Almanya Almanya Entegrasyon

Almanca Dil Kursu ve Uyum Kursuna Katılma Hakkı

Madde 43
Uyum Kursu
Federal Almanya’da yasal olarak ve sürekli yasayan yabancıların Almanya Federal
Cumhuriyeti’ndeki ekonomik, kültürel ve toplumsal yasama uyumları tesvik edilir.
(2) Yabancıların uyum çabaları, uyuma yönelik temel bir tedbir (Uyum Kursu) ile desteklenir.
Uyum kursu; yabancıları, Alman diline, Almanya’nın hukuk düzenine, kültürü ve tarihine
yakınlastıran konuları kapsar. Bu suretle yabancıların, günlük yasamda karsılastıkları tüm
meseleleri üçüncü bir sahsın yardımı veya aracılıgı olmaksızın tek basına halledebilecek
sekilde Federal Almanya’daki yasam kosullarına uyumları saglanmalıdır.
(3) Uyum kursu, yeterli derecede dil bilgisi ögrenilmesi için süreleri aynı olmak üzere bir
temel ve bir gelistirme dil kursu ile Almanya’nın hukuk düzenine, kültürü ve tarihine iliskin
bilgilerin verilmesine yönelik bir yönlendirme kursunu kapsar. Bu kursun basarı ile
tamamlandıgı, kursu düzenleyen kurulus tarafından bitirme testinde basarılı olunduguna dair
düzenlenecek bir belge ile tevsik edilir. Uyum kursu, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi
tarafından koordine edilir ve uygulanır. Bu daire, uygulamada özel ve kamu kuruluslarından
yararlanabilir. Uyum kursuna katılım ücreti, kursiyerlerin ödeme gücü dikkate alınarak uygun
ölçüde belirlenmelidir. Yabancının geçimini saglamakla yükümlü olan kisi de kurs ücretini
ödemekle yükümlüdür.
(4) Federal Hükümet; Eyalet Temsilciler Meclisi’nin onayını almaksızın çıkaracagı bir Kanun
Hükmünde Kararname marifetiyle uyum kursu ile ilgili ayrıntılar, özellikle kursun temel
yapısı, süresi, ögretim programı ve uygulanması, kursu düzenleyen kurulusların seçimine ve
bunlara izin verilmesine iliskin kurallar, kurs masraflarının karsılanması da dahil olmak üzere
kursa katılımın sartları ve çerçeve kayıtlamaları, kurallara uygunluk ve ilgili kurum ve
kuruluslar arasındaki gerekli bilgi aktarımı konularında düzenleme yapmaya yetkili kılınır.
(5) Federal Hükümet, uyum kurslarının yürütülmesi ve finansmanı konusunda edindigi
tecrübelere iliskin bir raporu 1 Temmuz 2007 tarihinde Federal Meclise sunar.

Madde 44
Uyum Kursuna Katılma Hakkı
(1) Federal Almanya’da sürekli yasayan ve
1. ilk defa
a) çalısma amacıyla (18-21’inci maddeler),
b) aile birlesimi amacıyla (28’inci, 29’uncu, 30’uncu, 32’inci ve 36’ncı maddeler),
c) 25’inci maddenin 1’inci veya 2’nci fıkrasına göre insani nedenlerle
d) 38a maddesine göre uzun süreli ikamet eden olarak oturma izni alan,
2. 23’üncü maddenin 2’nci fıkrasına göre yerlesme izni alan bir yabancı, bir defaya mahsus
olmak üzere uyum kursuna katılma hakkına sahiptir.
Sürekli ikamet tabirinden, kaideten yabancının 1 yıldan daha fazla süreli oturma izni alması
veya ikametin geçici nitelikli olması hali hariç olmak üzere, 18 ayı askın bir süreden beri
oturma izni hamili olması anlasılır.
(2) 1’inci fıkra hükmüne göre kursa katılma hakkı, bu hakka esas teskil eden ikamet izninin
verilmesinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra veya bu iznin hükmünü kaybetmesi halinde sona
erer.
(3) Uyum kursuna katılma hakkı,
1. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde bir okul egitimine baslayan veya o tarihe kadarki okul
egitimlerini Federal Almanya’da devam ettiren çocuklar, gençler ve genç yetiskinler için,
2. uyum gereksiniminin belirgin ölçüde az olması veya
3. yabancının yeterli derecede Almanca bilgisine sahip olması
halleri için mevcut degildir. Yönlendirme kursuna katılma hakkı mahfuzdur.
(4) Kursa katılma hakkına sahip olmayan veya artık sahip olmayan bir yabancıya, kurslarda
münhal yer olması halinde kursa katılma izin verilebilir. Bu düzenleme, yeterli derecede
Almanca dil bilgisine sahip olmayan ve belirgin bir sekilde uyum gereksinimi bulunan Alman
vatandaslarına aynen uygulanır.

