Almanya Mevzuat

Almanya Ikamet Kanunu (Türkçe)

IKAMET KANUNU YASASI Türkce Pdf olarak indirebilirsiniz.

İçerik aşağıdaki gibidir. Tümünü okumak için pdf  indirmeniz gerekli.

FEDERAL ALMANYA’DA BULUNAN YABANCILARIN
İKAMETLERİ, ÇALIŞMALARI VE UYUMLARINA İLİŞKİN
KANUN

(GÖÇ YASASI)
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1. BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1: Kanunun Amacı; Uygulanma Alanı 9
Madde 2: Kavramlara İlişkin Hükümler 9
2. BÖLÜM
Federal Almanya’ya Giriş ve İkamet
Kısım 1
Genel Hükümler
Madde 3: Pasaport Yükümlülüğü 10

Madde 4: İkamet İzni Zorunluluğu 10
Madde 5: İkamet İzni Verilmesine İlişkin Genel Şartlar 11

Madde 6: Vize 12
Madde 7: Oturma İzni 13
Madde 8: Oturma İzni Süresinin Uzatılması 13

Madde 9: Yerleşme İzni 13
Madde 9a: Avrupa Birliği Sürekli Oturma İzni 15

Madde 9b: İkamet Sürelerinin Hesaba Katılması 16
Madde 9c: Geçim Masrafları 17

Madde 10: İltica Talebinde Bulunanlar İçin İkamet İzni 17
Madde 11: Ülkeye Giriş Yasağı ve İkamet Yasağı 18
Madde 12: Geçerlilik Alanı; Tali Hükümler 18
Kısım 2
Ülkeye Giriş
Madde 13: Sınırdan Geçiş 19

Madde 14: Ülkeye İzinsiz Giriş; İstisnai Vize 19
Madde 15: Sınırdan Geri Çevirme 19

Madde 15a: Ülkeye İzinsiz Giren Yabancıların Dağıtımı 20
Kısım 3
Eğitim Amacıyla İkamet İzni
Madde 16: Yüksek Öğrenim; Dil Kursları; Okul Eğitimi 21
Madde 17: Diğer Eğitim Amaçları 23
Kısım 4
Çalışma Amaçlı İkamet İzni
Madde 18: Bağımlı Çalışma 23
Madde 18a: Müsamahalı İkamet Eden Vasıflı Yabancılar İçin
Oturma İzni 24
Madde 19: Yüksek Vasıflılar İçin Yerleşme İzni 25
Madde 20: Araştırma Amaçlı İkamet İzni 25
Madde 21: Bağımsız Çalışma 26
Kısım 5
Devletler Hukukundan Kaynaklanan veya İnsani
ya da Siyasi Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi
Madde 22: Yurtdışından Ülkeye Yabancı Kabulü 27
Madde 23: En Yüksek Eyalet Merciince Oturma İzni Verilmesi;
Özel siyasi menfaat durumlarında kabul 28
Madde 23a: Mağduriyet Hallerinde İkamet İzni Verilmesi 28
Madde 24: Geçici Himaye Amacıyla İkamet İzni Verilmesi 29
Madde 25: İnsani Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi 29
Madde 26: İkamet Süresi 31
Kısım 6
Ailevi Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi
Madde 27: Aile Birleşimi İlkesi 31
Madde 28: Alman Vatandaşlarının Aile Birleşimi 32
Madde 29: Yabancıların Aile Birleşimi 33
Madde 30: Eşlerin Getirilmesi 34

Madde 31: Eşlerin Bağımsız İkamet Hakkı 35

Madde 32: Çocukların Getirilmesi 36

Madde 33: Federal Almanya’da Doğan Çocuklar 37
Madde 34: Çocukların İkamet Hakkı 37

Madde 35: Çocukların Bağımsız ve Süresiz İkamet Hakkı 37
Madde 36: Ebeveynin ve Diğer Aile Fertlerinin Getirilmesi 38
Kısım 7
Özel İkamet Hakları
Madde 37: Geri Dönüş Hakkı 39
Madde 38: Eski Alman Vatandaşları için İkamet İzni 39
Madde 38a: Diğer Avrupa Birliği Ülkelerinde Uzun Süreli
İkamet Hakkı Hamilleri İçin İkamet İzni 40
Kısım 8
Federal İş Ajansının Katılımı
Madde 39: Yabancıların Çalıştırılmasına Muvafakat Verilmesi 41

