu yeniden inceletme,
 4. c) yukarıdaki amaçlarla, yetkili bir merci önünde veya bu merci tarafından tayin edilecek biri ya da birileri önünde kendini temsil ettirme hakkını haiz olacaktır.
 5. Sınır dışı edilmenin kamu düzeni yararı ya da ulusal güvenlik nedenleri açısından gerektiği hallerde, bir yabancı yukarıdaki 1. maddenin a, b ve c bentlerinde öngörülen haklarını kullanmadan sınır dışı edilebilir.

MADDE 2 Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı

 1. Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi, mahkumiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletme hakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri de dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir.
 2. Bu hakkın kullanılması, yasada düzenlenmiş haliyle önem derecesi düşük suçlar bakımından ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olarak en yüksek mahkemede yargılandığı veya beraatini müteakip bunun temyiz edilmesi üzerine verilen mahkumiyet hallerinde istisnaya tabi tutulabilir.

MADDE 3 Adli hata halinde tazminat hakkı

Bir kişinin, kesin bir kararla cezai bir suçtan mahkum edilmesi ve sonradan yeni veya yakın zamanda keşfedilmiş bir delilin kesinlikle yanlış bir adalet uygulaması olduğunu göstermesi veya kişinin affedilmesi nedeniyle cezai kararın iptal edilmesi halinde, bilinmeyen delilin açıklanmamış olmasının tamamen veya kısmen o kişiye atfedildiğinin ispatlandığı haller dışında, böyle bir mahkumiyet sonucunda cezaya maruz kalan kişi, ilgili devletin yasası ve uygulamasına göre tazmin edilecektir.

MADDE 4 Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı

 1. Hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkum edilemez.
 2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, yeni veya yakın zamanda ortaya çıkarılan delillerin veya önceki muamelelerde davanın sonucunu etkileyebilecek esaslı bir kusurun varlığı durumunda, ilgili devletin ceza yargılaması usulü ve yasasına uygun olarak davanın yeniden açılmasını engellemez.
 3. Sözleşme’nin 15. maddesi çerçevesinde bu madde ile derpiş olunan yükümlülüklere aykırı hiçbir tedbir alınamaz.

MADDE 5 Eşler arasında eşitlik Eşler evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi durumunda, kendi aralarında ve çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar. Bu madde devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarını engellemez.

MADDE 6 Ülkesel uygulama

 1. Her devlet imzalama veya onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin verilmesi sırasında bu Protokol’ün uygulanacağı toprak ya da toprakları belirtir ve bu toprak veya topraklara uygulayacağı işbu Protokol hükümlerini ne ölçüde yükümlendiğini ifade eder.
 2. Her devlet daha sonraki herhangi bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne hitaben yapacağı bir beyanla, bu Protokol’ün uygulanmasını, beyanda belirtilen herhangi diğer bir toprağa da genişletebilir. Bu durumdaki bir toprak bakımından, Protokol, Genel

Sekreter’in böyle bir beyanı teslim aldığı tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitişini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

 1. Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir beyan, böyle bir beyanda belirtilen toprak açısından, Genel Sekreter’e hitaben yapılan bir bildirim ile geri alınabilir veya değiştirilebilir. Geri alma veya değiştirme, bildirimin Genel Sekreter’e tesliminden sonraki iki aylık sürenin bitimini izleyen ay başında yürürlüğe girer.
 2. Bu madde uyarınca yapılan beyan, Sözleşme’nin 56. maddesinin 1. fıkrası uygun olarak yapılmış sayılır.
 3. Onaylama, kabul ya da uygun bulma işlemi sonucu bu Protokol’ün uygulanacağı herhangi bir devlet toprağı ve bu madde uyarınca o devlet tarafından yapılan beyana binaen bu Protokol’ün uygulanacağı topraklardan her biri, 1. maddede atıfta bulunulan anlamıyla bir devletin ülkesinden ayrı topraklar olarak mütalaa edilebilir.
 4. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her devlet, sonradan her zaman bu beyanın ilgili olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mahkeme’nin, işbu Protokol’ün 1’den 5’e kadar olan maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet dışı her kuruluştan veya her kişi grubundan Sözleşme’nin 34. maddesi uyarınca başvuruları alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.

MADDE 7 Sözleşme ile bağlantı Taraf devletler, bu Protokol’ün 1’den 6’ya kadar olan maddelerini Sözleşme’nin ek maddeleri olarak değerlendireceklerdir ve Sözleşme’nin tüm hükümleri buna göre uygulanacaktır.

MADDE 8 İmza ve onay Bu Protokol, Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzasına açıktır. Bu Protokol onaylama, kabul ya da uygun bulma

ile yürürlüğe girecektir. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet aynı anda ya da daha önceden Sözleşme’yi onaylamadan bu Protokol’ü onaylayamaz, kabul edemez ya da uygun bulamaz. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir.

