Gündem

Aile birleşimi

Aile birleşimi
Aile birleşimi, AB veya Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede ikamet eden kişinin göç ederken geride bıraktığı aile üyelerinin kendi yanına gelmesini istediği durumları tanımlar.
AB hukuku kapsamında, Serbest Dolaşım Yönetmeliği’nin sözleşme haklarından faydalanan AEA vatandaşlarının aile üyelerine ilişkin hükümler, aile düzenlemesi ve birleşimi arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır – belirleyici olan AB vatandaşı sponsor ile aile üyesi arasındaki ilişkidir.
Çekirdek ailenin parçası olmayan aile fertlerine ilişkin olarak, ABAD, yakın zamanda AB üye ülkelerinin, Serbest Dolaşım Yönetmeliği’nin 3 (2) maddesinde öngörülen kişilerin giriş ve ikamet başvurularını değerlendirirken dikkate alacakları faktörleri seçme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip olduklarına karar vermiştir. Üye ülkeler bu nedenle kanunlarında, sözkonusu olan bağımlığın doğası ve süresi ile ilgili belirli koşulları belirtmekle yükümlüdürler. Bununla beraber, ABAD, bu koşulların ayrıca yönetmeliğin 3 (2). maddesinde atıfta bulunulan bağımlılık ile ilgili kelimelerin normal anlamı ile uyumlu olması gerektiğini ve bu hükmün etkililiğini kaybettiremeyeceğini belirtmiştir.232 Aile Birleşimi Yönetmeliği’nin 4. maddesi kapsamında, üçüncü ülke vatandaşı sponsor eşini ve evlenmemiş çocuklarını yanına aldırma hakkına sahiptir, ancak AB üye ülkeleri sponsorun sahip olması gereken kaynaklara ilişkin koşullar öngörebilirler. Yönetmelikte, 12 yaşından büyük olan ve ailesinin geri kalanından bağımsız şekilde gelen bir çocuğun durumunda, üye ülkenin, yönetmelik uyarınca onun ülkeye girişine ve orada ikamet etmesine izin vermeden önce, çocuğun yönetmeliğin uygulanma tarihinde mevcut ulusal yasalarca entegrasyonu için gerekli görülen bir koşulu sağlayıp sağlamadığını belirleyebileceği
ifade edilmektedir. AAD, Avrupa Parlamentosu tarafından yönetmeliğin
bu sınırlayıcı hükümlerinin temel hakları ihlal ettiği iddiasıyla açılan davayı reddetmiştir.
Bununla beraber AAD, üye ülkenin uygulamada uyması gereken bazı koşullar bulunduğunun altını çizdi.

