Almanya Mevzuat

Almanya İltica Yasası; Mülteci statüsünün tanınması

Alt-Bölüm 2 Uluslararası koruma
Kısım 3 Mülteci statüsünün tanınması
(1) 28 Temmuz 1951 tarihli Sözleşmesi’e göre aşağıdaki koşullara haiz bir yabancı, mülteci statüsünde olarak tanımlanır;
1. Menşei ülkesinde ırk, din, milliyet, siyasi görüşü ya da belli bir toplumsal gruba üyeliğinden dolayı temellendirelebilir zulüm korkusu yaşaması nedeniyle,
2. Menşei ülkesi dışında ikamet ediyor ise
a) Uyrukluğuna sahip olduğu ülke ve bulunduğu ülkenin kendisine koruma sağlamayacağına dair temellendirebilir korku yaşaması nedeniyle,
b) Ikamet ettiği yerde vatansız kalmış bir kişi olması durumunda geri dönememesi ya da korku nedeniyle geri dönmek istememesi halinde.

(2) Bir yabancı, 1. maddenin 1. fıkrası uyarınca aşağıdaki sebeplerin bulunması durumunda mülteci statüsüne sahip olamaz,
1. Barış karsiti suçlara karmis ise, savaş suçuna karışmış ise, insanlığa karşı suçlara karışmış ise, uluslararası hukuki metinlerle belirlenmiş vb. suçlara karışmış olması halinde,
2. mülteci olarak kabul edilmeden önce, özellikle de politik amaçlar doğrultusunda işlenmiş olsa bile, şiddet içeren bir davranışa ya da federal topraklar dışında ciddi bir suça adı karışmış olması halinde;
3. Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı hareket etmiş ise,
Cümle 1‘de sıralanan suçları veya eylemleri yerine getirmeye başkalarını kışkırtmış olan yabancılar için veya bu suçlar ya da eylemlerde bulunmuş yabancılar için de geçerlidir.

(3) Birleşmiş Milletlerin bir kurum veya kuruluşunun koruması ya da yardımından faydalaniyorsa; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin istisnai hükmü, Mültecilerin statüsüyle ilgili Sözleşme’nin D Bölümü Madde 1 gereği 1. altbölüm kapsamında bir yabancı mülteci olamaz. Böyle bir koruma veya yardımın artık sağlanmaması halinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ilgili kararlarına göre etkilenenlerin nihai durumunu netleştirmeksizin, (1) ve (2) numaralı alt bölümler uygulanır.

(4) Bir yabancıya, Oturma Yasası’nin 60 (8). maddesinin birinci cümlesindeki koşullara haiz olması halinde veya Federal Daire, İkamet Yasası’nin 60 (1). Maddesini ilgili madde Oturma Yasası 60 (8) uyarınca uygulamamaya karar vermesi halinde Iltica Yasası 1. altbölüm kapsamında olan bir yabancıya mülteci statüsü verilmez.

Not: Paragrafta geçen ilgili yasa maddeleri aşağıdadır;

Oturum Yasası Madde 60 (8)
1’inci fıkra, yabancının, önemli nedenlerden ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti‘nin güvenliği açısından bir tehlike olarak telâkki edilmesi veya bir cürüm ya da özellikle ağır bir yasa ihlali sonucu en az 3 yıllık kesinleşmiş bir hapis cezasına çarptırılmış olması nedeniyle toplum için bir tehlike oluşturması halinde uygulanmaz. Aynı hüküm yabancının iltica işlemleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrası şartlarını yerine getirmesi durumunda geçerlidir.

Oturum Yasası Madde 60 (1)
(1) Mültecilerin Hukuki Statüsüne iliskin 28 Temmuz 1951 tarihli Anlaşmanın
(Federal Resmi Gazete 1953 II Sayfa 559) uygulaması çerçevesinde bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında bulunduğu bir devlete gönderilemez. Bu hüküm, Federal Almanya‘da yabancı mülteci statüsünü taşıyan veya Federal Almanya dışında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne iliskin Anlaşma anlamında yabancı mülteci olarak tanınmış olan yabancılar için de geçerlidir. Belirli bir sosyal gruba mensubiyet nedeniyle takibat, yabancının hayatına,
vücut bütünlüğüne veya özgürlüğüne yönelik tehditin sadece cinsiyete bağlı olması halinde de mevcut olabilir. 1’inci cümle anlamında takibat
a) devlet tarafından,
b) devlete veya devletin egemenlik alanının önemli bölümlerine hükmeden partiler veya örgütler tarafından veya
c) uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere (a) ve (b) bentlerinde belirtilen aktörlerin; ülke içerisinde bir kaçış alternatifinin mevcut olması hali dışında ülkede devletin yönetim gücünün mevcut olduğu veya olmadığı durumu dikkate alınmaksızın kanıtlanmış bir şekilde takibata karşı koruma sağlayacak durumda olmamaları veya bu iradeye sahip olmamaları halinde gayri resmî aktörler tarafından yapılabilir, ülke içinde başka bir kaçış seçeneğinin olması halinde, durum başkadır.
1’inci cümle anlamında bir takibatın olup olmadığının tespit edilmesi için, Avrupa Konseyinin 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/83/EG sayılı Üçüncü Ülke Vatandaşlarının veya Vatansızların veya veya Başka Bir Uluslararası Himaye Arayan Kişilerin Mülteci Olarak Tanınmasına ve Hukuksal Statülerine iliskin Asgari Normlar ve Sağlanan Himayenin içerigi hakkındaki Direktifinin (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi No: L 304 Sayfa: 12) 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile 7 – 10’uncu maddesi tamamlayıcı olarak uygulanır. Yabancının bu fıkra hükmüne göre bir sınırdısına sürme engelinin mevcut olduğunu ileri sürmesi halinde,
2’nci cümlede belirtilen durumlar dışında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, bir iltica işlemi çerçevesinde 1’inci cümlenin şartlarının mevcut olup

Benzer İçerikler

Çocukların Getirilmesi

Editör

Schengener Codex_Deutsch

Editör

Almanya Mülteci Yardım Yasası

admin

YORUM YAP