Almanya Almanya Mevzuat Asyl Süreci Kanunlar

Almanya Oturum Yasası Madde 60 ve 60a; Sınırdısına Sürme Yasagı

Madde 60 Sınırdışına Sürme Yasağı
(1) Mültecilerin Hukuki Statüsüne iliskin 28 Temmuz 1951 tarihli Anlaşmanın
(Federal Resmi Gazete 1953 II Sayfa 559) uygulaması çerçevesinde bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında bulunduğu bir devlete gönderilemez. Bu hüküm, Federal Almanya‘da yabancı mülteci statüsünü taşıyan veya Federal Almanya dışında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne iliskin Anlaşma anlamında yabancı mülteci olarak tanınmış olan yabancılar için de geçerlidir. Belirli bir sosyal gruba mensubiyet nedeniyle takibat, yabancının hayatına,
vücut bütünlüğüne veya özgürlüğüne yönelik tehdidin sadece cinsiyete bağlı olması halinde de mevcut olabilir. 1’inci cümle anlamında takibat
a) devlet tarafından,
b) devlete veya devletin egemenlik alanının önemli bölümlerine hükmeden partiler veya örgütler tarafından veya
c) uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere (a) ve (b) bentlerinde belirtilen aktörlerin; ülke içersinde bir kaçış alternatifinin mevcut olması hali dışında ülkede devletin yönetim gücünün mevcut olduğu veya olmadığı durumu dikkate alınmaksızın kanıtlanmış bir şekilde takibata karşı koruma sağlayacak durumda olmamaları veya bu iradeye sahip olmamaları halinde gayri resmî aktörler tarafından yapılabilir, ülke içinde başka bir kaçış seçeneğinin olması halinde, durum başkadır.
1’inci cümle anlamında bir takibatın olup olmadığının tespit edilmesi için, Avrupa Konseyinin 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/83/EG sayılı Üçüncü Ülke Vatandaşlarının veya Vatansızların veya veya Başka Bir Uluslararası Himaye Arayan Kişilerin Mülteci Olarak Tanınmasına ve Hukuksal Statülerine ilişkin Asgari Normlar ve Sağlanan Himayenin içerigi hakkındaki Direktifinin (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi No: L 304 Sayfa: 12) 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile 7 – 10’uncu maddesi tamamlayıcı olarak uygulanır. Yabancının bu fıkra hükmüne göre bir sınırdışına sürme engelinin mevcut olduğunu ileri sürmesi halinde,
2’nci cümlede belirtilen durumlar dışında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, bir iltica işlemi çerçevesinde 1’inci cümlenin şartlarının mevcut olup olmadığını ve yabancıya mülteci statüsü verilip verilmeyeceğini tespit eder. Federal Dairenin kararına karşı sadece iltica işlemleri Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(2) Bir yabancı, işkenceye veya insan onuruna aykırı veya aşağılayıcı bir muameleye veya cezaya tabi tutulması yönünde somut tehlikenin mevcut olduğu bir devlete gönderilemez.

(3) Bir yabancı, bir suç nedeniyle arandığı ve ölüm cezasına çarptırılma veya bu cezanın icra edilmesi tehlikesinin bulunduğu bir devlete gönderilemez. Bu hallerde suçluların iadesine ilişkin mevzuat uygulanır.

(4) Başka bir devletin usulüne uygun iade talebinde veya iade talebi ile bağlantılı bir tutuklama talebinde bulunması halinde yabancı, iade kararının alınmasına kadar, sadece Ceza Davalarında Uluslararası Adlı Yardımlaşma Hakkındaki Kanun’un 74’üncü maddesine göre iade etme izni verilmesi için yetkili dairenin muvafakatıyla bu devlete gönderilebilir.

(5) 4 Kasım 1950 tarihli insan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme ( Resmi Gazete 1952 II Sayfa 686) hükümlerine göre sınırdışına sürmenin yasal olmadığının anlaşılması halinde bir yabancı sınırdışına sürülemez.

(6) Başka bir devlette cezai takibata uğranılabilme ve cezalandırılabilme yönünde genel bir tehlikenin mevcut olması ve 2 – 5’inci fıkra hükümlerinden başka bir sonuç ortaya çıkmaması halinde bir başka devletin hukuk düzenine göre yasal cezaya çarptırılmaya yönelik somut bir tehlikenin mevcudiyeti, sınırdışına sürmeye engel teşkil etmez.

(7) Bir yabancının vücudu, hayatı veya özgürlüğü için önemli ve somut bir tehlikenin sözkonusu olduğu başka bir devlete gönderilmesinden sarfı nazar edilmelidir. Bir yabancının uluslararası veya ülke içinde silahlı bir çatışma çerçevesinde bir halk grubu mensubu olarak vücudu ve hayatı için önemli bir bireysel tehlikeye maruz olduğu başka bir devlete gönderilmesinden sarfı nazar edilmelidir. Bu devlette, halkın veya yabancının mensubu bulunduğu halk grubunun genel olarak maruz kaldığı tehlikeler, 60a maddesinin 1’inci fıkrası
1’inci cümlesine göre verilecek kararlarda dikkate alınır.