Aile Birleşimi Yönetmeliği’nin 4 (5). maddesi, üye ülkelerin, eşlerden birinin diğerinin yanına gelmesinden önce, sponsorun ve eşinin, 21 yaşından büyük olmamak kaydıyla, belirli bir yaşta olmasını talep etmesine izin vermektedir. Birkaç Avrupa devletinin, evlenme vizelerindeki yaşı yükselten yasaları kabul ettiği görülmektedir.
AB hukuku, aile ilişkisinin sponsorun ülkede ikamet etmeye başlamasından önce mi sonra mı kurulduğuna dair bir ayrım yapmamaktadır.
AB’de yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının aile fertleri ile ilgili olarak, bazı üye ülkelerdeki yasaların net bir ayrım yapmasına rağmen, AB Aile Birleşimi Yönetmeliği’nin 2(d) maddesinde yönetmeliğin, ailenin göçmen ülkeye gelmeden önce ya da sonra kurulmasına bakılmaksızın geçerli olduğunu belirtilmektedir. Bu ayrım, AEA vatandaşlarının üçüncü ülke vatandaşı aile üyelerini tanımlamak için de gerekli değildir.
Örnek: Chakroun davasında, ABAD, Hollanda yasalarının, mali şartlar dâhil farklı ikamet rejimlerine tabi olan, aile «kurma» ve aile «birleşimi» arasında ayrım yapması konusuna değinmiştir. Bu ayrım özellikle, ilişkinin sponsorun ikamet etmek için ev sahibi devlete gelmesinden önce mi sonra mı oluştuğuna bağlı idi. Bu davada, itiraz edilen karar alındığında 30 yılı aşkın süredir evli olmalarına rağmen, söz konusu çiftin durumu, sponsorun Hollanda’ya gelmesinden iki yıl sonra evlenmiş olduklarından dolayı aile birleşimi değil aile kurma olarak ele alınmıştı.
Divan, Aile Birleşimi Yönetmeliği kapsamında tanınan üçüncü ülke vatandaşı aile üyelerinin tanınan sponsorun yanına alınma haklarının, aile ilişkisinin sponsorun ülkeye girişinden önce veya sonra başlamasına bakılmaksızın mevcut olduğunu teyit etmiştir. Divan ayrıca, AB hukukunda böyle bir ayrım olmadığını (Yönetmeliğin 2(d) maddesi ve 6. beyan ile AB Temel Haklar Şartı’nın 7. maddesi) ve yönetmeliğin hükümlerinin etkililiğini kaybetmemesi gerektiğini dikkate almıştır.
Serbest Dolaşım Yönetmeliği ve onun uygulanmasından önce mevcut olan (EEC) 1612/68 sayılı Tüzük, AEA vatandaşlarının eşlerinin onlarla birlikte ikamet etme hakkına sahip olduklarını, ancak, serbest dolaşım hakkından faydalanan AEA vatandaşlarına da kendilerine ev sahipliği yapan devletlerin vatandaşlarına tanınan, yönetmelikte açıkça kapsama alınmayan durumlar için uygulanabilir göçmenlik kurallarından faydalanma dâhil, aynı «sosyal avantajlar ve vergi avantajları» verilmesi gerektiğini belirtmiştir.236
AİHS kapsamında, Mahkeme, başvuru sahibinin daha önce yurt dışında aile hayatı yaşadığı geride bırakılmış olan eşler, çocuklar veya yaşlı akrabalar için vize verilmesinin reddedilmesi
ile ilgili bir takım davaları ele almıştır.
Geride bırakılan eşlerle ilgili olarak, aile düzenleme davalarında Avrupa Konseyi üye ülkeleri tarafından dile getirilen – ve AİHM tarafından kabul edilen – benzer argümanların çoğu aile birleşimi davaları için de geçerlidir. Avrupa Konseyi üye ülkelerinde ikamet eden ve yurt dışında bulunan kişilerle evli olan eşlerin, özellikle kısıtlayıcı göçmenlik kurallarından haberdar olmaları gerekliyse, yurtdışına taşınmaları, bunu gerçekleştirmeleri için önlerinde ciddi engeller olduğunu gösterememeleri halinde, beklenebilir. Üye ülkeler, evli çiftlerin belirli bir ülkede yaşama tercihine saygı göstermek ya da vatandaş olmayan eşlerin ülkeye yerleşmesini kabul etmek zorunda değildirler. Bununla beraber, bir üye ülke belirli göçmen kategorilerine eşlerini yanlarına aldırma hakkı tanıyan kanunlar çıkarmaya karar verirse, AİHS’nin 14. maddesinde ifade edilen ayrımcılık yapmama ilkesine uyumlu şekilde bunu gerçekleştirmelidir.
Göçmenlikte yaygın görülen bir özellik çocukların geride bırakılmasıdır: ebeveynler ev sahibi ülkeye yerleşmek için göç etmekte ve yasal, sosyal ve ekonomik açıdan çocuklarını yanlarına aldıracak kadar yerleşene ve kendilerini güvence altına alana kadar çocuklarını genellikle büyükannelerinin, büyükbabalarının ya da diğer akrabalarının yanında
geldikleri ülkede bırakmaktadırlar. AİHM’nin bu tür davalardaki tutumu büyük ölçüde her bir davanın kendine has koşullarına bağlıdır.
Örnek: Gül / İsviçre davasında, önce annesi ardından babası İsviçre’ye taşınan çocuk Türkiye’de akrabalarının yanına bırakılmıştı. Bir yangında ciddi şekilde yaralanan anneye, o zaman Türkiye’ye dönmesi halinde fiziksel sağlığının tehlikeye sokulabileceği gerekçesiyle İsviçre’de insani nedenle ikamet hakkı verilmişti. Bu sayede eşine de onunla birlikte kalması için ikamet izni verilmişti. Geride bıraktıkları çocuklarını yanlarına almak için başvuruda bulundular, ancak her iki ebeveyn de
İsviçre’de yasal olarak ikamet etmesine rağmen, statüleri aile birleşimi için uygun bulunmadı. Davaya özgü konuları ve koşulları göz önüne alan AİHM, annenin durumunun sabit olduğunu göz önünde bulundurarak, tüm ailenin neden Türkiye’ye geri dönemeyeceğine dair gerçek bir neden olmadığına karar vermiştir. Bu nedenle çocuğun ailesinin yanına alınması talebinin reddedilmesinin, AİHS’nin 8. maddesini ihlal etmediğine karar verilmiştir.
Örnek: Sen / Hollanda davasında, ebeveynler Hollanda’ya geldiklerinde en büyük kızlarını Türkiye’de bırakmışlardır. Mahkeme, ailenin kızlarını geride bırakma kararının, kızın ailenin dışında kalmasına neden olacak şekilde geri alınamaz kabul edilemeyeceğine karar vermiştir. Belirli koşullar altında, Hollandalı makamların kızın o ülkedeki ebeveynlerinin yanına alınmasına izin vermeyi reddetmesi nedeniyle AİHS’nin 8. maddesi ihlal edilmiştir.
Örnek: Osman / Danimarka davasında, Mahkeme – ailesiyle birlikte Danimarka’da uzun süredir yasal olarak ikamet eden – okul çağındaki bir Somalili genç kız, Kenya’da bir mülteci kampında büyükannesine sürekli bakması için babası tarafından Danimarka’dan alınmıştı. İki yıl sonra, Danimarka’daki ailesiyle tekrar birleşmek için yeni bir oturma izni için başvuruda bulunduğunda, Danimarkalı makamlar başvurusunu
reddetti. Mahkeme, AİHS’nin 8. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. ASŞ kapsamında, Şart’ın 19 (6). maddesi aile birleşimi hakkını garanti altına almaktadır. ASHK, aile birleşimi ile ilgili şartlar ve sınırlamalar ile ilgili olarak şunları belirtmiştir:
a) sağlık gerekçesiyle ret, ancak kamu sağlığımı tehdit edecek kadar ciddi olan belirli hastalıklar için mümkündür;
b) uygun barınma koşulu aile birleşimini engelleyecek kadar kısıtlayıcı olmamalıdır;242
c) aile üyelerini yanlarına aldırmak isteyen göçmen işçilerin bir yıldan uzun bir süre ikamet emesi koşulu çok fazladır ve dolayısıyla ASŞ’yi ihlal etmektedir;
d) aile üyelerine bakacak yeterli gelire sahip göçmen işçiler, faydalanabilecekleri hizmetler
için yasal hak sahibi olmaları halinde, bu gelirin kaynağı nedeniyle aile birleşimi hakkından otomatik olarak mahrum bırakılmamalıdır;