Madde 40: Ret Nedenleri 42
Madde 41: Muvafakatın İptali 42
Madde 42: Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma ve
Talimat Yetkisi 42
3. BÖLÜM
Uyum
Madde 43: Uyum Kursu 43
Madde 44: Uyum Kursuna Katılma Hakkı 44
Madde 44a: Uyum Kursuna Katılma Yükümlülüğü 45

Madde 45: Uyum Programı 46
4. BÖLÜM
Kamu Düzeni İle İlgili Hükümler
Madde 46: Kamu Düzeni ile İlgili Tasarruflar 46
Madde 47: Siyasi Faaliyetin Sınırlandırılması ve Yasaklanması 47
Madde 48: Kimlik Mevzuatına İlişkin Yükümlülükler 47

Madde 49: Kimliğin Tespiti ve Muhafaza Altına Alınması 48

Madde 49a: Kayıp Belgeler Veri Bankası 50
Madde49b: Kayıp Belgeler Veri Bankasının İçeriği 50
5. BÖLÜM
İkametin Sona Ermesi
Kısım 1
Ülkeyi Terk Yükümlülüğünün Gerekçelendirilmesi
Madde 50: Terk Yükümlülüğü 51
Madde 51: İkametin Yasallığının Sona Ermesi;
Sınırlamaların Geçerliliğini Sürdürmesi 52
Madde 52: İptal 54
Madde 53: Zorunlu Sınırdışı Etme 56
Madde 54: Kaideten Sınırdışı Etme 56

Madde 54a: Sınırdışı Edilmelerine Karar Verilen Yabancıların
İç Güvenlik Nedenleriyle Gözetimi 57
Madde 55: Takdire Bağlı Sınırdışı Etme 58
Madde 56: Sınırdışı Edilmeye Karşı Özel Koruma 59
Kısım 2
Ülkeyi Terk Yükümlülüğünün Uygulanması
Madde 57: Geri Gönderme 60

Madde 58: Sınırdışına Sürme 61
Madde 58a: Sınırdışına Sürme Kararı 62
Madde 59: Sınırdışına Sürme İhtarı 62
Madde 60: Sınırdışına Sürme Yasağı 63
Madde 60a: Sınırdışına Sürmenin Geçici Olarak Ertelenmesi
(Erteleme) 65

Madde 61: Yer İtibarıyla Sınırlamalar;
Ülkeyi Terkle Yükümlü Yabancılar İçin
Barındırma Tesisleri 65
Madde 62: Sınırdışına Sürmek Üzere Tutuklama 66
6. BÖLÜM
Taahhüt ve Harçlar
Madde 63: Seyahat Şirketlerinin Yükümlülükleri 67

Madde 64: Seyahat Şirketlerinin Geri Götürme Yükümlülüğü 67

Madde 65: Havaalanı İşletmelerinin Yükümlülükleri 68

Madde 66: Masraf Borçlusu; Teminat 68
Madde 67: Masraf Taahhüdünün Kapsamı 69

Madde 68: Geçim Masrafları Taahhüdü 70
Madde 69: Harçlar 70

Madde 70: Zamanaşımı 71

7. BÖLÜM
Usul Hükümleri
Kısım 1
Yetkiler
Madde 71: Yetki 7
Madde 71a: Yetki ve Bildirim 73
Madde 72: Katılımın Gerekli Olduğu Haller 73
Madde 73: Vize İşlemlerinde ve İkamet İzni Verilmesinde
Katılımın Gerekli Olduğu Diğer Haller 74
Madde 74: Federal Makamların Katılımı; Talimat Yetkisi 75
Kısım 1a
Transit Gönderme
Madde 74a: Yabancıların Transit Gönderilmesi 75
Kısım 2
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi
Madde 75: Görevleri 75
Madde 76: (Bu madde kaldırılmıştır) 76
Kısım 3
İdari İşlemler

Madde 77: Yazılı Şekil; Şekil Zorunluluklarında İstisna 77
Madde 78: İkamet İzni Formülerleri, Kimlik Yerine Geçen 77
Belge ve Diğer Belgeler
Madde 79: İkamet Hakkında Karar 79