MADDE 9 Yürürlüğe giriş

 1. Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi yedi devletin 8. madde hükümlerine uygun bir şekilde bu Protokol’e bağlı kalacaklarını ifade ettikleri tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitişini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
 2. Herhangi bir üye devletin sonradan bu Protokol’e katılması durumunda, Protokol, o devlet açısından onaylama, kabul ya da uygun bulma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitişini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

MADDE 10 Saklama işlevleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

 1. a) her imzalamayı,
 2. b) onay, kabul veya uygun bir şekilde bu Protokol’ün yürürlülük kazanacağı her tarihi,
 3. c) 6. ve 9. maddelere uygun bir şekilde bu Protokol’ün yürürlülüğe gireceği her tarihi, d) bu Protokol ile ilgili her türlü başka işlemi, bildirimi ya da beyanı, Konsey üyesi devletlere bildirir. Bu Protokol, İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 22 Kasım 1984’te Strazburg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir. İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Protokol No. 12 Roma, 4.XI.2000

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Tüm insanların hukuk önünde eşit oldukları ve hukuk tarafından eşit derecede korunma hakkına sahip oldukları temel ilkesinden hareketle; Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanmış olan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (aşağıda “Sözleşme” olarak anılacaktır.) çerçevesinde, ayrımcılığın

genel olarak yasaklanmasının topluca uygulanması yoluyla herkesin eşit olduğunun vurgulanması için gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak; Ayrımcılık yapılmaması ilkesinin, Taraf Devletleri, tam ve etkin bir eşitlik sağlamak amacıyla objektif ve makul gerekçelere dayanan tedbirler almaktan alıkoymadığını vurgulayarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1 Ayrımcılığın genel olarak yasaklanması

 1. Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.
 2. Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

……..

 

https://drive.google.com/file/d/1O-4P8-U1IboYACCT6RtdibS7ACp5qjQc/view?usp=sharing

 

 

 

 

Benzer İçerikler

Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten_Deutsch

Editör

Multecilere fuar duyurusu

admin

ABD’den Türkiye raporu: Temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü tehlikede

admin

20 yorumlar

guner servet Ocak 13, 2019 at 5:15 am

Genel olarak soruyorum

Bir ulkede ilticaci basvurucu sayisinin diger yillara oranla dusuk olmasi ve dusuk seyrediyor olmasi
ilticaya basvuran kisilere avantaj saglar mi kabul anlaminda? Arz talep baglaminda basvuran azligi kabul oranin kabul verme egilimine pozitif etki eder mi karar vericiler baglaminda?????

Cevapla
admin Ocak 17, 2019 at 6:33 pm

Merhabalar,basvurunun coklugu ve azligi istatistic rakamlardir devletlerin kendi politikalar bu sayiyi belirle ama ilticanin kabul ve retti ise kisisel magduriyetlere baglidir.

Cevapla
Mustafa Ocak 15, 2019 at 10:31 am

Merhaba
Kolay gelsin. Doğu Almanya Suhl de kamptayim.Mülakatim var.Elinizde 672 Khk nin almancasi var mi. E mail adresime gönderebilir misiniz.
E mail: mltalan44@gmail.com

Cevapla
admin Ocak 17, 2019 at 6:04 pm

Merhabalar,mahalesef yok,okuyuculardan destek bekliyoruz.

Cevapla
Düşünür Ocak 2, 2020 at 1:47 pm

Suhl e transferimiz çıktı orada olan veya orası hakkında olan varsa bilgi verebilirse çok seviniriz. Bir de çocuğumuz var Kindergarten falan var mıdır? Geniş bilgi alabilir miyiz?

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 6:36 pm

MErhabalar, bu konuda sozialampt’a başvurabilirsiniz onlar gerekli desteği sunacaklardır.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla
caglaa Ocak 15, 2019 at 3:29 pm

merhaba ben türkiyede yasıyorum eşimle beraber almanyaya iltica etmek istiyoruz dini ve siyasal görüşlerimiz yüzünden herhangi bir suç veyaa davamız olmadı fakat siyasi ve dinimiz den dolayı toplum içinde baskıya uğruyoruz ve dışlanıyoruz iş hayatında ve sosyal hayatta kısıtlanıyoruz bununla ilgili ilticamız kabul olurmu acaba konu hakkında bilgi verirseniz cok sevinirim teşekkürler

Cevapla
caglaa Ocak 16, 2019 at 2:54 pm

MERHABA BEN EŞİMLE BERABER ALMANYAYA İLTİCA ETMEK İSTİYORUZ DİNİ VE SİYASİ GÖRÜŞLERİMİZ SEBEBİ DOLAYISIYLA İŞ HAYATI VE SOSYAL HAYATTA BASKI ALTINDAYIZ VE DIŞLANIYORUZ BU YÜZDEN İŞDEN BİLEE ÇIKARILDIM.SİZE SORUM BU SORUNLAR NEDENİYLE İLTİCA BASVURUSUNDA BULUNABİLİRMİYİZ

Cevapla
Mahir Ocak 17, 2019 at 3:12 pm

Merhaba admin Ben Almanyadayim iltica ettim ancak Dublin üç gereği beni Slovenyaya geri göndermek istiyorlar acaba, ben burda evlilik yaparak kalabilirmiyim, yani evlilik yaparak kalabilirmiyim. Acilll!!!