e) Göçmen işçinin ailesinin ülkeye giriş yapmasına izin verilmesi için dil ve/veya entegrasyon testlerine girmesi veya ülkeye girdikten sonra kalmalarına izin verilmesi için bu testleri alması (ve geçmesi) şartı, 19 (6). maddede ifade edilen yükümlülüğün özünü kaybetmesine neden olabilecek bir kısıtlamadır ve bu nedenle ASŞ ile uyumlu değildir.

Benzer İçerikler

-Litvanya iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

Bahçeli’nin ‘seçim’ şartları AKP’ye gönderildi: Baraj yüzde 5’e düşürülsün

admin

Uluslararası korumaya istisnalar

Editör

6 yorumlar

Recep Sevinder Ağustos 8, 2018 at 12:28 pm

Selamlar
Oncelikle verdiginiz hizmetler ve servisler icin cok tesekkur ederim.

Ben 26 yasindayim esim ise 21 yasinda Esim suanda Turkiyede ailesiyle kaliyor. Yalniz bir sorunum var Ben Norvecte gecen ay iltica ettim.Turkiede hakkimda dava var. Norvecte ilticam alirsam sayet Aile Birlesimi vizesi icin; “Baglilik ve her iki esin de en az 24 yasini” doldurmasini sart kosuyorlarmis. Budurumda en iyi ihtimalle ilticami 1 yil sonra alsam Ki neredeyse herkesin tecrubeleri bu yonde aile birlesimi yapmak icin esimin yasi 22ye geliyor. Bu duurmda da aile birlesimi yapamiyorum Norvec yasalarina gore….. dahasi aile birlesimi icin verecegim vize ucreti de 1110 euro Turk parasi ile 6830 lira yapiyor. O da yas nediyle cope gidiyor