Madde 80: Reşit Olmayanların Fiil Ehliyeti 79
Madde 81: İkamet İzni Talebi 80
Madde 82: Yabancının Katılım Yükümlülüğü 80
Madde 83: İtirazın Sınırlandırılması 81

Madde 84: İtiraz ve Davanın Etkileri 81

Madde 85: İkamet Sürelerinin Hesaplanması 82

Kısım 4
Bilgilerin Korunması
Madde 86: Şahsa Mahsus Bilgilerin Toplanması 82

Madde 87: Yabancılar Dairelerine Bilgi Aktarılması 82

Madde 88: Özel Kanuni Uygulama Düzenlemelerinde
Bilgi Aktarılması 84
Madde 89: Kimlik Bilgilerinin Tespiti ve Muhafazasına İlişkin
Tedbirlerde Usul 85
Madde 89a: Kayıp Belgeler Veri Bankasına İlişkin
Uygulama Düzenlemeleri 85
Madde 90: Yabancılar Daireleri Tarafından Bilgi Aktarılması 86
Madde 90a: Yabancılar Daireleri Tarafından İkamet Kayıt
Dairelerine Bilgi Aktarılması 87
Madde 90b: Yabancılar- ve İkamet Kayıt Daireleri Arasında
Bilgi Kıyaslaması 88

Madde 91: Şahsa Mahsus Bilgilerin Kayda Alınması ve
Silinmesi 88

Madde 91a: Geçici Himayeye İlişkin Kayıt 88
Madde 91b: Ulusal İrtibat Kurumu Olarak Federal Göç ve
Mülteciler Dairesi Tarafından Bilgi Aktarılması 90
Madde 91c 2003/109/EG Sayılı Direktifin Uygulamasıyla İlgili
Topluluk İçi Bilgilendirme 90
Madde 91d 2004/114/EG Sayılı Direktifin Uygulamasıyla İlgili
Topluluk İçi Bilgilendirme 91
Madde 91e Geçici Himaye Siciline ve Topluluk İçi Bilgi
Aktarımına Ait Müşterek Düzenlemeler 92
8. BÖLÜM
Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve
Uyum Sorumlusu
Madde 92: Dairesi 92
Madde 93: Görevleri 93

Madde 94: Yetkileri 94

9. BÖLÜM
Hapis ve Para Cezalarına İlişkin Hükümler
Madde 95: Hapis Cezalarına İlişkin Hükümler 94
Madde 96: Yasadışı Yollardan Yabancı Getirilmesi 96
Madde 97: Ölümle Sonuçlanan Yasadışı Yollardan
Yabancı Getirilmesi; Profesyonel ve Teşekkül
Halinde Yasadışı Yollardan Yabancı Getirilmesi 97
Madde 98: Para Cezalarına İlişkin Hükümler 97

10. BÖLÜM
Kararname Çıkarma Yetkisi;
Geçici ve Son Hükümler
Madde 99: Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi 98
Madde 100: Dil Uyumu 102
Madde 101: Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki İkamet
Haklarının Geçerliliğini Sürdürmesi 102
Madde 102: Yabancılar Mevzuatına İlişkin Tedbirlerin
Geçerliliğini Sürdürmesi ve Süre Hesabı 103
Madde 103: Kanununun Yürürlüğe Girdiği Tarihten
Önceki Mevzuatın Uygulanması 103
Madde 104: Geçici Düzenlemeler 103
Madde 104a: Eski Vak’aların Düzenlenmesi 104
Madde 104b: Müsamahalı İkamet İzni İle İkamet Eden
Yabancıların Entegre Olmuş Çocuklarının
İkamet Hakkı 106
Madde 105: Çalışma İzinlerinin Geçerliliğini Sürdürmesi 107
Madde 105a: İdari İşlemlere İlişkin Mevzuat 107

Madde 106: Temel Hakların Sınırlandırılması 107
Madde 107: Şehir Eyaletleri Özel Hükmü 108

Benzer İçerikler

Oturma izni ve Oturma izni Süresinin Uzatılması

Editör

Vasıflı Yabancılar için Çalısma Amaçlı Oturma izni

Editör

Geçici Himaye Amacıyla ikamet izni Verilmesi

Editör

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757