(8) 1’inci fıkra, yabancının, önemli nedenlerden ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti‘nin güvenliği açısından bir tehlike olarak telâkki edilmesi veya bir cürüm ya da özellikle ağır bir yasa ihlali sonucu en az 3 yıllık kesinleşmiş bir hapis cezasına çarptırılmış olması nedeniyle toplum için bir tehlike oluşturması halinde uygulanmaz. Aynı hüküm yabancının iltica işlemleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrası şartlarını yerine getirmesi durumunda geçerlidir.

(9) ltica talebinde bulunmuş bir yabancıya, 8’inci fıkrada belirtilen hallerde, iltica işlemleri Kanunu hükümlerinden farklı olarak sınırdışına sürme ihtarı verilebilir ve sınırdışına sürme icra edilebilir.

(10) 1’inci fıkrada belirtilen sartların kendisi için sözkonusu oldugu bir yabancının sınırdısına sürülmesinin gerekli olması halinde, sınırdısına sürme ihtarının yapılmasından ve ülkeyi terk etmesi için uygun bir süre verilmesinden sarfı nazar edilemez htarda, yabancının
gönderilemeyecegi devletler belirtilir.

(11) 2’nci, 3’üncü ve 7’nci fıkranın 2’nci cümlesine göre sınırdısına sürme yasağnın tespiti için Avrupa Konseyinin 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/83/EG sayılı Üçüncü Ülke Vatandaslarının veya Vatansızların veya veya Başka Bir Uluslararası Himaye Arayan Kisilerin Mülteci Olarak Tanınmasına ve Hukuksal Statülerine iliskin Asgari Normlar ve Sağlanan Himayenin içeriği hakkındaki Direktifinin (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi No: L 304 Sayfa: 12) 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası, 5’inci maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkrası 6 – 8’nci maddesi geçerlidir.

Madde 60a Sınırdısına Sürmenin Geçici Olarak Ertelenmesi (Erteleme)
(1) En yüksek eyalet mercii, Devletler Hukuku’ndan kaynaklanan nedenlerle veya insani nedenlerle veya Almanya Federal Cumhuriyeti’nin siyasi çıkarlarının korunması amacıyla belirli devletlerden gelen yabancıların veya sair sekilde belirlenen yabancı grupların mensuplarının genel olarak sınırdısına sürülmelerinin veya belirli devletlere gönderilmelerinin en fazla 6 aylık bir süre için ertelenmesi talimatını verebilir. 6 aydan daha uzun bir süre için
23’üncü maddenin 1’inci fıkrası hükmü uygulanır.

(2) Sınırdısına sürmenin, fiili veya hukuki nedenlerle mümkün olmadıgı ve oturma izni verilmedigi sürece bir yabancının sınırdısına sürülmesi ertelenir. Bir suç nedeniyle açılmış ceza davası için savcılık veya bir ceza mahkemesi tarafından, yabancının ifadesi olmaksızın dava konusunun arastırmasının zorlasabileceginden, yabancının Federal Almanya’daki geçici mevcudiyetinin gerekliligi düsüncesiyle, bir yabancının sınırdısına sürülmesi ertelenir. nsani
ve kisisel nedenlerin veya önemli kamu çıkarlarının yabancının Almanya’daki geçici mevcudiyetinin devam ettirilmesini gerekli kıldıgı hallerde, bir yabancıya ertelemeli oturma izni verilebilir.

(2a) Yabancının sınırdısına sürülmesi veya geri gönderilmesinin akamete ugradıgı, sınırdısına sürme amacıyla tutuklama kararı alınmadıgı ve Federal Almanya’nın bir hukuksal düzenlemeye, özellikle Avrupa Konseyinin 25 Kasım 2003 tarih ve 2003/110/EG sayılı Hava Yoluyla Geri Göndermeye liskin Önlemler Çerçevesinde Yardımlasma Hakkındaki Direktifinin (AB Resmi Gazetesi No: L 321, Sayfa 26) 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasına göre, geri alma yükümlülügü bulundugu hallerde, bir yabancının sınırdısına sürülmesi bir hafta için ertelenir. Erteleme, 1’inci cümle hükmüne göre uzatılamaz. Yabancının ülkeye girmesine izin verilir.

(3) Sınırdısına sürülmesi ertelenmis olan bir yabancının ülkeyi terk yükümlülügü devam eder.

(4) Yabancıya, sınırdısına sürülmesinin ertelendigine iliskin bir belge düzenlenir.

(5) Sınırdısına sürmenin ertelenmesi, yabancının ülkeyi terk etmesiyle son bulur. Erteleme, sınırdısına sürmeye engel teskil eden nedenlerin ortadan kalkmasıyla iptal edilir. Yabancı, ertelemenin hükmünü kaybetmesinden hemen sonra, bunun yenilenmesi hali hariç, yeni bir ihtara ve süre verilmesine gerek olmaksızın sınırdısına sürülür. Sınırdısına sürmenin, 1 yıldan daha fazla bir süre ertelenmis olması halinde, ertelemenin geçerlilik süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi nedeniyle öngörülen sınırdısına sürme, 1 ay önceden bildirilir; bildirim,
ertelemenin 1 yıldan fazla bir süre için yenilenmis olması halinde tekrarlanır.

Benzer İçerikler

Dublin’de Aile Prosedürü

Editör

Avukat ve İltica

admin

Dublin’de basvuru yapilan ülkenin Insiyatif Kullanmasi

Editör

YORUM YAP