Bana ne tavsiye edersiniz?
a)Ilticami geri cekip baska bir ulkeye mi gideyim aile birlesimi daha rahat olan ve yas siniri olmayan 24 gibi..Almanya gibi
b)Yoksa senelerce beklemeyi mi seceyim

Cevapla
admin Ağustos 12, 2018 at 9:26 pm

Merhabalar Norveç yasalarına göre hareket ettiğiniz takdirde fotoğraf anlattığınız gibi tavsiye etmek tabi bok gibi durumlarda bazen zor olabilir eşiniz herhangi bir Schengen ülkesine gidip oradan yanınıza gelse sanki daha sağlıklı olacak gibi gözükmekte yani eşinize bir Schengen vizesi almayı tavsiye ediyorum eşini Schengen müzesi alarak yanınıza gelebilir bu şekilde aile birleşimine yanınıza gelmiş olarak yapabilirsiniz başka bir Schengen ülkesine geçtiğimiz taktirde Norveç’e iltica ettiğimizden dolayı ilticaınız kabul olmayacaktır yani size Norveç’e geri gönderebilirler ancak norveçten ilticaınızı çekip Schengen dışına çıkıp tekrar bir yolla vize alarak iltica etmek istediği ülkeye gelip yeni bir başvuru anca yapabilirsiniz bundan dolayı eşinizi ülkeden türkiye’den vize alma yoluyla çıkartma nasıl tavsiye ediyorum yinede bir avukata danışmanızı öneririz saygılarımızla

Cevapla
Recep Sevinder Eylül 14, 2018 at 5:11 pm

Merhaba tesekkur ederim yanitiniz icin.
Ben bir avukatla ve esimle konustum.

Norvec yasalari cok net soyluyor; “Evli iki kisinin de 24 yas sarti ve aile birligi baglilik sarti var”

Yani 24 yas ve altinda biri kesinlikle aile birlesimi yapamiyor. Zaten bir cok multeci de aile birlesimi vize basvuru ucretinden muzdarip! Nereden baksaniz 1200 euro gibi bana ve biz multecilere gore servet degerinde bir rakam.

Ben son tahlilde ilticami geri cekip Belcika Hollanda finlandiya gibi bir ulkeye gitmeyi dusunuyorum. Zaten burda 15-16 aydir hala yanit bekleyen; kis karanligindan da psikolojisi bozulan ailesinden sevdiklerinden uzak kalan. Cocukla gelip de sefil olan bir suru insan var. Herkes perisan.

Esimle ve avukatimla aldigimiz karar baska bir ulkeye gidip orada iltica etmek. Su asamada en kolay Belcika Hollanda ve finlandiya diyorlar. Belcikada cok hizli hareket eden bir ulke.

Saygilarimla

Cevapla
Birol Çelik Nisan 7, 2019 at 12:14 am

merhbalar annem alman vatandaşı ancak sabıkalı olduğum için vize vermeyeceklerini düşündüğümden almanya ya kacak olarak giriş yaptı şimdi iltica etmeyi planlıyorum ancak annem Türkiyede ikamet ediyor aile birleşimi olması mümkün mü ?

Cevapla
admin Nisan 9, 2019 at 2:55 pm

18 yaşından büyük veya 3 yıldan fazla cezanız varsa anneniz üzerinden oturum alamazsınız. eğer iltica etmeyi düşünüyorsanız iltica şartlarına sahip olmanız gerekir. Konu net anlaşılmadığı için avukatla görüşmenizi öneririz

Din dil ırk cinsiyet, sosyal gruba aidiyet veya politik düşünce nedeniyle devlet yada toplum tarafından baskı zulüm ayrımcılık, insanlık dışı uygulama, kanunsuz ceza, işkence gibi olaylarla karşı karşıyasanız, ilticanızı dikkate alacaklardır. Yukarda bahsedilen 6 kategoriden herhangi biri nedenyle mağduriyet yaşamanız durumunda iltica hakkı elde edebilirsiniz.
dikatle okuyun
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/
https://ilticahaberleri.com/6-ay-meselesi-ve-dublin/

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757