Madde 44a
Uyum Kursuna Katılma Yükümlülügü
(1) Bir yabancı,
1. 44’üncü maddeye göre kursa katılma hakkına sahip olması ve
a) basit tarzda sözlü olarak Alman dilinde anlasamaması veya
b) 23’üncü maddenin 2’nci fıkrasına, 28’inci maddenin 1’inci fıkrasının 1’inci cümlesinin 1
nolu hükmüne veya 30’uncu maddeye göre oturma izninin verilis tarihinde Almanca dil
bilgisine sahip olmaması veya
2. Sosyal Kanun’un 2’nci Kitabına göre yardımlar alması ve Sosyal Kanunun 2’nci Kitabına
göre, intibak sözlesmesinde kursa katılımın öngörülmüs olması veya
3. özel olarak uyum gereksiniminin bulunması ve yabancılar dairesinin yabancının kursa
katılmasını istemesi
hallerinde uyum kursuna katılmakla yükümlüdür.
1’inci cümlenin 1 nolu hükmünde belirtilen hallerde Yabancılar Dairesi, ikamet izni verme
asamasında yabancının uyum kursuna katılmakla yükümlü olup olmadıgını tespit eder. 1’inci
cümlenin 2 nolu hükmünde belirtilen hallerde ssizler Temel Güvence Kurumu’nun kursa
katılmasını istemesi durumunda da yabancı kursa katılmakla yükümlüdür. ssizler Temel
Güvence Kurumu, 1’inci cümlenin 1 ve 3 nolu hükümlerinde belirtilen hallerde, Sosyal
Kanun’un 2’inci Kitabına göre sosyal yardımların ödeme islemlerinde Sosyal Kanun’un
15’inci maddesinde öngörülen önlemler için Yabancılar Dairesi’nin yükümlülük kararına
kaideten uymak zorundadır. ssizler Temel Güvence Kurumu, münferit durumlarda
yükümlülükten sarfı nazar ettiginde, durumu yükümlülügü iptal edecek Yabancılar Dairesine
bildirir. Yükümlülük, yabancıdan isinin yanında kursa katılmasının kendisinden
beklenilemeyecegi durumlarda iptal edilir.
(2) Uyum kursuna katılma yükümlülügünden,
1. Federal Almanya’da bir meslek egitimi veya sair bir egitim yapmakta olan,
2. Federal Almanya’da uyum kursu ile kıyaslanabilir nitelikteki egitim kurslarına katıldıgını
belgeleyen veya
3. kursa devamlı katılımları mümkün olmayan veya kendilerinden beklenilemeyen
yabancılar muaftır.
(2a) 38a maddesine göre oturma izni sahibi yabancılar, baska bir Avrupa Toplulugu üye
ülkesinde uzun süreli ikamet eden hukuksal statüsünü elde edebilmek için uyum önlemlerine
katıldıklarını belgelediklerinde, yönlendirme kurslarına katılma yükümlülügünden muaf
tutulurlar.
(3) Yetkili Yabancılar Dairesi, uyum kursuna katılma yükümlülügünü kendisinden
kaynaklanan nedenlerle yerine getirmeyen bir yabancıyı, ikamet izninin uzatılmasından önce,
yükümlülügünü ihlal etmesinin ve uyum kursuna katılmamasının yarattıgı etkiler hakkında
bilgilendirir. (8’inci maddenin 3’üncü fıkrası; 9’uncu maddenin 2’nci fıkrasının 7 ve 8 nolu
hükümleri; Vatandaslık Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası). Yabancılar Dairesi
yabancının katılma yükümlülügünü yerine getirilmesini idari zorlama uygulamasıyla
saglayabilir. Katılma yükümlülügünün ihlal edilmesi durumunda tahmini masraf katkı payı,
bir harç tahsil kararı ile ihlalde bulunan yabancıdan pesinen de tahsil edilebilir.

Madde 45
Uyum Programı
Uyum kursu, Federal Devletin ve Eyaletlerin diger uyum hizmetleri ve özellikle de sosyal
pedagojik ve göç olgusuna özgü danısma hizmeti ile desteklenebilir. Federal çisleri Bakanlıgı
veya bu Bakanlıkça görevlendirilen merci, özellikle yabancılar ve Almanya’ya sonradan
yerlesen Alman asıllılar için Federal Devlet, Eyalet Yönetimleri, Yerel Yönetimler ve özel
kuruluslar tarafından sunulan mevcut uyum tedbirlerinin tespit edildigi ve uyum kurslarının
gelistirilmesine iliskin tavsiyelerin de yer aldıgı federal düzeyde bir uyum programı gelistirir.
Federal düzeyde uyum programının gelistirilmesinde ve mevcut uyum kursları hakkında
bilgilendirme materyallerinin hazırlanmasında Eyalet ve Yerel Yönetimlerin yanısıra Federal,
Eyaletler ve Yerel Yönetimler Yabancılar Görevlileri ile Federal Hükümetin Alman Asıllı
Göçmenler Görevlisinin katılımları saglanır. Bunların dısında dini cemaatlerin, isçi
sendikalarının, isveren kuruluslarının, bagımsız hayır kurumlarının ve diger sivil toplum
kuruluslarının katılımları saglanmalıdır.

Benzer İçerikler

AufenthG §27 Aile Birlesimi ilkesi

Editör

Duldung Nedir

admin

Ülkeye Giris, Sınırdan Geri Cevirme Hakkinda

Editör

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757