Cevapla
Mahir Şubat 1, 2019 at 1:43 am

Admin soruma cevap bulamadım

Cevapla
serdar Şubat 1, 2019 at 4:13 am

nekadar hizli surede evlenebilirsinki ? eger gonderilmeden evlenirsen bunu sebep gostererek itirazda bulunursan zaman kazanmis olursunuz ,kazandiginiz zamani iyi degerlendirmelisiniz.

Cevapla
cafer Şubat 3, 2019 at 2:40 pm

admin merhaba 20 yaşındayım ve almanyada iltica edicem ama bir yandanda okumak istiyorum beni okula gönderirlermi ?

Cevapla
Sena Şubat 3, 2019 at 8:18 pm

Iyi aksamlar. Bir soru soracaktim ve yardimci olursaniz sevinorim.. Luxemburg havalimaninda ki pasaport kontroldeki polisleremi dememiz gerek iltica istiyoruz diye onlar bizi yonlendirir mi yoksa yabancilar subesi gibi bir yer mi aramamiz gerek iltica istemek icin?

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 2:05 am

Havaalanindaki Polislere derseniz onlar sizinle ilgilenirler.

Cevapla
stenbol Mart 1, 2019 at 10:42 am

merhabalar, birkaç sorum olacak, yanıtlayabilirseniz sevinirim..
1-İltica kabul oranları – iş bulma imkanı – geçim imkanları – sosyal yardımlar gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda Almanya – Fransa – İngiltere – İspanya – İtalya – Belçika arasında sıralamanız nedir?

2-Hakkımda kesinleşmiş hapis cezası var ancak hüküm açıklanması geri bırakıldı, yurt dışı yasağım da kaldırıldı. Yeşil pasaport sahibiyim, eşim ve ilkokul çağındaki çocuklarımla beraber yasal yollardan bir Avrupa ülkesine giderek iltica düşünüyorum. Tahmini kabul oranı nedir? hali hazırda zahiren özgür olmam, seyahat engelim bulunmaması gibi durumlar başvurumu olumsuz etkiler mi?

3-Başvurular tahmini kaç günlük sürede yanıtlanır. Eşim halen bir firmada çalışıyor, başvurunun red ihtimaline karşı istifa etmeden izin süresinde gidip müraacat düşünüyoruz. İkinci seçenek olarak önce benim başvurmamı, olumlu yanıt almamız halinde aile birleştirme prosedürü işletmeyi planlıyoruz. Bu ihtimaldeki çekincemiz de şu: ben yurtdışına çıkıp iltica aldıktan sonra Can Dündar örneğinde olduğu gibi bir şekilde eşimin yurt dışına çıkışı engellenir mi! (devlet tavrını bilmeniz tabi ki mümkün değil ama tecrübe ve tahminlerinize göre böyle bir durumla karşılaşır mıyız?)

4-İltica kabul edilirse buradaki birikimimi gittiğim ülkeye aktarmayı düşünüyorum. Hesabımda birikimim bulunması orada alacağım kira yardımı, sosyal yardım gibi ödemeleri olumsuz etkiler mi? Uzun oldu ama tek partide sormak istedim.. umarım yanıtlarsınız.

Cevapla
Editör Mart 5, 2019 at 3:53 am

Merhaba,
1-Belcika, Almanya, Ingiltere, Fransa, Italya, Ispanya ama beu benim yorumum.
2-Evet etkiler ama neden böyle bir durum oldugunu da izah etmeniz gerekir. Bir de ülkenize dönmeniz halinde ne olacagi ilticanin kabulündeki en önemli kriterdir.
3-Basvuruya karar verilmesi ortalama 9 ay sürüyor daha az veya cok da sürebilir. Esinizin bir sorunu yoksa cikmasina tahdit gelmez.
4-Yaninizda ne kadar paraniz oldugunu soruyorlar eger yeterli geliriniz varsa ya sosyal yardim verilmez ya da sosyal yardimdan bir kismini keserler.
gecmis olsun.

Cevapla
Tolga Nisan 8, 2019 at 11:11 am

Merhaba iyi günler öncelikle böyle bir site kurulması çok faydalı ve güzel olmuş diyor ve size sormak istediğim soruma geçiyorum.
Ben şuan almanyadayım eşim Alman vatandaşı ve yabancılar dairesine aile birleşimi için başvuru yaptık bekliyoruz. Ben Yunanistan’a kaçak geçtim ve iltica etmek zorunda kaldım cezam olduğu için. Ama ceza aldığım dosyadan Yargıtay yoluyla beraat ettim. Sormak istediğim buna rağmen Türk konsolosluğuna gitsem pasaport çıkarmak için pasaport verirler mi yada ülkeden kaçak çıktığım için sıkıntı çıkarırlar mı? Şimdiden teşekkürler.

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757